Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N05C A
Barbiturater
N05C A04
Barbital (diemal)
N05C A04
Barbital (diemal)
 
Langtidsvirkende barbiturat. For symptomer og behandling, se Fenobarbital, N03A A02, eller kontakt Giftinformasjonen.
N05C D
Benzodiazepinderivater
N05C D02
Nitrazepam
N05C D02
Nitrazepam
 
Toksisitet: Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 30 mg til 11/2-åring ga moderat, 20-25 mg til 41/2-åring ga lett til moderat, 10-30 mg til 13-åring ga ingen og 50 mg til 14-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 50-150 mg forventer lett og 150-500 mg moderat forgiftning, men et enkeltstående kasus på 225 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A
N05C D03
Flunitrazepam
N05C D03
Flunitrazepam
 
Toksisitet: Det mest potente benzodiazepinderivatet. Få tabletter sammen med alkohol kan gi alvorlige symptomer (respirasjonsdepresjon). Barn: 0,25-0,5 mg til 3-åringer ga lett, 1 mg til 1-åring ga etter ventrikkeltømming moderat, 2 mg til 3-åring ga moderat til alvorlig, 2 mg til 6-åring ga moderat og 8 mg til 13-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 10 mg ga moderat og 13 mg (sammen med alkohol), 20 mg og 4 mg til eldre ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A. Raskt innsettende CNS-depresjon. I tillegg er uregelmessig respirasjon og apnéperioder karakteristisk allerede ved moderat forgiftning. Ev. bradykardi.
N05C D05
Triazolam
N05C D05
Triazolam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. En av de mer potente benzodiazepinderivatene. Eldre er spesielt følsomme. Barn: <0,125 mg forventes ingen eller lette symptomer. 0,25-0,5 mg til 3-åringer ga lett forgiftning. Voksne: 1 mg ga lett forgiftning, 2,5 mg ga etter ventrikkeltømming moderat og 4-5 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A. CNS-depresjon dominerer, men kan gi aggressivitet og desorientering med retro- og antegrad amnesi. Ev. bradykardi.
N05C D08
Midazolam
N05C D08
Midazolam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 30 mg rektalt til 31/2-åring ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A
N05C D14
Remimazolam
N05C D14
Remimazolam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Svært kort virketid.
 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A
N05C F
Benzodiazepinlignende midler
N05C F01
Zopiklon
N05C F01
Zopiklon
 
Toksisitet: Barn: <7,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 22,5 mg til 4-åring ga lett til moderat og ca. 30 mg til 6-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 22,5-50 mg ga lett, 40 mg til eldre ga lett, 50-100 mg ga lett til moderat, 100 mg ga alvorlig (dyp bevisstløshet) og 187 mg sammen med alkohol ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A. Respirasjonsdepresjon særlig i kombinasjon med alkohol eller CNS-depressive legemidler. Ev. bradykardi, AV-blokk og elektrolyttforstyrrelser.
N05C F02
Zolpidem
N05C F02
Zolpidem
 
Toksisitet: Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <100 mg ga lett, 100-400 mg ga lett eller moderat og 700-800 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A
N05C H
Melatoninreseptoragonister
N05C H01
Melatonin
N05C H01
Melatonin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. 300 mg daglig til voksne har gitt ingen eller få bivirkninger.
 
Klinikk: Tretthet og hodepine. Ev. hudrødme, magesmerter og diaré.
 
Behandling: Lite aktuelt. Kull og observasjon ved massive doser. Ev. symptomatisk behandling.
N05C M
Andre hypnotika og sedativa
N05C M02
Klometiazol
N05C M02
Klometiazol
 
Toksisitet: Samtidig inntak av alkohol potenserer de toksiske effektene. Eldre personer og pasienter med alvorlig levercirrhose har risiko for betydelig høyere serumkonsentrasjoner. Barn: <300 mg forventes ingen symptomer. Voksne: 7,5-9 g ga moderat forgiftning, og et enkeltstående kasus med 10 g ga letal forgiftning.
 
Klinikk: CNS- og respirasjonsdepresjon, hypotensjon, takykardi, miose og hypotermi. Hypersalivasjon og hypersekresjon i luftveiene.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N05C M09
Valerianarot
N05C M09
Valerianarot
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Voksne: 8 g, 14 g og 26 g ga ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Lett tretthet og ev. GI-symptomer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming sjelden indisert. Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N05C M18
Deksmedetomidin
N05C M18
Deksmedetomidin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: CNS-depresjon, hypotensjon, ev. hypertensjon, bradykardi og hjertestans.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.