Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N05A A
Fentiazin med alifatisk sidekjede
N05A A
Fentiazin med alifatisk sidekjede
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: CNS-depresjon dominerer. Hypotensjon og takykardi. Ev. ataksi, svimmelhet og antikolinerge symptomer (også i oppvåkningsfasen). Ved alvorlig forgiftning koma, kramper, forlenget QT-tid, AV-blokk, breddeøkt QRS-kompleks, ev. arytmier. Ekstrapyramidale symptomer forekommer og kan opptre sent i forløpet.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Antiarytmika bør i stor grad unngås. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
N05A A01
Klorpromazin
N05A A01
Klorpromazin
 
Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Barn: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer. 50-100 mg til barn 2-3 år ga lett til moderat, 75-150 mg til 11/2-åring ga moderat til alvorlig og 200 mg til 1-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 0,75-4 g ga etter ventrikkeltømming moderat og 1,25 og 3,8 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Fentiazin med alifatisk sidekjede, N05A A
N05A A02
Levomepromazin
N05A A02
Levomepromazin
 
Toksisitet: Barn: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer. 75 mg til 2-åring og 150 mg til 15-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 250 mg ga lett, 625 mg ga moderat til alvorlig og 1 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Se Fentiazin med alifatisk sidekjede, N05A A. Levomepromazin har erfaringsmessig sterkere sedativ virkning enn klorpromazin.
 
Behandling: Se Fentiazin med alifatisk sidekjede, N05A A
N05A B
Fentiazin med piperazinring i sidekjeden
N05A B
Fentiazin med piperazinring i sidekjeden
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Ekstrapyramidale symptomer som parkinsonisme, dysartri, spasmer, stereotype ansiktsbevegelser, tics og dysfagi dominerer og kan opptre sent i forløpet, men være langvarige (døgn). Ataksi, agitasjon og forvirring. Hypotensjon og takykardi. Ved alvorlig forgiftning kramper, ev. koma og respirasjonsdepresjon. Alvorlig hjertepåvirkning er uvanlig. Ev. malignt nevroleptikasyndrom.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
N05A B01
Dixyrazin
N05A B01
Dixyrazin
 
Toksisitet: Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. 70 mg til 2-åring og 75-100 mg til 21/2-åring ga etter ventrikkeltømming lett og 800 mg til 15-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 400 mg ga etter ventrikkeltømming lett til moderat, 625 mg (i løpet av 1 døgn) ga moderat, 1,5 g ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig og 6,25 g ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Skiller seg ut fra de andre virkestoffene i gruppen. CNS-depresjon dominerer. Ved høye doser er hjertepåvirkning noe mer vanlig. Øvrige symptomer se Fentiazin med piperazinring i sidekjeden, N05A B
 
Behandling: Se Fentiazin med piperazinring i sidekjeden, N05A B
N05A B02
Flufenazin
N05A B02
Flufenazin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Vurder kull ved alle inntak. > 0,5 mg til sykehus. 1,5 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming moderat, 4-5 mg til 4-åring ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig og 10-11 mg til 3-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 7,5 mg ga moderat og 17,5-75 mg ga moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Fentiazin med piperazinring i sidekjeden, N05A B
N05A B03
Perfenazin
N05A B03
Perfenazin
 
Toksisitet: Barn: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer. 16 mg til 2-åring ga lett til moderat og 96 mg til 16-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 120 mg ga moderat og 800 mg ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Fentiazin med piperazinring i sidekjeden, N05A B
N05A B04
Proklorperazin
N05A B04
Proklorperazin
 
Toksisitet: Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 25 mg til 6-åring ga alvorlig forgiftning og 25 mg til 12-åring ga ekstrapyramidale symptomer. Voksne: 75 mg ga ekstrapyramidale symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Fentiazin med piperazinring i sidekjeden, N05A B
N05A D
Butyrofenonderivater
N05A D01
Haloperidol
N05A D01
Haloperidol
 
Toksisitet: Individuelle variasjoner. Ekstrapyramidale symptomer har vært sett i terapeutisk dosering. Barn: 2 mg til 2-åring ga moderat, 3,5 mg til 2-åring ga alvorlig og 4 mg til 13-åring og 7-9 mg til 15-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 100 mg ga moderat og 300-1000 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Ekstrapyramidale symptomer som parkinsonisme, dysartri, spasmer, stereotype ansiktsbevegelser, tics, dysfagi og dystoni (spesielt hos barn) dominerer (kan debutere sent og vedvare i dager). Takykardi og hypotensjon. Hypo- eller hypertermi. Lette antikolinerge symptomer. Ved alvorlig forgiftning koma, bradykardi, forlenget QT-tid, ventrikulære arytmier som «torsades de pointes» og sirkulasjonssvikt. Ev. malignt nevroleptikasyndrom.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Antiarytmika bør i stor grad unngås. Ekstrapyramidale symptomer og tegn kan behandles med biperiden.
N05A D08
Droperidol
N05A D08
Droperidol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved kjent forlenget QT-tid, hypokalemi eller underliggende hjertesykdom. Enkeltstående rapporter om arytmier ved terapeutiske doser.
 
Klinikk: Sedasjon, hypotensjon, takykardi, hypotoni, uro, angst, forlenget QT-tid, arytmier («torsades de pointes»), kramper, ekstrapyramidale fenomener og ev. malignt nevroleptikasyndrom.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Følg EKG. Ekstrapyramidale fenomener kan behandles med biperiden.
N05A E
Indolderivater
N05A E
Indolderivater
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: CNS-depresjon, takykardi og hypotensjon dominerer. Tremor, agitasjon og kvalme. Ev. ekstrapyramidale symptomer. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper, bradykardi, forlenget QT-tid, ev. ventrikulære arytmier som «torsades de pointes» og sirkulasjonssvikt.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Antiarytmika bør i stor grad unngås. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
N05A E03
Sertindol
N05A E03
Sertindol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 160 mg ga lett og 400 mg ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Indolderivater, N05A E
N05A E04
Ziprasidon
N05A E04
Ziprasidon
 
Toksisitet: Barn: <80 mg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 11/2-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 640 mg ga lett og 1-3,1 g ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Indolderivater, N05A E
N05A E05
Lurasidon
N05A E05
Lurasidon
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Indolderivater, N05A E
N05A F
Tioksantenderivater
N05A F01
Flupentiksol
N05A F01
Flupentiksol
 
Toksisitet: Barn: <1 mg forventes ingen eller lette symptomer. 2 mg til barn 10 måneder, 1-3 mg til 2-åring og 2,5-3,75 mg til 5-åring ga moderat og 18 mg til 4-åring ga etter ventrikkeltømming alvorlig forgiftning. Voksne: 10-20 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: CNS-depresjon. Ekstrapyramidale symptomer som parkinsonisme, dysartri, spasmer, stereotype ansiktsbevegelser, tics og dysfagi kan opptre sent i forløpet, men være langvarige (døgn). Hypotensjon og takykardi. Ataksi. Ved alvorlig forgiftning: Kramper, koma, respirasjonsdepresjon. Ev. malignt nevroleptikasyndrom.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
N05A F03
Klorprotiksen
N05A F03
Klorprotiksen
 
Toksisitet: Barn: 30 mg til 11/2-åring og 50 mg til barn 2-3 år ga moderat og 130 mg til 21/2-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 250-500 mg ga etter ventrikkeltømming lett, 400-1500 mg ga moderat, 1,5-2 g ga etter ventrikkeltømming alvorlig og 4,5 g ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: CNS-depresjon dominerer. Ev. ataksi, svimmelhet og antikolinerge symptomer (også i oppvåkningsfasen). Ved alvorlig forgiftning koma, kramper, sinustakykardi, hypotensjon, forlenget QT-tid, AV-blokk, breddeøkt QRS-kompleks, ev. arytmier. Rabdomyolyse, acidose og nyresvikt. Ekstrapyramidale symptomer er sjeldent.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsade de pointes». Antiarytmika bør i stor grad unngås. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
N05A F05
Zuklopentiksol
N05A F05
Zuklopentiksol
 
Toksisitet: Cis-formen (zuklopentiksoldekanoat) er mer toksisk en racematet. Barn: 25 mg (cis) til 11/2-åring og maks. 30 mg til 2-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 150 mg (cis) og 350-700 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: CNS-depresjon. Ekstrapyramidale symptomer som parkinsonisme, dysartri, spasmer, stereotype ansiktsbevegelser, tics og dysfagi kan opptre sent i forløpet, men være langvarige (døgn). Ataksi. Ved alvorlig forgiftning: Kramper, koma, respirasjonsdepresjon, sinustakykardi og hypotensjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
N05A G
Difenylbutylpiperidinderivativer
N05A G02
Pimozid
N05A G02
Pimozid
 
Toksisitet: 4 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming lett, 4 mg til 4-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat, 6 mg til 1,5-åring ga etter ventrikkeltømming og kull moderat og 64 mg til 14-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 20 mg ga ingen symptomer, 50-60 mg ga etter ventrikkeltømming og kull alvorlig og 800 mg ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Haloperidol, N05A D01
N05A H
Diazepiner, oksazepiner og tiazepiner
N05A H01
Loksapin
N05A H01
Loksapin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn :< 40 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Indolderivater, N05A E
N05A H02
Klozapin
N05A H02
Klozapin
 
Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Barn: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer, men 50 mg til 11/2-åring ga moderat til alvorlig forgiftning. 100 mg til 4-åring ga moderat og 100-200 mg til 21/2-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne ikke-brukere kan få alvorlig forgiftning ved forholdsvis lave doser. Koma er rapportert ved inntak av 100 mg hos ikke-brukere. Voksne generelt: 1-2 g ga etter ventrikkeltømming moderat, 6 g ga alvorlig og 10 g ga etter ventrikkeltømming svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: CNS-depresjon og kardiovaskulære symptomer dominerer. Takykardi og hypotensjon. Forvirring, agitasjon, hallusinasjoner, mydriasis, hypersekresjon fra luftveiene, dyspné og urinretensjon. Ev. ekstrapyramidale symptomer. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper, uttalt hypotensjon, VES, AV-blokk, myokarditt, respirasjonsdepresjon, ARDS og acidose. Ev. ventrikkeltakykardi, hyper- eller hypotermi. Ved alvorlig forgiftning kan symptomene vare i flere døgn.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
N05A H03
Olanzapin
N05A H03
Olanzapin
 
Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 7,5-15 mg til 21/2-åring ga moderat, 20 mg til 6-åring ga lett til moderat og 30-40 mg til 11/2-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 30-120 mg ga lett, >120 mg ga moderat og >560 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Desorientering og CNS-depresjon. Svimmelhet, agitasjon, tåkesyn, miose ev. mydriasis. Takykardi og hypotensjon. CK-stigning. Ev. ekstrapyramidale symptomer. Ved alvorlig forgiftning: Koma, respirasjonsdepresjon, forlenget QT-tid og rabdomyolyse. Ev. antikolinerge symptomer, kramper og arytmier.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
N05A H04
Kvetiapin
N05A H04
Kvetiapin
 
Toksisitet: Individuell variasjon. Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,25 g til 15-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 0,4-1,3 g ga lett, 1,9-5 g ga moderat og >5 g fare for alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Svimmelhet, CNS-depresjon og agitasjon. Kvalme. Takykardi og hypotensjon. Ved alvorlig forgiftning: Forlenget QT-tid, VES, AV-blokk (I). Ev. kramper, antikolinerge symptomer, elektrolyttforstyrrelser og ekstrapyramidale symptomer. Alvorlig hjertepåvirkning sent i forløpet er rapportert.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
N05A H05
Asenapin
N05A H05
Asenapin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav absorbsjon ved svelging.
 
Klinikk: Svimmelhet, CNS-depresjon, kvalme, hypotensjon og takykardi. Ved alvorlig forgiftning: Forlenget QT-tid, arytmier, kramper, antikolinerge fenomener og ekstrapyramidale symptomer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
N05A L
Benzamider
N05A L03
Tiaprid
N05A L03
Tiaprid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Amisulprid, N05A L05
N05A L05
Amisulprid
N05A L05
Amisulprid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 3 g og 3,6 g ga moderat og 4,6 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Lite beskrevet. CNS-depresjon, hypotensjon og takykardi. Ev. ekstrapyramidale symptomer. Ved alvorlig forgiftning forlenget QT-tid og andre EKG-forandringer, elektrolyttforstyrrelser, kramper og ev. arytmier og antikolinerge symptomer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
N05A N
Litium
N05A N01
Litium
N05A N01
Litium
 
Toksisitet: Overdoseringer er alvorligere for brukere av litium (oppnår toksiske intracellulære nivåer betydelig raskere). Alle terapeutiske brukere med akutt eller kronisk overdose bør til sykehus for å måle serumkonsentrasjonen. Kronisk overdose hos voksne brukere: S-litium 1,6-2,5 mmol/liter forventes lett, 2,5-3,5 mmol/liter forventes moderat til alvorlig og >3,5 mmol/liter forventes alvorlig forgiftning (dialyse vurderes fra 3,0 mmol/liter). Akutt overdose hos voksne ikke-brukere med normal nyrefunksjon: S-litium >5-6 mmol/liter forventes alvorlig forgiftning, men betydelig variasjon. Risikofaktorer er bl.a. dehydrering, hjertesvikt, redusert nyrefunksjon og enkelte legemiddelinteraksjoner (ACE-hemmere, NSAID og tiazider). For inntak hos barn eller annen toksisitetsvurdering, ring Giftinformasjonen.
 
Klinikk: Utvikling av moderate og alvorlige symptomer kan skje langsomt og forsinket i forhold til serumlitiumverdien. Brå forverring er vanlig i kombinasjon med elektrolyttforstyrrelser. Ved lett forgiftning: Kvalme, diaré, somnolens, forvirring, agitasjon, ataksi, tremor, hyperrefleksi og muskelsvakhet. Ved moderat til alvorlig forgiftning: Rigiditet, muskelrykninger, nystagmus, delirium, elektrolyttforstyrrelser (eks. hypernatremi ved kronisk overdose, hyponatremi og hypokalemi ved akutt overdose), hypotensjon, EKG-forandringer, alvorlige arytmier, koma, kramper, hypertermi, sirkulasjons- og nyresvikt. Risiko for vedvarende komplikasjoner ved kronisk forgiftning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Brekningsframkalling eller brekkmiddel er antakelig bedre egnet enn ventrikkelskylling, da tablettene er store og vanskelige å få opp i ventrikkelsonden. Endoskopi med nett kan forsøkes. Kull binder ikke litium. Følg S-litium. Symptomatisk behandling. Følg og korriger væske- og elektrolyttbalansen. Unngå dehydrering. Dialyse, intermitterende eller kontinuerlig (CVVHD), fjerner litium, men indikasjonsstillingen er komplisert og Giftinformasjonen bør kontaktes. Følg S-litium også etter dialyse (pga. redistribusjon).
N05A X
Andre antipsykotika
N05A X08
Risperidon
N05A X08
Risperidon
 
Toksisitet: Individuelle variasjoner. Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer. 20 mg til 15-åring ga ekstrapyramidale symptomer og 60 mg til 13-åring ga etter kull lett forgiftning. Voksne: 15-100 mg ga lett til moderat og 100-300 mg ga moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Hypotensjon og takykardi. Ekstrapyramidale symptomer (kan ha lang varighet). Svimmelhet, forvirring, kvalme og somnolens. Ved alvorlig forgiftning: Atrieflimmer, breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid, ventrikulære arytmier, bradykardi, koma, elektrolyttforstyrrelser og kramper.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden. EKG-overvåkning ved store doser. Følg elektrolytter.
N05A X12
Aripiprazol
N05A X12
Aripiprazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 180 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk: CNS-depresjon, kvalme, svimmelhet, tremor og ataksi. Hypotensjon og takykardi. Ekstrapyramidale symptomer. Ved alvorlig forgiftning: Kramper, forlenget QT-tid og arytmier. Ev. hyperglykemi.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden. EKG-overvåkning ved store doser.
N05A X13
Paliperidon
N05A X13
Paliperidon
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Den aktive metabolitten til risperidon. Barn: <3 mg (<1,5 mg hvis depottabletten tygges) forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Risperidon, N05A X08
N05A X15
Kariprazin
N05A X15
Kariprazin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 48 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Ekstrapyramidale symptomer (kan ha lang varighet). Hypotensjon og takykardi. Hypertensjon er også rapportert. Svimmelhet, forvirring, kvalme og somnolens. Ved alvorlig forgiftning: EKG-forandringer som forlenget QT-tid og ev. arytmier. Koma og kramper.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden. EKG-overvåkning ved store doser. Lang observasjonstid grunnet lang halveringstid.
N05A X16
Brekspiprazol
N05A X16
Brekspiprazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: CNS-depresjon, kvalme, svimmelhet, tremor og ataksi. Hypotensjon og takykardi. Ekstrapyramidale symptomer. Ved alvorlig forgiftning kramper, forlenget QT-tid og arytmier. Ev. hyperglykemi. Øvrig forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden. EKG-overvåkning ved store doser. Lang observasjonstid grunnet lang halveringstid.