Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

M
MUSKLER OG SKJELETT
M01
Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler
M01A
Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider
 Toksisitet for gruppen: For toksiske doser, se de enkelte virkestoffene. Ikke alltid samsvar mellom mengde inntatt og alvorlighetsgrad.
 Klinikk for gruppen: Symptomer er som regel etablert innen 4 timer med mindre det er inntatt et depot- eller enteropreparat. Ved lett forgiftning: Magesmerter, kvalme, brekninger, diaré, lett CNS-påvirkning med tretthet, svimmelhet, hodepine, tåkesyn og øresus. Hypotensjon (vær oppmerksom på ev. GI-blødning) og takykardi. Ev. uro og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning: Kraftige GI-symptomer ev. med perforasjon, metabolsk acidose, koma, kramper, elektrolyttforstyrrelser og kardiogent sjokk. Ev. nyrepåvirkning i løpet av et par døgn.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Antacida og protonpumpehemmer ved behov. Vurder typing og forlik ved risiko for transfusjoner ved ev. GI-blødninger. Sørg for god diurese. Følg ev. nyrefunksjonen.
M01A B
Eddiksyrederivater og lignende substanser
M01A B01
Indometacin
 Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. 175-1500 mg ga lett og 400-775 mg ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A B02
Sulindak
 Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. 8 g til 14-åring ga moderat til alvorlig og 12 g til 16-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 5-10 g ga moderat til alvorlig og 20 g og 24 g ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A B05
Diklofenak
 Toksisitet: Barn: <10 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 150 mg til 2-åring ga etter kull lett forgiftning, og 300 mg til 13-åring ga nyrepåvirkning. Voksne: 500-1250 mg ga ingen og 300 mg-7 g ga lette symptomer. 2 g sammen med alkohol og 2,5 g har gitt nyrepåvirkning.
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroide M01A (utvid) 
M01A B15
Ketorolak
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 240 mg/dag i 3 dager ga alvorlig forgiftning. 180 mg/dag i 3 dager og 500 mg/dag i 4-5 dager ga perforasjon og letal GI-blødning.
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A C
Oksikamer
M01A C01
Piroksikam
 Toksisitet: Regnes som et av de mest toksiske NSAID. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer, men 100 mg til 2-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 200-400 mg har gitt ingen eller lett og 500-600 mg og 1,8 g har gitt moderat til alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A C06
Meloksikam
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <15 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 225 mg ga ingen og 450 mg og 525 mg til tenåringer ga lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A E
Propionsyrederivater
M01A E01
Ibuprofen
 Toksisitet: Barn: 100-150 mg/kg ga lette og 300-400 mg/kg ga moderate til alvorlige forgiftninger. Voksne: >8-10 g vurder sykehusinnleggelse. >20 g har gitt alvorlige forgiftninger. >6 g vurder oppfølging av nyrefunksjonen (spesielt ved risikofaktorer).
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A E02
Naproksen
 Toksisitet: Barn: <1000 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1-5,5 g ga ingen eller lette symptomer. Ved 10-20 g forventes moderat forgiftning. Nyrepåvirkning er sett ved relativt lave doser (<5 g).
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A E03
Ketoprofen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg (vanlige tabletter) og 200 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 2,4 g har gitt lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A E14
Deksibuprofen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Teoretisk dobbelt så toksisk som ibuprofen. Halver toksiske doser angitt for ibuprofen, se M01A E01 (utvid) 
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A G
Fenamater
M01A G02
Tolfenamsyre
 Toksisitet: Barn: Begrenset erfaring med overdoser. <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 1000 mg/dag over tid har ikke gitt symptomer. 1600-1800 mg/dag har gitt kraftige bivirkninger.
 Klinikk: Svie i urinveiene og dysuri er vanlige bivirkninger. Sitronfarget urin. Ved lett forgiftning: Magesmerter, kvalme, oppkast, lett CNS-påvirkning med tretthet, sløvhet og hodepine, tåkesyn, øresus, hypotensjon og takykardi. Ved alvorlig forgiftning: Metabolsk acidose, koma, respirasjonsdepresjon, kramper, elektrolyttforstyrrelser, sirkulasjonssvikt. Ev. nyrepåvirkning i løpet av et par døgn.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Rikelig drikke.
M01A H
Koksiber
M01A H01
Celekoksib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g og 3 g ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A H04
Parekoksib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A H05
Etorikoksib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 500-1500 mg har gitt ingen til lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
M01A X
Andre antiinflammatoriske og reumatiske midler, ikke steroider
M01A X01
Nabumeton
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 15 g til en 17-åring ga magesmerter.
 Klinikk: Ved lett forgiftning magesmerter, kvalme, brekninger, diaré, lett CNS-påvirkning med tretthet, svimmelhet, hodepine, tåkesyn og øresus. Hypotensjon og takykardi. Ev. uro og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning kraftige GI-symptomer ev. med perforasjon, metabolsk acidose, koma, kramper, elektrolyttforstyrrelser og kardiogent sjokk. Ev. nyrepåvirkning i løpet av et par døgn.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Antacida ved behov. Sørg for god diurese. Følg ev. nyrefunksjonen.
M01A X05
Glukosamin
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Barn: <2 g forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Magesmerter, tretthet og hodepine. Ev. brekninger, diaré, hyperglykemi og takykardi.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
M01C
Spesifikke antirevmatiske midler
M01C B
Gullforbindelser
M01C B01
Natriumaurotiomalat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 500 mg og 500 mg × 2 ga lett forgiftning og 500 mg i.m. ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Svimmelhet, hodepine, ansiktsrødme, takyarytmier, trombocytopeni, lever- og nyrepåvirkning og hypersensitivitetsreaksjoner.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Seponering ofte tilstrekkelig. Chelatorbehandling (DMPS eller DMSA) hvis indisert.
M01C B03
Auranofin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Uvelhet, hodepine, ansiksrødme, takyarytmier, trombocytopeni, lever- og nyrepåvirkning, hypersensitivitetsreaksjoner.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling og seponering ofte tilstrekkelig. Chelatorbehandling (DMPS eller DMSA) hvis indisert.
M01C C
Penicillamin og lignende midler
M01C C01
Penicillamin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Allergireaksjoner er beskrevet. Gir vitamin B6-mangel. Langtidsbruk er forbundet med hyppige og alvorlige bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
M02
Utvortes preparater ved muskel-/leddsmerter
M02A
Topikale preparater ved muskel- og leddsmerter
M02A X
Andre utvortes preparater ved muskel-/leddsmerter
M02A X10
Diverse
 Kamfer har høy toksisitet. Ved inntak av kamferholdige preparater, ring Giftinformasjonen.
M03
Muskelrelakserende midler
M03A
Perifert virkende muskelrelakserende midler
M03A B
Kolinderivater
M03A B01
Suksametonium
 Toksisitet: Høy toksisitet.
 Klinikk: Muskelparalyse, respirasjonsstans og sirkulasjonskollaps.
 Behandling: Kunstig ventilasjon. Symptomatisk behandling.
M03A X
Andre perifert virkende muskelrelakserende preparater
M03A X01
Botulinumtoksin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Symptomer ved injeksjon utvikles over tid. Bulbære fenomener med hengende øyelokk (ptose), dobbeltsyn, svelge- og taleproblemer er typisk. I alvorlige tilfeller mer uttalt muskelsvakhet/-lammelse og i verste fall respirasjonssvikt.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (sjeldent aktuelt). Symptomatisk behandling. Vurder Botulinumantitoksin (fra hesteserum) i alvorlige tilfeller.
M03B
Sentralt virkende muskelrelakserende midler
M03B A
Karbaminsyreestre
M03B A02
Karisoprodol
 Toksisitet: Barn: Fra 350 mg vurder sykehus. 350 mg til 2-åringer ga lett til moderat og 700 mg til 2-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 4-5 g ga moderat og 8-9 g ga alvorlig forgiftning. Vurder observasjon på sykehus ved inntak >4 g.
 Klinikk: Motorisk uro med sitringer/rykninger, nystagmus og CNS-depresjon. Motorisk urolige pasienter har økt risiko for aspirasjon til lungene. Sitringer sees på som et alvorlig tegn (kommer ca. 1 time etter inntak og kan vare i 6-10 timer). Ev. forvirring, agitasjon, kramper og feber. Karisoprodol metaboliseres til meprobamat som gir en påfølgende fase med hovedsakelig CNS-depresjon og ev. hypotensjon.
 Behandling: Vurder intubering før ventrikkeltømming. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder tidlig intubering og ev. respirator for pasienter med uttalt motorisk uro og/eller sitringer for å forhindre aspirasjonspneumoni.
M03B X
Andre sentralt virkende preparater
M03B X01
Baklofen
 Toksisitet: Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 75 mg til 10-åring ga moderat og 120 mg til 2-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 100–200 mg ga moderat, 300-450 mg ga alvorlig og 500 mg og 1500 mg ga meget alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Ved lett forgiftning forvirring, lett CNS-depresjon, muskulær hypotoni og hyporefleksjon. Hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning bradykardi, koma, kramper, respirasjonsdepresjon, apné, AV-blokk, supraventrikulær takykardi, SVES, VES, hypotensjon og hypotermi.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Følg EKG, respirasjon, bevissthet og temperatur. Gi atropin forsøksvis ved bradykardi. Ved behov kontakt Giftinformasjonen for øvrig behandlingsstrategi.
M03C
Muskelrelakserende, direkte virkende
M03C A
Dantrolen og derivater
M03C A01
Dantrolen
 Begrenset erfaring med overdoser.
M04
Giktmidler
M04A
Giktmidler
M04A A
Preparater som hemmer urinsyreproduksjonen
M04A A01
Allopurinol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet uten risikofaktorer som nedsatt nyrefunksjon. Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 10 g ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Kvalme, brekninger og magesmerter. Hodepine. Nyrepåvirkning. Ev. hud- og hypersensitivitetsreaksjoner.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Rikelig med væske.
M04A A03
Febuksostat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <80 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Forventede symptomer er kvalme, oppkast, diaré. Hodepine, svimmelhet, CNS-depresjon. Palpitasjoner, ev. hypertensjon. Krystallutfelling i urinen. Nyrepåvirkning. Ev. leverpåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Symptomatisk behandling.
M04A B
Preparater som øker urinsyreutskillelsen
M04A B01
Probenecid
 Toksisitet: Barn: 5 g til 14-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning. Voksne: 47 g ga meget alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Kvalme, brekninger, hodepine, koma. Status epilepticus. Ev. nyre- og leverpåvirkning, overfølsomhetsreaksjoner og hudutslett.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
M04A B05
Lesinurad
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
M04A C
Preparater uten virkning på urinsyreomsetningen
M04A C01
Kolkisin
 Toksisitet: Høy toksisitet. Barn: <1 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6-8 mg ga lett og >20 mg har gitt alvorlig til meget alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Forgiftningen utvikles i flere faser. Ofte et komplisert forløp over mange dager. Kontakt Giftinformasjonen for beskrivelse. Ved alvorlig forgiftning blant annet benmargsdepresjon og multiorgansvikt. Høy mortalitet ved etablerte alvorlige symptomer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Symptomatisk behandling. Lang observasjonstid.
M05
Midler til behandling av bensykdommer
M05B
Midler med effekt på benstruktur og mineralisering
M05B A
Bisfosfonater
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Uvelhet, brekninger, diaré, øsofagitt, gastritt, hodepine, hypokalsemi, forstyrret fosfatbalanse og feber.
 Behandling for gruppen: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Unngå brekninger. Symptomatisk behandling. Tilfør føde rik på kalsium (f.eks. melk) og antacida ved behov. Kontroller serumkalsium og serumfosfat. Juster ev. hypokalsemi.
M05B A01
Etidronsyre
 Se Bisfosfonater, M05B A (utvid) 
M05B A02
Klodronsyre
 Se Bisfosfonater, M05B A (utvid) 
M05B A03
Pamidronsyre
 Se Bisfosfonater, M05B A (utvid) 
M05B A04
Alendronsyre
 Se Bisfosfonater, M05B A (utvid) 
M05B A06
Ibandronsyre
 Se Bisfosfonater, M05B A (utvid) 
M05B A07
Risedronsyre
 Se Bisfosfonater, M05B A (utvid) 
M05B A08
Zoledronsyre
 Se Bisfosfonater, M05B A (utvid) 
M05B X
Andre legemidler som påvirker benstruktur og mineralisering
M05B X04
Denosumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Forgiftning lite sannsynlig, finnes kun til injeksjon i ferdigfylt sprøyte. Voksne: 180 mg hver 4. uke ga ingen symptomer.
 Klinikk: Forventer forsterkning av bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
M05B X05
Burosumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
M09A
Andre midler mot muskel- og skjelettsykdommer
M09A X
Andre midler mot muskel- og skjelettsykdommer
M09A X03
Ataluren
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på 200 mg/kg til friske ga lett forgiftning.
 Klinikk: Forventer forsterkning av bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
M09A X07
Nusinersen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.