Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


J04A A
Aminosalisylsyre og derivater
J04A A01
Para-aminosalisylsyre
J04A A01
Para-aminosalisylsyre
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Aminosalisylsyrepreparater, A07E C
J04A B
Antibiotika
J04A B02
Rifampicin
J04A B02
Rifampicin
 
Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. 100 mg/kg (barn 1-4 år) ga lett forgiftning (misfarging av hud). Voksne: 10 g ga lett og 12-15 g ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Reversibel rød-oransje misfarging av hud, urin, saliva og feces. Lett CNS-depresjon. Ansiktsødem, hodepine. Ev. kramper (sjelden), arytmier, nyresvikt og leverpåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert (enterohepatisk sirkulasjon). Symptomatisk behandling.
J04A C
Hydrazider
J04A C01
Isoniazid
J04A C01
Isoniazid
 
Toksisitet: Toksisiteten potenseres av alkohol. Barn: <150 mg forventes ingen eller lette symptomer. 100 mg/kg til 11/2-åring ga alvorlig, 900 mg til 8-åring ga moderat, 2-3 g til 3-åring ga alvorlig og 3 g til 15-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 5-7,5 g ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Kramper og metabolsk acidose er hovedproblemet. Ved lett forgiftning kvalme, feber, svimmelhet, tinnitus, tremor, ataksi, hallusinasjoner, CNS-depresjon og takykardi. Ev. myoklonier, parestesier og hyperrefleksi. Ved alvorlig forgiftning gjentatte generaliserte kramper, uttalt laktacidose, respirasjonsdepresjon, apné, arytmier, hypotensjon, ev. rabdomyolyse, nyresvikt, DIC, hyperglykemi, hyperkalemi og leverpåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved kramper og metabolsk acidose gi pyridoksin i.v. Gi 1 g pyridoksin pr. gram isoniazid inntatt. Ved ukjent dose isoniazid og symptomer gi inntil 5 g pyridoksin i.v. til voksen (og 70 mg/kg til barn). Ved kramper forsøk ev. diazepam i tillegg, men unngå fenytoin. Øvrig symptomatisk behandling. Vurder dialyse ved alvorlig forgiftning. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
J04A K
Andre tuberkulosemidler
J04A K05
Bedakvilin
J04A K05
Bedakvilin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 800 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Økt QT-tid.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J04A M
Kombinasjonspreparater til behandling av tuberkulose
J04A M
Kombinasjonspreparater til behandling av tuberkulose
 
Se Isoniazid, J04A C01 og Rifampicin, J04A B02. Etambutol har lav akutt toksisitet, men kan gi optikusnevritt ved terapeutisk bruk. Begrenset erfaring med overdoser av pyrazinamid.