Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C07A A
Betablokkere, ikke-selektive
C07A A
Betablokkere, ikke-selektive
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Betydelig økt toksisitet ved underliggende hjerte-karsykdom (ofte eldre). Yngre hjertefriske tolererer ofte overdoser godt. Kombinasjon med andre legemidler som påvirker hjertet (f.eks. kalsiumantagonister), potenserer forgiftningen.
 
Klinikk for gruppen: Sirkulasjonssvikt, ofte behandlingsresistent, er hovedproblemet ved alvorlig forgiftning. Kardiale fenomener er hypotensjon, bradykardi, AV-blokk (I-III), ev. forlenget PQ-intervall, breddeøkt QRS-kompleks og forlenget QT-tid (spesielt sotalol). Arytmier og asystole. Hyperglykemi. CNS-fenomener er CNS-depresjon, kramper og respirasjonsdepresjon (spesielt propranolol). Mer sjelden er parestesier, bronkospasme, øsofagusspasme, hypoglykemi (spesielt barn) og elektrolyttforstyrrelser.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved forgiftning med depottabletter kan ytterligere 1 dose kull etter 4 timer være aktuelt. Vurder atropin før ventrikkeltømming (risiko for vagusstimulering), og alltid til pasienter som allerede har bradykardi. Kontinuerlig EKG-overvåkning i minimum 24 timer ved moderat til alvorlig forgiftning. Glukagon i.v. indisert ved fare for moderat til alvorlig forgiftning. Tilfør kalsium i.v. Vurder høydose insulin-glukosebehandling. Vurder inotroper/vasopressorer. Vurder pacemaker eller hjerte-lungemaskin/ECMO for pasienter som ikke responderer på annen behandling. Ved asystole er langvarig gjenoppliving indisert. Øvrig symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved behov.
C07A A05
Propranolol
C07A A05
Propranolol
 
Toksisitet: Barn: <40 mg (80 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 12-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: <240 mg forventer ingen eller lette symptomer. 1,6-2 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A. Relativt høy forekomst av uttalte CNS-symptomer som kramper.
 
Behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A
C07A A06
Timolol
C07A A06
Timolol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A
C07A A07
Sotalol
C07A A07
Sotalol
 
Toksisitet: Relativ høy toksisitet ved overdose pga. antiarytmisk effekt (klasse III). Barn: <80 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: >2,4 g har gitt svært alvorlige forgiftninger.
 
Klinikk: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A. Kan gi forlenget QT-tid og ventrikulære arytmier («torsades de pointes»).
 
Behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A. I tillegg magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Antiarytmika bør unngås. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
C07A B
Betablokkere, selektive
C07A B
Betablokkere, selektive
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Selektive betablokkere er noe mindre toksiske enn de uselektive, men ved overdoser vil betaselektiviteten ha mindre betydning.
 
Klinikk for gruppen: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A
 
Behandling for gruppen: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A
C07A B02
Metoprolol
C07A B02
Metoprolol
 
Toksisitet: Barn: <50 mg (100 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 100 mg til 5-åring ga etter ventrikkeltømming ingen og 450 mg til 12-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 1,4 g ga moderat, 2,5 g ga alvorlig og 7,5 g ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A
C07A B03
Atenolol
C07A B03
Atenolol
 
Toksisitet: Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 100 mg til 5-åring ga etter kull ingen og 500 mg til 15-åring ga moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: 300-350 mg ga lett og 1 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A. Fare for økte serumkonsentrasjoner ved nedsatt nyrefunksjon.
C07A B07
Bisoprolol
C07A B07
Bisoprolol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 140 mg ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A
C07A B09
Esmolol
C07A B09
Esmolol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hurtigvirkende betablokker med kort halveringstid (ca. 9 minutter).
 
Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A
C07A B12
Nebivolol
C07A B12
Nebivolol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: <50 mg forventer ingen eller lette symptomer. 400-500 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A
C07A B14
Landiolol
C07A B14
Landiolol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Selektiv og kortvirkende. Kun til injeksjon.
 
Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A
C07A G
Alfa- og betablokkere
C07A G01
Labetalol
C07A G01
Labetalol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A. Forventer mer uttalt hypotensjon og noe mindre uttalt bradykardi og AV-blokade enn for rene betablokkere.
C07A G02
Karvedilol
C07A G02
Karvedilol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <6,3 mg forventes ingen eller lette symptomer. 25 mg til 2-åring ga etter kull ingen og 50 mg til 6-åring ga etter kull lett forgiftning. Voksne: 1-1,25 g ga etter kull lett og 375 mg til eldre ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A. Forventer mer uttalt hypotensjon og noe mindre uttalt bradykardi og AV-blokade enn for rene betablokkere.