Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C01A A
Digitalisglykosider
C01A A
Digitalisglykosider
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Digitalisglykosider har et smalt terapeutisk vindu. Den toksiske effekten kan potenseres av samtidig behandling med diuretika (hypokalemi). Eldre og hjertesyke er særlig følsomme, mens yngre hjertefriske ofte tolererer overdoser godt. Det er viktig å skille mellom bruker og ikke-bruker, samt akutte og kroniske overdoseringer. Kontakt Giftinformasjonen ved behov. Digitoksin har lang halveringstid (4-8 døgn) sammenlignet med digoksin (ca. 36 timer). Eliminasjonen av digoksin er avhengig av nyrefuksjonen.
 
Klinikk for gruppen: Arytmier er typisk ved alvorlig forgiftning. Nedsatt automatikk (bradykardi og AV-blokk) er vanlig hos barn og hjertefriske, mens takyarytmier er mer vanlig hos hjertesyke. Ingen arytmier er likevel helt karakteristiske, og alle typer arytmier og kombinasjoner kan forekomme. I tillegg hjertesvikt og kardiogent sjokk. Alvorlig hjertepåvirkning kan utvikles etter flere timer. Andre symptomer er kvalme, brekninger, hodepine, forvirring, tretthet til nedsatt bevissthet, elektrolyttforstyrrelser, synsforstyrrelser, delirium, hallusinasjoner og ev. kramper. Hyperkalemi er et alvorlig tegn ved akutt forgiftning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (vurder gjentatt kulldosering for digitoksin). Kontinuerlig EKG-overvåkning. Korriger syre/base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser, særlig kaliumnivået. Om mulig, følg serumkonsentrasjonen (likevekt etter 10-12 timer). Behandling med digitalisspesifikt antistoff hvis indisert. Kontakt ev. Giftinformasjonen for indikasjoner og dosering. Ev. pacemaker. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Øvrig symptomatisk behandling.
C01A A04
Digitoksin
C01A A04
Digitoksin
 
Toksisitet: Barn: <0,2 mg forventes ingen symptomer. 1 mg til 1-åring og 0,8 mg til 14-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 2 mg ga alvorlig og 10 mg ga svært alvorlig forgiftning. Toksisk serumkonsentrasjon >50 nmol/liter.
 
Klinikk og behandling: Se Digitalisglykosider, C01A A
C01A A05
Digoksin
C01A A05
Digoksin
 
Toksisitet: Barn: <0,03 mg/kg forventes ingen symptomer. 0,5-0,75 mg til 1-3-åringer ga lett, 0,75 mg til barn 10 måneder ga moderat, 0,75-1,75 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming moderat og 4 mg til 14-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 5 mg ga alvorlig og 10-12,5 mg ga svært alvorlig forgiftning. Serumkonsentrasjon >4 nmol/liter hos brukere gir ofte alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Digitalisglykosider, C01A A