Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

B
BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER
B01
Antitrombotiske midler
B01A A
Vitamin K-antagonister
B01A A01
Dikumarol
 Toksisitet: Tildels dårlig korrelasjon mellom inntatt mengde og koagulasjonspåvirkning. Barn: 40-80 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming koagulasjonspåvirkning. 60 mg til 1,5-åring ga etter ventrikkeltømming ingen koagulasjonspåvirkning. Voksne: 800 mg og 6 g ga behandlingstrengende koagulasjonspåvirkning.
 Klinikk og behandling: Se Warfarin, B01A A03 (utvid) 
B01A A02
Fenindion
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Tildels dårlig korrelasjon mellom inntatt mengde og koagulasjonspåvirkning.
 Klinikk og behandling: Se Warfarin, B01A A03 (utvid) . Kan i tillegg gi alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner og medføre misfarging av urin.
B01A A03
Warfarin
 Toksisitet: Økt toksisitet ved gjentatte overdoser, ved leversvikt, hos terapeutiske brukere eller hos spedbarn (<6 måneder). Tildels dårlig korrelasjon mellom inntatt mengde og koagulasjonspåvirkning. Barn: <0,5 mg/kg forventes ingen eller mild INR-stigning. 4,4 mg/kg ga koagulasjonspåvirkning (etter kull og K1-vitaminbehandling). Voksne (ikke-brukere): Toksisk dose er ca. 0,5 mg/kg. 600 mg ga betydelig koagulasjonspåvirkning. Lav terskel for INR-kontroll (etter 1-2 døgn) hos terapeutiske brukere etter inntak av mer enn dobbel terapeutisk dose.
 Klinikk: Koagulasjonsforstyrrelser som gir blødninger, er hovedproblemet og opptrer vanligvis 24-48 timer etter inntak, men blødningene kan også opptre senere. Eksempler er slimhinneblødning, hematuri, GI- og intrakraniell blødning. Rask INR-stigning indikerer alvorlig forgiftning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved mistanke om inntatt toksisk dose, følg INR daglig (ev. poliklinisk) i 72 timer. Hvis INR er normal etter 72 timer, forventes ingen forgiftning. Ved rask INR-stigning eller koagulasjonsforstyrrelser gi vitamin K1 i.v. ev. p.o. Vurder vitamin K1 ved sikre store inntak. Juster mengden (1-10 mg) og varigheten av behandlingen etter INR. Utvis spesiell forsiktighet med behandling av vitamin K1 til terapeutiske brukere av warfarin (særlig ved mitralventil). Lav terskel for å konferere med hematolog eller Giftinformasjonen. Ved blødning vurder å tilføre koagulasjonsfaktorer (konsentrat eller virusinaktivert plasma). Øvrig symptomatisk behandling.
B01A B
Heparingruppen
B01A B01
Heparin
 Toksisitet: Individuelle variasjoner. Voksne: 125 000 IE i.v. i løpet av 6 timer ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Blødninger er hovedproblemet. Ev. trombocytopeni. Pga. kort halveringstid er varigheten av blødningsrisikoen kort (timer).
 Behandling: Følg og vurder blødningsrisikoen (APTT ev. anti-Xa). Vurder å konferere med hematolog. Vurder protamin i.v. ved store mengder eller alvorlige blødninger. Symptomatisk behandling.
B01A B02
Antitrombin III
B01A B04
Dalteparin
B01A B05
Enoksaparin
B01A B09
Danaparoid
B01A B10
Tinzaparin
 Toksisitet: For alle virkestoffene: Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Heparin, B01A B01 (utvid) 
B01A C
Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Blødninger er hovedrisikoen. Andre symptomer er kvalme, brekninger, diaré, forvirring, agitasjon, CNS-depresjon, hypotensjon, takykardi, blodforandringer, metabolsk acidose og ev. leverpåvirkning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Pga. blødningstendens vil kull alene oftest være mest hensiktsmessig. Symptomatisk behandling.
B01A C04
Klopidogrel
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <75 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Ca. 1 g ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) 
B01A C05
Tiklopidin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 10 g ga meget alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) 
B01A C07
Dipyridamol
 Toksisitet: Økt risiko ved hjertesykdom. Barn: 37,5 mg til 2-åring ga lett, mens 75-200 mg til barn 1-3 år ga etter kull ingen forgiftning. Voksne: 2,8 g (i løpet av 1 døgn) og 1 g ga ingen, mens 1,75 g og 5 g ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Hodepine, ansiktsrødme, svette, svimmelhet, kvalme, uro, takykardi, hypotensjon, arytmier, angina pectoris, koma, takypné, bronkospasme (astma), respirasjonsdepresjon, blødninger, forlenget blødningstid og gulfarging av urin og hud.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A C11
Iloprost
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Normaldose (0,1 mg i 500 ml) infundert over få minutter istedenfor 6 timer ga koma og uttalt hypotensjon.
 Klinikk: Hypotensjon (vasodilatasjon), hodepine, flushing, kvalme, oppkast og diaré. Ev. hypertensjon, bradykardi, takykardi eller smerter i ben eller rygg. Ved peroralt inntak lokalirritasjon.
 Behandling: Avbryt behandlingen. Symptomatisk behandling.
B01A C16
Eptifibatid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Seponering er oftest tilstrekkelig grunnet relativt kort halveringstid. Se ev. Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) 
B01A C21
Treprostinil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Injeksjon av 150 000 ng/kg til 10-åring ga lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) . Hudrødme og hodepine er i tillegg beskrevet.
B01A C22
Prasugrel
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) 
B01A C24
Tikagrelor
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 900 mg har vært godt tolerert.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) . I tillegg risiko for hjertepåvirkning. Følg EKG ved store doser.
B01A C25
Kangrelor
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) . Kort halveringstid (3-6 minutter) gir gjenopprettet blodplateaggregasjon innen 60 minutter etter seponering.
B01A C27
Seleksipag
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 3,2 mg har gitt lette symptomer. Estimert toksisk dose er ca. 70 μg/kg (voksne og barn).
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A D
Enzymer
B01A D01
Streptokinase
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1,5 millioner IE (i løpet av 10 minutter) ga ingen forgiftning.
 Klinikk: Blødning, vasodilatasjon, feber, kvalme, ev. overfølsomhetsreaksjoner.
 Behandling: Vurder traneksamsyre og tilførsel av koagulasjonsfaktorer (plasma eller konsentrat). Vurder å konferere med hematolog. Symptomatisk behandling.
B01A D02
Alteplase (human plasminogen aktivator)
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ev. Streptokinase, B01A D01 (utvid) 
B01A D04
Urokinase
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ev. Streptokinase, B01A D01 (utvid) 
B01A E
Direkte trombinhemmere
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved betydelig nedsatt nyrefunksjon (lepirudin, bivalirudin og dabigatraneteksilat).
 Klinikk for gruppen: Blødninger er hovedproblemet
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (dabigatran). Vurder idarusizumab ved alvorlige blødninger forårsaket av dabigatran. Symptomatisk behandling. Vurder ev. hemodialyse/hemofiltrasjon ved betydelige overdoser (lepirudin, bivalirudin og dabigatran).
B01A  E02
Lepirudin
 Se Direkte trombinhemmere, B01A E (utvid) 
B01A E03
Argatroban
 Se Direkte trombinhemmere, B01A E (utvid) 
B01A E06
Bivalirudin
 Toksisitet: Voksne: 10 ganger terapeutisk dose og bolusdose på 7,5 mg/kg ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Direkte trombinhemmere, B01A E (utvid) 
B01A E07
Dabigatraneteksilat
 Toksisitet: Barn: <110 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Direkte trombinhemmere, B01A E (utvid) 
B01A F
Direkte faktor Xa-hemmere
B01A F01
Rivaroksaban
 Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen eller lette effekter. Voksne: Enkeltdoser på 80 mg ga i kliniske studier ingen symptomer. Enkeltdose på 600 mg ga ingen symptomer.
 Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A F02
Apiksaban
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 25 mg 2 ganger daglig i 7 dager og 50 mg daglig i 3 dager til friske personer ga ingen symptomer.
 Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A F03
Edoksaban
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A X
Andre antitrombotiske midler
B01A X01
Defibrotid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
B01A X05
Fondaparinuks
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
B01A X07
Kaplasizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
B02
Antihemoragika
B02A
Antifibrinolytika
B02A A
Aminosyrer
B02A A02
Traneksamsyre
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet gitt peroralt. Feiladministrering intratekalt og spinalt har vært letalt. Barn: <1000 mg forventes ingen symptomer. Voksne: 37 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 Klinikk: Svimmelhet, hodepine, kvalme, hypotensjon, myopati og ev. økt tromboserisiko.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B02B
Vitamin K og andre hemostatika
B02B X
Andre systemiske hemostatika
B02B X06
Emicizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Anbefaler behandling og oppfølging i samråd med behandlende lege.
B03
Midler mot anemi
B03A
Jernpreparater
B03A A
Jern II-verdig, orale preparater
 Toksisitet for gruppen: Barn og voksne: <10 mg/kg forventes ingen, 10-30 mg/kg forventes lett, 30-60 mg/kg forventes moderat og >60 mg/kg forventes alvorlig forgiftning.
 Klinikk for gruppen: Symptomer fra mage/tarm opptrer oftest innen 6 timer, men utviklingen av en alvorlig forgiftning skjer i løpet av 12-48 timer. GI-symptomer kan bli uttalte: Magesmerter, kvalme, brekninger, diaré og ev. tarmperforasjon. Alvorlig forgiftning vil utvikles gradvis: Dehydrering, metabolsk acidose, sirkulasjonssvikt, koma, leversvikt, hypoglykemi, ev. nyre- og lungepåvirkning. Risiko for sekveler bl.a. pga. skade i mage/tarm ved alvorlig forgiftning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert. Abdominalrøntgen kan bekrefte inntak av uløste jerntabletter. Vurder tarmskylling ved betydelige mengder jernpreparater i tarmen. Måling av serumjern etter 4-6 timer, ev. 8 timer (depot) anbefales. Etter dette vil verdien korrelere dårligere med alvorlighetsgrad. Måling av jernbindingskapasiteten (TIBC) har liten verdi. Vurder å gi i.v. væske. Følg syre-/basestatus, blodgasser og leverfunksjonen. Antidotbehandling med deferoksamin er indisert ved vurdert fare for/etablert alvorlig klinikk, ev. S-jern >90 μmol/liter. Ved alvorlig forgiftning er det viktig å gi deferoksamin tidlig. Øvrig symptomatisk behandling.
B03A A02
Ferrofumarat
B03A A03
Ferroglukonat
B03A A07
Ferrosulfat
 For alle virkestoffene, se Jern II-verdig, orale preparater, B03A A (utvid) 
B03A C
Jern III-verdig, injeksjonspreparater
 Begrenset erfaring med overdoser. Injisert jern har høyere biotilgjengelighet enn perorale preparater (dvs. lavere toksiske doser). Se ev. Jern II-verdig, orale preparater B03A A (utvid) . Forventer mindre uttalte GI-symptomer.
B03A C-
Ferumoksytol
B03A C02
Ferrioksidsakkarat
B03A C06
Ferrioksiddekstrankompleks
 For alle virkestoffene, se Jern III-verdig, injeksjonspreparater B03A C (utvid) 
B03B
Vitamin B12 og folsyre
B03B A
Vitamin B12 (Cyanokobalamin og analoger)
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet (både peroral og parenteral).
 Klinikk: Forventer ingen eller ev. milde symptomer.
 Behandling: Ev. symptomatisk behandling.
B03B B
Folsyre og derivater
B03B B01
Folsyre
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
 Klinikk: Forventer ingen eller ev. milde symptomer.
 Behandling: Ev. symptomatisk behandling.
B06A
Andre hematologiske midler
B06A A55
Streptokinase, kombinasjoner
 Se Streptokinase, B01A D01 (utvid) . Streptodornase har lav akutt toksisitet og lite effekt på friskt vev. Inaktiveres i mage-tarmkanalen.
B06A C01
C1-hemmer
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Mulige symptomer er reaksjoner på injeksjonsstedet, hypertermi, trombose, allergiske eller anafylaktoide reaksjoner.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
B06A C02
Icatibant
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 8 ganger terapeutisk dosering ga forbigående og lette bivirkninger.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
B06A C04
Conestat alfa
 Begrenset erfaring med overdoser.
B06A C05
Lanadelumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.