Huggorm antivenin (equine Fab2-fragmenter)

Preparater: Viperfav «Sanofi Pasteur» inj. 4 ml. Søknad om godkjenningsfritak.

Bruksområde: Ved alvorlig reaksjon på huggormbitt (uttalte systemiske og/eller lokale effekter som hevelse/misfarging som brer seg over et større område).

Dosering: Voksne og barn: Fortynn 1 ampulle i natriumklorid 9 mg/ml (100-200 ml). Varm ev. ampullen opp til 37°C dersom innholdet er uklart (turbid). Hvis innholdet fortsatt ikke blir klart, kast ampullen. Gi infusjonen i.v. over ca.1 time. Start med langsom infusjon de første 10 minuttene (f.eks. 15-20 dråper pr. minutt). Dersom ingen tegn til allergisk reaksjon, øk infusjonshastigheten etter 10 minutter. Vurder ny dose dersom lokale reaksjoner tiltar (eks. 5 timer etter første behandling). Start alltid med langsom infusjon. Pasienten kan reagere ulikt på hver dose.

Forsiktighetsregler: Kontraindisert ved allergi mot hest, og ovine Fab-fragmenter bør brukes i slike tilfeller. Avklar derfor om pasienten har kjent hesteallergi på forhånd. Equine Fab2-fragemter er ikke førstevalg ved behandling av huggormforgiftning hos små barn, men det er ikke kontraindisert. Ha beredskap for behandling av ev. anafylaktisk sjokk. Gi ikke ufortynnet preparat. Avbryt behandlingen umiddelbart ved anafylaktisk reaksjon. Følg opp alle pasienter i 1-2 uker (telefonoppfølging er ofte tilstrekkelig) med tanke på utvikling av immunreaksjonen serumsyke (oppstår oftest rundt 6 dager etter behandlingen). Symptomer er feber, hudutslett, hevelser og leddsmerter.

Bivirkninger: Allergiske og anafylaktoide fenomener (pga. rester av dyreprotein). Serumsyke hos ca. 1-10%, avhengig av preparat (for Viperfav er det rapportert ca. 1% serumsyke).

Oppbevaring: Oppbevar i kjøleskap (2-8°C).

Andre opplysninger: Inneholder F(ab´)2-fragmenter fra hesteserum. Ovine Fab-fragmenter (ViperaTAb) er førstevalg for pasienter med kjent hesteallergi og til små barn. Lav terskel for diskusjon med Giftinformasjonen.