Huggorm antivenin (equine Fab2-fragmenter)

Preparater: Viperfav «Micro Pharm» inj. 4 ml. Søknad om godkjenningsfritak. Det er sannsynlig at i løpet av 2020 vil equine Fab2-fragmenter (Viperfav) være eneste tilgjengelig huggom-antivenin (varslet mangel på ovine Fab-fragmenter, ViperaTab).

Bruksområde: Ved alvorlig reaksjon på huggormbitt (uttalte systemiske og/eller lokale effekter som hevelse/misfarging som brer seg raskt eller over et større område).

Dosering: Voksne og barn: Fortynn 1 ampulle i natriumklorid 9 mg/ml (100-200 ml). Varm ev. ampullen opp til 37°C dersom innholdet er uklart (turbid). Hvis innholdet fortsatt ikke blir klart, kast ampullen. Gi infusjonen i.v. over 30-60 minutter. Start med langsom infusjon de første 10 minuttene (f.eks. 15-20 dråper pr. minutt). Dersom ingen tegn til allergisk reaksjon, øk infusjonshastigheten etter 10 minutter. Vurder ny dose dersom lokale reaksjoner tiltar (eks. 5 timer etter første behandling). Start alltid med langsom infusjon. Pasienten kan reagere ulikt på hver dose.

Forsiktighetsregler: Det er ingen absolutte kontraindikasjoner. Ovine Fab-fragmenter, hvis tilgjengelig, bør foretrekkes ved alvorlig kjent hesteallergi. Ved alle eksponeringer ha beredskap for behandling av ev. anafylaktisk sjokk. Gi ikke ufortynnet preparat. Avbryt behandlingen umiddelbart ved anafylaktisk reaksjon. Følg opp alle pasienter i 1-2 uker (telefonoppfølging er ofte tilstrekkelig) med tanke på utvikling av immunreaksjonen serumsyke (oppstår oftest rundt 6 dager etter behandlingen). Symptomer er feber, hudutslett, hevelser og leddsmerter.

Bivirkninger: Allergiske og anafylaktoide fenomener (pga. rester av dyreprotein). Serumsyke hos ca. 1-10%, avhengig av preparat (for Viperfav er det rapportert ca. 1% serumsyke).

Oppbevaring: Oppbevar i kjøleskap (2-8°C).

Andre opplysninger: Gi så raskt som mulig etter bittet. Preparatet har best effekt dersom det blir gitt i løpet av det første døgnet etter et bitt. Inneholder F(ab´)2-fragmenter fra hesteserum. Lav terskel for diskusjon med Giftinformasjonen.