Flutamid

Orion

Antiandrogen.

ATC-nr.: L02B B01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER 250 mg: Hver tablett inneh.: Flutamid 250 mg, mannitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

I kombinasjon med LHRH-analog ved metastaserende prostatacancer; initialt for å motvirke en forverring av sykdommen («flare-up») og ved langtidsbehandling (total androgen blokade). I kombinasjon med LHRH-analog som neoadjuvant behandling før strålebehandling ved lokalisert prostatacancer.

Dosering

1 tablett 3 ganger i døgnet (med 8 timers intervall). Behandlingen bør starte ca. 4 dager før behandling med LHRH-analog for å motvirke «flare-up».
«Flare-up»: Behandling bør pågå i inntil 4 uker.
Total androgen blokade: Behandling bør pågå inntil progresjon av sykdommen.
Neoadjuvant behandling: Behandlingen startes 2-3 måneder før strålebehandling og fortsetter under hele strålebehandlingen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Doseringsanbefaling foreligger ikke, se Forsiktighetsregler.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kan knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig leverinsuffisiens.

Forsiktighetsregler

Bør kun brukes ved nedsatt leverfunksjon etter nøye vurdering av nytte-risiko. Leverfunksjonsprøver bør tas før behandling igangsettes. Ved transaminaseverdier >2-3 × normalverdier, bør behandling ikke igangsettes/avbrytes. Unormale transaminaseverdier, kolestatisk gulsott, hepatisk nekrose og hepatisk encefalopati er rapportert. Ev. leverskade er vanligvis reversibel etter seponering, men dødsfall etter alvorlig leverskade er rapportert. Leverfunksjonstester bør utføres 1 gang i måneden de første 4 månedene, deretter regelmessig eller ved tegn på forstyrret leverfunksjon (kløe, mørk urin, vedvarende anoreksi, gulsott, ømhet i øvre kvadrant eller uforklarlige influensalignende symptomer). Ved leverskade eller gulsott påvist ved laboratorieprøver, men uten at levermetastaser er påvist ved biopsi, bør behandlingen avbrytes. Androgen suppresjonsbehandling kan forlenge QT-intervallet. Ved risikofaktorer for forlenget QT-tid eller forlenget QT-intervall i anamnesen, og hos pasienter som samtidig bruker andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet, bør forskrivende lege vurdere nytte/risiko inkl. risiko for torsades de pointes før oppstart av behandling. Forsiktighet bør utvises ved nedsatt nyrefunksjon. Kan gi økt plasmaverdi av testosteron og østradiol, som kan gi væskeansamling og i alvorlige tilfeller økt risiko for angina og hjertesvikt. Forsiktighet bør utvises ved hjerte-karsykdom, behandling kan forverre ødem eller ankelhevelse. Økt østradiolverdi kan disponere for tromboembolisk hendelse. Hos menn som får langtidsbehandling uten kjemisk eller kirurgisk kastrasjon, bør spermieantallet sjekkes regelmessig. Bilkjøring og bruk av maskiner: Tretthet, svimmelhet og forvirring kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L02B B01
Ved kombinasjon med LHRH-analog må bivirkninger for hvert preparat vurderes. Ved kombinasjon med orale antikoagulantia er forlenget protrombintid rapportert. Tett oppfølging av protrombintid og justering av antikoagulantdosen kan være nødvendig. Økt plasmakonsentrasjon av teofyllin er rapportert. Samtidig administrering av andre potensielt hepatotoksiske legemidler bør skje etter nøye vurdering av nytte-risiko. Overdreven bruk av alkohol bør unngås, pga. potensiell lever- og nyretoksisitet. Samtidig bruk av legemidler som forlenger QT-intervallet eller som kan indusere torsades de pointes, som antiarytmika klasse IA eller III, metadon, moksifloksacin, antipsykotika osv., bør vurderes nøye.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Ikke indisert til bruk hos kvinner. Prevensjon bør brukes under behandling. Ingen studier utført på gravide eller ammende. Mulighet for fosterskade hos gravide eller overgang i morsmelk hos ammende bør vurderes hvis flutamid gis.
Flutamid

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Monoterapi

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneLymfødem
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme, oppkast
SjeldneForstoppelse, halsbrann, uspesifikke abdominale lidelser
Generelle
VanligeTretthet
SjeldneBrystsmerte, malaise, svakhet, tørste, ødem
Hjerte
Ukjent frekvensQT-forlengelse
Hud
SjeldneEkkymose, pruritus
Svært sjeldneFotosensitivitetsreaksjon
Immunsystemet
SjeldneLupuslignende syndrom
Infeksiøse
SjeldneHerpes zoster
Kar
SjeldneHetetokter
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeGalaktoré, gynekomasti og/eller smerter i brystene
SjeldneNedsatt libido, nedsatt spermproduksjon
Lever/galle
VanligeHepatitt
Nevrologiske
SjeldneHodepine, svimmelhet
Psykiske
VanligeInsomni
SjeldneAngst, depresjon
Stoffskifte/ernæring
VanligeØkt appetitt
SjeldneAnoreksi
Svulster/cyster
Svært sjeldneBrystneoplasme (inkl. maligne)
Undersøkelser
VanligeForbigående unormal leverfunksjon
Øye
SjeldneTåkesyn

Monoterapi

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Kjønnsorganer/brystGalaktoré, gynekomasti og/eller smerter i brystene
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast
GenerelleTretthet
Lever/galleHepatitt
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringØkt appetitt
UndersøkelserForbigående unormal leverfunksjon
Sjeldne
Blod/lymfeLymfødem
GastrointestinaleForstoppelse, halsbrann, uspesifikke abdominale lidelser
GenerelleBrystsmerte, malaise, svakhet, tørste, ødem
HudEkkymose, pruritus
ImmunsystemetLupuslignende syndrom
InfeksiøseHerpes zoster
KarHetetokter
Kjønnsorganer/brystNedsatt libido, nedsatt spermproduksjon
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
PsykiskeAngst, depresjon
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
ØyeTåkesyn
Svært sjeldne
HudFotosensitivitetsreaksjon
Svulster/cysterBrystneoplasme (inkl. maligne)
Ukjent frekvens
HjerteQT-forlengelse

Kombinasjon med LHRH-analog

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneAnemi, leukopeni, trombocytopeni
Svært sjeldneHemolytisk anemi, makrocytær anemi, methemoglobinemi, sulfhemoglobinemi
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, kvalme, oppkast
SjeldneUspesifikke abdominale lidelser
Generelle
SjeldneIrritasjon på injeksjonsstedet, ødem
Hjerte
Ukjent frekvensHjerteiskemi, QT-forlengelse
Hud
SjeldneUtslett
Svært sjeldneEpidermal nekrolyse, erytem, fotosensitivitetsreaksjon, ulcus
Kar
Svært vanligeHetetokter
SjeldneHypertensjon
Ukjent frekvensTromboembolisme
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeErektil dysfunksjon, nedsatt libido
Mindre vanligeGynekomasti
SjeldneMikronodulære endringer i brystet
Lever/galle
Mindre vanligeHepatitt
SjeldneGulsott, unormal leverfunksjon
Svært sjeldneHepatisk encefalopati, kolestatisk gulsott, levernekrose, levertoksisitet med dødelig utfall
Luftveier
Svært sjeldneInterstitiell lungesykdom, lungesymptomer (f.eks. dyspné)
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneNevromuskulære symptomer
Nevrologiske
SjeldneForvirring, hypoestesi, nervøsitet
Nyre/urinveier
SjeldneUrogenitale symptomer
Svært sjeldneGyldenbrun/grønngul misfarging av urin
Ukjent frekvensAkutt nyresvikt, interstitiell nefritt
Psykiske
SjeldneAngst, depresjon
Stoffskifte/ernæring
SjeldneAnoreksi
Svært sjeldneForverring av diabetes mellitus, hyperglykemi
Undersøkelser
SjeldneForhøyet serumkreatinin, økt blodurea

Kombinasjon med LHRH-analog

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast
KarHetetokter
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon, nedsatt libido
Mindre vanlige
Kjønnsorganer/brystGynekomasti
Lever/galleHepatitt
Sjeldne
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleUspesifikke abdominale lidelser
GenerelleIrritasjon på injeksjonsstedet, ødem
HudUtslett
KarHypertensjon
Kjønnsorganer/brystMikronodulære endringer i brystet
Lever/galleGulsott, unormal leverfunksjon
Muskel-skjelettsystemetNevromuskulære symptomer
NevrologiskeForvirring, hypoestesi, nervøsitet
Nyre/urinveierUrogenitale symptomer
PsykiskeAngst, depresjon
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
UndersøkelserForhøyet serumkreatinin, økt blodurea
Svært sjeldne
Blod/lymfeHemolytisk anemi, makrocytær anemi, methemoglobinemi, sulfhemoglobinemi
HudEpidermal nekrolyse, erytem, fotosensitivitetsreaksjon, ulcus
Lever/galleHepatisk encefalopati, kolestatisk gulsott, levernekrose, levertoksisitet med dødelig utfall
LuftveierInterstitiell lungesykdom, lungesymptomer (f.eks. dyspné)
Nyre/urinveierGyldenbrun/grønngul misfarging av urin
Stoffskifte/ernæringForverring av diabetes mellitus, hyperglykemi
Ukjent frekvens
HjerteHjerteiskemi, QT-forlengelse
KarTromboembolisme
Nyre/urinveierAkutt nyresvikt, interstitiell nefritt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved inntak av doser på 1500 mg/dag i opptil 36 uker i kliniske studier, ble ingen alvorlige bivirkninger rapportert, men gynekomasti, ømme bryster og forhøyede transaminaser (ASAT) forekom.
Behandling: Ingen dialyse pga. høy proteinbinding. Generell oppfølging inkl. tett observasjon og hyppig kontroll av vitale tegn. Ventrikkelskylling kan vurderes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L02B B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker på cellulært nivå ved å hindre opptak og/eller cellebinding av androgener, først og fremst testosteron, i målorganet. Ved å kombinere flutamid med orkiektomi eller behandling med LHRH-analog oppnås en komplett androgen blokade. Med dette kombinasjonsregimet oppnås lavere androgennivå i tumor enn ved kjemisk/kirurgisk kastrering alene. Dette skyldes at flutamid blokkerer den perifere androgenreseptoren og derved hindrer androgener som produseres i både binyrene og testiklene i å nå målorganet. Pasienter i avansert stadium med liten tumorbyrde har størst nytte av behandlingen. Kombineres flutamid med en LHRH-analog, motvirkes den oppblussing av sykdommen («flare-up») som skjer i løpet av den 1. behandlingsmåneden med LHRH-analog. Oppblussingen skyldes en initial stigning i testosteronnivåene med en signifikant forhøyelse av prostataspesifikt antigen.
Absorpsjon: Tmax ca. 1-2 timer.
Proteinbinding: Ca. 95%.
Halveringstid: Terminal t1/2 i plasma er ca. 8 timer for flutamid og ca. 9 timer for aktiv metabolitt. Steady state nås i løpet av ca. 4 dager.
Metabolisme: 2,5% er uforandret 1 time etter inntak. Hovedmetabolitten i plasma er farmakologisk aktiv og bidrar i betydelig høyere grad enn modersubstansen til den farmakologiske effekten. Aktiv metabolitt foreligger i ca. 30 ganger høyere plasmakonsentrasjon enn modersubstansen.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene, ca. 5% via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares i originalpakningen og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 01.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.04.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Flutamid, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
250 mg84 stk. (blister)
523282
Blå resept
-
983,20CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

androgen: Substanser som har maskuliniserende effekter, som økt muskelmasse, kroppsbehåring, skjeggvekst og dypere stemme.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hepatisk encefalopati (leverencefalopati): Forstyrrelse i hjernen som skyldes nedsatt leverfunksjon.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nedsatt libido (nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst, redusert libido): Nedsatt seksuell lyst.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.