Firazyr

Shire


Bradykinin type2-reseptorantagonist.

B06A C02 (Icatibant)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 30 mg: 1 ml inneh.: Icatibant 10 mg, natriumklorid, konsentrert eddiksyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Indisert for symptomatisk behandling av akutte anfall av hereditært angioødem (HAE) hos voksne, ungdom og barn >2 år med mangel på C1-esteraseinhibitor.

Dosering

Beregnet til bruk under veiledning av helsepersonell.
Voksne: Anbefalt dose er 1 s.c. injeksjon à 30 mg. I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig med 1 injeksjon. Ved utilstrekkelig bedring eller tilbakefall av symptomer, kan ytterligere 1 injeksjon administreres etter 6 timer. Dersom 2. injeksjon gir utilstrekkelig bedring eller tilbakefall av symptomer, kan en 3. injeksjon administreres etter ytterligere 6 timer. Maks. 3 injeksjoner kan administreres i løpet av 24 timer. I studier er maks. 8 injeksjoner administrert i løpet av 1 måned.
Barn og ungdom (2-17 år): Anbefalt dose basert på kroppsvekt:

Kroppsvekt (kg)

Dose (injeksjonsvolum)

12-25

10 mg (1 ml)

26-40

15 mg (1,5 ml)

41-50

20 mg (2 ml)

51-65

25 mg (2,5 ml)

>65

30 mg (3 ml)

I studien er det ikke gitt >1 injeksjon icatibant pr. HAE-anfall.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn <2 år eller <12 kg: Ingen doseringsanbefaling kan gis, da sikkerhet og effekt ikke er påvist. Eldre >65 år: Begrenset informasjon. Eldre har økt systemisk icatibanteksponering. Relevansen av dette mht. sikkerhet er ukjent. Kjønn: Data indikerer ingen forskjell i clearance mellom kvinner og menn etter korreksjon for kroppsvekt.
Tilberedning/Håndtering: Se detaljert bruksanvisning i pakningsvedlegget. Kun til engangsbruk.
Administrering: Til s.c. bruk, fortrinnsvis i mageregionen. Injeksjonen skal gis sakte pga. administreringsvolumet. Beslutning om å igangsette administrering av omsorgsperson eller selvadministrering skal kun tas av lege med erfaring fra diagnostisering og behandling av HAE. Voksne: Kan selvadministreres eller administreres av omsorgsperson etter opplæring i s.c. injeksjonsteknikk fra helsepersonell. Barn og ungdom (2-17 år): Skal kun administreres av omsorgsperson etter opplæring i s.c. injeksjonsteknikk fra helsepersonell.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Laryngeale anfall: Pasienter med laryngealt anfall må alltid oppsøke lege og observeres ved medisinsk institusjon, også etter at de har tatt injeksjonen hjemme. Iskemisk hjertesykdom: Forsiktighet bør utvises ved administrering til pasienter med akutt iskemisk hjertesykdom eller ustabil angina pectoris, pga. mulig svekkelse av hjertefunksjon og reduksjon i den koronare blodstrømmen. Slag: Forsiktighet bør utvises ved administrering til slagpasienter i ukene etter et slag, siden den positive senfasen av de nevroprotektive effektene av bradykinin kan svekkes. Administrering av omsorgsperson eller selvadministrering: 1. behandling skal gis ved en medisinsk institusjon eller under veiledning av lege. Ved utilstrekkelig lindring eller tilbakevendende symptomer etter administrering av omsorgsperson eller selvadministrering anbefales det at omsorgspersonen eller pasienten oppsøker lege. Hos voksne bør påfølgende doser som kan være nødvendige for samme anfall, administreres i en medisinsk institusjon. Det finnes ingen data om administrering av påfølgende doser for samme anfall hos ungdom eller barn. Barn og ungdom: Begrensede erfaringer fra behandling av >1 HAE-anfall med icatibant. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. sprøyte, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Icatibant har liten påvirkning på evne til å kjøre bil og bruke maskiner. Fatigue, letargi, tretthet, somnolens og svimmelhet er rapportert og kan opptre ved HAE-anfall. Pasienten bør rådes til å ikke kjøre eller bruke maskiner ved tretthet eller svimmelhet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Farmakokinetiske legemiddelinteraksjoner som involverer CYP450 er ikke forventet. Samtidig administrering av icatibant og ACE-hemmere er ikke undersøkt. ACE-hemmere er kontraindisert hos pasienter med HAE pga. mulig forhøyede bradykininnivåer.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kliniske data fra bruk under graviditet. Dyrestudier har vist effekter på uterin implantasjon og fødsel. Human risiko er ukjent. Bør bare brukes under graviditet dersom potensiell fordel oppveier mulig risiko for fosteret (f.eks. behandling av potensielt livstruende laryngealt anfall).
Amming: Utskilles i melken til rotter i konsentrasjoner som ligner de som finnes i maternalt blod. Ingen effekter er påvist for postnatal utvikling hos rotteavkom. Ukjent om icatibant utskilles i human morsmelk, men det anbefales at ammende som ønsker å bruke icatibant ikke bør amme i 12 timer etter behandlingen.
Fertilitet: Hos rotter og hunder førte gjentatt bruk av icatibant til effekter på reproduksjonsorganene. En studie viste ingen påvirkning hos kvinner eller menn, se SPC for detaljer.

 

Bivirkninger

Voksne

De fleste får reaksjoner på injeksjonsstedet, som generelt er milde til moderate, forbigående og går over av seg selv.

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme
Generelle
Svært vanlige Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. blåmerke, hematom, svie, erytem, hypoestesi, irritasjon, nummenhet, ødem, smerte, trykkfølelse, kløe, hevelse, urticaria, varmefølelse)
Vanlige Feber
Hud
Vanlige Erytem, kløe, utslett
Ukjent frekvens Urticaria
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Undersøkelser
Vanlige Økte transaminaser

Voksne

De fleste får reaksjoner på injeksjonsstedet, som generelt er milde til moderate, forbigående og går over av seg selv.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. blåmerke, hematom, svie, erytem, hypoestesi, irritasjon, nummenhet, ødem, smerte, trykkfølelse, kløe, hevelse, urticaria, varmefølelse)
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Generelle Feber
Hud Erytem, kløe, utslett
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Undersøkelser Økte transaminaser
Ukjent frekvens
Hud Urticaria
Barn og ungdom:  De fleste får reaksjoner på injeksjonsstedet, som erytem, hevelse, svie, hudsmerter og kløe, som er av mild til moderat alvorlighetsgrad og som samsvarer med reaksjonene hos voksne. Reaksjoner på injeksjonsstedet som vurderes som alvorlige (erytem, hevelse, svie og varmefølelse), og som går helt over i løpet av 6 timer, er sett.
Immunogenisitet:  Sjeldne forbigående tilfeller av positivitet for anti-icatibantantistoffer er sett hos voksne ved gjentatte behandlinger. Alle pasientene hadde opprettholdt effekt. Ingen overfølsomhetsreaksjoner eller anafylaktiske reaksjoner ble rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen klinisk informasjon vedrørende overdosering er tilgjengelig. Én i.v. dose på 3,2 mg/kg (ca. 8 × terapeutisk dose) forårsaket forbigående erytem, kløe, rødme eller hypotensjon hos friske personer. Ingen terapeutisk intervensjon var nødvendig.

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv kompetitiv bradykinin type2-reseptorantagonist. Syntetisk dekapeptid med struktur som ligner bradykinin, men med 5 aminosyrer som ikke danner protein.
Virkningsmekanisme: Ved HAE er forhøyet bradykininnivå sentral mediator for utvikling av kliniske symptomer. Administrering av icatibant fører til at utvikling av bradykininindusert hypotensjon, vasodilatasjon og reflekstakykardi unngås. Ved akutte HAE-anfall gir administrering av icatibant bedring av symptomer som magesmerter, hevelser og smerter i huden.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet 97%. Tmax: Ca. 0,5 timer.
Proteinbinding: 44%.
Fordeling: Vdss: Ca. 20-25 liter.
Halveringstid: Clearance: Ca. 15-20 liter/time, uavhengig av dose. Terminal t1/2: Ca. 1-2 timer.
Metabolisme: Omfattende metabolisme ved proteolytiske enzymer til inaktive metabolitter, som utskilles primært i urinen. In vitro-studier har vist at icatibant ikke degraderes via oksidative metabolske veier og hemmer ikke de viktigste CYP450-isoenzymene (CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 og CYP3A4), og induserer ikke CYP1A2 og CYP3A4.
Utskillelse: Elimineres hovedsakelig ved metabolisme og <10% av dosen elimineres uforandret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Firazyr, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
30 mg 3 ml (ferdigfylt sprøyte)
146529
H-resept
-
21580,50 C
1 pediatrisk administrasjonssett
938224
-
-
varenr. 938224

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.10.2020