Fenazon-Koffein

Fenazon-Koffein sterke

Takeda
TABLETTER: Fenazon-Koffein: Hver tablett inneh.: Fenazon 500 mg, koffein 100 mg, hjelpestoffer.


TABLETTER: Fenazon-Koffein sterke: Hver tablett inneh.: Fenazon 1 g, koffein 100 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter.

Dosering

Fenazon-Koffein: 1-2 tabletter inntil 3 ganger daglig.
Fenazon-Koffein sterke: 1 tablett inntil 3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom<15 år: Bør ikke brukes.
Administrering: Tas med drikke. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktivt ulcus og akutt gastrointestinal blødning. Alvorlig nyreinsuffisiens. Akutt intermitterende porfyri. Samtidig behandling med ketorolak.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved ulcusanamnese, dyspepsi o.a. gastrointestinale plager, nedsatt lever- og nyrefunksjon, hypertensjon eller hjertesykdom som forverres av væskeretensjon og ødem. Hos eldre pasienter kan utskillelsen av fenazon skje vesentlig langsommere enn hos yngre. Langvarig bruk medfører risiko for allergiske reaksjoner. Ved langtidsbruk (>3 måneder) med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika (MOH- medication-overuse headache), bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør preparatet seponeres. Kronisk bruk av store doser kan gi risiko for nyrekomplikasjoner. Langvarig bruk medfører risiko for allergiske reaksjoner, gastrointestinale og renale bivirkninger. Ved glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel er det en mulig risiko for hemolyse. Bør ikke gis til barn og ungdom<15 år.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Fenazon kan gi nedsatt effekt av warfarin og diazepam. Cimetidin og disulfiram kan gi økt effekt av fenazon. Samtidig bruk med ketorolak er kontraindisert. Fenytoin induserer leverenzymer og øker nedbrytningen av koffein. Perorale antikonseptiva og cimetidin hemmer nedbrytningen og øker virketiden av koffein. Disulfiram reduserer clearance av koffein og kan vanskeliggjøre avvenning fra alkohol. Enkelte kinoloner hemmer nedbrytning av koffein og gir økt sentralnervøs stimulering.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang erfaring og studier indikerer liten risiko for skadelige effekter.
Amming: Fenazon går over i morsmelk og et diende barn utsettes for ca. 1% av morens dose. Koffein går over i morsmelk og melk/plasmaforhold <0,75 er målt. Bør ikke brukes under amming.
Fertilitet: Bør ikke brukes hos kvinner som ønsker å bli gravide, pga. mulig nedsatt fertilitet.

 

Bivirkninger

Vedvarende bruk av større doser kan gi hodepine ved seponering.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneHemolytisk anemi
Gastrointestinale
VanligeKvalme, økt magesaftsekresjon
Hjerte
VanligeTakykardi
Mindre vanligeEkstrasystoler
Hud
Mindre vanligeUrticaria
Ukjent frekvensErytem, legemiddelutslett
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Nevrologiske
VanligeHodepine, rastløshet, tremor
Nyre/urinveier
VanligePolyuri
SjeldneNyretoksisitet
Psykiske
VanligeInsomni
Øre
Mindre vanligeTinnitus
Øye
SjeldneSynsforstyrrelse

Vedvarende bruk av større doser kan gi hodepine ved seponering.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme, økt magesaftsekresjon
HjerteTakykardi
NevrologiskeHodepine, rastløshet, tremor
Nyre/urinveierPolyuri
PsykiskeInsomni
Mindre vanlige
HjerteEkstrasystoler
HudUrticaria
ØreTinnitus
Sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Nyre/urinveierNyretoksisitet
ØyeSynsforstyrrelse
Svært sjeldne
Blod/lymfeHemolytisk anemi
Ukjent frekvens
HudErytem, legemiddelutslett

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Fenazon: Kvalme, brekninger, oppkast, søvnighet, sirkulasjonsforstyrrelser, eksitasjon, kramper og koma. Nyrepåvirkning. I noen tilfeller methemoglobinemi og cyanose. Koffein: >1 g til voksne kan gi reaksjoner fra CNS og sirkulasjonsforstyrrelser med bl.a. takykardi, ekstrasystoler og økt respirasjonshastighet. Kvalme, hodepine, svimmelhet, uro, øresus, tremor, eksitasjon, takypné og økt urinmengde. Ved alvorlig forgiftning sees hypertermi, hyperventilasjon, hypokalemi, hyponatremi og ev. hematemese. Hallusinasjoner, ev. delirium og kramper (også status epilepticus). Respirasjonsdepresjon. Hypertensjon, ventrikkeltakykardi, ventrikkelflimmer, hjerteinfarkt, VES og sirkulasjonskollaps. Ev. rabdomyolyse og nyresvikt.
Behandling: Ventrikkelskylling, ellers symptomatisk. Ved methemoglobinemi gis metylenblått. Sterke reaksjoner fra CNS kan som regel bringes under kontroll med et korttidsvirkende barbiturat. Observasjon med vekt på sirkulasjon, CNS og respirasjon. Vurder protonpumpehemmer i.v. ved hematemese.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fenazon: Analgetisk, antipyretisk og en viss antiinflammatorisk effekt. Koffein: Virker sentralstimulerende og kontraherende på cerebrale kar.
Absorpsjon: Raskt og nesten fullstendig fra mage-tarmkanalen. Fenazon: Tmax 1/2-11/2 time. Koffein: Tmax 1/4-1 time.
Proteinbinding: Fenazon: Ca. 10%.
Fordeling: Fordeles til vevene over kroppens vannfase. Fenazon: I løpet av ca. 2 timer. Koffein: Raskt.
Halveringstid: Fenazon: Normalt ca. 11 timer, betydelige individuelle variasjoner, forhøyet ved nedsatt leverfunksjon og hos eldre. Koffein: Ca. 4 timer.
Metabolisme: I leveren. Fenazon: Vesentlig ved hydroksylering og konjugering med glukuronsyre. Koffein: Ved demetylering og oksidering.
Utskillelse: I urinen. Fenazon: Ca. 5% uomdannet. Store fenazondoser kan farge urinen rød. Koffein: <1% uomdannet.

Pakninger uten resept

20 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fenazon-Koffein, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 stk. (boks)
598722
-
-
*F

Fenazon-Koffein sterke, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 stk. (boks)
598755
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.02.2016