Antiepileptikum.

N03A B02 (Fenytoin)TABLETTER 100 mg: Hver tablett inneh.: Fenytoin 100 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Generaliserte tonisk-kloniske epileptiske anfall (grand mal) og partielle epileptiske anfall. Er ikke effektivt ved absensepilepsi (petit mal).

Dosering

Individuelt. Behandling bør fortsette lenge etter at tilfredsstillende anfallskontroll er oppnådd.
Voksne: Terapeutisk område vanligvis 40-80 µmol/liter og påkrevet dose 4-5 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 200-500 mg daglig).
Barn: Vanligvis 5-8 mg/kg kroppsvekt daglig (pga. raskere eliminasjon).
Behandlingsovervåkning: Styres av klinisk respons og påvisning av plasmakonsentrasjon. Blodprøvene bør ikke tas før likevektskonsentrasjonen i plasma er nådd etter 2-4 uker. Deretter kan ev. doseendringer foretas med små trinn. Ved hver doseøkning skal det tas hensyn til doseavhengig kinetikk. Ny plasmaprøve bør ikke tas før 10-14 dager etter doseendring. Likevektskonsentrasjonen må bekreftes av 2 prøver, tatt med ca. 1 måneds mellomrom (spesielt ved høyere konsentrasjoner). Optimal plasmakonsentrasjon varierer mellom personer, muligens også hos samme person ved ulike tidspunkt.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Sakte over 3-12 måneder.
Administrering: Det er hensiktsmessig å gi daglig dose i 2 oppdelte doser. Kvalme og oppkast kan reduseres ved samtidig inntak av mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt intermittent porfyri.

Forsiktighetsregler

Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Forsiktighet utvises. Nedsatt leverfunksjon som oppstår under behandlingen kan være forbigående, men fatale tilfeller er rapportert. Ved akutt leverskade avbrytes behandlingen umiddelbart og skal ikke gjenopptas. Hypersensitivitetssyndrom: Oppstår vanligvis i løpet av de 2 første behandlingsmånedene. Kombinasjonen av fenytoin, kranial strålebehandling og gradvis seponering av kortikosteroider kan indusere livstruende dermatologiske komplikasjoner, særlig Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Pasienten bør informeres om tegn/symptomer på hudreaksjoner og overvåkes nøye for disse. Ved symptomer/tegn på SJS eller TEN bør behandlingen avbrytes. Risiko for SJS og TEN er høyest de første behandlingsukene. Tidlig diagnose og øyeblikkelig seponering gir best resultat mht. forebygging av progresjon av SJS eller TEN. Tidlig seponering forbedrer vanligvis prognosen. Ved utviklet SJS eller TEN, må fenytoin aldri startes opp igjen på noe tidspunkt. Epileptiske anfall: Kan påskynde eller forverre absensanfall og myokloniske anfall. Rask seponering kan gi risiko for økt antall anfall eller status epilepticus. Gingival hyperplasi: Bruk av fluortannkrem 2 ganger daglig reduserer risikoen for dette. Selvmordstanker/selvmordsrelatert atferd: En liten økning i risiko for selvmordstanker/selvmordsrelatert atferd er vist. Tegn på selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd bør derfor overvåkes, og nødvendig behandling bør vurderes. Pasienter/pårørende bør rådes til å søke medisinsk hjelp ved slike tegn. Etnisitet: HLA-B*1502 kan være forbundet med økt risiko for SJS hos personer med thailandsk eller han-kinesisk opprinnelse. Brukes kun hvis nytte oppveier risiko i slike tilfeller. Det er utilstrekkelige opplysninger om risikoforbindelsen i andre etniske grupper. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Reaksjonsevnen kan nedsettes. Må tas i betraktning når økt oppmerksomhet er påkrevd.

Interaksjoner