Faslodex

AstraZeneca

Antiøstrogen, østrogenreseptorantagonist.

ATC-nr.: L02B A03

  

  Fulvestrant forbudt iht. WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L02B A03
Fulvestrant
 
PNEC: 0,00057 μg/liter
Salgsvekt: 2,2115 kg
Miljørisiko: Bruk av fulvestrant gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fulvestrant har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Fulvestrant brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 09.10.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 250 mg: Hver ferdigfylt sprøyte (5 ml) inneh.: Fulvestrant 250 mg, etanol 96%, benzylalkohol, benzylbenzoat, renset lakserolje.


Indikasjoner

Som monoterapi til behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv lokalavansert eller metastatisk brystkreft, som ikke tidligere er behandlet med endokrinterapi, eller ved tilbakefall under eller etter adjuvant antiøstrogenbehandling eller ved sykdomsprogresjon under behandling med antiøstrogen. I kombinasjon med palbociklib til behandling av hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft hos kvinner som tidligere har fått endokrin behandling. Hos pre- eller perimenopausale kvinner bør kombinasjonsbehandling med palbociklib kombineres med en gonadotropinfrigjørende hormon (LHRH)-agonist.

Dosering

Voksne kvinner (inkl. eldre): Anbefalt dose er 500 mg med 1 måneds intervall, med ytterligere 500 mg gitt 2 uker etter første dose. Ved kombinasjonsbehandling, se også preparatomtalen for palbociklib.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering anbefales ikke ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Bør likevel brukes med forsiktighet, ettersom fulvestranteksponeringen kan øke. Ingen data vedrørende bruk ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (kontraindisert). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥30 ml/minutt). Sikkerhet og effekt er ikke evaluert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) og forsiktighet anbefales. Barn og ungdom <18 år: Bruk er ikke anbefalt, sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Doseringsanbefaling kan ikke gis.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning.
Administrering: Administreres som 2 påfølgende injeksjoner langsomt i.m. (1-2 minutter pr. injeksjon), 1 i hver setemuskel (glutealregionen). Forsiktighet bør utvises dersom Faslodex injiseres dorsalt i glutealregionen pga. nærheten til den underliggende isjiasnerven. For fullstendig bruksanvisning/administrering, se pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Øvrige: Pga. administreringsmåten, skal preparatet brukes med forsiktighet ved behandling av pasienter med risiko for blødning, trombocytopeni eller til pasienter som får antikoagulasjonsbehandling. Tromboemboliske hendelser er ofte sett hos kvinner med avansert brystkreft og er observert i kliniske studier. Dette må tas i betraktning ved forskrivning til risikopasienter. Hendelser relatert til injeksjonssted som isjias, nevralgi, nevropatisk smerte og perifer nevropati er rapportert. Det finnes ingen langtidsdata angående effekt på bensubstans, men pga. virkningsmekanismen er behandling forbundet med en potensiell risiko for osteoporose. Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos pasienter med kritisk visceral sykdom. Interferens i antistoffanalyser: Pga. strukturell likhet mellom fulvestrant og østradiol kan fulvestrant interferere med antistoffbaserte østradiolanalyser, og kan resultere i falske forhøyede østradiolnivåer. Hjelpestoffer: Inneholder 10% (w/v) etanol, dvs. opptil 500 mg pr. injeksjon, tilsv. 10 ml øl eller 4 ml vin. Dette kan være skadelig ved alkoholproblemer og bør tas hensyn til hos høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer og epilepsi. Inneholder benzylalkohol som kan gi allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har ingen eller ubetydelig virkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Forsiktighet bør imidlertid utvises hos pasienter som opplever den svært vanlige bivirkningen asteni når de kjører bil eller bruker maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L02B A03

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert, skal ikke brukes ved graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet, inkl. økt insidens av føtale abnormaliteter og død. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon under behandlingen, og i 2 år etter siste dose. Hvis graviditet inntreffer under behandling, må pasienten informeres om potensiell risiko for fosteret og om potensiell risiko for ufrivillig svangerskapsavbrudd.
Amming: Kontraindisert pga. potensiell risiko for alvorlige bivirkninger hos diende barn. Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos lakterende rotter. Amming må avbrytes ved behandling med preparatet.
Fertilitet: Ikke studert.
Fulvestrant

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Monoterapi

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeRedusert platetall
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme
VanligeDiaré, oppkast
Generelle
Svært vanligeAsteni, reaksjon på injeksjonsstedet
VanligeIsjias, perifer nevropati
Mindre vanligeBlødning på injeksjonsstedet, hematom på injeksjonsstedet, nevralgi
Hud
Svært vanligeUtslett
Immunsystemet
Svært vanligeOverfølsomhetsreaksjon
Mindre vanligeAnafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
VanligeUrinveisinfeksjon
Kar
Svært vanligeHetetokter
VanligeVenøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/bryst
VanligeVaginalblødning
Mindre vanligeLeukoré, vaginal candidiasis
Lever/galle
Svært vanligeForhøyede leverenzymer (ALAT, ASAT, alkalisk fosfatase)
VanligeØkt bilirubin
Mindre vanligeHepatitt, leversvikt, økt γ-GT
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeLedd-, muskel- og skjelettsmerter
VanligeRyggsmerter
Nevrologiske
VanligeHodepine
Stoffskifte/ernæring
VanligeAnoreksi

Monoterapi

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleAsteni, reaksjon på injeksjonsstedet
HudUtslett
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon
KarHetetokter
Lever/galleForhøyede leverenzymer (ALAT, ASAT, alkalisk fosfatase)
Muskel-skjelettsystemetLedd-, muskel- og skjelettsmerter
Vanlige
Blod/lymfeRedusert platetall
GastrointestinaleDiaré, oppkast
GenerelleIsjias, perifer nevropati
InfeksiøseUrinveisinfeksjon
KarVenøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/brystVaginalblødning
Lever/galleØkt bilirubin
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
Mindre vanlige
GenerelleBlødning på injeksjonsstedet, hematom på injeksjonsstedet, nevralgi
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Kjønnsorganer/brystLeukoré, vaginal candidiasis
Lever/galleHepatitt, leversvikt, økt γ-GT

Kombinasjonsbehandling med palbociklib

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Mindre vanligeFebril nøytropeni
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, kvalme, oppkast, stomatitt
Generelle
Svært vanligeFatigue, feber
VanligeAsteni
Hud
Svært vanligeAlopesi, utslett
VanligeTørr hud
Infeksiøse
Svært vanligeInfeksjon
Luftveier
VanligeEpistakse
Nevrologiske
VanligeDysgeusi
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeNedsatt appetitt
Undersøkelser
VanligeØkt ALAT, økt ASAT
Øye
VanligeTåkesyn, tørre øyne, økt lakrimasjon

Kombinasjonsbehandling med palbociklib

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast, stomatitt
GenerelleFatigue, feber
HudAlopesi, utslett
InfeksiøseInfeksjon
Stoffskifte/ernæringNedsatt appetitt
Vanlige
GenerelleAsteni
HudTørr hud
LuftveierEpistakse
NevrologiskeDysgeusi
UndersøkelserØkt ALAT, økt ASAT
ØyeTåkesyn, tørre øyne, økt lakrimasjon
Mindre vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er rapportert om enkelte tilfeller av overdosering hos mennesker. Dyrestudier med høye doser fulvestrant indikerer at det ikke var noen andre åpenbare effekter enn de som var direkte eller indirekte relatert til antiøstrogen aktivitet.
Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L02B A03

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bindes kompetitivt til østrogenreseptorer med en affinitet sammenlignbar med østradiol. Fulvestrant blokkerer de trofiske effektene av østrogen, uten selv å ha en partiell agonist (østrogenlignende) aktivitet. Virkningsmekanismen innebærer en nedregulering av østrogenreseptorprotein (ER-protein). Kliniske studier av postmenopausale kvinner med primær brystkreft har vist en signifikant nedregulering av ER-protein i ER-positive tumorer sammenlignet med placebo. Det var også en signifikant reduksjon i progesteronreseptor uttrykk i samsvar med de prekliniske data som viser at fulvestrant i seg selv mangler den østrogen agonistiske effekten. Det er dessuten vist at fulvestrant 500 mg nedregulerer ER og proliferasjonsmarkøren Ki67 i større grad enn fulvestrant 250 mg i brysttumorer i postmenopausal neoadjuvant situasjon.
Absorpsjon: Etter i.m. administrering, absorberes fulvestrant langsomt og Cmax nås etter ca. 5 dager. Steady state-nivåer nås i løpet av den 1. måneden med dosering.
Proteinbinding: 99%.
Fordeling: Tilsynelatende Vdss: Ca. 3-5 liter/kg.
Halveringstid: Terminal t1/2: Ca. 50 dager. Clearance er ca. 11 ml/minutt/kg. Ved steady state er fulvestrant plasmakonsentrasjoner opprettholdt innenfor et relativt smalt område, med inntil omlag 3 ganger forskjell mellom maksimale og minimale konsentrasjoner.
Metabolisme: Ikke fullstendig klarlagt, men innebefatter biotransformasjonsveier analogt med endogene steroider. Enkelte metabolitter utøver tilsvarende aktivitet som fulvestrant. CYP3A4 er det eneste CYP450-isoenzymet som er involvert i oksidasjonen in vitro, men andre metabolske veier ser ut til å dominere in vivo.
Utskillelse: Mesteparten utskilles via feces, <1% via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres i kjøleskap (2-8°C). Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. For ytterligere opplysninger og ved temperaturavvik, se pakningsvedlegget.

Sist endret: 29.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.11.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Faslodex, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
250 mg2 × 5 ml (ferdigfylt sprøyte)
099204
Blå resept
-
6152,20CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

γ-gt (gammaglutamyltransferase, ggt): Er et enzym. Har betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene (katalyserer hydrolyse av visse peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider).