Farydak

Secura Bio

Antineoplastisk middel.

ATC-nr.: L01X X42

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKAPSLER, harde 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver kapsel inneh.: Panobinostatlaktat tilsv. panobinostat 10 mg, resp. 15 mg og 20 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg: Gult jernoksid (E 172), brilliantblå FCF (E 133). 15 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 20 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Indisert i kombinasjon med bortezomib og deksametason, til behandling av voksne med residiverende og/eller refraktær myelomatose som har fått minst 2 tidligere behandlingsregimer inkl. bortezomib og et immunmodulerende legemiddel.

Dosering

Behandling bør startes opp av lege med erfaring innen kreftbehandling. Anbefalt startdose er 20 mg 1 gang daglig, på dag 1, 3, 5, 8, 10 og 12 i en 21‑dagers syklus (3 uker). Pasienten bør først behandles i 8 sykluser. Ved klinisk nytte anbefales ytterligere behandling i 8 sykluser. Total behandlingstid er opptil 16 sykluser (48 uker). Før start av kombinasjonsbehandling bør preparatomtalen til bortezomib og deksametason leses for å vurdere om dosereduksjon er nødvendig.
Anbefalt doseringsplan i kombinasjon med bortezomib og deksametason:
Syklus 1-8:

 

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Panobinostat

Dag 1, 3 og 5

Dag 8, 10 og 12

Pause

Bortezomib

Dag 1 og 4

Dag 8 og 11

Pause

Deksametason

Dag 1, 2, 4 og 5

Dag 8, 9, 11 og 12

Pause

Syklus 9-16:

 

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Panobinostat

Dag 1, 3 og 5

Dag 8, 10 og 12

Pause

Bortezomib

Dag 1

Dag 8

Pause

Deksametason

Dag 1 og 2

Dag 8 og 9

Pause

Anbefalt dose av bortezomib er 1,3 mg/m2 gitt som en injeksjon. Anbefalt dose av deksametason er 20 mg tatt peroralt på full mage.
Anbefalinger for overvåkning: Fullstendig blodcelletelling må utføres før behandlingsstart. Baseline blodplatetall bør være ≥100 × 109/liter og absolutt nøytrofiltall (ANC) ≥1 × 109/liter. Full hematologisk status bør overvåkes hyppig under behandling, spesielt før hver injeksjon av bortezomib, særlig ved trombocytopeni. Før oppstart av enhver behandlingssyklus bør blodplatetallet være ≥100 × 109/liter. Ytterligere blodtellinger bør vurderes under pausen f.eks. på dag 15 og/eller 18, spesielt hos pasienter ≥65 år og pasienter med blodplatetall <150 × 109/liter ved baseline. Da panobinostat kan øke QTC-intervallet bør EKG tas før behandlingsoppstart, og gjentas regelmessig før hver behandlingssyklus. QTCF bør være <480 msek før oppstart. Blodelektrolytter, spesielt kalium, magnesium og fosfor, bør måles ved baseline og overvåkes regelmessig, spesielt hos pasienter med diaré, og korrigeres ved behov. Leverfunksjonen bør overvåkes før behandling og regelmessig under behandling som klinisk indisert, spesielt ved nedsatt leverfunksjon. Skjoldkjertel- og hypofysefunksjon bør overvåkes ved å måle hormonnivåer (f.eks. fritt T4 og TSH) som klinisk indisert.
Dosejusteringer: Dersom dosereduksjon er nødvendig, bør panobinostatdosen reduseres med 5 mg. Bør ikke reduseres til <10 mg, og samme behandlingsplan (3‑ukers syklus) bør følges.
Dosejustering ved trombocytopeni:

Grad av trombocytopeni på behandlings-
dagen

Justering av startdose
panobinostat

Justering av startdose
bortezomib

Dose panobino-
stat ved bedring
til grad 2 (≥50 ×
109/liter)

Dose bortezomib ved
bedring til grad 2
(≥50 × 
109/liter)

1 dose utelatt

>1 dose utelatt

Grad 3
Blodplatetall <50 × 109/liter med blødning

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
redusert dose

Fortsett med
samme dose

Fortsett med
redusert dose

Grad 4
Blodplatetall <25 × 109/liter

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
redusert dose

Fortsett med
samme dose

Fortsett med
redusert dose

Blodplatetall bør måles minst 2 ganger i uken frem til ≥50 × 109/liter. Blodplatetransfusjoner kan være nødvendig. Seponering kan vurderes hvis trombocytopenien ikke bedres til tross for justeringer som beskrevet i tabellen og/eller pasienten trenger gjentatte blodplatetransfusjoner.
Dosejusteringer ved gastrointestinal toksisitet (diaré, kvalme eller oppkast):

Grad av diaré på behandlingsdagen

Justering av startdose panobinostat

Justering av startdose bortezomib

Dose panobinostat ved bedring til grad ≤1

Dose bortezomib ved bedring til grad ≤1

Grad 2 til tross
for antidiarroika

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
samme dose

Fortsett med redusert dose eller endre til 1 gang/uke

Grad 3 til tross
for antidiarroika

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
redusert dose

Fortsett med redusert eller samme dose, men 1 gang/uke

Grad 4 til tross
for antidiarroika

Seponer

Seponer

 

 

Ved første tegn på magekramper, løs avføring eller begynnende diaré, anbefales det at pasienten behandles med antidiarroika (f.eks. loperamid). Profylaktiske midler mot kvalme (f.eks. proklorperazin) bør administreres etter legens vurdering. Ved kvalme av grad 3 eller oppkast av grad 3 eller 4 til tross for administrering av et kvalmestillende middel, bør panobinostat seponeres midlertidig og gjenopptas med redusert dose ved bedring til grad 1.
Dosejusteringer ved nøytropeni:

Grad av nøytro-
peni på
behandlings-
dagen

Justering av
startdose
panobinostat

Justering av
startdose
bortezomib

Dose panobinostat ved bedring til grad 2 (<1,5‑1 × 109/liter)

Dose bortezomib ved bedring til grad 2 (<1,5‑1 × 109/liter)

Grad 3
(<1‑0,5 × 109/liter)

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
samme dose

Fortsett med
samme dose

Grad 4
(<0,5 × 109/liter) eller febril nøytropeni (<1 × 109/liter og feber ≥38,5°C)

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
redusert dose

Fortsett med
samme dose

Ved nøytropeni grad 3 eller 4 bør legen vurdere bruk av vekstfaktorer som G‑CSF iht. lokale retninglinjer. Seponering kan vurderes hvis nøytropenien ikke bedres til tross for doseendringer og/eller tillegg av behandling med G‑CSF, og/eller ved alvorlige sekundære infeksjoner.
Dosejustering ved QTC-forlengelse: Før behandlingsstart: Ved QTCF ≥480 msek bør behandlingsstart utsettes til gjennomsnittlig QTCF har returnert til <480 msek. I tillegg bør unormalt kalium-, magnesium- eller fosfornivå i serum korrigeres før behandlingsstart. Under behandling: Dosen bør utelates dersom QTCF er ≥480 msek eller >60 msek fra baseline. Hvis QT‑forlengelsen er borte i løpet av 7 dager, gjenoppta opprinnelig dose eller redusert dose hvis QT‑forlengelsen er tilbakevendende. Seponeres hvis QT‑forlengelsen ikke er borte innen 7 dager. Seponeres under alle omstendigheter dersom QTCF‑verdi er >500 msek.
Dosejustering ved andre bivirkninger: Ved tilbakevendende toksisitet av CTC-grad 2, eller ved CTC-grad 3 og 4, utelates dosen inntil bedring til CTC-grad ≤1. Behandlingen gjenopptas da med redusert dose. Ved tilbakevendende toksisitet av CTC-grad 3 eller 4 kan en ytterligere dosereduksjon vurderes etter bedring til CTC-grad ≤1.
Glemt dose/Oppkast: Hvis en dose glemmes, kan den tas inntil 12 timer etter den angitte doseringstiden. Kaster pasienten opp skal det ikke tas en ekstra dose, men ventes til neste vanlige forskrevne dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved lett nedsatt leverfunksjon bør en starte med en redusert dose på 15 mg i 1. behandlingssyklus. Doseøkning fra 15 mg til 20 mg kan vurderes basert på toleranse. Ved moderat nedsatt leverfunksjon bør en starte med en redusert dose på 10 mg i løpet av 1. behandlingssyklus. Doseøkning fra 10 mg til 15 mg kan vurderes basert på toleranse. Disse pasientene bør overvåkes tettere, spesielt i doseopptrappingsfasen. Bør ikke gis ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Justering av startdosen ved nedsatt leverfunksjon:

Grad av nedsatt
leverfunksjon

Bilirubinnivå

ASAT-nivå

Justering av start-
dose panobinostat

Justering av start-
dose bortezomib

Lett

≤1 × ULN1

>ULN

Reduser til 15 mg i
1. syklus. Vurder dose-
økning opptil 20 mg i påfølgende sykluser basert på toleranse.

Ingen

>1 × ULN og
≤1,5 × ULN

Alle

Moderat

>1,5 × ULN og
≤3 × ULN

Alle

Reduser til 10 mg i
1. syklus. Vurder
økning opptil 15 mg
i påfølgende sykluser
basert på toleranse.

Reduser til 0,7 mg/m2 i 1. syklus. Vurder økning til 1 mg/m2 eller ytterligere reduksjon til 0,5 mg/m2 i påfølgende sykluser basert på toleranse.

1ULN (Upper Limit of Normal), dvs. øvre normalområde. Nedsatt nyrefunksjon: Justering av startdosen er ikke nødvendig. Er ikke undersøkt ved terminal nyresykdom eller pasienter i dialyse. Barn og ungdom <18 år: Ikke indisert. Eldre >65 år: Høyere frekvens av enkelte bivirkninger. Bør overvåkes tettere, spesielt mht. trombocytopeni og gastrointestinal toksisitet. For eldre >75 år kan justering av startdosen eller doseringsplanen for komponentene av kombinasjonsregimet vurderes, avhengig av generell tilstand og andre sykdommer. Startdose på 15 mg kan gis. Hvis den tolereres i 1. syklus, økes dosen til 20 mg i 2. syklus. Bortezomib kan startes med 1,3 mg/m2 1 gang ukentlig på dag 1 og 8, og deksametason med 20 mg på dag 1 og 8.
Administrering: Tas peroralt 1 gang daglig kun på planlagte dager, til samme tid hver gang. Kan tas med eller uten mat, men samtidig inntak av stjernefrukt, granateple eller grapefrukt (og tilsv. juicer) skal unngås. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Skal ikke åpnes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Reduksjon av blodplatetall: Pga. alvorlige hematologiske bivirkninger skal fullstendig hematologisk status undersøkes før oppstart og overvåkes hyppig under behandling, se Dosering. Blødninger: Lege og pasient bør være oppmerksom på økt risiko for trombocytopeni og mulighet for blødninger, spesielt ved koagulasjonsforstyrrelser eller hos de som får antikoagulasjonsbehandling. Infeksjon: Bør ikke startes opp ved aktive infeksjoner. Eksisterende infeksjoner bør behandles før oppstart. Pasienten bør overvåkes for tegn og symptomer på infeksjoner under behandling. Ved infeksjonsdiagnose skal egnet antiinfektiv behandling startes umiddelbart, og seponering vurderes. Bør seponeres ved invasiv systemisk soppinfeksjonsdiagnose, og passende antifungal behandling bør igangsettes. Gastrointestinale sykdommer: Profylaktiske antiemetika kan vurderes. Antiemetika med kjent risiko for QT-forlengelse bør brukes med forsiktighet. Ved første tegn på magekramper, løs avføring eller begynnende diaré bør pasienten behandles med antidiarroika eller annen tilleggsbehandling. Intravenøs væske- og elektrolytterstatning kan brukes etter behov. Avføringsmidler bør brukes med forsiktighet pga. mulighet for forverring av diaré. Pasienten bør rådes til å kontakte lege for å diskutere bruk av ev. avføringsmidler. EKG-forandringer: Måling av elektrolytter og EKG bør utføres ved baseline og regelmessig under behandlingen, særlig ved alvorlig gastrointestinal bivirkning. Bør brukes med forsiktighet ved betydelig risiko for QTC-forlengelse, inkl. pasienter med lang QT-syndrom, ukontrollert eller betydelig hjertesykdom, inkl. nylig hjerteinfarkt, hjertesvikt, ustabil angina eller klinisk signifikant bradykardi. Hypotyreose: Se Dosering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forsiktighet bør utvises da svimmelhet og hodepine kan forekomme.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X X42
Metaboliseres 40% via CYP3A4 og er et P-gp-substrat. Dosen bør derfor reduseres ved samtidig bruk av sterke CYP3A4- eller P-pg-hemmere. Stjernefrukt, grapefrukt, granateple og tilsv. juicer, samt enkelte kosttilskudd og naturmedisiner kan også hemme CYP3A4, og bør unngås. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer kan redusere panobinostateksponering og bør unngås. Unngå bruk av panobinostat hos pasienter som bruker CYP2D6-substrater med et smalt terapeutisk vindu, da konsentrasjonen av disse kan økes. Ved samtidig bruk med sensitive CYP2D6-substrater, dosetitrer CYP2D6-substratene individuelt basert på toleranse, og følg pasientene tett med tanke på bivirkninger. Panobinostat kan potensielt forlenge QT-intervallet. Samtidig bruk av antiarytmika og andre virkestoffer som er kjent for å forlenge QT-intervallet er ikke anbefalt. Antiemetika med kjent risiko for QT-forlengelse bør brukes med forsiktighet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Pga. panobinostats cytostatiske/cytotoksiske virkningsmekanisme er potensiell risiko for fosteret høy. Bør kun brukes ved graviditet dersom fordelene oppveier risikoen. Fertile kvinner bør ta graviditetstest før behandlingsstart, og må bruke svært effektiv barriereprevensjon under og i 3 måneder etter behandling. Menn og deres kvinnelige partnere må bruke svært effektiv prevensjon under og i 6 måneder etter behandling.
Amming: Kontraindisert.
Fertilitet: Mannlig fertilitet kan svekkes.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Endokrine
VanligeHypotyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
VanligeAbdominal distensjon, flatulens, gastritt, gastrointestinal blødning, hematochezi, keilitt, munntørrhet
Mindre vanligeGastrointestinal smerte, hematemese, kolitt
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, feber, perifert ødem
VanligeFrysninger, malaise
Hjerte
VanligeAtrieflimmer, bradykardi, palpitasjoner, sinustakykardi, takykardi
Mindre vanligeHjerteinfarkt
Hud
VanligeErytem, hudlesjon, utslett
Mindre vanligePetekkier
Infeksiøse
Svært vanligePneumoni, øvre luftveisinfeksjon
VanligeCandidiasis, cellulitt, Clostridioides difficile-kolitt, gastroenteritt, nedre luftveisinfeksjon, oral herpes, otitis media, sepsis, septisk sjokk, urinveisinfeksjon, virusinfeksjon
Mindre vanligeAspergillusinfeksjon, fungal pneumoni, hepatitt B
Kar
Svært vanligeHypotensjon
VanligeHematom, hypertensjon, ortostatisk hypotensjon
Mindre vanligeHemoragisk sjokk
Lever/galle
VanligeHyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste
VanligeEpistakse, hvesing, ralling, respirasjonssvikt
Mindre vanligeHemoptyse, lungeblødning
Muskel-skjelettsystemet
VanligeHovne ledd
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
VanligeDysgeusi, intrakraniell blødning, synkope, tremor
Nyre/urinveier
VanligeHematuri, nyresvikt, urininkontinens
Psykiske
Svært vanligeInsomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeHypofosfatemi, hypokalemi, hyponatremi, nedsatt appetitt
VanligeDehydrering, hyperglykemi, hyperurikemi, hypoalbuminemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, væskeretensjon
Undersøkelser
Svært vanligeVekttap
VanligeQT-forlengelse, redusert GFR, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Øye
VanligeKonjunktival blødning

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue, feber, perifert ødem
InfeksiøsePneumoni, øvre luftveisinfeksjon
KarHypotensjon
LuftveierDyspné, hoste
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringHypofosfatemi, hypokalemi, hyponatremi, nedsatt appetitt
UndersøkelserVekttap
Vanlige
EndokrineHypotyreoidisme
GastrointestinaleAbdominal distensjon, flatulens, gastritt, gastrointestinal blødning, hematochezi, keilitt, munntørrhet
GenerelleFrysninger, malaise
HjerteAtrieflimmer, bradykardi, palpitasjoner, sinustakykardi, takykardi
HudErytem, hudlesjon, utslett
InfeksiøseCandidiasis, cellulitt, Clostridioides difficile-kolitt, gastroenteritt, nedre luftveisinfeksjon, oral herpes, otitis media, sepsis, septisk sjokk, urinveisinfeksjon, virusinfeksjon
KarHematom, hypertensjon, ortostatisk hypotensjon
Lever/galleHyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon
LuftveierEpistakse, hvesing, ralling, respirasjonssvikt
Muskel-skjelettsystemetHovne ledd
NevrologiskeDysgeusi, intrakraniell blødning, synkope, tremor
Nyre/urinveierHematuri, nyresvikt, urininkontinens
Stoffskifte/ernæringDehydrering, hyperglykemi, hyperurikemi, hypoalbuminemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, væskeretensjon
UndersøkelserQT-forlengelse, redusert GFR, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
ØyeKonjunktival blødning
Mindre vanlige
GastrointestinaleGastrointestinal smerte, hematemese, kolitt
HjerteHjerteinfarkt
HudPetekkier
InfeksiøseAspergillusinfeksjon, fungal pneumoni, hepatitt B
KarHemoragisk sjokk
LuftveierHemoptyse, lungeblødning

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Primært hematologiske og gastrointestinale forstyrrelser som trombocytopeni, pancytopeni, diaré, kvalme, oppkast og anoreksi.
Behandling: Hjerteovervåkning og undersøkelse av elektrolytter og blodplatetelling bør foretas, og støttebehandling gis om nødvendig.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X X42

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Histondeacetylase (HDAC)-hemmer. Hemming av HDAC resulterer i økt acetylering av histonproteiner, en epigenetisk endring som gir delvis åpning av kromatin, og dermed økt transkripsjon, som videre kan føre til stans av cellesyklus og/eller apoptose av enkelte transformerte celler.
Absorpsjon: Rask og nesten fullstendig. Cmax nås innen 2 timer. Absolutt biotilgjengelighet ca. 21%. Lineær kinetikk i området 10-30 mg. Ved høyere doser øker AUC mindre enn proporsjonalt med dosen.
Proteinbinding: 90%.
Fordeling: Vdss ca. 1000 liter.
Halveringstid: 37 timer.
Metabolisme: Utstrakt metabolisme via reduksjon, hydrolyse, oksidasjon og glukuronidering. CYP3A4 viktigst ved oksidasjon, og i mindre grad CYP2D6 og CYP2C19.
Utskillelse: 29-51% i urin og 44-77% i feces. Uforandret panobinostat utgjør <2,5% av dosen i urin og <3,5% av dosen i feces. ClR/F 2,4-5,5 liter/time.

Sist endret: 12.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.11.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Farydak, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
10 mg6 stk. (blister)
171592
H-resept
-
47898,50CSPC_ICON
15 mg6 stk. (blister)
450215
H-resept
-
47898,50CSPC_ICON
20 mg6 stk. (blister)
480761
H-resept
-
47898,50CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absolutt nøytrofiltall (anc, all neutrophil cells): Antall nøytrofile leukocytter i blod. Normalområde hos voksne over 18 år: 2,0-7,0 × 109/liter.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

cyp2c19: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C19-hemmere og CYP2C19-induktorer.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP3A4: Aprepitant, bosentan, barbiturater (fenobarbital), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (prikkperikum), efavirenz, nevirapin, enzalutamid, glukokortikoider (deksametason), modafinil, okskarbazepin, pioglitazon, rifabutin, troglitazon, amprenavir, spironolakton.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematochezi (hematokesi): Ferskt rødt blod i avføringen, dvs. tarmblødning nedenfor tolvfingertarmens begynnelse.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hematuri (haematuria): Blod i urinen.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotyreoidisme (hypotyreose, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

otitis media (mellomørebetennelse): Infeksjon i mellomørets slimhinner. Øreverk.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tsh: Thyreoideastimulerende hormon.

uln: Øvre normalgrense.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.