Farydak

Secura Bio


Antineoplastisk middel.

L01X H03 (Panobinostat)KAPSLER, harde 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver kapsel inneh.: Panobinostatlaktat tilsv. panobinostat 10 mg, resp. 15 mg og 20 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg: Gult jernoksid (E 172), brilliantblå FCF (E 133). 15 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 20 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Indisert i kombinasjon med bortezomib og deksametason, til behandling av voksne med residiverende og/eller refraktær myelomatose som har fått minst 2 tidligere behandlingsregimer inkl. bortezomib og et immunmodulerende legemiddel.

Dosering

Behandling bør startes opp av lege med erfaring innen kreftbehandling. Anbefalt startdose er 20 mg 1 gang daglig, på dag 1, 3, 5, 8, 10 og 12 i en 21‑dagers syklus (3 uker). Pasienten bør først behandles i 8 sykluser. Ved klinisk nytte anbefales ytterligere behandling i 8 sykluser. Total behandlingstid er opptil 16 sykluser (48 uker). Før start av kombinasjonsbehandling bør preparatomtalen til bortezomib og deksametason leses for å vurdere om dosereduksjon er nødvendig.
Anbefalt doseringsplan i kombinasjon med bortezomib og deksametason:
Syklus 1-8:

 

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Panobinostat

Dag 1, 3 og 5

Dag 8, 10 og 12

Pause

Bortezomib

Dag 1 og 4

Dag 8 og 11

Pause

Deksametason

Dag 1, 2, 4 og 5

Dag 8, 9, 11 og 12

Pause

Syklus 9-16:

 

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Panobinostat

Dag 1, 3 og 5

Dag 8, 10 og 12

Pause

Bortezomib

Dag 1

Dag 8

Pause

Deksametason

Dag 1 og 2

Dag 8 og 9

Pause

Anbefalt dose av bortezomib er 1,3 mg/m2 gitt som en injeksjon. Anbefalt dose av deksametason er 20 mg tatt peroralt på full mage.
Anbefalinger for overvåkning: Fullstendig blodcelletelling må utføres før behandlingsstart. Baseline blodplatetall bør være ≥100 × 109/liter og absolutt nøytrofiltall (ANC) ≥1 × 109/liter. Full hematologisk status bør overvåkes hyppig under behandling, spesielt før hver injeksjon av bortezomib, særlig ved trombocytopeni. Før oppstart av enhver behandlingssyklus bør blodplatetallet være ≥100 × 109/liter. Ytterligere blodtellinger bør vurderes under pausen f.eks. på dag 15 og/eller 18, spesielt hos pasienter ≥65 år og pasienter med blodplatetall <150 × 109/liter ved baseline. Da panobinostat kan øke QTC-intervallet bør EKG tas før behandlingsoppstart, og gjentas regelmessig før hver behandlingssyklus. QTCF bør være <480 msek før oppstart. Blodelektrolytter, spesielt kalium, magnesium og fosfor, bør måles ved baseline og overvåkes regelmessig, spesielt hos pasienter med diaré, og korrigeres ved behov. Leverfunksjonen bør overvåkes før behandling og regelmessig under behandling som klinisk indisert, spesielt ved nedsatt leverfunksjon. Skjoldkjertel- og hypofysefunksjon bør overvåkes ved å måle hormonnivåer (f.eks. fritt T4 og TSH) som klinisk indisert.
Dosejusteringer: Dersom dosereduksjon er nødvendig, bør panobinostatdosen reduseres med 5 mg. Bør ikke reduseres til <10 mg, og samme behandlingsplan (3‑ukers syklus) bør følges.
Dosejustering ved trombocytopeni:

Grad av trombocytopeni på behandlings-
dagen

Justering av startdose
panobinostat

Justering av startdose
bortezomib

Dose panobino-
stat ved bedring
til grad 2 (≥50 ×
109/liter)

Dose bortezomib ved
bedring til grad 2
(≥50 × 
109/liter)

1 dose utelatt

>1 dose utelatt

Grad 3
Blodplatetall <50 × 109/liter med blødning

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
redusert dose

Fortsett med
samme dose

Fortsett med
redusert dose

Grad 4
Blodplatetall <25 × 109/liter

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
redusert dose

Fortsett med
samme dose

Fortsett med
redusert dose

Blodplatetall bør måles minst 2 ganger i uken frem til ≥50 × 109/liter. Blodplatetransfusjoner kan være nødvendig. Seponering kan vurderes hvis trombocytopenien ikke bedres til tross for justeringer som beskrevet i tabellen og/eller pasienten trenger gjentatte blodplatetransfusjoner.
Dosejusteringer ved gastrointestinal toksisitet (diaré, kvalme eller oppkast):

Grad av diaré på behandlingsdagen

Justering av startdose panobinostat

Justering av startdose bortezomib

Dose panobinostat ved bedring til grad ≤1

Dose bortezomib ved bedring til grad ≤1

Grad 2 til tross
for antidiarroika

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
samme dose

Fortsett med redusert dose eller endre til 1 gang/uke

Grad 3 til tross
for antidiarroika

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
redusert dose

Fortsett med redusert eller samme dose, men 1 gang/uke

Grad 4 til tross
for antidiarroika

Seponer

Seponer

 

 

Ved første tegn på magekramper, løs avføring eller begynnende diaré, anbefales det at pasienten behandles med antidiarroika (f.eks. loperamid). Profylaktiske midler mot kvalme (f.eks. proklorperazin) bør administreres etter legens vurdering. Ved kvalme av grad 3 eller oppkast av grad 3 eller 4 til tross for administrering av et kvalmestillende middel, bør panobinostat seponeres midlertidig og gjenopptas med redusert dose ved bedring til grad 1.
Dosejusteringer ved nøytropeni:

Grad av nøytro-
peni på
behandlings-
dagen

Justering av
startdose
panobinostat

Justering av
startdose
bortezomib

Dose panobinostat ved bedring til grad 2 (<1,5‑1 × 109/liter)

Dose bortezomib ved bedring til grad 2 (<1,5‑1 × 109/liter)

Grad 3
(<1‑0,5 × 109/liter)

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
samme dose

Fortsett med
samme dose

Grad 4
(<0,5 × 109/liter) eller febril nøytropeni (<1 × 109/liter og feber ≥38,5°C)

Utelat dose

Utelat dose

Fortsett med
redusert dose

Fortsett med
samme dose

Ved nøytropeni grad 3 eller 4 bør legen vurdere bruk av vekstfaktorer som G‑CSF iht. lokale retninglinjer. Seponering kan vurderes hvis nøytropenien ikke bedres til tross for doseendringer og/eller tillegg av behandling med G‑CSF, og/eller ved alvorlige sekundære infeksjoner.
Dosejustering ved QTC-forlengelse: Før behandlingsstart: Ved QTCF ≥480 msek bør behandlingsstart utsettes til gjennomsnittlig QTCF har returnert til <480 msek. I tillegg bør unormalt kalium-, magnesium- eller fosfornivå i serum korrigeres før behandlingsstart. Under behandling: Dosen bør utelates dersom QTCF er ≥480 msek eller >60 msek fra baseline. Hvis QT‑forlengelsen er borte i løpet av 7 dager, gjenoppta opprinnelig dose eller redusert dose hvis QT‑forlengelsen er tilbakevendende. Seponeres hvis QT‑forlengelsen ikke er borte innen 7 dager. Seponeres under alle omstendigheter dersom QTCF‑verdi er >500 msek.
Dosejustering ved andre bivirkninger: Ved tilbakevendende toksisitet av CTC-grad 2, eller ved CTC-grad 3 og 4, utelates dosen inntil bedring til CTC-grad ≤1. Behandlingen gjenopptas da med redusert dose. Ved tilbakevendende toksisitet av CTC-grad 3 eller 4 kan en ytterligere dosereduksjon vurderes etter bedring til CTC-grad ≤1.
Glemt dose/Oppkast: Hvis en dose glemmes, kan den tas inntil 12 timer etter den angitte doseringstiden. Kaster pasienten opp skal det ikke tas en ekstra dose, men ventes til neste vanlige forskrevne dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved lett nedsatt leverfunksjon bør en starte med en redusert dose på 15 mg i 1. behandlingssyklus. Doseøkning fra 15 mg til 20 mg kan vurderes basert på toleranse. Ved moderat nedsatt leverfunksjon bør en starte med en redusert dose på 10 mg i løpet av 1. behandlingssyklus. Doseøkning fra 10 mg til 15 mg kan vurderes basert på toleranse. Disse pasientene bør overvåkes tettere, spesielt i doseopptrappingsfasen. Bør ikke gis ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Justering av startdosen ved nedsatt leverfunksjon:

Grad av nedsatt
leverfunksjon

Bilirubinnivå

ASAT-nivå

Justering av start-
dose panobinostat

Justering av start-
dose bortezomib

Lett

≤1 × ULN1

>ULN

Reduser til 15 mg i
1. syklus. Vurder dose-
økning opptil 20 mg i påfølgende sykluser basert på toleranse.

Ingen

>1 × ULN og
≤1,5 × ULN

Alle

Moderat

>1,5 × ULN og
≤3 × ULN

Alle

Reduser til 10 mg i
1. syklus. Vurder
økning opptil 15 mg
i påfølgende sykluser
basert på toleranse.

Reduser til 0,7 mg/m2 i 1. syklus. Vurder økning til 1 mg/m2 eller ytterligere reduksjon til 0,5 mg/m2 i påfølgende sykluser basert på toleranse.

1ULN (Upper Limit of Normal), dvs. øvre normalområde. Nedsatt nyrefunksjon: Justering av startdosen er ikke nødvendig. Er ikke undersøkt ved terminal nyresykdom eller pasienter i dialyse. Barn og ungdom <18 år: Ikke indisert. Eldre >65 år: Høyere frekvens av enkelte bivirkninger. Bør overvåkes tettere, spesielt mht. trombocytopeni og gastrointestinal toksisitet. For eldre >75 år kan justering av startdosen eller doseringsplanen for komponentene av kombinasjonsregimet vurderes, avhengig av generell tilstand og andre sykdommer. Startdose på 15 mg kan gis. Hvis den tolereres i 1. syklus, økes dosen til 20 mg i 2. syklus. Bortezomib kan startes med 1,3 mg/m2 1 gang ukentlig på dag 1 og 8, og deksametason med 20 mg på dag 1 og 8.
Administrering: Tas peroralt 1 gang daglig kun på planlagte dager, til samme tid hver gang. Kan tas med eller uten mat, men samtidig inntak av stjernefrukt, granateple eller grapefrukt (og tilsv. juicer) skal unngås. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Skal ikke åpnes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Reduksjon av blodplatetall: Pga. alvorlige hematologiske bivirkninger skal fullstendig hematologisk status undersøkes før oppstart og overvåkes hyppig under behandling, se Dosering. Blødninger: Lege og pasient bør være oppmerksom på økt risiko for trombocytopeni og mulighet for blødninger, spesielt ved koagulasjonsforstyrrelser eller hos de som får antikoagulasjonsbehandling. Infeksjon: Bør ikke startes opp ved aktive infeksjoner. Eksisterende infeksjoner bør behandles før oppstart. Pasienten bør overvåkes for tegn og symptomer på infeksjoner under behandling. Ved infeksjonsdiagnose skal egnet antiinfektiv behandling startes umiddelbart, og seponering vurderes. Bør seponeres ved invasiv systemisk soppinfeksjonsdiagnose, og passende antifungal behandling bør igangsettes. Gastrointestinale sykdommer: Profylaktiske antiemetika kan vurderes. Antiemetika med kjent risiko for QT-forlengelse bør brukes med forsiktighet. Ved første tegn på magekramper, løs avføring eller begynnende diaré bør pasienten behandles med antidiarroika eller annen tilleggsbehandling. Intravenøs væske- og elektrolytterstatning kan brukes etter behov. Avføringsmidler bør brukes med forsiktighet pga. mulighet for forverring av diaré. Pasienten bør rådes til å kontakte lege for å diskutere bruk av ev. avføringsmidler. EKG-forandringer: Måling av elektrolytter og EKG bør utføres ved baseline og regelmessig under behandlingen, særlig ved alvorlig gastrointestinal bivirkning. Bør brukes med forsiktighet ved betydelig risiko for QTC-forlengelse, inkl. pasienter med lang QT-syndrom, ukontrollert eller betydelig hjertesykdom, inkl. nylig hjerteinfarkt, hjertesvikt, ustabil angina eller klinisk signifikant bradykardi. Hypotyreose: Se Dosering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forsiktighet bør utvises da svimmelhet og hodepine kan forekomme.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Metaboliseres 40% via CYP3A4 og er et P-gp-substrat. Dosen bør derfor reduseres ved samtidig bruk av sterke CYP3A4- eller P-pg-hemmere. Stjernefrukt, grapefrukt, granateple og tilsv. juicer, samt enkelte kosttilskudd og naturmedisiner kan også hemme CYP3A4, og bør unngås. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer kan redusere panobinostateksponering og bør unngås. Unngå bruk av panobinostat hos pasienter som bruker CYP2D6-substrater med et smalt terapeutisk vindu, da konsentrasjonen av disse kan økes. Ved samtidig bruk med sensitive CYP2D6-substrater, dosetitrer CYP2D6-substratene individuelt basert på toleranse, og følg pasientene tett med tanke på bivirkninger. Panobinostat kan potensielt forlenge QT-intervallet. Samtidig bruk av antiarytmika og andre virkestoffer som er kjent for å forlenge QT-intervallet er ikke anbefalt. Antiemetika med kjent risiko for QT-forlengelse bør brukes med forsiktighet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Pga. panobinostats cytostatiske/cytotoksiske virkningsmekanisme er potensiell risiko for fosteret høy. Bør kun brukes ved graviditet dersom fordelene oppveier risikoen. Fertile kvinner bør ta graviditetstest før behandlingsstart, og må bruke svært effektiv barriereprevensjon under og i 3 måneder etter behandling. Menn og deres kvinnelige partnere må bruke svært effektiv prevensjon under og i 6 måneder etter behandling.
Amming: Kontraindisert.
Fertilitet: Mannlig fertilitet kan svekkes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Endokrine
Vanlige Hypotyreoidisme
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
Vanlige Abdominal distensjon, flatulens, gastritt, gastrointestinal blødning, hematochezi, keilitt, munntørrhet
Mindre vanlige Gastrointestinale smerter, hematemese, kolitt
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, feber, perifert ødem
Vanlige Frysninger, malaise
Hjerte
Vanlige Atrieflimmer, bradykardi, palpitasjoner, sinustakykardi, takykardi
Mindre vanlige Hjerteinfarkt
Hud
Vanlige Erytem, hudlesjon, utslett
Mindre vanlige Petekkier
Infeksiøse
Svært vanlige Pneumoni, øvre luftveisinfeksjon
Vanlige Candidiasis, cellulitt, Clostridioides difficile-kolitt, gastroenteritt, nedre luftveisinfeksjon, oral herpes, otitis media, sepsis, septisk sjokk, urinveisinfeksjon, virusinfeksjon
Mindre vanlige Aspergillusinfeksjon, fungal pneumoni, hepatitt B
Kar
Svært vanlige Hypotensjon
Vanlige Hematom, hypertensjon, ortostatisk hypotensjon
Mindre vanlige Hemoragisk sjokk
Lever/galle
Vanlige Hyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, hoste
Vanlige Epistakse, hvesing, ralling, respirasjonssvikt
Mindre vanlige Hemoptyse, pulmonal blødning
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Hevelse i ledd
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet
Vanlige Dysgeusi, intrakraniell blødning, synkope, tremor
Nyre/urinveier
Vanlige Hematuri, nyresvikt, urininkontinens
Psykiske
Svært vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypofosfatemi, hypokalemi, hyponatremi, redusert appetitt
Vanlige Dehydrering, hyperglykemi, hyperurikemi, hypoalbuminemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, væskeretensjon
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert vekt
Vanlige Forlenget QT-tid, redusert GFR, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Øye
Vanlige Konjunktival blødning

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, feber, perifert ødem
Infeksiøse Pneumoni, øvre luftveisinfeksjon
Kar Hypotensjon
Luftveier Dyspné, hoste
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Hypofosfatemi, hypokalemi, hyponatremi, redusert appetitt
Undersøkelser Redusert vekt
Vanlige
Endokrine Hypotyreoidisme
Gastrointestinale Abdominal distensjon, flatulens, gastritt, gastrointestinal blødning, hematochezi, keilitt, munntørrhet
Generelle Frysninger, malaise
Hjerte Atrieflimmer, bradykardi, palpitasjoner, sinustakykardi, takykardi
Hud Erytem, hudlesjon, utslett
Infeksiøse Candidiasis, cellulitt, Clostridioides difficile-kolitt, gastroenteritt, nedre luftveisinfeksjon, oral herpes, otitis media, sepsis, septisk sjokk, urinveisinfeksjon, virusinfeksjon
Kar Hematom, hypertensjon, ortostatisk hypotensjon
Lever/galle Hyperbilirubinemi, unormal leverfunksjon
Luftveier Epistakse, hvesing, ralling, respirasjonssvikt
Muskel-skjelettsystemet Hevelse i ledd
Nevrologiske Dysgeusi, intrakraniell blødning, synkope, tremor
Nyre/urinveier Hematuri, nyresvikt, urininkontinens
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hyperglykemi, hyperurikemi, hypoalbuminemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, væskeretensjon
Undersøkelser Forlenget QT-tid, redusert GFR, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Øye Konjunktival blødning
Mindre vanlige
Gastrointestinale Gastrointestinale smerter, hematemese, kolitt
Hjerte Hjerteinfarkt
Hud Petekkier
Infeksiøse Aspergillusinfeksjon, fungal pneumoni, hepatitt B
Kar Hemoragisk sjokk
Luftveier Hemoptyse, pulmonal blødning

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Primært hematologiske og gastrointestinale forstyrrelser som trombocytopeni, pancytopeni, diaré, kvalme, oppkast og anoreksi.
Behandling: Hjerteovervåkning og undersøkelse av elektrolytter og blodplatetelling bør foretas, og støttebehandling gis om nødvendig.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Histondeacetylase (HDAC)-hemmer. Hemming av HDAC resulterer i økt acetylering av histonproteiner, en epigenetisk endring som gir delvis åpning av kromatin, og dermed økt transkripsjon, som videre kan føre til stans av cellesyklus og/eller apoptose av enkelte transformerte celler.
Absorpsjon: Rask og nesten fullstendig. Cmax nås innen 2 timer. Absolutt biotilgjengelighet ca. 21%. Lineær kinetikk i området 10-30 mg. Ved høyere doser øker AUC mindre enn proporsjonalt med dosen.
Proteinbinding: 90%.
Fordeling: Vdss ca. 1000 liter.
Halveringstid: 37 timer.
Metabolisme: Utstrakt metabolisme via reduksjon, hydrolyse, oksidasjon og glukuronidering. CYP3A4 viktigst ved oksidasjon, og i mindre grad CYP2D6 og CYP2C19.
Utskillelse: 29-51% i urin og 44-77% i feces. Uforandret panobinostat utgjør <2,5% av dosen i urin og <3,5% av dosen i feces. ClR/F 2,4-5,5 liter/time.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Farydak, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 6 stk. (blister)
171592
H-resept
-
47898,50 C
15 mg 6 stk. (blister)
450215
H-resept
-
47898,50 C
20 mg 6 stk. (blister)
480761
H-resept
-
47898,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.04.2020