PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg og 35 mg: Hvert hetteglass inneh.: Agalsidase beta 5 mg, resp. 35 mg, mannitol, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat og dinatriumfosfatheptahydrat. Styrke etter rekonstituering er 5 mg/ml.


Indikasjoner

Langsiktig enzymsubstitusjonsterapi hos pasienter med diagnose Fabrys sykdom (α-galaktosidase A-mangel). Indisert til voksne, barn og ungdom ≥8 år.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Skal overvåkes av lege med erfaring i behandling av pasienter med Fabrys sykdom eller andre nedarvede metabolske sykdommer.
Anbefalt dose: Voksne, ungdom og barn ≥8 år: 1 mg/kg kroppsvekt gitt 1 gang hver 2. uke.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Data er ikke tilgjengelig. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke nødvendig med dosejustering. Barn ≤7 år: Ingen anbefalt dosering, da sikkerhet og effekt ikke er vist. Eldre >65 år: Ingen anbefalt dosering, da sikkerhet og effekt ikke er vist.
Tilberedning/Håndtering: Rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker og fortynnes deretter umiddelbart med 9 mg/ml natriumkloridoppløsning før infusjon. Fortynnet oppløsning bør administreres gjennom et 0,2 µm in-line filter for å fjerne proteinpartikler. Les pakningsvedlegget grundig for rekonstituering, fortynning og administrering.
Administrering: I.v. infusjon. Initial infusjonshastighet skal ikke overstige 0,25 mg/minutt (15 mg/time). Kan økes gradvis ved påfølgende infusjoner når pasientens toleranse er fastslått. Hjemmeinfusjon: Kan vurderes dersom infusjonene tåles godt. Ved bivirkninger skal infusjonen stanses og pasienten må få tilsyn av helsepersonell. Påfølgende infusjoner bør kanskje skje på sykehus. Dose og infusjonshastighet må være konstant, og kun endres under overvåkning av helsepersonell.

Kontraindikasjoner

Livstruende overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

De fleste pasientene med liten eller gjenværende enzymaktivitet utvikler IgG antistoffer mot agalsidase beta, vanligvis innen 3 måneder etter første infusjon. Pasienter med antistoffer har større risiko for å få infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR) og forsiktighet må utvises. Antistoffstatus må monitoreres regelmessig. 67% får minst 1 IRR og frekvens reduseres over tid. Ved milde/moderate IRR kan behandling fortsette dersom infusjonshastigheten reduseres og antihistaminer, paracetamol, ibuprofen og/eller kortikosteroider administreres før behandling. IgE-antistoffer er påvist hos et begrenset antall pasienter. Ved alvorlige allergiske eller anafylaktoide reaksjoner må umiddelbar seponering vurderes og standard akuttbehandling må gis. Effekt på nyrer kan være begrenset ved fremskreden nyresykdom. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium i hvert hetteglass, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger som svimmelhet, søvnighet, vertigo og synkope kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Skal ikke administreres sammen med klorokin, amiodaron, monobenzon eller gentamicin pga. teoretisk fare for hemmet intracellulær α-galaktosidase A-aktivitet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke klarlagt. Skal kun brukes under graviditet hvis strengt nødvendig.
Amming: Kan utskilles i morsmelk. Amming anbefales ikke.

 

Bivirkninger

Alvorlighetsgraden er for det meste mild til moderat.

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme, oppkast
Vanlige Abdominalsmerter, abdominalt ubehag, diaré, mageubehag, oral hypoestesi, øvre abdominalsmerter
Mindre vanlige Dysfagi, dyspepsi
Generelle
Svært vanlige Feber, frysninger, kuldefølelse
Vanlige Ansiktsødem, asteni, brystsmerter, brystubehag, hypertermi, perifert ødem, smerter, tretthet, varmefølelse
Mindre vanlige Influensalignende sykdom, malaise, reaksjon på infusjonsstedet, smerter på infusjonsstedet, trombose på infusjonsstedet, varme og kuldefølelse, ødem
Hjerte
Vanlige Bradykardi, palpitasjoner, takykardi
Mindre vanlige Sinusbradykardi
Hud
Vanlige Angioødem, erytem, generalisert kløe, hevelse i ansiktet, kløe, makulopapuløst utslett, urticaria, utslett
Mindre vanlige Erytematøst utslett, hudmisfarging, kløende utslett, livedo reticularis, ubehag i huden
Ukjent frekvens Leukocytoklastisk vaskulitt
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktoid reaksjon
Infeksiøse
Vanlige Nasofaryngitt
Mindre vanlige Rhinitt
Kar
Vanlige Flushing, hetetokter, hypertensjon, hypotensjon, pallor
Mindre vanlige Perifer kulde
Luftveier
Vanlige Dyspné, forverret dyspné, hoste, hvesing, tett nese, tilsnøring i halsen
Mindre vanlige Bronkospasme, faryngolarynkssmerter, rhinoré, takypné, tette øvre luftveier
Ukjent frekvens Hypoksi
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, muskel-skjelettstivhet, muskelkramper, muskelspenning, myalgi, ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Mindre vanlige Muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, parestesi
Vanlige Hypoestesi, letargi, somnolens, svie, svimmelhet, synkope
Mindre vanlige Hyperestesi, tremor
Undersøkelser
Ukjent frekvens Redusert oksygenmetning
Øre
Vanlige Tinnitus, vertigo
Mindre vanlige Hevelse i øremuslingen, øresmerter
Øye
Vanlige Økt lakrimasjon
Mindre vanlige Kløe i øyet, okulær hyperemi

Alvorlighetsgraden er for det meste mild til moderat.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme, oppkast
Generelle Feber, frysninger, kuldefølelse
Nevrologiske Hodepine, parestesi
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, abdominalt ubehag, diaré, mageubehag, oral hypoestesi, øvre abdominalsmerter
Generelle Ansiktsødem, asteni, brystsmerter, brystubehag, hypertermi, perifert ødem, smerter, tretthet, varmefølelse
Hjerte Bradykardi, palpitasjoner, takykardi
Hud Angioødem, erytem, generalisert kløe, hevelse i ansiktet, kløe, makulopapuløst utslett, urticaria, utslett
Infeksiøse Nasofaryngitt
Kar Flushing, hetetokter, hypertensjon, hypotensjon, pallor
Luftveier Dyspné, forverret dyspné, hoste, hvesing, tett nese, tilsnøring i halsen
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettstivhet, muskelkramper, muskelspenning, myalgi, ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Hypoestesi, letargi, somnolens, svie, svimmelhet, synkope
Øre Tinnitus, vertigo
Øye Økt lakrimasjon
Mindre vanlige
Gastrointestinale Dysfagi, dyspepsi
Generelle Influensalignende sykdom, malaise, reaksjon på infusjonsstedet, smerter på infusjonsstedet, trombose på infusjonsstedet, varme og kuldefølelse, ødem
Hjerte Sinusbradykardi
Hud Erytematøst utslett, hudmisfarging, kløende utslett, livedo reticularis, ubehag i huden
Infeksiøse Rhinitt
Kar Perifer kulde
Luftveier Bronkospasme, faryngolarynkssmerter, rhinoré, takypné, tette øvre luftveier
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter
Nevrologiske Hyperestesi, tremor
Øre Hevelse i øremuslingen, øresmerter
Øye Kløe i øyet, okulær hyperemi
Ukjent frekvens
Hud Leukocytoklastisk vaskulitt
Immunsystemet Anafylaktoid reaksjon
Luftveier Hypoksi
Undersøkelser Redusert oksygenmetning

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant α-galaktosidase A med aminosyresekvens identisk med det naturlige enzymet.
Virkningsmekanisme: Gjenoppretter enzymaktivitetsnivået tilstrekkelig til å hydrolysere akkumulert substrat (GL-3).
Absorpsjon: Fjernes raskt fra sirkulasjonen ved opptak i lysosomer i vaskulære endotel- og parenkymceller.
Halveringstid: Ved doser på 0,3 mg/kg, 1 mg/kg og 3 mg/kg var eliminasjons t1/2 doseavhengig og varierte fra 45-100 minutter.
Metabolisme: Degraderes via peptidhydrolyse. I.v. injeksjon av agalsidase beta 1 mg/kg 2 ganger pr. uke til voksne (infusjonstid ca. 300 minutter) ga gjennomsnittlig Cmax 2000-3500 ng/ml, AUCinf 370-780 μg/ml/minutt, Vdss 8,3-40,8 liter, plasmaclearance 119-345 ml/minutt og gjennomsnittlig eliminasjons t1/2 80-120 minutter.

Oppbevaring og holdbarhet

Rekonstituert oppløsning kan ikke lagres. Fortynnet oppløsning kan oppbevares i inntil 24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fabrazyme, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg 1 stk. (hettegl.)
016930
H-resept
-
5322,40 C
35 mg 1 stk. (hettegl.)
006732
H-resept
-
36765,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.10.2020