EVUSHELD

AstraZeneca


Antivirale monoklonale antistoffer.

J06B D03 (Cilgavimab, Tiksagevimab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 150 mg/150 mg: Hvert sett inneh.: 1) Hetteglass (mørkegrå propp): Tiksagevimab 150 mg, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker til 1,5 ml. 2) Hetteglass (hvit propp): Cilgavimab 150 mg, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker til 1,5 ml. pH 6.


Indikasjoner

Som preeksponeringsprofylakse av covid‑19 hos voksne og ungdom ≥12 år som veier ≥40 kg.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Gis under forhold som muliggjør håndtering av alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, som anafylaksi. Pasienten observeres etter administrering iht. lokal medisinsk praksis.
Voksne (inkl. eldre) og ungdom ≥12 år som veier ≥40 kg
Anbefalt dose er 150 mg (1,5 ml) tiksagevimab og 150 mg (1,5 ml) cilgavimab, gitt som 2 separate sekvensielle i.m. injeksjoner. Ingen data vedrørende sikkerhet og effekt ved gjentatt dosering.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Tilberedning/Håndtering Skal tilberedes av helsepersonell ved bruk av aseptisk teknikk for å sikre at hver dose er steril. Hetteglassene undersøkes visuelt for partikler og misfarging. Oppløsningene skal være klare til opaliserende, fargeløse til svakt gule. Kastes dersom de er uklare, misfarget eller har synlige partikler. Ikke rist hetteglassene. Hver dose med 1,5 ml tiksagevimab og 1,5 ml cilgavimab trekkes opp i separate sprøyter. Ubrukt oppløsning skal kastes.
Administrering Til i.m. injeksjon. Tiksagevimab og cilgavimab skal gis som separate sekvensielle i.m. injeksjoner på forskjellige injeksjonssteder i 2 ulike muskler, fortrinnsvis setemusklene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet inkl. anafylaksi: Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi, er sett med monoklonale antistoffer. Ved tegn på klinisk signifikant overfølsomhetsreaksjon/anafylaksi skal behandlingen avsluttes umiddelbart og egnet medisinsk behandling og/eller støttebehandling gis. Kardiovaskulære og/eller tromboemboliske hendelser: Alvorlige kardiovaskulære hendelser, særlig koronarrelaterte hendelser (f.eks. hjerteinfarkt), er sett i en studie. Tromboemboliske hendelser, særlig lungeemboli, er også sett. De fleste forsøkspersonene hadde kardiovaskulære risikofaktorer og/eller historikk med kardiovaskulær sykdom som kunne forklare hendelsene. Årsakssammenheng med preparatet er ikke fastslått. Ved høy risiko for kardiovaskulær/tromboembolisk hendelse skal nytte/risiko vurderes før behandling. Pasienten skal informeres om tegn på mulige kardiovaskulære hendelser (særlig brystsmerter, dyspné, malaise, ørhet og svimmelhet) og om å søke umiddelbar legehjelp hvis slike symptomer oppstår. Klinisk signifikant blødningssykdom: Skal gis med forsiktighet ved trombocytopeni/andre koagulasjonsforstyrrelser. Antiviral resistens: Kliniske studier ble utført når alfa-, beta-, gamma- og delta‑variantene dominerte. Effekten av tiksagevimab og cilgavimab mot sirkulerende SARS-CoV-2‑varianter med redusert følsomhet er uviss. Basert på kliniske studiedata er beskyttelsesvarigheten etter administrering av en enkeltdose anslått å være minst 6 måneder. Pga. reduksjonen i nøytraliseringsaktivitet mot omikron subvariantene BA.1 og BA.1.1 (BA.1+R346K), er beskyttelsesvarigheten for disse subvariantene foreløpig ukjent. Covid-19‑vaksiner: Preeksponeringsprofylakse med preparatet er ikke en erstatning for vaksinering hos personer der covid‑19‑vaksinasjon anbefales.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført. Levermetabolisme/nyreutskillelse forventes ikke. Interaksjoner med legemidler som utskilles via nyre eller er CYP‑substrater, ‑induktorer eller ‑hemmere er derfor usannsynlig.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen/begrenset mengde data på bruk hos gravide. Prekliniske studier på reproduksjonstoksisitet er ikke utført. Ved bruk av humant fostervev i kryssreaksjonsstudier med tiksagevimab og cilgavimab, er det ikke sett klinisk relevant binding. Immunglobulin G1 (IgG1)-antistoffer krysser placenta. Det er derfor mulig at tiksagevimab og cilgavimab overføres fra mor til foster. Mulig behandlingsnytte eller risiko for overføring av tiksagevimab og cilgavimab via placenta til fosteret er ukjent. Skal kun brukes under graviditet dersom potensiell nytte for mor oppveier potensiell risiko for fosteret.
AmmingUtskillelse i morsmelk er ukjent, men maternell IgG overføres til morsmelk de første dagene etter fødsel. Siden spike-proteinet i SARS-CoV-2 er direkte mål for tiksagevimab og cilgavimab, og sett i lys av lite systemisk absorpsjon etter peroralt inntak av antistoffer, kan administrering under amming vurderes når klinisk indisert.
FertilitetIngen data vedrørende effekt av tiksagevimab og cilgavimab på human fertilitet. Effekt på mannlig og kvinnelig fertilitet er ikke evaluert i dyrestudier.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Ingen data for barn og ungdom <18 år.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Opptil 150 mg i.m. og 1500 mg i.v. av hver substans er gitt i kliniske studier uten dosebegrensende toksisitet.
BehandlingGenerelle støttetiltak inkl. overvåkning av vitale tegn og observasjon av pasientens kliniske status.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeTiksagevimab og cilgavimab er 2 rekombinante humane IgG monoklonale antistoffer med aminosyresubstitusjoner i Fc‑delene, for å forlenge halveringstiden og for å redusere antistoffets effektorfunksjon og potensiell risiko for antistoffavhengig sykdomsforsterkning. Tiksagevimab og cilgavimab kan simultant binde seg til SARS-CoV-2-virusets ikke-overlappende områder på spike-proteinets reseptorbindende domene (RBD). Tiksagevimab, cilgavimab og kombinasjonen av de to binder seg til spikeproteinet og blokkerer interaksjonen med den humane ACE2‑reseptoren. Dette fører til blokkering av virusopptak. Tiksagevimab, cilgavimab og kombinasjonen av de to blokkerte RBD‑bindingen til den humane ACE2-reseptoren med IC50‑verdier på hhv. 0,32 nM (48 ng/ml), 0,53 nM (80 ng/ml) og 0,43 nM (65 ng/ml).
AbsorpsjonEtter en i.m. injeksjon med 150 mg tiksagevimab og 150 mg cilgavimab er gjennomsnittlig Cmax 16,5 µg/ml og 15,3 µg/ml for hhv. tiksagevimab og cilgavimab, nådd ved median Tmax på 14 dager. Estimert absolutt biotilgjengelighet etter en enkel 150 mg i.m. dose er 68,5% for tiksagevimab og 65,8% for cilgavimab. Basert på farmakokinetisk/farmakodynamisk modellering, er tiden det tar for å oppnå minimum beskyttende serumkonsentrasjon (2,2 µg/ml) estimert til å være 6 timer etter i.m. injeksjon med 150 mg tiksagevimab og 150 mg cilgavimab i setemusklene.
FordelingSentralt Vd er 2,72 liter for tiksagevimab og 2,48 liter for cilgavimab. Perifert Vd er 2,64 liter for tiksagevimab og 2,57 liter for cilgavimab.
HalveringstidClearance er 0,041 liter/dag for tiksagevimab og 0,041 liter/dag for cilgavimab med interindividuell variasjon på hhv. 21% og 29%. Estimert median terminal t1/2 er 89 dager for tiksagevimab og 84 dager for cilgavimab.
MetabolismeTiksagevimab og cilgavimab forventes å brytes ned i mindre peptider og aminosyrekomponenter via katabolske veier, tilsv. endogene IgG-antistoffer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Skal ikke ristes. Åpnet hetteglass: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 4 timer ved 2-25°C. Bør av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart, med mindre metoden for åpning utelukker risiko for mikrobiologisk kontaminering. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk. Klargjorte sprøyter: Skal administreres umiddelbart. Hvis dette ikke er mulig, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, og vil normalt ikke være >4 timer ved 2-25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

EVUSHELD, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
150 mg/150 mg 1 sett (hettegl.)
488036
- 0,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

EVUSHELD INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 150 mg/150 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.03.2022


Sist endret: 25.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)