Estradot

Novartis
DEPOTPLASTER 25 μg/24 timer, 37,5 μg/24 timer, 50 μg/24 timer, 75 μg/24 timer og 100 μg/24 timer: Hvert depotplaster inneh.: Østradiol 0,39 mg (2,5 cm2 avgir 25 μg/24 timer), resp. 0,585 mg (3,75 cm2 avgir 37,5 μg/24 timer), 0,78 mg (5 cm2 avgir 50 μg/24 timer), 1,17 mg (7,5 cm2 avgir 75 μg/24 timer) og 1,56 mg (10 cm2 avgir 100 μg/24 timer), akrylat, silikon, oleylalkohol, dipropylenglykol, povidon (E 1201). Plasterets ytterside: Etylenvinylacetat, vinylidenklorid, metylakrylat. Beskyttelsesfilm: Polyesterfilm dekket med fluoropolymer.


Indikasjoner

Alle styrker: Hormonsubstitusjonsterapi (HRT) ved symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. For styrkene 50, 75 og 100 μg/24 timer gjelder også: Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner med økt risiko for fremtidige osteoporotiske brudd, og som ikke tolererer andre legemidler godkjent ved osteoporoseprofylakse, eller der disse er kontraindisert. Generelt: Begrenset erfaring hos kvinner >65 år.

Dosering

Plasteret skiftes 2 faste dager hver uke, dvs. hver 3.-4. dag. Behandlingen gis kontinuerlig. Ved intakt uterus bør østrogener alltid gis sammen med et gestagen godkjent for tilleggsbehandling ved østrogensubstitusjon. Gestagenet gis etter et kontinuerlig sekvensielt doseringsregime, mens østrogenet gis kontinuerlig. Gestagentilskudd gis sekvensielt i minst 12-14 dager av hver 28-dagers syklus. Med mindre tidligere endometriosediagnose foreligger, anbefales ikke gestagentilskudd til hysterektomerte kvinner. Tidligere ubehandlede kvinner eller kvinner som bytter fra et kontinuerlig østrogen-gestagenpreparat, kan starte behandling med Estradot umiddelbart. Ved bytte fra sekvensiell behandling bør Estradotbehandlingen begynne dagen etter avslutning av forrige regime.
Symptomer på østrogenmangel: Alle styrker: For initiering og vedlikeholdsbehandling av postmenopausale symptomer bør laveste effektive dose brukes i kortest mulig tid. Avhengig av klinisk respons kan dosen deretter justeres individuelt. Dersom responsen ikke er tilfredsstillende etter 3 måneder, dvs. at symptomene ikke lindres, kan dosen økes. Ved symptomer på overdosering (f.eks. brystspenning), må dosen reduseres.
Postmenopausal osteoporoseprofylakse: Kun styrkene 50, 75 og 100 μg/24 timer: Behandlingen initieres alltid med 50 μg/24 timer. Dosejusteringer kan gjøres ved bruk av 50, 75 og 100 μg/24 timer.
Glemt bytte av plaster: Ved glemt bytte av plaster, skal et nytt plaster appliseres så raskt som mulig. Neste plaster bør appliseres iht. det opprinnelige behandlingsregimet. Avbrutt behandling kan øke sannsynligheten for uregelmessige blødninger og spotting.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg.
Administrering: Fjern beskyttelsesfilmen før bruk. Festes umiddelbart etter at beskyttelsesfilmen er fjernet. Plasteret festes på magen, men aldri på brystene. Festes på ren og tørr hud som ikke er skadet, irritert eller fet. Varier applikasjonsstedet og vent minst 1 uke mellom bruk av samme hudområde. Midjen bør unngås da stramme klær kan løsne plasteret. Festes vha. hardt press med håndflaten i ca. 10 sekunder. Samme plaster kan festes på nytt hvis det faller av. Om nødvendig kan et nytt plaster appliseres. I begge tilfeller bør det opprinnelige behandlingsregimet fortsette. Plasteret kan beholdes på ved dusjing og bading.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft. Kjente eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriekreft). Genitalblødning av ukjent årsak. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller nåværende venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, lungeemboli). Kjente trombofile lidelser (f.eks. protein C-, protein S- eller antitrombinmangel). Aktiv eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Akutt eller tidligere leversykdom, så lenge leverfunksjonen ikke er normalisert. Porfyri.

Forsiktighetsregler

HRT-behandling av postmenopausale symptomer bør kun initieres når de har negativ effekt på livskvaliteten. Grundig nytte-/risikovurdering bør alltid utføres minst 1 gang i året. HRT bør kun fortsette dersom fordel oppveier mulig risiko. Begrensede data om risiko ved behandling av prematur menopause. Nytte-/risikoforholdet synes å være gunstigere hos yngre enn hos eldre. Overvåkning: Før HRT initieres eller gjenopptas skal fullstendig anamnese (inkl. familieanamnese) og nøye generell klinisk undersøkelse (inkl. bekken og bryster) tas. Pasienten bør overvåkes jevnlig under behandling. Kvinner skal oppfordres til å rapportere om endringer i brystene. Undersøkelser, inkl. egnede bildediagnostiske metoder, f.eks. mammografi, bør utføres iht. gjeldende screeningpraksis samt tilpasses individuelt. Pasienten bør overvåkes nøye hvis én eller flere av følgende tilstander er til stede, har forekommet tidligere og/eller er blitt forverret under graviditet eller ved tidligere hormonbehandling: Leiomyom (uterine fibroider), endometriose, risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer (f.eks. arvelig brystkreft i direkte nedadstigende linje), risikofaktorer for tromboembolisk sykdom, hypertensjon, leversykdom (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten karkomplikasjoner, gallestenssykdom, migrene eller (alvorlig) hodepine, systemisk lupus erythematosus (SLE), tidligere endometriehyperplasi, epilepsi, astma og otosklerose. Seponering: Behandlingen bør seponeres hvis kontraindikasjon oppdages, samt i følgende situasjoner: Ikterus eller forverring av leverfunksjon, signifikant blodtrykksøkning, ny migrenelignende hodepine, graviditet. Endometriehyperplasi og karsinom: Ved intakt uterus øker risiko for endometriehyperplasi og karsinom (2-12 ganger) hvis østrogen gis alene over tid. Risikonivået kan være forhøyet i minst 10 år etter behandlingsslutt. Et syklisk tillegg av gestagen i minst 12 dager pr. måned/28-dagers syklus eller kontinuerlig kombinert østrogen-/gestagenbehandling av ikke-hysterektomerte kvinner, forebygger forhøyet risiko forbundet med HRT med østrogen alene. Gjennombruddsblødninger og spotting kan forekomme i løpet av de første behandlingsmånedene. Dersom blødninger eller spotting oppstår etter en tids behandling eller vedvarer etter behandlingsslutt, bør etiologien utredes. Dette kan innebære endometriebiopsi for å utelukke malignitet. Østrogenstimulering alene kan føre til premaligne eller maligne endringer i gjenværende endometriosevev. Ved kjent gjenværende endometriosevev bør gestagentilskudd vurderes hos kvinner som er hysterektomerte pga. endometriose. Brystkreft: Økt risiko for brystkreft ved kombinert østrogen-/gestagenbehandling eller ved HRT med østrogen alene, avhengig av HRT-varighet. Den økte risikoen vises etter ca. 3 (1-4) år ved kombinert østrogen-/gestagenbehandling. Den økte risikoen ved østrogen alene er lavere enn ved kombinert østrogen-/gestagenbehandling. Risikoen vil reduseres over tid etter behandlingsslutt. Tiden avhenger av HRT-varighet. HRT, spesielt kombinasjonsbehandling, øker tettheten på mammografibilder, som kan virke forstyrrende ved radiologisk påvisning av brystkreft. Ovariekreft: Noe økt risiko for ovariekreft ved bruk av HRT med østrogen alene eller kombinert østrogen/gestagen. Økt risiko vises innen 5 års bruk, og avtar over tid etter behandlingsslutt. Bruk av kombinerte HRT-former kan være forbundet med lik eller noe lavere ovariekreftrisiko. Venøs tromboembolisme (VTE): HRT er forbundet med 1,3-3 ganger økt risiko for VTE-utvikling, dvs. dyp venetrombose eller lungeemboli. Sannsynligheten er større det 1. behandlingsåret, enn senere. Risikofaktorer for VTE-utvikling er: Tidligere VTE, bruk av østrogener, høy alder, omfattende kirurgi, langvarig immobilitet, overvekt (BMI >30 kg/m2), graviditet/postpartum periode, systemisk lupus erythematosus (SLE) og kreft. Trombofili øker risikoen for VTE, og siden HRT kan øke risikoen ytterligere er HRT kontraindisert ved trombofili. Hos pasienter som behandles kronisk med antikoagulantia, bør en nøye nytte-/risikovurdering ved HRT foretas. Hos postoperative pasienter bør profylaktiske tiltak vurderes for å forhindre VTE etter inngrepet. Dersom langvarig immobilisering vil etterfølge planlagt kirurgi, bør HRT seponeres midlertidig 4-6 uker før inngrepet. Behandlingen bør ikke gjenopptas før pasienten er fullstendig mobilisert. Hos pasienter uten VTE i anamnesen, men som har en førstegradsslektning med trombose tidlig i livet, kan screening tilbys etter nøye rådgivning. HRT er kontraindisert hvis en trombofil defekt identifiseres og samsvarer med trombose hos familiemedlem, eller hvis defekten er alvorlig (f.eks. antitrombin-, protein S- eller protein C-mangel eller en kombinasjon av defekter). Dersom VTE utvikles etter behandlingsstart, bør legemidlet seponeres. Pasienten må informeres om å kontakte lege umiddelbart ved symptomer på tromboembolisk sykdom (f.eks. smertefull hevelse i bena, plutselig brystsmerte, pustebesvær). Koronar arteriell sykdom (CAD): Risikoen økes noe ved kombinert HRT med østrogen/gestagen og vil øke med høyere alder. Iskemisk slag: Kombinert østrogen/gestagen og østrogen alene er forbundet med opptil 1,5 × økt risiko for iskemisk slag. Økt risiko med alderen. Risiko for hemorragisk slag økes ikke. Angioødem: Østrogener kan indusere eller forverre symptomer på angioødem, spesielt ved arvelig angioødem. Ved utvikling av angioødem under behandling bør ikke behandling gjenopptas. Andre tilstander: Østrogener kan gi væskeretensjon, og pasienter med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon bør overvåkes nøye. Kvinner med tidligere hypertriglyseridemi bør overvåkes nøye, da sjeldne tilfeller av forhøyede triglyseridnivåer i plasma har ført til pankreatitt ved bruk av østrogenpreparater. Østrogener øker thyreoideabindende globulin (TGB) som gir økt sirkulerende totalt thyreoideahormon. Opptak av T3 resin reduseres, noe som reflekterer forhøyet TGB. Konsentrasjonen av fritt T4 og T3 er uforandret. Andre bindende proteiner, f.eks. kortikosteroidbindende og kjønnshormonbindende globulin, kan være forhøyet i serum og gi økte konsentrasjoner av hhv. sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Konsentrasjonen av fritt eller biologisk aktivt hormon forblir uforandret. Andre plasmaproteiner kan bli forhøyet (angiotensinogen/renin substrat, alfa-1-antitrypsin og ceruloplasmin). Kvinner som starter kontinuerlig kombinasjonsbehandling eller HRT med østrogen alene kan ha økt risiko for demens etter fylte 65 år. Alvorlige anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner: Tilfeller som oppsto når som helst under østradiolbehandling og som krevde øyeblikkelig medisinsk behandling er sett. Kontaktallergi kan oppstå. Laboratorietester: Noen laboratorietester kan påvirkes av østrogenterapi, som tester på glukosetoleranse eller thyreoideafunksjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Østrogenmetabolismen kan øke ved samtidig bruk av induktorer av legemiddelmetaboliserende enzymer, spesielt CYP450, slik som antiepileptika, antiinfektiva eller naturlegemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum). Ritonavir og nelfinavir er sterke hemmere, men kan også ha induserende egenskaper ved kombinasjon med steroidhormoner. Østradiol metaboliseres primært av CYP3A4, og samtidig bruk av CYP3A4-hemmere kan gi økt østradioleksponering. Ved transdermal administrering unngås first pass-metabolisme, og transdermalt tilført østrogen og gestagen vil sannsynligvis påvirkes mindre av enzyminduktorer enn orale hormoner. Klinisk sett kan økt østrogen- og gestagenmetabolisme medføre mindre effekt og endret vaginal blødningsprofil.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes ved graviditet. Skal seponeres umiddelbart hvis graviditet oppdages under behandling. Epidemiologiske studier indikerer ingen teratogene eller fosterskadelige effekter etter utilsiktet føtal eksponering for østrogen.
Amming: Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Mildt erytem ved applikasjonsstedet er den mest vanlige bivirkningen.
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme
Mindre vanlige Oppkast
Generelle
Vanlige Asteni, perifert ødem, smerte, vektforandringer
Hud
Svært vanlige Erytem (flassing fra huden etter at plasteret er fjernet), reaksjoner på applikasjonsstedet1
Vanlige Akne, kløe, tørr hud, utslett
Mindre vanlige Hudmisfarging
Sjeldne Alopesi
Svært sjeldne Hirsutisme, hudnekrose
Ukjent frekvens Angioødem, kloasma, kontaktdermatitt
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhet
Svært sjeldne Anafylaktisk reaksjon, urticaria
Ukjent frekvens Anafylaktoid reaksjon
Kar
Mindre vanlige Hypertensjon
Sjeldne Venøs embolisme
Ukjent frekvens Embolisme
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Dysmenoré, menstruasjonsforstyrrelse, spenning og smerter i brystene
Vanlige Endometriehyperplasi, forstørrede bryster, menoragi, uregelmessig vaginalblødning, uteruskramper, vaginal infeksjon, vaginal utflod
Sjeldne Cervikale polypper, cyste på eggleder, uterint leiomyom
Ukjent frekvens Fibrocystisk brystsykdom
Lever/galle
Sjeldne Gallestein
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Ryggsmerter
Sjeldne Muskelsvakhet
Ukjent frekvens Smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Insomni
Mindre vanlige Migrene, svimmelhet
Sjeldne Parestesi
Svært sjeldne Chorea
Psykiske
Vanlige Affektlabilitet, depresjon, nervøsitet
Sjeldne Libidoforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldne Redusert karbohydrattoleranse
Svulster/cyster
Ukjent frekvens Brystkreft
Undersøkelser
Mindre vanlige Økte transaminaser
Ukjent frekvens Unormal leverfunksjonstest
Øye
Svært sjeldne Intoleranse mot kontaktlinser

1Inkluderer lokalisert blødning, blåmerke, eksem, erytem, hevelse, hudpigmentering, inflammasjon, irritasjon, kløe, misfarging av huden, papler, parestesi, smerte, svie, tørrhet, ubehag, urticaria, utslett, vesikler og ødem.

Andre bivirkninger sett i forbindelse med østrogen-/gestagenbehandling: Galleblæresykdom, kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura, sannsynlig demens >65 års alder.
Mildt erytem ved applikasjonsstedet er den mest vanlige bivirkningen.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Hud Erytem (flassing fra huden etter at plasteret er fjernet), reaksjoner på applikasjonsstedet1
Kjønnsorganer/bryst Dysmenoré, menstruasjonsforstyrrelse, spenning og smerter i brystene
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme
Generelle Asteni, perifert ødem, smerte, vektforandringer
Hud Akne, kløe, tørr hud, utslett
Kjønnsorganer/bryst Endometriehyperplasi, forstørrede bryster, menoragi, uregelmessig vaginalblødning, uteruskramper, vaginal infeksjon, vaginal utflod
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter
Nevrologiske Insomni
Psykiske Affektlabilitet, depresjon, nervøsitet
Mindre vanlige
Gastrointestinale Oppkast
Hud Hudmisfarging
Kar Hypertensjon
Nevrologiske Migrene, svimmelhet
Undersøkelser Økte transaminaser
Sjeldne
Hud Alopesi
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Venøs embolisme
Kjønnsorganer/bryst Cervikale polypper, cyste på eggleder, uterint leiomyom
Lever/galle Gallestein
Muskel-skjelettsystemet Muskelsvakhet
Nevrologiske Parestesi
Psykiske Libidoforstyrrelse
Svært sjeldne
Hud Hirsutisme, hudnekrose
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, urticaria
Nevrologiske Chorea
Stoffskifte/ernæring Redusert karbohydrattoleranse
Øye Intoleranse mot kontaktlinser
Ukjent frekvens
Hud Angioødem, kloasma, kontaktdermatitt
Immunsystemet Anafylaktoid reaksjon
Kar Embolisme
Kjønnsorganer/bryst Fibrocystisk brystsykdom
Muskel-skjelettsystemet Smerte i ekstremitet
Svulster/cyster Brystkreft
Undersøkelser Unormal leverfunksjonstest

1Inkluderer lokalisert blødning, blåmerke, eksem, erytem, hevelse, hudpigmentering, inflammasjon, irritasjon, kløe, misfarging av huden, papler, parestesi, smerte, svie, tørrhet, ubehag, urticaria, utslett, vesikler og ødem.

Andre bivirkninger sett i forbindelse med østrogen-/gestagenbehandling: Galleblæresykdom, kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura, sannsynlig demens >65 års alder.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Administreringsmåten minimaliserer risikoen for overdosering. Tegn på overdosering inkl. brystspenning og/eller vaginale blødninger. Symptomer kan reverseres ved at plasteret fjernes.

Egenskaper

Klassifisering: Depotpreparat for transdermal tilførsel av 17-β-østradiol.
Virkningsmekanisme: Kompenserer for redusert østrogenproduksjon hos menopausale kvinner og letter menopausale symptomer. Symptomlindring oppnås i løpet av de første behandlingsukene. Østrogen forhindrer bentap etter menopausen eller ovarieektomi.
Fordeling: >50% bundet til plasmaproteiner som globulin og albumin, 2% er fritt og biologisk aktivt.
Halveringstid: Ca. 1 time. Serumkonsentrasjonen av østradiol synker til utgangsnivået i løpet av 24 timer etter fjerning av plasteret.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Etter gjentatt applisering av Estradot 50 μg/24 timer plastre, er Cmax og Cmin hhv. 57 og 28 pg/ml for østradiol og 42 og 31 pg/ml for østron ved steady state.
Metabolisme: Metaboliseres hovedsakelig av lever til østron, senere til østriol, epiøstriol og katekoløstrogener, som deretter konjugeres til sulfater og glukuronider. Østradiolmetabolitter utsettes for enterohepatisk sirkulasjon.
Utskillelse: Hovedsakelig via urinen, kun små mengder via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i originalpakningen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Estradot, DEPOTPLASTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 μg/24 timer 24 stk.
018365
Blå resept
-
329,50 C
37,5 μg/24 timer 24 stk.
005589
Blå resept
-
342,30 C
50 μg/24 timer 24 stk.
005623
Blå resept
-
342,30 C
75 μg/24 timer 24 stk.
005634
Blå resept
-
380,50 C
100 μg/24 timer 24 stk.
005650
Blå resept
-
386,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.11.2020