Estradot

Novartis
DEPOTPLASTER 25 μg/24 timer, 37,5 μg/24 timer, 50 μg/24 timer, 75 μg/24 timer og 100 μg/24 timer: Hvert depotplaster inneh.: Østradiol 0,39 mg (2,5 cm2 avgir 25 μg/24 timer), resp. 0,585 mg (3,75 cm2 avgir 37,5 μg/24 timer), 0,78 mg (5 cm2 avgir 50 μg/24 timer), 1,17 mg (7,5 cm2 avgir 75 μg/24 timer) og 1,56 mg (10 cm2 avgir 100 μg/24 timer), akrylat, silikon, oleylalkohol, dipropylenglykol, povidon (E 1201). Plasterets ytterside: Etylenvinylacetat, vinylidenklorid, metylakrylat. Beskyttelsesfilm: Polyesterfilm dekket med fluoropolymer.


Indikasjoner

Alle styrker: Hormonsubstitusjonsterapi (HRT) ved symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. For styrkene 50, 75 og 100 μg/24 timer gjelder også: Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner med økt risiko for fremtidige osteoporotiske brudd, og som ikke tolererer andre legemidler godkjent ved osteoporoseprofylakse, eller der disse er kontraindisert. Generelt: Begrenset erfaring hos kvinner >65 år.

Dosering

Plasteret skiftes 2 faste dager hver uke, dvs. hver 3.-4. dag. Behandlingen gis kontinuerlig. Ved intakt uterus bør østrogener alltid gis sammen med et gestagen godkjent for tilleggsbehandling ved østrogensubstitusjon. Gestagenet gis etter et kontinuerlig sekvensielt doseringsregime, mens østrogenet gis kontinuerlig. Gestagentilskudd gis sekvensielt i minst 12-14 dager av hver 28-dagers syklus. Med mindre tidligere endometriosediagnose foreligger, anbefales ikke gestagentilskudd til hysterektomerte kvinner. Tidligere ubehandlede kvinner eller kvinner som bytter fra et kontinuerlig østrogen-gestagenpreparat, kan starte behandling med Estradot umiddelbart. Ved bytte fra sekvensiell behandling bør Estradotbehandlingen begynne dagen etter avslutning av forrige regime.
Symptomer på østrogenmangel: Alle styrker: For initiering og vedlikeholdsbehandling av postmenopausale symptomer bør laveste effektive dose brukes i kortest mulig tid. Avhengig av klinisk respons kan dosen deretter justeres individuelt. Dersom responsen ikke er tilfredsstillende etter 3 måneder, dvs. at symptomene ikke lindres, kan dosen økes. Ved symptomer på overdosering (f.eks. brystspenning), må dosen reduseres.
Postmenopausal osteoporoseprofylakse: Kun styrkene 50, 75 og 100 μg/24 timer: Behandlingen initieres alltid med 50 μg/24 timer. Dosejusteringer kan gjøres ved bruk av 50, 75 og 100 μg/24 timer.
Glemt bytte av plaster: Ved glemt bytte av plaster, skal et nytt plaster appliseres så raskt som mulig. Neste plaster bør appliseres iht. det opprinnelige behandlingsregimet. Avbrutt behandling kan øke sannsynligheten for uregelmessige blødninger og spotting.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg.
Administrering: Fjern beskyttelsesfilmen før bruk. Festes umiddelbart etter at beskyttelsesfilmen er fjernet. Plasteret festes på magen, men aldri på brystene. Festes på ren og tørr hud som ikke er skadet, irritert eller fet. Varier applikasjonsstedet og vent minst 1 uke mellom bruk av samme hudområde. Midjen bør unngås da stramme klær kan løsne plasteret. Festes vha. hardt press med håndflaten i ca. 10 sekunder. Samme plaster kan festes på nytt hvis det faller av. Om nødvendig kan et nytt plaster appliseres. I begge tilfeller bør det opprinnelige behandlingsregimet fortsette. Plasteret kan beholdes på ved dusjing og bading.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft. Kjente eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriekreft). Genitalblødning av ukjent årsak. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller nåværende venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, lungeemboli). Kjente trombofile lidelser (f.eks. protein C-, protein S- eller antitrombinmangel). Aktiv eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Akutt eller tidligere leversykdom, så lenge leverfunksjonen ikke er normalisert. Porfyri.

Forsiktighetsregler

HRT-behandling av postmenopausale symptomer bør kun initieres når de har negativ effekt på livskvaliteten. Grundig nytte-/risikovurdering bør alltid utføres minst 1 gang i året. HRT bør kun fortsette dersom fordel oppveier mulig risiko. Begrensede data om risiko ved behandling av prematur menopause. Nytte-/risikoforholdet synes å være gunstigere hos yngre enn hos eldre. Overvåkning: Før HRT initieres eller gjenopptas skal fullstendig anamnese (inkl. familieanamnese) og nøye generell klinisk undersøkelse (inkl. bekken og bryster) tas. Pasienten bør overvåkes jevnlig under behandling. Kvinner skal oppfordres til å rapportere om endringer i brystene. Undersøkelser, inkl. egnede bildediagnostiske metoder, f.eks. mammografi, bør utføres iht. gjeldende screeningpraksis samt tilpasses individuelt. Pasienten bør overvåkes nøye hvis én eller flere av følgende tilstander er til stede, har forekommet tidligere og/eller er blitt forverret under graviditet eller ved tidligere hormonbehandling: Leiomyom (uterine fibroider), endometriose, risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer (f.eks. arvelig brystkreft i direkte nedadstigende linje), risikofaktorer for tromboembolisk sykdom, hypertensjon, leversykdom (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten karkomplikasjoner, gallestenssykdom, migrene eller (alvorlig) hodepine, systemisk lupus erythematosus (SLE), tidligere endometriehyperplasi, epilepsi, astma og otosklerose. Seponering: Behandlingen bør seponeres hvis kontraindikasjon oppdages, samt i følgende situasjoner: Ikterus eller forverring av leverfunksjon, signifikant blodtrykksøkning, ny migrenelignende hodepine, graviditet. Endometriehyperplasi og karsinom: Ved intakt uterus øker risiko for endometriehyperplasi og karsinom (2-12 ganger) hvis østrogen gis alene over tid. Risikonivået kan være forhøyet i minst 10 år etter behandlingsslutt. Et syklisk tillegg av gestagen i minst 12 dager pr. måned/28-dagers syklus eller kontinuerlig kombinert østrogen-/gestagenbehandling av ikke-hysterektomerte kvinner, forebygger forhøyet risiko forbundet med HRT med østrogen alene. Gjennombruddsblødninger og spotting kan forekomme i løpet av de første behandlingsmånedene. Dersom blødninger eller spotting oppstår etter en tids behandling eller vedvarer etter behandlingsslutt, bør etiologien utredes. Dette kan innebære endometriebiopsi for å utelukke malignitet. Østrogenstimulering alene kan føre til premaligne eller maligne endringer i gjenværende endometriosevev. Ved kjent gjenværende endometriosevev bør gestagentilskudd vurderes hos kvinner som er hysterektomerte pga. endometriose. Brystkreft: Økt risiko for brystkreft ved kombinert østrogen-/gestagenbehandling, muligens også ved østrogen alene. Risikoen avhenger av HRT-behandlingens varighet. Opptil 2 × økt risiko for brystkreft er sett ved kombinert østrogen-/gestagenbehandling i >5 år. Betydelig lavere risiko ved østrogen alene, enn ved kombinert østrogen/gestagen. HRT, spesielt kombinasjonsbehandling, øker tettheten på mammografibilder, som kan virke forstyrrende ved radiologisk påvisning av brystkreft. Ovarialkreft: Noe økt risiko for ovariekreft ved bruk av HRT med østrogen alene eller kombinert østrogen/gestagen. Økt risiko vises innen 5 års bruk, og avtar over tid etter behandlingsslutt. Bruk av kombinerte HRT-former kan være forbundet med lik eller noe lavere risiko. Venøs tromboembolisme (VTE): HRT er forbundet med 1,3-3 ganger økt risiko for VTE-utvikling, dvs. dyp venetrombose eller lungeemboli. Sannsynligheten er større det 1. behandlingsåret, enn senere. Risikofaktorer for VTE-utvikling er: Tidligere VTE, bruk av østrogener, høy alder, omfattende kirurgi, langvarig immobilitet, overvekt (BMI >30 kg/m2), graviditet/postpartum periode, systemisk lupus erythematosus (SLE) og kreft. Trombofili øker risikoen for VTE, og siden HRT kan øke risikoen ytterligere er HRT kontraindisert ved trombofili. Hos pasienter som behandles kronisk med antikoagulantia, bør en nøye nytte-/risikovurdering ved HRT foretas. Hos postoperative pasienter bør profylaktiske tiltak vurderes for å forhindre VTE etter inngrepet. Dersom langvarig immobilisering vil etterfølge planlagt kirurgi, bør HRT seponeres midlertidig 4-6 uker før inngrepet. Behandlingen bør ikke gjenopptas før pasienten er fullstendig mobilisert. Hos pasienter uten VTE i anamnesen, men som har en førstegradsslektning med trombose tidlig i livet, kan screening tilbys etter nøye rådgivning. HRT er kontraindisert hvis en trombofil defekt identifiseres og samsvarer med trombose hos familiemedlem, eller hvis defekten er alvorlig (f.eks. antitrombin-, protein S- eller protein C-mangel eller en kombinasjon av defekter). Dersom VTE utvikles etter behandlingsstart, bør legemidlet seponeres. Pasienten må informeres om å kontakte lege umiddelbart ved symptomer på tromboembolisk sykdom (f.eks. smertefull hevelse i bena, plutselig brystsmerte, pustebesvær). Koronar arteriell sykdom (CAD): Risikoen økes noe ved kombinert HRT med østrogen/gestagen og vil øke med høyere alder. Iskemisk slag: Kombinert østrogen/gestagen og østrogen alene er forbundet med opptil 1,5 × økt risiko for iskemisk slag. Økt risiko med alderen. Risiko for hemorragisk slag økes ikke. Angioødem: Østrogener kan indusere eller forverre symptomer på angioødem, spesielt ved arvelig angioødem. Ved utvikling av angioødem under behandling bør ikke behandling gjenopptas. Andre tilstander: Østrogener kan gi væskeretensjon, og pasienter med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon bør overvåkes nøye. Kvinner med tidligere hypertriglyseridemi bør overvåkes nøye, da sjeldne tilfeller av forhøyede triglyseridnivåer i plasma har ført til pankreatitt ved bruk av østrogenpreparater. Østrogener øker thyreoideabindende globulin (TGB) som gir økt sirkulerende totalt thyreoideahormon. Opptak av T3 resin reduseres, noe som reflekterer forhøyet TGB. Konsentrasjonen av fritt T4 og T3 er uforandret. Andre bindende proteiner, f.eks. kortikosteroidbindende og kjønnshormonbindende globulin, kan være forhøyet i serum og gi økte konsentrasjoner av hhv. sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Konsentrasjonen av fritt eller biologisk aktivt hormon forblir uforandret. Andre plasmaproteiner kan bli forhøyet (angiotensinogen/renin substrat, alfa-1-antitrypsin og ceruloplasmin). Kvinner som starter kontinuerlig kombinasjonsbehandling eller HRT med østrogen alene kan ha økt risiko for demens etter fylte 65 år. Alvorlige anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner: Tilfeller som oppsto når som helst under østradiolbehandling og som krevde øyeblikkelig medisinsk behandling er sett. Kontaktallergi kan oppstå. Laboratorietester: Noen laboratorietester kan påvirkes av østrogenterapi, som tester på glukosetoleranse eller thyreoideafunksjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Østrogenmetabolismen kan øke ved samtidig bruk av induktorer av legemiddelmetaboliserende enzymer, spesielt CYP450, slik som antiepileptika, antiinfektiva eller naturlegemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum). Ritonavir og nelfinavir er sterke hemmere, men kan også ha induserende egenskaper ved kombinasjon med steroidhormoner. Østradiol metaboliseres primært av CYP3A4, og samtidig bruk av CYP3A4-hemmere kan gi økt østradioleksponering. Ved transdermal administrering unngås first pass-metabolisme, og transdermalt tilført østrogen og gestagen vil sannsynligvis påvirkes mindre av enzyminduktorer enn orale hormoner. Klinisk sett kan økt østrogen- og gestagenmetabolisme medføre mindre effekt og endret vaginal blødningsprofil.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes ved graviditet. Skal seponeres umiddelbart hvis graviditet oppdages under behandling. Epidemiologiske studier indikerer ingen teratogene eller fosterskadelige effekter etter utilsiktet føtal eksponering for østrogen.
Amming: Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Mildt erytem ved applikasjonsstedet er den mest vanlige bivirkningen.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme
Mindre vanligeOppkast
Generelle
VanligeAsteni, perifert ødem, smerte, vektforandringer
Hud
Svært vanligeErytem (flassing fra huden etter at plasteret er fjernet), reaksjoner på applikasjonsstedet1
VanligeAkne, kløe, tørr hud, utslett
Mindre vanligeHudmisfarging
SjeldneAlopesi
Svært sjeldneHirsutisme, hudnekrose
Ukjent frekvensAngioødem, kloasma, kontaktdermatitt
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon, urticaria
Ukjent frekvensAnafylaktoid reaksjon
Kar
Mindre vanligeHypertensjon
SjeldneVenøs embolisme
Ukjent frekvensEmbolisme
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeDysmenoré, menstruasjonsforstyrrelse, spenning og smerter i brystene
VanligeEndometriehyperplasi, forstørrede bryster, livmorkramper, menoragi, uregelmessig vaginalblødning, vaginal infeksjon, vaginal utflod
SjeldneCervikale polypper, cyste på eggleder, uterint leiomyom
Ukjent frekvensFibrocystisk brystsykdom
Lever/galle
SjeldneGallestein
Muskel-skjelettsystemet
VanligeRyggsmerter
SjeldneMuskelsvakhet
Ukjent frekvensSmerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeInsomni
Mindre vanligeMigrene, svimmelhet
SjeldneParestesi
Svært sjeldneChorea
Psykiske
VanligeAffektlabilitet, depresjon, nervøsitet
SjeldneLibidoforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldneRedusert karbohydrattoleranse
Svulster/cyster
Ukjent frekvensBrystkreft
Undersøkelser
Mindre vanligeØkte transaminaser
Ukjent frekvensUnormal leverfunksjonstest
Øye
Svært sjeldneIntoleranse mot kontaktlinser

1Inkluderer lokalisert blødning, blåmerke, eksem, erytem, hevelse, hudpigmentering, inflammasjon, irritasjon, kløe, misfarging av huden, papler, parestesi, smerte, svie, tørrhet, ubehag, urticaria, utslett, vesikler og ødem.

Andre bivirkninger sett i forbindelse med østrogen-/gestagenbehandling: Galleblæresykdom, kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura, sannsynlig demens >65 års alder.
Mildt erytem ved applikasjonsstedet er den mest vanlige bivirkningen.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
HudErytem (flassing fra huden etter at plasteret er fjernet), reaksjoner på applikasjonsstedet1
Kjønnsorganer/brystDysmenoré, menstruasjonsforstyrrelse, spenning og smerter i brystene
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme
GenerelleAsteni, perifert ødem, smerte, vektforandringer
HudAkne, kløe, tørr hud, utslett
Kjønnsorganer/brystEndometriehyperplasi, forstørrede bryster, livmorkramper, menoragi, uregelmessig vaginalblødning, vaginal infeksjon, vaginal utflod
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeInsomni
PsykiskeAffektlabilitet, depresjon, nervøsitet
Mindre vanlige
GastrointestinaleOppkast
HudHudmisfarging
KarHypertensjon
NevrologiskeMigrene, svimmelhet
UndersøkelserØkte transaminaser
Sjeldne
HudAlopesi
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarVenøs embolisme
Kjønnsorganer/brystCervikale polypper, cyste på eggleder, uterint leiomyom
Lever/galleGallestein
Muskel-skjelettsystemetMuskelsvakhet
NevrologiskeParestesi
PsykiskeLibidoforstyrrelse
Svært sjeldne
HudHirsutisme, hudnekrose
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, urticaria
NevrologiskeChorea
Stoffskifte/ernæringRedusert karbohydrattoleranse
ØyeIntoleranse mot kontaktlinser
Ukjent frekvens
HudAngioødem, kloasma, kontaktdermatitt
ImmunsystemetAnafylaktoid reaksjon
KarEmbolisme
Kjønnsorganer/brystFibrocystisk brystsykdom
Muskel-skjelettsystemetSmerte i ekstremitet
Svulster/cysterBrystkreft
UndersøkelserUnormal leverfunksjonstest

1Inkluderer lokalisert blødning, blåmerke, eksem, erytem, hevelse, hudpigmentering, inflammasjon, irritasjon, kløe, misfarging av huden, papler, parestesi, smerte, svie, tørrhet, ubehag, urticaria, utslett, vesikler og ødem.

Andre bivirkninger sett i forbindelse med østrogen-/gestagenbehandling: Galleblæresykdom, kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura, sannsynlig demens >65 års alder.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Administreringsmåten minimaliserer risikoen for overdosering. Tegn på overdosering inkl. brystspenning og/eller vaginale blødninger. Symptomer kan reverseres ved at plasteret fjernes.

Egenskaper

Klassifisering: Depotpreparat for transdermal tilførsel av 17-β-østradiol.
Virkningsmekanisme: Kompenserer for redusert østrogenproduksjon hos menopausale kvinner og letter menopausale symptomer. Symptomlindring oppnås i løpet av de første behandlingsukene. Østrogen forhindrer bentap etter menopausen eller ovarieektomi.
Fordeling: >50% bundet til plasmaproteiner som globulin og albumin, 2% er fritt og biologisk aktivt.
Halveringstid: Ca. 1 time. Serumkonsentrasjonen av østradiol synker til utgangsnivået i løpet av 24 timer etter fjerning av plasteret.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Etter gjentatt applisering av Estradot 50 μg/24 timer plastre, er Cmax og Cmin hhv. 57 og 28 pg/ml for østradiol og 42 og 31 pg/ml for østron ved steady state.
Metabolisme: Metaboliseres hovedsakelig av lever til østron, senere til østriol, epiøstriol og katekoløstrogener, som deretter konjugeres til sulfater og glukuronider. Østradiolmetabolitter utsettes for enterohepatisk sirkulasjon.
Utskillelse: Hovedsakelig via urinen, kun små mengder via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i originalpakningen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Estradot, DEPOTPLASTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 μg/24 timer24 stk.
018365
Blå resept
-
215,90C
37,5 μg/24 timer24 stk.
005589
Blå resept
-
235,40C
50 μg/24 timer24 stk.
005623
Blå resept
-
238,20C
75 μg/24 timer24 stk.
005634
Blå resept
-
290,90C
100 μg/24 timer24 stk.
005650
Blå resept
-
359,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.06.2019