Estalis

Novartis


Østrogen-progestogen kombinasjonspreparat.

G03F A01 (Noretisteron, Østradiol)DEPOTPLASTER: Hvert depotplaster inneh.: Østradiol 0,51 mg, noretisteronacetat 4,8 mg (plasteret avgir østradiol 50 μg/24 timer og noretisteron 250 μg/24 timer), hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) ved symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fremtidige osteoporotiske brudd, og som ikke tolererer andre legemidler som er godkjent ved osteoporoseprofylakse, eller dersom disse er kontraindisert. Behandlingen er tiltenkt kvinner som har vært postmenopausale >1 år. Erfaring med behandling av kvinner >65 år er begrenset.

Dosering

Voksne og eldre: Kontinuerlig kombinert, transdermal hormonsubstitusjon. Ved initiering og fortsatt behandling av postmenopausale symptomer bør laveste effektive dose brukes og med kortest mulig behandlingsvarighet. Behandlingstart: Kan initieres når som helst hos de fleste menopausale kvinner dersom de ikke får annen østrogenbehandling. Kvinner som allerede bruker kontinuerlig kombinert østrogen-/gestagenpreparat kan bytte direkte til behandling med Estalis. Kvinner som bruker syklisk eller sekvensiell østrogen/gestagen skal avslutte pågående behandlingssyklus før behandling med Estalis kan begynne. Det anbefales at behandlingen starter på 1. dag av bortfallsblødningen, eller 7 dager etter at forrige behandlingssyklus er avsluttet. Behandlingsregime: Plasteret appliseres hver 3. eller 4. dag. Preparatet er mindre egnet til kvinner nær menopausen. Risikoen for gjennombruddsblødninger er da høyere.
Glemt bytte av plaster: Ved glemt bytte av plaster, skal et nytt plaster appliseres så raskt som mulig. Neste plaster bør appliseres iht. det opprinnelige behandlingsregimet. Avbrutt behandling kan øke sannsynligheten for tilbakekomst av symptomer, gjennombruddsblødninger og spotting.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget.
Administrering: Fjern beskyttelsesfilmen før bruk. Plasteret bør festes på magen, men aldri på eller i nærheten av brystene. Festes forsiktig (trykkes mot huden med håndflaten i minst 10 sekunder og til slutt presses kantene forsiktig ned) på ren og tørr hud som ikke er skadet eller irritert. Unngå applisering 2 ganger etter hverandre på samme sted. Vent minst 1 uke mellom bruk av samme hudområde. Bør ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid. Forsiktighet bør utvises ved bading eller andre aktiviteter slik at plasteret ikke løsner. Dersom plasteret faller av, se pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft. Kjente eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer inkl. endometriekreft. Genital blødning av ukjent årsak. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere idiopatisk eller nåværende venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, lungeemboli). Kjente trombofile lidelser (f.eks. protein C-, protein S- eller antitrombinmangel). Aktiv eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Akutt eller tidligere leversykdom, så lenge leverfunksjonsverdier ikke er normalisert. Porfyri.

Forsiktighetsregler

HRT-behandling av postmenopausale symptomer bør kun initieres når de har alvorlig negativ effekt på livskvaliteten. En grundig nytte-/risikovurdering bør alltid utføres minst 1 gang i året. HRT bør kun fortsette dersom fordel oppveier mulig risiko. Begrensede data om risiko ved behandling av prematur menopause. Overvåkning: Før HRT initieres eller gjenopptas skal en fullstendig anamnese (inkl. familieanamnese) og en nøye generell klinisk undersøkelse (inkl. bekken og bryster) tas. Pasienten bør overvåkes jevnlig under behandlingen. Kvinner skal oppfordres til å rapportere om endringer i brystene. Undersøkelser, inkl. egnede bildediagnostiske metoder, f.eks. mammografi, bør utføres iht. gjeldende screeningpraksis samt tilpassesindividuelt. Pasienten bør overvåkes nøye hvis én eller flere av følgende tilstander er til stede, har forekommet tidligere og/eller er blitt forverret under graviditet eller ved tidligere hormonbehandling: Leiomyom (uterine fibroider), endometriose, risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer (f.eks. arvelig brystkreft i direkte nedadstigende linje), risikofaktorer for tromboembolisk sykdom, hypertensjon, diabetes mellitus med eller uten karkomplikasjoner, gallestenssykdom, otosklerose, migrene eller alvorlig hodepine, leversykdom (f.eks. leveradenom), astma, epilepsi, systemisk lupus erythematosus (SLE), tidligere endometriehyperplasi. Ovennevnte tilstander kan gjenopptre eller forverres under behandlingen. Seponering: Behandlingen bør seponeres hvis en kontraindikasjon oppdages, samt i følgende situasjoner: Ikterus eller forverring av leverfunksjonen, signifikant blodtrykksstigning, ny migrenelignende hodepine eller graviditet. Endometriehyperplasi og karsinom: Ved intakt uterus øker risikoen for endometriehyperplasi og karsinom (2-12 ganger) hvis østrogen gis alene over lengre tid. Risikonivået kan være forhøyet i minst 10 år etter behandlingsslutt. Et syklisk tillegg av gestagen i minst 12 dager pr. måned/28-dagers syklus eller kontinuerlig kombinert østrogen-/gestagenbehandling av ikke-hysterektomerte kvinner, forebygger den forhøyede risikoen forbundet med HRT med østrogen alene. Gjennombruddsblødninger og spotting kan forekomme i løpet av de første behandlingsmånedene. Dersom blødninger eller spotting oppstår etter en tids behandling eller vedvarer etter behandlingsslutt, bør etiologien utredes. Dette kan innebære endometriebiopsi for å utelukke malignitet. Brystkreft: Økt risiko for brystkreft ved kombinert østrogen-/gestagenbehandling eller ved HRT med østrogen alene, avhengig av HRT-varighet. Den økte risikoen vises etter ca. 3 (1-4) år ved kombinert østrogen-/gestagenbehandling. Den økte risikoen ved østrogen alene er lavere enn ved kombinert østrogen-/gestagenbehandling. Risikoen reduseres over tid etter behandlingsslutt og avhenger av HRT-varighet. HRT (spesielt kombinert østrogen-/gestagenbehandling) øker tettheten på mammografibilder, som kan virke forstyrrende ved radiologisk påvisning av brystkreft. Ovariekreft: Noe økt ovariekreftrisiko ved bruk av HRT med østrogen alene eller kombinert østrogen/gestagen. Økt risiko vises innen 5 års bruk, og avtar over tid etter behandlingsslutt. Bruk av kombinerte HRT-preparater kan være forbundet med lik eller noe lavere ovariekreftrisiko. Venøs tromboembolisme (VTE): HRT er assosiert med 1,3-3 ganger høyere risiko for VTE-utvikling, dvs. dyp venetrombose eller lungeemboli. Sannsynligheten er større det 1. behandlingsåret, enn senere. Risikofaktorer for VTE-utvikling inkluderer bruk av østrogener, høy alder, omfattende kirurgi, langvarig immobilisering, overvekt (BMI >30 kg/m2), graviditet/post partum periode, systemisk lupus erythematosus (SLE) og kreft. Trombofili øker risikoen for VTE, og siden HRT kan øke denne risikoen ytterligere er HRT kontraindisert ved trombofili. Hos pasienter som behandles med antikoagulantia bør en nøye vurdering av nytte/risiko ved HRT foretas. Hos postoperative pasienter bør profylaktiske tiltak vurderes for å forhindre VTE etter inngrepet. Der det forventes langvarig immobilisering etter planlagt kirurgi bør HRT seponeres midlertidig 4-6 uker før inngrepet. Behandlingen bør ikke gjenopptas før pasienten er fullstendig mobilisert. Pasienter som ikke har VTE i anamnesen sin, men har en førstegradsslektning med trombose tidlig i livet, kan screening tilbys etter nøye rådgiving. HRT er kontraindisert hvis en trombofil defekt identifiseres og samsvarer med trombose hos familiemedlemmer eller hvis defekten er alvorlig (f.eks. antitrombin-, protein S- eller protein C-mangel, eller en kombinasjon av defekter). Dersom VTE utvikles etter behandlingsstart, bør legemidlet seponeres. Pasienten må informeres om å kontakte lege umiddelbart dersom symptomer på tromboembolisk sykdom oppstår (f.eks. smertefull hevelse i bena, plutselige brystsmerter, pustebesvær). Koronar arteriell sykdom (CAD): Relativ risiko for CAD økes noe ved kombinert HRT med østrogen/gestagen og vil øke med høyere alder. Iskemisk slag: Kombinert østrogen/gestagen og østrogen alene er forbundet med opptil 1,5 ganger økt risiko for iskemisk slag. Økt risiko med alderen. Hypotyreose: Ved thyreoideahormonsubstitusjon bør thyreoideafunksjonen kontrolleres jevnlig ved HRT, for å sikre tilfredsstillende thyreoideahormonnivåer. Angioødem: Østrogener kan indusere eller forverre symptomer på angioødem, spesielt ved arvelig angioødem. Østrogener kan forårsake væskeretensjon, og pasienter med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon bør overvåkes nøye. Kvinner med tidligere hypertriglyseridemi bør overvåkes nøye, da sjeldne tilfeller av forhøyede triglyseridnivåer i plasma har ført til pankreatitt ved bruk av perorale østrogenpreparater. Østrogener øker thyreoideabindende globulin (TBG), som gir økt sirkulerende thyreoideahormon. Opptak av T3 resin reduseres, noe som reflekterer forhøyet TBG. Konsentrasjonen av fritt T4 og fritt T3 er uforandret. Andre bindende proteiner, f.eks. kortikosteroidbindende globulin og kjønnshormonbindende globulin, kan være forhøyet i serum og gi økte konsentrasjoner av hhv. sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Konsentrasjonen av fritt eller biologisk aktivt hormon forblir uforandret. Andre plasmaproteiner kan bli forhøyet (angiotensinogen/reninsubstrat, alfa-1-antitrypsin, ceruloplasmin). Kvinner som starter kontinuerlig kombinasjonsbehandling eller HRT med østrogen alene kan ha økt risiko for demens. Allergi: Kontaktallergi kan oppstå (ekstremt sjeldent). Tilfeller av anafylaktoide reaksjoner er sett, se Bivirkninger.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Metaboliseringen av østrogener og gestagener kan økes ved samtidig bruk av legemidler som induserer legemiddelmetaboliserende enzymer, spesielt CYP450-enzymene, slik som antiepileptika, antiinfektiver eller naturlegemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum). Østradiol metaboliseres primært av CYP3A4, og samtidig bruk av CYP3A4-hemmere kan gi ca. 50% økning i østradioleksponering. Ritonavir, telaprevir og nelfinavir er sterke hemmere, men kan også ha induserende egenskaper når de kombineres med steroidhormoner. Ved transdermal administrering unngås first pass-metabolisme, derfor vil sannsynligvis transdermalt tilført østrogen og gestagen påvirkes mindre av enzyminduserende preparater enn orale hormoner. Noen laboratorietester (test av glukosetoleranse eller thyreoideafunksjon) kan påvirkes av østrogenterapi.

Graviditet, amming og fertilitet

Skal ikke bruk ved graviditet eller amming. Skal seponeres umiddelbart hvis graviditet oppdages under behandling. Begrensede data indikerer ikke fosterskadelig effekt av noretisteronacetat. Maskulinisering av hunkjønnfostre er sett ved doser høyere enn de som normalt brukes i orale antikonseptiva og HRT-preparater. Epidemiologiske studier indikerer ingen teratogene eller fosterskadelige effekter etter utilsiktet føtal eksponering for østrogen og gestagen.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppblåsthet
Mindre vanlige Brekning
Generelle
Vanlige Asteni, perifert ødem, smerte, økt vekt
Hud
Svært vanlige Reaksjoner på applikasjonsstedet (f.eks. lokalisert blødning, blåmerker, svie, ubehag, tørrhet, eksem, ødem, erytem, inflammasjon, irritasjon, smerte, papler, parestesi, kløe, utslett, hudmisfarging, hudpigmentering, hevelse, urticaria og vesikler)
Vanlige Akne, kløe, tørr hud, utslett
Mindre vanlige Hudmisfarging
Ukjent frekvens Alopesi, kontaktdermatitt
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhet
Ukjent frekvens Anafylaktoid reaksjon
Kar
Mindre vanlige Hypertensjon, varicer
Sjeldne Venøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Brystspenning, dysmenoré, menstruasjonsforstyrrelse, smerter i brystene
Vanlige Endometriehyperplasi, forstørrede bryster, menoragi, uregelmessig vaginalblødning, uteruskramper, vaginal utflod, vaginitt
Mindre vanlige Brystkreft
Sjeldne Cervikale polypper, cyste på eggleder, uterint leiomyom
Lever/galle
Sjeldne Galleblæresykdom, gallestein
Svært sjeldne Kolestatisk gulsott
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Sjeldne Muskelsvakhet
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Insomni, svimmelhet
Mindre vanlige Migrene, vertigo
Sjeldne Parestesi
Psykiske
Vanlige Affektlabilitet, depresjon, nervøsitet
Sjeldne Libidoforstyrrelse
Undersøkelser
Mindre vanlige Økte transaminaser
Andre bivirkninger sett i forbindelse med østrogen/gestagenbehandling: Kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura, sannsynlig demens >65 års alder, tørre øyne, endret sammensetning av tårevæsken.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Hud Reaksjoner på applikasjonsstedet (f.eks. lokalisert blødning, blåmerker, svie, ubehag, tørrhet, eksem, ødem, erytem, inflammasjon, irritasjon, smerte, papler, parestesi, kløe, utslett, hudmisfarging, hudpigmentering, hevelse, urticaria og vesikler)
Kjønnsorganer/bryst Brystspenning, dysmenoré, menstruasjonsforstyrrelse, smerter i brystene
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppblåsthet
Generelle Asteni, perifert ødem, smerte, økt vekt
Hud Akne, kløe, tørr hud, utslett
Kjønnsorganer/bryst Endometriehyperplasi, forstørrede bryster, menoragi, uregelmessig vaginalblødning, uteruskramper, vaginal utflod, vaginitt
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Insomni, svimmelhet
Psykiske Affektlabilitet, depresjon, nervøsitet
Mindre vanlige
Gastrointestinale Brekning
Hud Hudmisfarging
Kar Hypertensjon, varicer
Kjønnsorganer/bryst Brystkreft
Nevrologiske Migrene, vertigo
Undersøkelser Økte transaminaser
Sjeldne
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Venøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/bryst Cervikale polypper, cyste på eggleder, uterint leiomyom
Lever/galle Galleblæresykdom, gallestein
Muskel-skjelettsystemet Muskelsvakhet
Nevrologiske Parestesi
Psykiske Libidoforstyrrelse
Svært sjeldne
Lever/galle Kolestatisk gulsott
Ukjent frekvens
Hud Alopesi, kontaktdermatitt
Immunsystemet Anafylaktoid reaksjon
Andre bivirkninger sett i forbindelse med østrogen/gestagenbehandling: Kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura, sannsynlig demens >65 års alder, tørre øyne, endret sammensetning av tårevæsken.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Administreringsmåten minimaliserer risikoen for overdosering av østradiol eller noretisteron. Symptomer på overdosering ved oral behandling: Med østrogener: Brystspenning, kvalme, brekninger, metroragi. Med gestagener: Nedstemthet, tretthet, akne, hirsutisme. Dersom tegn på overdosering oppstår, skal plasteret fjernes fra huden.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kompenserer for redusert østrogenproduksjon hos menopausale kvinner, letter menopausale symptomer. Østrogen forhindrer bentap etter menopausen eller ovariektomi. Østrogenstimulering alene øker risikoen for endometriehyperplasi og endometriekreft, ettersom østrogen stimulerer endometrievekst. Tilleggsbehandling med gestagenet noretisteronacetat reduserer den østrogeninduserte risikoen for endometriehyperplasi hos kvinner med intakt uterus.
Halveringstid: Ca. 2-3 timer for østradiol, ca. 6-8 timer for noretisteron.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Serumkonsentrasjoner ved steady state er ca. 50 pg/ml for østradiol og 832 pg/ml for noretisteron. Konstant frisetting over hele doseringsintervallet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Estalis, DEPOTPLASTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
24 stk.
548043
-
-
409,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.10.2020