Immunsuppressivt middel.

L04A X05 (Pirfenidon)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 267 mg og 801 mg: Hver tablett inneh.: Pirfenidon 267 mg, resp. 801 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 267 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). 801 mg: Titandioksid (E 171), rødt og svart jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av idiopatisk lungefibrose (ILF) hos voksne.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Idiopatisk lungefibrose

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling skal startes og overvåkes av spesialist med erfaring innen diagnostisering og behandling av ILF.
Voksne inkl. eldre >65 år
Ved behandlingsstart bør dosen titreres til anbefalt døgndose på 2403 mg pr. døgn over en 14 dagers periode. Dag 1-7: 1 dose på 267 mg 3 ganger daglig (801 mg​/​døgn). Dag 8-14: 1 dose på 534 mg 3 ganger daglig (1602 mg​/​døgn). Fra dag 15: Anbefalt daglig vedlikeholdsdose er 801 mg 3 ganger daglig (2403 mg​/​døgn). Doser >2403 mg​/​døgn anbefales ikke. Ved behandlingsavbrudd ≥14 påfølgende dager, skal behandlingen startes på nytt ved 2 ukers opptitrering til anbefalt døgndose (som beskrevet ovenfor). Ved behandlingsavbrudd <14 påfølgende dager, kan dosen gjenopptas med forrige anbefalte døgndose uten titrering.
Gastrointestinale bivirkninger
Ved vedvarende gastrointestinale bivirkninger kan dosen reduseres til 267-534 mg 2-3 ganger​/​døgn. Påfølgende økning til anbefalt døgndose baseres på toleranse. Ved vedvarende symptomer kan pasienten gis beskjed om å avbryte behandlingen i 1-2 uker, slik at symptomene kan gå over.
Lysfølsomhetsreaksjon eller utslett
Dosen kan reduseres til 801 mg​/​døgn (267 mg 3 ganger daglig). Ved vedvarende utslett etter 7 dager bør behandlingen avbrytes i 15 dager, med økning til anbefalt døgndose på samme måte som i dosetitreringsperioden. Ved kraftig lysfølsomhetsreaksjon eller utslett bør behandlingen avbrytes og legehjelp søkes. Når utslettet er forsvunnet kan behandling gjenopptas og økes til anbefalt døgndose basert på legens vurdering.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A og B). Plasmanivået kan være økt hos enkelte med lett til moderat nedsatt leverfunksjon, og forsiktighet bør utvises ved behandling av disse pasientene. Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon eller terminal leversykdom.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Skal brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml​/​minutt). Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) eller terminal nyresykdom som krever dialyse.
  • Barn og ungdom: Bruk er ikke relevant ved behandling av ILF.
Administrering Skal tas med mat, eller etter mat, for å redusere faren for kvalme og svimmelhet. Grapefrukt​/​grapefruktjuice skal unngås. Skal svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere angioødem i forbindelse med bruk av pirfenidon. Samtidig bruk av fluvoksamin. Alvorlig nedsatt leverfunksjon eller terminal leversykdom. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) eller terminal nyresykdom som krever dialyse.

Forsiktighetsregler

Leverfunksjon: Økte transaminaser er hyppig rapportert. Leverfunksjonsprøver (ALAT, ASAT og bilirubin) bør utføres før behandlingsoppstart, hver måned de første 6 månedene, og deretter hver 3. måned. Ved ALAT- og ASAT-økning >3-≤5 × ULN uten økning i bilirubin og uten symptomer​/​tegn på legemiddelindusert leverskade etter behandlingsoppstart, skal andre årsaker utelukkes og pasienten overvåkes nøye. Seponering av andre legemidler assosiert med levertoksisitet bør også vurderes. Hvis klinisk relevant skal pirfenidondosen reduseres eller avbrytes. Når leverfunksjonsprøvene er normalisert kan dosen igjen økes til anbefalt døgndose, hvis dette tolereres. Legemiddelindusert leverskade: Økt ASAT og ALAT assosiert med samtidig økning i bilirubin er mindre vanlig. Alvorlig legemiddelindusert leverskade, inkl. fatale tilfeller, er rapportert. I tillegg til anbefalt regelmessig overvåkning av leverfunksjonsprøver, bør rask klinisk evaluering og måling av leverfunksjonsprøver utføres hos pasienter med symptomer som kan indikere leverskade, inkl. fatigue, anoreksi, ubehag i øvre høyre abdomen, mørk urin eller gulsott. Ved ALAT- og ASAT-økning >3-≤5 × ULN med hyperbilirubinemi eller kliniske tegn​/​symptomer som indikerer leverskade, bør preparatet seponeres permanent og pasienten ikke behandles igjen. Ved ALAT- og ASAT-økning ≥5 × ULN bør preparatet seponeres permanent og pasienten ikke behandles igjen. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Pirfenidoneksponeringen er økt med 60% ved moderat nedsatt leverfunksjon. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved underliggende lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Preparatet skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Lysfølsomhetsreaksjon og utslett: Eksponering for direkte sollys (inkl. solarium) bør unngås eller begrenses. Pasienten bør bruke solkrem med høy faktor hver dag, bruke klær som beskytter mot soleksponering og unngå bruk av andre legemidler som gir lysfølsomhet. Symptomer på lysfølsomhetsreaksjon eller utslett bør rapporteres til lege. Alvorlige lysfølsomhetsreaksjoner er mindre vanlige. Dosejustering eller midlertidig behandlingsavbrudd kan være nødvendig ved lette til alvorlige tilfeller av lysfølsomhetsreaksjon eller utslett. Se Dosering. Alvorlige hudreaksjoner: Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), som kan være livstruende​/​dødelig, er sett. Hvis tegn​/​symptomer tyder på disse reaksjonene, bør preparatet seponeres umiddelbart. Hvis pasienten har utviklet SJS​/​TEN​/​DRESS under bruk, må behandlingen ikke startes på nytt og bør stoppes permanent. Angioødem: Det er rapportert om angioødem (i enkelte tilfeller alvorlig) som f.eks. hevelse i ansikt, lepper og​/​eller tunge, noe som kan være forbundet med pusteproblemer eller hvesing. Derfor må pasienter som utvikler tegn eller symptomer på angioødem etter administrering av pirfenidon umiddelbart avbryte behandlingen. Pasienter med angioødem skal behandles med standardbehandling. Svimmelhet og fatigue: Svimmelhet og fatigue er rapportert, og pasienten bør derfor kjenne reaksjonen på legemidlet før deltagelse i aktiviteter som krever mental årvåkenhet eller koordinasjon. Hvis svimmelhet ikke bedres, eller forverres i styrke, kan dosejustering eller seponering være nødvendig. Vekttap: Vekttap er rapportert, og legen bør følge pasientens vekt, og ev. oppfordre til økt kaloriinntak hvis vekttapet anses å ha klinisk betydning. Hyponatremi: Er rapportert. Da symptomene på hyponatremi kan være subtile og maskert av samtidige sykdomsforhold, anbefales regelmessig overvåkning av relevante laboratorieparametre, særlig ved tegn som påvirker stemningsleie og symptomer som kvalme, hodepine eller svimmelhet. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pirfenidon kan gi svimmelhet og tretthet (fatigue) som kan påvirke (moderat) evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Forsiktighet bør utvises dersom disse symptomene oppstår.

Interaksjoner

Ca. 70-80% av pirfenidon metaboliseres via CYP1A2, med mindre bidrag fra andre CYP-isoenzymer som CYP2C9, 2C19, 2D6 og 2E1. Inntak av grapefruktjuice er forbundet med CYP1A2-hemming og bør unngås under behandlingen. Pirfenidon er kontraindisert ved samtidig bruk av fluvoksamin. Fluvoksamin skal seponeres før oppstart av pirfenidonbehandling, pga. redusert pirfenidonclearance. Annen behandling som hemmer både CYP1A2 og ett eller flere andre CYP-isoenzymer involvert i pirfenidons metabolisme (f.eks. CYP2C9, 2C19 og 2D6), bør unngås under pirfenidonbehandlingen. In vitro​/​in vivo ekstrapoleringer indikerer at sterke og selektive CYP1A2-hemmere har potensiale til å øke eksponeringen for pirfenidon ca. 2-4 ganger. Dersom samtidig bruk av pirfenidon og en sterk og selektiv CYP1A2-hemmer ikke kan unngås, bør pirfenidondosen reduseres til 801 mg daglig (267 mg 3 ganger daglig). Pasienten bør følges nøye med tanke på utvikling av bivirkninger relatert til pirfenidonbehandlingen. Seponer om nødvendig pirfenidon. Samtidig administrering av pirfenidon og 750 mg ciprofloksacin (moderat CYP1A2-hemmer) øker eksponeringen for pirfenidon med 81%. Dersom en dosering på 750 mg ciprofloksacin 2 ganger daglig ikke kan unngås, bør pirfenidondosen reduseres til 1602 mg daglig (534 mg 3 ganger daglig). Pirfenidon må brukes med forsiktighet når ciprofloksacin brukes i en dose på 250-500 mg 1-2 ganger daglig. Må brukes med forsiktighet sammen andre moderate CYP1A2-hemmere. Spesiell forsiktighet bør utvises hvis CYP1A2-hemmere brukes samtidig med potente hemmere av andre CYP-isoenzymer involvert i pirfenidons metabolisme, som CYP2C9, 2C19 og 2D6. Samtidig bruk av sterke CYP1A2-induktorer, inkl. røyking, bør unngås, basert på den observerte sammenhengen mellom sigarettrøyking og dets evne til å indusere CYP1A2. Pasienten bør oppfordres til å seponere sterke CYP1A2-induktorer, og ikke røyke før og under behandling med pirfenidon. Samtidig bruk av moderate CYP1A2-induktorer kan teoretisk medføre reduksjon av pirfenidons plasmanivå. Samtidig bruk av legemidler som er potente induktorer av både CYP1A2 og andre CYP-isoenzymer involvert i pirfenidons metabolisme, kan medføre signifikant reduksjon av pirfenidons plasmanivå. Disse legemidlene bør unngås hvis mulig.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBruk under graviditet bør unngås. Ingen data på bruk hos gravide. Hos dyr går pirfenidon og​/​eller metabolitter over i placenta, med fare for akkumulering av pirfenidon og​/​eller metabolitter i fostervann.
AmmingUkjent om pirfenidon eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Tilgjengelige farmakokinetiske data fra dyr har vist utskillelse av pirfenidon og​/​eller metabolitter i melk med fare for akkumulering av pirfenidon og​/​eller metabolitter i melk. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om pirfenidonbehandlingen skal avsluttes.
FertilitetIngen skadelige effekter er sett i prekliniske studier.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Begrenset klinisk erfaring. Gjentatte pirfenidondoser på inntil total dose 4806 mg​/​døgn til voksne resulterte i lette, forbigående bivirkninger, forenlige med de hyppigst rapporterte bivirkningene.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAntifibrotiske og antiinflammatoriske egenskaper. Hemmer fibroblastproliferasjon, produksjon av fibroserelaterte proteiner og cytokiner, samt økt biosyntese og akkumulering av ekstracellulær matriks som respons på cytokinvekstfaktorer som transformerende vekstfaktor-beta (TGF-β) og platederivert vekstfaktor (PDGF).
Proteinbinding50-58%.
FordelingVdss: Ca. 70 liter.
HalveringstidCa. 2,4 timer.
MetabolismeCa. 70-80% av pirfenidon metaboliseres via CYP1A2, med mindre bidrag fra andre CYP-isoenzymer som CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 og CYP2E1.
UtskillelseCa. 80% i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Esbriet, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
267 mg 63 stk. (startpakn., blister)
453560

H-resept

6 978,80 C
252 stk. (vedlikeholdspakn., blister)
567802

H-resept

27 806,60 C
801 mg 84 stk. (blister)
177882

H-resept

27 911,30 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Esbriet TABLETTER, filmdrasjerte 267 mg

Esbriet TABLETTER, filmdrasjerte 801 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

06.03.2024


Sist endret: 19.03.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)