Ery-Max

Meda

Makrolidantibiotikum.

ATC-nr.: J01F A01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkENTEROKAPSLER, harde 250 mg: Hver enterokapsel inneh.: Erytromycin (base) 250 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172).


GRANULAT TIL MIKSTUR 100 mg/ml: 1 ml ferdigblandet mikstur inneh.: Erytromycinetylsuksinat tilsv. erytromycin 100 mg, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Kirsebærsmak.


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av erytromycinfølsomme mikroorganismer. Luftveisinfeksjoner (spesielt når det foreligger overfølsomhet for penicillin), kikhoste, mykoplasmapneumoni, sinusitt, bronkitt, otitt, pneumoni. Infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis, f.eks. ikke-gonoréisk uretritt og cervicitt når tetrasyklinbehandling er kontraindisert, samt konjunktivitt hos spedbarn.

Dosering

Doseringen (mht. mg erytromycin) er høyere for mikstur enn for enterokapsler, pga. den lavere biologiske tilgjengelighet av erytromycinetylsuksinat i forhold til erytromycinbase.
Voksne og barn >35 kg: Enterokapsler: Ved øvre luftveisinfeksjoner som ikke er forårsaket av H. influenzae, tas 2 kapsler (2 × 250 mg) 2 ganger daglig (hver 12. time), alternativt 1 kapsel (250 mg) 4 ganger pr. døgn (hver 6. time). Ved øvrige infeksjoner 1 kapsel 4 ganger pr. døgn. Ved alvorlige infeksjoner 2 kapsler (2 × 250 mg) 3-4 ganger pr. døgn. Mikstur: Se doseringsskjema for mikstur nedenfor.
Barn 25-35 kg: Enterokapsler: 1 kapsel (250 mg) 2 ganger daglig (hver 12. time). Mikstur: Se doseringsskjema nedenfor.
Barn <25 kg: Mikstur: Til barn <25 kg brukes kun mikstur, se doseringsskjema nedenfor. Normaldose for barn ved øvre luftveisinfeksjoner som ikke er forårsaket av H. influenzae er 20 mg/kg hver 12. time. Alternativt gis 10 mg/kg hver 6. time. Ved øvrige infeksjoner 10 mg/kg hver 6. time. Ved kroppsvekt >7 kg kan følgende doseringsskjema for mikstur vanligvis anvendes:

Vekt

 

Døgndosering

Passende pakning for

(kg)

(ml × 2)

(ml × 4)

(mg/kg/døgn)

10 dagers behandling

7-14

2 × 2

1 × 4

28-57

50 ml

15-24

4 × 2

2 × 4

33-53

100 ml

25-34

6 × 2

3 × 4

35-48

50 ml + 100 ml

>35 og voksne

10 × 2

5 × 4

 

100 ml + 100 ml

For barn ≤7 kg beregnes dosen individuelt.
Tilberedning/Håndtering: Granulat til mikstur: Tilberedes på apotek eller medisinrom umiddelbart før utlevering/bruk. Til 50 ml-pakning skal 31 g (= 31 ml) renset vann tilsettes. Til 100 ml-pakning skal 62 g (= 62 ml) renset vann tilsettes. Ristes deretter godt.
Administrering: Enterokapsler: Kan tas med eller uten mat, men gastrointestinale bivirkninger kan reduseres dersom dosen tas med mat. Bør svelges hele. Ved behov kan kapselen åpnes og kornene svelges hele (skal ikke knuses eller tygges). Granulat til mikstur: Ristes før bruk. Absorpsjonen bedres når miksturen inntas umiddelbart før mat. Gastrointestinale bivirkninger kan reduseres dersom dosen tas med mat.

Kontraindikasjoner

Kjent allergi overfor makrolider. Samtidig behandling med cisaprid, pimozid eller terfenadin. Skal ikke brukes samtidig med HMG-CoA-reduktasehemmere (statiner) med omfattende CYP3A4-metabolisme (lovastatin, simvastatin eller atorvastatin), pga. økt risiko for myopati, inkl. rabdomyolyse.

Forsiktighetsregler

Erytromycin metaboliseres i leveren og forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med nedsatt leverfunksjon. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med forlenget QT-intervall. Det finnes rapporter på at erytromycin kan forverre symptomene hos myasthenia gravis-pasienter. Pga. fare for resistensutvikling, bør en viss tilbakeholdenhet utvises ved bruk mot stafylokokker. Tilfeller av infantil hypertrofisk pylorusstenose (IHPS) hos spedbarn er rapportert. I en kohort på 157 nyfødte, som ble gitt erytromycin som pertussisprofylakse, utviklet 7 spedbarn (5%) symptomer på oppkast uten gallesammensetning eller urolighet i forbindelse med matinntak, og ble diagnostisert med IHPS som krevde pylorusoperasjon. Ved tilstander hos spedbarn assosiert med signifikant mortalitet og morbiditet (slik som pertussis eller klamydia), må fordelen av erytromycinbehandling veies opp mot potensiell risiko for IHPS. Foreldre bør oppfordres til å kontakte lege ved oppkast eller urolighet. Sjeldne alvorlige allergiske reaksjoner, inkl. generalisert eksantematøs pustulose (AGEP), er rapportert. Hvis en allergisk reaksjon forekommer, skal legemidlet seponeres og passende behandling initieres. Behandlende lege bør være klar over at de allergiske symptomene kan komme tilbake igjen når symptomatisk behandling avsluttes.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01F A01
Erytromycin metaboliseres i leveren via CYP450, isoenzymene CYP1A2 og CYP3A4. Erytromycin er en kraftig hemmer av disse enzymene og derav hemmes også metabolismen til andre legemidler som er substrat for disse enzymene. Metabolismen til følgende legemidler hemmes (og gir økt plasmakonsentrasjon) og dosejustering kan være nødvendig: Alfentanil, alprazolam, bromokriptin, buspiron, ciklosporin, cisaprid, dihydroergotamin, dispopyramid, ergotamin, felopidin, fenazon, fenytoin, glibenklamid, karbamazepin, klozapin, loratadin, lovastatin, metylprednisolon, midazolam, pimozid, simvastatin, sufentanil, takrolimus, teofyllin, terfenadin, triazolam, valproat, vinkaalkaloider, warfarin, zidovudin, zopiklon. Samtidig bruk av cimetidin kan hemme metabolismen av erytromycin og gi økt plasmakonsentrasjon. Hos ca. 10% av pasientene som behandles med digoksin reduseres glukosidet til inaktive dihydrometabolitter av bakteriefloraen. Antibiotikabehandling kan redusere denne nedbrytingen og derav gi økt plasmakonsentrasjon. Ved samtidig administrering øker plasmakonsentrasjonen av feksofenadin pga. økt absorpsjon. Rifampicin og rifabutin er sterke induktorer av CYP3A4 og bruk av disse kan resultere i kortere halveringstid for erytromycin. Økt konsentrasjon av HMG-CoA-reduktasehemmere med omfattende CYP3A4-metabolisme (f.eks. lovastatin, simvastatin og atorvastatin) er rapportert ved bruk av erytromycin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Epidemiologiske studier tyder på en økt risiko for hjerte/kar-misdannelser etter eksponering for makrolidantibiotika tidlig i graviditeten (i hovedsak basert på data for erytromycin). Det finnes ikke reproduksjonstoksikologiske dyrestudier med erytromycin, men i studier av andre makrolider, er det sett embryodød og misdannelser (bl.a. hjerte/kar-defekter og ganespalte). Potente blokkere av hERG-kanalen (f.eks. erytromycin), forårsaker hjerte/kar-defekter og embryodød ved å fremkalle arytmi hos fosteret. Skal ikke brukes av kvinner som planlegger graviditet eller som er gravide, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Går over i morsmelk. Orale doser på 2 g/dag ga konsentrasjoner i morsmelk på opp til 3,2 μg/ml. Melk/plasmaforholdet var på 0,5. Beregnet dose barnet får i seg er <0,5 mg/kg pr. dag og er <2,5% av terapeutisk dose for barn. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Erytromycin

Bivirkninger

Magesmerter, kvalme og diaré kan forekomme, spesielt ved høye doser. Disse bivirkningene kan reduseres dersom dosen tas sammen med mat. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Mageknip, uvelhet, diaré. Hud: Eksantem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Urticaria. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Lever/galle: Forhøyede leverenzymverdier, bilirubinstigning, hepatittlignende symptomer, intrahepatisk gallestase. Gastrointestinale: Pseudomembranøs kolitt. Hjerte/kar: Arytmier. Immunsystemet: Anafylaktiske reaksjoner. Øre: Reversibel nedsatt hørsel. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Forlenget QT-intervall, torsades de pointes. Hud: Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP). Øvrige: Tilfeller av infantil hypertrofisk pylorusstenose (IHPS) har forekommet hos spedbarn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: J01F A01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bindes til bakterienes ribosomer og hemmer derved proteinsyntesen. Erytromycinets effekt kan være bakteriostatisk eller baktericid avhengig av konsentrasjon og mikroorganismens følsomhet. Antibakterielt spektrum omfatter grampositive bakterier, særlig streptokokker, pneumokokker og Corynebacterium diphtheriae, samt visse gramnegative. Bordetella pertussis og Legionella pneumophila er følsomme overfor erytromycin. Erytromycin er aktivt mot visse species av Chlamydia, Mycoplasma pneumoniae, rickettsier. Haemophilus influenzae viser varierende følsomhet. Erytromycin har en viss effekt mot anaerobe bakterier. Gramnegative aerobe tarmbakterier er resistente.
Absorpsjon: Cmax nås etter ca. 2 timer. Erytromycin passerer uforandret ned i duodenum hvor det frigjøres og gir en jevn og høy absorpsjon. Mikstur og dosegranulat inneholder den inaktive esteren erytromycinetylsuksinat som etter absorpsjon hydrolyseres til fritt aktivt erytromycin. Absorpsjonen av den biologisk inaktive esteren er lavere enn for erytromycin base.
Proteinbinding: Ca. 60-80%.
Fordeling: Høy vevskonsentrasjon som er vedvarende høyere enn konsentrasjonen i blod/serum (spesielt i lungevev). Passerer i liten grad blod-hjerne-barrieren.
Halveringstid: 1,5-3 timer i serum.
Utskillelse: Hovedsakelig via leveren. Bare en liten del (ca. 10%) utskilles i urinen og kan derfor gis i uforandret dose til pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Ferdigblandet mikstur: Oppbevares ved 2-8°C. Holdbar i 14 dager ved 2-8°C eller 5 dager ved høyst 25°C.

Sist endret: 15.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.01.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Ery-Max, ENTEROKAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
250 mg30 stk. (blister)
055806
Blå resept
-
113,20CSPC_ICON
40 stk. (blister)
056523
Blå resept
-
130,50CSPC_ICON
100 stk. (blister)
056549
Blå resept
-
272,00CSPC_ICON

Ery-Max, GRANULAT TIL MIKSTUR:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
100 mg/ml50 ml
372060
Blå resept
Byttegruppe
94,00CSPC_ICON
100 ml
372078
Blå resept
Byttegruppe
151,80CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

aerob: I nærvær av oksygen. Innen medisinen angir ordet oftest en egenskap hos bakterier som innebærer at de krever oksygen i sitt nærmiljø for å kunne overleve. Det motsatte er ordet anaerob.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anaerob: Betyr oksygenfri. I medisinen er ordet oftest en karakteristikk av bakterier, som innebærer at de kan leve selv om det ikke er oksygen i miljøet deres. Det motsatte er aerob.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

chlamydia (klamydia): Slekt av bakteriearter hvorav tre forårsaker sykdom hos mennesker. Chlamydia pneumoniae forårsaker en lungebetennelse som kalles Twar, mens Chlamydia psittaci som vanligvis spres via fugler, gir en type lungebetennelse som kalles papegøyesyke. Chlamydia trachomatis kan smitte ved seksuell omgang og forårsaker sykdom i underlivet som ubehandlet kan føre til sterilitet. Chlamydia trachomatis kan også forårsake trakom; en type øyeinfeksjon.

cyp1a2: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP1A2-hemmere og CYP1A2-induktorer.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

haemophilus influenzae: En bakterie som til tross for navnet ikke gir influensa. Imidlertid, kan den infisere luftveiene og forårsake ulike sykdommer der, for eksempel bihulebetennelse, bronkitt og øreinfeksjon. Infeksjonene kan behandles med antibiotika, først og fremst penicillin.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hmg-coa-reduktasehemmere (statiner): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

otitt (ørebetennelse, øreinfeksjon): Betennelse i øret. Klassifiseres som otitis externa (betennelse i øregangen), otitis media (betennelse i mellomøret) og otitis interna (betennelse i det indre øret).

pneumoni: Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.