Eposin

Teva

Cytostatikum.

ATC-nr.: L01C B01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01C B01
Etoposid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etoposid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av etoposid kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at etoposid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.04.2017) er utarbeidet av Teva.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Etoposid 20 mg, vannfri sitronsyre, benzylalkohol, etanol, makrogol, polysorbat 80.


Indikasjoner

Småcellet anaplastisk lungekarsinom, alene eller i kombinasjon med andre cytostatika, akutt leukemi og maligne lymfomer hvor annen behandling ikke fører frem. I kombinasjonsbehandling med annen adekvat kjemoterapi til pasienter med residiverende testikkelcancer som tidligere har fått tilgjengelig kirurgisk, kjemoterapeutisk og radioterapeutisk behandling.

Dosering

50-100 mg/m2 kroppsoverflate daglig i 5 dager (dag 1-5) eller 100 mg/m2/døgn i 3 dager (dag 1, 3 og 5) hver 3.-4. uke i kombinasjon med annen adekvat kjemoterapi. Optimal bruk er i kombinasjon med andre kjemoterapeutiske preparater. Likevel er etoposid indisert som monoterapi ved palliative behandlingssituasjoner.
Dosejustering: Etoposiddosering bør justeres for å ta hensyn til myelosuppressiv effekt av andre legemidler i kombinasjonen, eller virkninger av tidligere røntgenbehandling eller kjemoterapi som kan ha kompromittert benmargsreserven. Ny behandlingssyklus med etoposid bør ikke påbegynnes ved nøytrofiltall <1500 celler/mm3 eller ved blodplatetall <100 000 celler/mm3, dersom det ikke skyldes malign sykdom. Doser som etterfølger initialdose bør tilpasses ved nøytrofiltall <500 celler/mm3 i >5 dager eller er forbundet med feber eller infeksjon, ved blodplatetall <25 000 celler/mm3, ved annen type grad 3/4 toksisitet eller ved ClCR <50 ml/minutt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosen bør reduseres. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen justering av startdose ved ClCR >50 ml/minutt. Ved ClCR 15-50 ml/minutt bør 75% av startdosen vurderes. Påfølgende dosering bør baseres på toleranse og klinisk effekt. Ingen data ved ClCR <15 ml/minutt og ytterligere dosereduksjon bør vurderes.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Beregnet mengde infusjonskonsentrat fortynnes med glukose 50 mg/ml infusjonsvæske eller natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske, umiddelbart før infusjon. Etoposidkonsentrasjonen i ferdig tilberedt infusjonsvæske bør være maks. 0,4 mg/ml. Mer konsentrerte oppløsninger kan gi utfelling.
Administrering: Til i.v. bruk. Infusjonen skal strekke seg over minst 30 minutter, idet en for rask infusjon kan gi reversibelt blodtrykksfall.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør gis under overvåkning av kvalifisert lege med erfaring i bruk av kjemoterapeutika mot kreft. Pga. mulighet for ekstravasasjon må det sikres at kanylen ligger i venen under infusjonen. Kontroller injeksjonsstedet nøye for mulig infiltrasjon. Alvorlig myelosuppresjon som gir infeksjon eller blødning kan forekomme. Pasienten må observeres ofte og nøye for mulig myelosuppresjon, både under og etter behandling. Følgende bør undersøkes ved behandlingsstart og før hver påfølgende dose: Blodplatetall, hemoglobin, antall hvite blodlegemer og differensialtelling. Dersom stråleterapi eller cytostatika med myelosuppressiv effekt er benyttet tidligere, må benmargsfunksjonen restitueres før etoposidbehandling initieres. Synker leukocyttallet <2 × 109/liter under behandlingen, skal det sørges for et opphold inntil blodbildet er normalisert (vanligvis 10 dager). Akutt leukemi kan oppstå, med eller uten myelodysplastisk syndrom. En 11q23 kromosomfeil er sett, i noen tilfeller med sekundær leukemi. Mulig forekomst av anafylaktoid reaksjon, manifestert med feber, frysninger, takykardi, bronkospasme, dyspné og hypotensjon, som kan være fatal. Symptomatisk behandling. Infusjonen avsluttes umiddelbart, etterfulgt av blodtrykksøkende legemidler, kortikosteroider, antihistaminer eller volumøkende midler, etter legens vurdering. Pasienter med lavt serumalbumin kan ha økt risiko for etoposidassosiert toksisitet. Forsiktighet ved nedsatt nyre- og leverfunksjon, og regelmessig overvåkning anbefales, pga. risiko for akkumulering. Ev. bakterielle infeksjoner må være under kontroll innen behandling igangsettes. Inneholder etanol, og forsiktighet må utvises hos gravide og ammende, barn og høyrisikopasienter med leversykdom eller epilepsi. Barn: Sikkerhet og effekt er ikke studert systematisk. Inneholder benzylalkohol som kan gi forgiftninger hos spedbarn og barn opptil 3 år. Polysorbat 80 kan gi livstruende syndrom hos premature spedbarn.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01C B01
Cisplatin reduserer etoposids eliminasjon og øker dets toksisitet. Samtidig bruk med ciklosporin gir økt effekt/toksisitet av etoposid. Samtidig bruk med fenytoin kan gi økt etoposidclearance og redusert effekt. Samtidig bruk med warfarin kan gi økt INR. Nøye INR-overvåkning anbefales. Samtidig bruk med gulfebervaksine gir økt risiko for fatal systemisk vaksinesykdom. Tidligere eller samtidig bruk av andre legemidler med lignende myelosuppressiv effekt som etoposid kan forventes å ha additive eller synergistiske effekter. Plasmaproteinbinding er 97%, og fenylbutazon, natriumsalisylat og acetylsalisylsyre kan fortrenge etoposid fra plasmaproteinbindinger. Kryssresistens mellom antrasykliner og etoposid kan muligens forekomme.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Dyrestudier viser reproduksjonstoksisitet (misdannelser og embryotoksisitet) som indikerer mulig risiko for humane fosterskader. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder må rådes til å unngå å bli gravide. Hvis kvinnen blir gravid under behandling, skal hun informeres om muligheten for fosterskade. Effektiv prevensjon er påkrevd både hos menn og kvinner under og i opptil 6 måneder etter avsluttet behandling, pga. mutagent potensiale. Genetisk konsultasjon anbefales hvis pasienten ønsker å få barn etter avsluttet behandling.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Mulighet for alvorlige bivirkninger hos ammede spedbarn. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Kan redusere mannlig fertilitet og spermiekonservering kan vurderes.
Etoposid

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Myelosuppresjon, leukopeni, trombocytopeni, nøytropeni, anemi. Gastrointestinale: Magesmerter, forstoppelse, kvalme og brekninger/oppkast, anoreksi. Hud: Alopesi, pigmentering. Lever/galle: Hepatotoksisitet. Øvrige: Asteni, sykdomsfølelse. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Mukositt (inkl. stomatitt og øsofagitt), diaré. Hjerte/kar: Hjerteinfarkt, arytmi, forbigående hypotensjon etter rask i.v. administrering, hypertensjon. Hud: Utslett, urticaria, kløe. Immunsystemet: Anafylaktiske reaksjoner. Nevrologiske: Svimmelhet. Svulster/cyster: Akutt leukemi. Øvrige: Ekstravasasjon, flebitt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Nevrologiske: Perifer nevropati. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Dysfagi, smaksforstyrrelser. Hud: Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, strålingsdermatitt. Lever/galle: Forhøyede leverenzymer. Luftveier: Lungefibrose, interstitiell pneumoni, åndenød, bronkospasme. Nevrologiske: Krampeanfall, optisk nevritt, forbigående kortikal blindhet, nevrotoksisitet (f.eks. søvnighet, tretthet).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk og støttende.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01C B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har cytostatisk effekt i S-fase og G2-fase i cellens livssyklus, og hindrer cellene fra mitosefasen, eller forstørrer cellene som forbereder seg til mitose.
Proteinbinding: 75-95%.
Fordeling: Vd: Ca. 30% av kroppsvekten. Fordeling til cerebrospinalvæsken er lav og varierende.
Halveringstid: Terminal t1/2 ca. 7 timer hos voksne.
Metabolisme: Synes omfattende, men eliminasjonsvei er ukjent.
Utskillelse: Etter 72 timer er utskillelsen via urin ca. 40-50% av dosen, ca. 29% i uforandret form og ca. 15% som metabolitter. <2-16% i feces under en 3 dagers periode.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Ferdig tilberedt infusjonsvæske er holdbar inntil 12 timer. Håndteres iht. retningslinjer for cytostatika.

Sist endret: 24.11.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06/2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Eposin, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 mg/ml5 ml (hettegl.)
107661
-
-
181,30CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dyspné (tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

lymfom (lymfosarkom, lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

strålingsdermatitt (radiation recall, radiation recall-dermatitt, recall dermatitis): Utslett etter medisinering med f.eks. cytostatika, på hud som tidligere er blitt utsatt for røntgenstråling

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

testikkelcancer (testikkelkreft): Testikkelkreft er en ondartet svulst inne i testiklene. Årsaken til sykdommen er ukjent. Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen hos menn mellom 15 og 35 år.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.