EpiPen

EpiPen Jr.

Meda


Adrenergikum.

C01C A24 (Adrenalin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 300 mikrogram: EpiPen: 1 dose (0,3 ml) inneh.: Adrenalin 300 mikrogram, natriumklorid, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 150 mikrogram: EpiPen Jr.: 1 dose (0,3 ml) inneh.: Adrenalin 150 mikrogram, natriumklorid, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Akuttbehandling ved alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) på insektgift, matvarer, legemidler og andre allergener, samt ved idiopatisk eller anstrengelsesutløst anafylaksi.

Dosering

Startdose bør gis så snart symptomer på anafylaksi oppstår. Dersom klinisk forbedring uteblir eller tilstanden forverres etter initial behandling, kan ytterligere én injeksjon med ny penn gis etter 5-15 minutter. Det anbefales at pasienten blir forskrevet 2 penner som pasienten skal bære med seg hele tiden. Etter bruk skal lege oppsøkes for å sikre igangsetting av nødvendige videre tiltak.
Voksne
Vanlig dose er 300 mikrogram i.m.
Barn og ungdom
Vanlig dose er 10 mikrogram/kg kroppsvekt i.m. Dosejustering opp eller ned vurderes ut ifra grundig vurdering av pasienten og den allergiske reaksjonens alvorlighetsgrad. Ved behov for lavere dose <150 mikrogram, bør alternative måter å administrere adrenalin til injeksjon vurderes. Kroppsvekt >30 kg: Vanlig dose er 300 mikrogram i.m. Kroppsvekt 15-30 kg: Vanlig dose er 150 mikrogram i.m. Kroppsvekt <15 kg: Dose <150 mikrogram kan ikke gis med tilstrekkelig nøyaktighet med EpiPen Jr. Egnetheten av preparatet må vurderes individuelt. Bruk hos barn som veier <7,5 kg er ikke anbefalt, utenom i livstruende situasjoner og under medisinsk veiledning.
Administrering Til i.m. bruk, på utsiden av låret (anterolateralt). Skal ikke settes i setemuskulaturen. Til engangsbruk. For bruksanvisning, se pakningsvedlegg. Kan settes gjennom klærne. Massering av injeksjonsstedet anbefales. Forskrivende lege må sikre at pasienten forstår korrekt administrering.

Forsiktighetsregler

Forskrivende lege må sikre at pasienten forstår indikasjon for bruk, korrekt administrering og mulige symptomer på anafylaktisk sjokk. Det er også sterkt anbefalt å utdanne pasientens nærmeste (f.eks. foreldre, omsorgspersoner, lærere) for riktig bruk av preparatet i tilfelle støtte er nødvendig i en nødsituasjon. Pasienten/omsorgspersonen skal informeres om muligheten for bifasisk anafylaksi (initial forbedring etterfulgt av tilbakefall av symptomer noen timer senere), om å ringe 113 etter 1. dose, spørre etter ambulanse og oppgi tilstand anafylaksi, om at bevisste pasienter skal om mulig ligge flatt med føttene høyt, men sitte oppreist ved pustevansker, bevisstløse pasienter plasseres i stabilt sideleie og at det bør være en annen person hos pasienten til ambulansen kommer. Hvis injeksjonen utføres av noen andre bør man passe på at pasientens ben holdes i ro, for å minimere skader på injeksjonsstedet, bøyd nål eller andre skader. Dette legemidlet er kun til engangsbruk, og den samme pennen skal aldri settes 2 ganger. Hjertesykdom, andre sykdommer og eldre: Brukes med ekstrem forsiktighet ved hjertesykdom. Ved hjerte-karsykdom, diabetes, hypertyreose, hypertensjon eller hos eldre må nytteverdi oppveie risiko. Risiko for bivirkninger etter injisering hos pasienter med høyt intraokulært trykk, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, prostataadenom som gir resturin, hyperkalsemi og hypokalemi. Kan være forbundet med forbigående forverring av symptomer ved Parkinsons sykdom. Mulig økt risiko for alvorlig anafylaktisk reaksjon ved samtidig astma. Øvrige: Utilsiktet injeksjon i hender/føtter som har ført til perifer iskemi er rapportert, og pasienten kan trenge behandling etterpå. Tykt subkutant fettlag gir økt risiko for at adrenalinet ikke når frem til muskelvevet og dermed suboptimal effekt. Ytterligere 1 ny injeksjon kan derfor være nødvendig. Hjelpestoffer: Inneholder natriummetabisulfitt som kan gi alvorlig allergisk overfølsomhetsreaksjon, spesielt hos utsatte pasienter. Inneholder <1 mmol natrium, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienten bør advares om relaterte allergener, og undersøkes når det er mulig slik at spesifikke allergener kan beskrives. Bilkjøring og bruk av maskiner: Anbefales ikke etter behandling ettersom pasienten vil utsettes for symptomer på anafylaktisk sjokk.

Interaksjoner

Forsiktighet bør utvises hos pasienter som behandles med legemidler som kan utløse hjertearytmi, f.eks. digitalis og kinidin. Potenseringsrisiko med TCA, MAO-hemmere, COMT-hemmere, thyreoideahormoner, teofyllin, oksytocin, parasympatolytika, visse antihistaminer (difenhydramin, klorfeniramin), levodopa og alkohol. Hemmer insulinsekresjon og gir økt blodsukkernivå. Doseøkning av insulin eller perorale antidiabetika kan være nødvendig hos diabetikere. Betareseptorstimulerende effekt av adrenalin kan hemmes ved samtidig bruk av betablokkere.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrenset erfaring. Bør kun brukes dersom mulig nytte oppveier mulig risiko.
AmmingAdrenalin er ikke oralt tilgjengelig, og ev. adrenalin utskilt i morsmelk forventes ikke å ha noen effekt på diende spedbarn.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerHjerneblødning pga. en kraftig økning av blodtrykket ved overdose eller utilsiktet intravaskulær injeksjon, dødsfall pga. lungeødem (skyldes en kombinasjon av perifer vasokonstriksjon og hjertestimulering).
BehandlingBetablokker kan brukes ved arytmi. Alfareseptorblokker (f.eks. fentolamin) kan brukes ved lungeødem.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKatekolamin som stimulerer det sympatiske nervesystem (alfa- og betareseptorer). Produseres naturlig i binyrebarken og utskilles som reaksjon på anstrengelse og stress.
VirkningsmekanismeBronkier: Muskelrelakserende slik at piping i bryst og åndenød lindres. Hjertet: Økt hjertefrekvens, minuttvolum og koronargjennomblødning.
HalveringstidCa. 2,5 minutter i plasma. Ved bruk s.c. eller i.m. forsinkes opptaket av lokal vasokonstriksjon, og effekten innsettes gradvis og varer lengre enn t1/2 skulle tilsi.
MetabolismeInaktiveres raskt, hovedsakelig av enzymene COMT og MAO i lever.
UtskillelseI urinen, hovedsakelig som inaktive metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i ytteresken beskyttet mot lys. Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses. Skal erstattes før siste utløpsdato ved misfarging eller bunnfall (kan kontrolleres gjennom autoinjektorens vindu).

 

Pakninger, priser og refusjon

EpiPen, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor):

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
300 mikrogram 1 dose (sylinderamp. i autoinjektor)
434829
Blå resept 551,00 C
2 doser (sylinderamp. i autoinjektor)
573764
Blå resept 1 065,70 C

EpiPen Jr., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor):

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
150 mikrogram 1 dose (sylinderamp. i autoinjektor)
434837
Blå resept 551,00 C
2 doser (sylinderamp. i autoinjektor)
503147
Blå resept 1 065,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

EpiPen INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 300 mikrogram

Gå til godkjent preparatomtale

EpiPen Jr. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 150 mikrogram

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.10.2020


Sist endret: 03.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)