Emerade

PharmaSwiss


Adrenergikum.

C01C A24 (Adrenalin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 150 µg, 300 µg og 500 µg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Adrenalin (som tartrat) 150 µg, resp. 300 µg og 500 µg, natriummetabisulfitt (E 223) 0,075 mg, resp. 0,15 mg og 0,25 mg, natriumklorid, dinatriumedetat, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Til akuttbehandling av alvorlige, akutte, allergiske reaksjoner (anafylaksi) utløst av allergener i mat, legemidler, insektstikk eller -bitt og andre allergener, samt anstrengelsesutløst eller idiopatisk anafylaksi.

Dosering

Effektiv dose er vanligvis 5-10 µg/kg kroppsvekt, men høyere doser kan være nødvendig i noen tilfeller. Det anbefales at pasientene får forskrevet 2 penner som de skal ha med seg til enhver tid.
Voksne: Anbefalt dose er 300 µg ved kroppsvekt <60 kg og 300-500 µg ved kroppsvekt >60 kg, etter klinisk vurdering. Startdose bør administreres straks anafylaksisymptomer gjenkjennes. Hvis pasienten fortsatt føler seg uvel etter 1. injeksjon, skal det gis en ny injeksjon 5-15 minutter etter 1. injeksjon.
Ungdom >30 kg: Doseringsanbefalinger for voksne skal følges.
Barn: 500 µg anbefales ikke til barn. >30 kg: Vanlig dose er 300 µg. 15-30 kg: Vanlig dose er 150 µg. <15 kg: Doser <150 µg kan ikke gis med tilstrekkelig nøyaktighet, og bruk anbefales ikke, unntatt ved livstruende situasjon og under medisinsk tilsyn.
Administrering: Skal injiseres i.m. Til engangsbruk. Skal administreres tidlig, ved første tegn på anafylaksi. Gis anterolateralt på yttersiden av låret. Massasje rundt injeksjonsstedet gir raskere absorpsjon. Kan settes gjennom klær. For detaljert informasjon om administrering, se pakningsvedlegg.

Forsiktighetsregler

Hetten skal ikke fjernes før pennen er klar til bruk. Injeksjonen gis umiddelbart når utløsersylinderen presses mot huden. Pasienten skal rådes til å ikke injisere i gluteus maximus pga. risiko for utilsiktet injeksjon i vene. Pasienten skal instrueres grundig slik at indikasjoner for bruk og korrekt administreringsteknikk er forstått. Det anbefales på det sterkeste å instruere pasientens nærmeste (f.eks. foreldre, omsorgspersoner, lærere) i korrekt bruk av pennen i tilfelle de må bistå i en akuttsituasjon. Pasient/omsorgsperson skal informeres om muligheten for bifasisk anafylaksi, kjennetegnet ved innledende restituering etterfulgt av tilbakefall av symptomer etter noen timer. Pasient/omsorgsperson skal informeres om å ringe etter umiddelbar medisinsk assistanse når en dose er gitt, be om ambulanse og oppgi tilstand anafylaksi, (selv om det virker som om symptomene er i bedring), om at bevisste pasienter helst skal ligge flatt med bena hevet, men sitte ved pustevansker, om at bevisstløse pasienter skal legges på siden i stabilt sideleie, og om at pasienten (om mulig) skal være sammen med en annen person til medisinsk assistanse ankommer. Astmatikere kan ha økt risiko for alvorlig anafylaktisk reaksjon. Brukes med forsiktighet ved hjertesykdom, inkl. angina pectoris, hjertearytmi, cor pulmonale, obstruktiv kardiomyopati og aterosklerose. Risiko for bivirkninger etter bruk til pasienter med hypertyreose, hypertensjon, feokromocytom, glaukom, sterkt nedsatt nyrefunksjon, prostataadenom, hyperkalsemi, hypokalemi, diabetes, og hos eldre og gravide. Hos pasienter med tykt underhudslag er det en risiko for at adrenalinet blir administrert i underhudsvevet, noe som kan føre til langsommere absorpsjon av adrenalin og ikke optimal effekt. Dette kan øke behovet for en ekstra injeksjon. Inneholder natriummetabisulfitt som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi og bronkospasme, hos følsomme individer, spesielt de med astma i anamnesen. Disse pasientene bør instrueres nøye om situasjoner hvor preparatet skal brukes. Utilsiktet injeksjon i hender og føtter kan gi perifer iskemi som kan kreve behandling. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

TCA, MAO-hemmere og COMT-hemmere kan øke adrenalins effekt. Må brukes med forsiktighet hos pasienter som får halogenerte hydrokarboner og beslektede legemidler, samt legemidler som kan øke hjertets følsomhet for arytmier. Administrering av hurtigvirkende vasodilatatorer eller alfablokkere kan motvirke adrenalins effekt på blodtrykk. Betablokkere kan hemme adrenalins stimulerende effekt. Adrenalins hyperglykemiske effekt kan kreve økt behandling med insulin eller orale hypoglykemika hos diabetikere.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal kun brukes under graviditet når mulig fordel for moren oppveier mulig risiko for fosteret.
Amming: Det er lite sannsynlig at ev. adrenalin i morsmelk vil påvirke barn som ammes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Kvalme, oppkast
Generelle
Ukjent frekvens Asteni, hyperhidrose
Hjerte
Ukjent frekvens Angina pectoris, arytmi, palpitasjoner, stresskardiomyopati, takykardi
Kar
Ukjent frekvens Hypertensjon, perifer iskemi, vasokonstriksjon
Luftveier
Ukjent frekvens Bronkospasme
Nevrologiske
Ukjent frekvens Hodepine, svimmelhet, synkope, tremor
Psykiske
Ukjent frekvens Angst, hallusinasjon
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Acidose, hyperglykemi, hypokalemi
Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Kvalme, oppkast
Generelle Asteni, hyperhidrose
Hjerte Angina pectoris, arytmi, palpitasjoner, stresskardiomyopati, takykardi
Kar Hypertensjon, perifer iskemi, vasokonstriksjon
Luftveier Bronkospasme
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet, synkope, tremor
Psykiske Angst, hallusinasjon
Stoffskifte/ernæring Acidose, hyperglykemi, hypokalemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Plutselig blodtrykksøkning som kan gi hjerneblødning. Alvorlig lungeødem kan gi dødsfall.
Behandling: Alvorlig lungeødem med pustevansker kan behandles med hurtigvirkende alfablokkere. Livstruende hjertearytmier kan behandles med betablokkere.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Adrenalin har en potent karkontraherende effekt via alfa-adrenerg stimulering. Denne effekten motvirker vasodilatasjon og økt vaskulær perfusjon, som gir lav intravaskulær blodstrøm og hypotensjon. Stimulerer beta-reseptorer i lungene og gir en potent bronkodilatatoreffekt med lindring av pipende utpust og dyspné.
Halveringstid: Ca. 2-3 minutter i plasma. Ved bruk s.c. eller i.m. forsinkes opptaket av lokal vasokonstriksjon, og effekten kan vare lenger enn anslått ut fra t1/2.
Metabolisme: I lever og annet vev av COMT og MAO.
Utskillelse: Inaktive metabolitter utskilles i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i original ytterkartong. Kan oppbevares i spesialutformet plastbeholder mens den bæres av pasient/omsorgsperson. Pennen skal alltid oppbevares i denne beholderen for å sikre at den er beskyttet. Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses.

Andre opplysninger

Nål-lengde: Emerade 150 μg: 16 mm. Emerade 300 μg og 500 μg: 23 mm.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Emerade, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor):

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
150 µg 1 stk. (ferdigfylt penn)
535938
Blå resept
-
522,30 C
2 stk. (ferdigfylt penn)
528027
Blå resept
-
1008,40 C
300 µg 1 stk. (ferdigfylt penn)
090156
Blå resept
-
559,60 C
2 stk. (ferdigfylt penn)
185060
Blå resept
-
1083,00 C
500 µg 1 stk. (ferdigfylt penn)
041216
Blå resept
-
617,40 C
2 stk. (ferdigfylt penn)
134539
Blå resept
-
1198,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.10.2020