Duloxetin Pensa

Pensa Pharma


Antidepressiv, serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer (SNRI).

N06A X21 (Duloksetin)ENTEROKAPSLER, harde 30 mg og 60 mg: Hver enterokapsel inneh.: Duloksetin 30 mg, resp. 60 mg, sukrose 63,7 mg, resp. 127,4 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Skjellak, sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171), indigokarmin (E 132). 60 mg: Gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Indisert til voksne. Behandling av depressive lidelser. Behandling av smerter ved perifer diabetisk nevropati. Behandling av generalisert angstlidelse.

Dosering

Doser >60 mg 1 gang daglig, opptil maks. 120 mg daglig fordelt på like store doser er undersøkt ut fra et sikkerhetsperspektiv.
Depressive lidelser
Anbefalt start- og vedlikeholdsdose er 60 mg 1 gang daglig. Det er ikke klinisk evidens for at pasienter som ikke responderer på anbefalt startdose, vil respondere på høyere doser. Terapeutisk respons sees vanligvis etter 2-4 ukers behandling. Etter fastslått antidepressiv respons anbefales vedlikeholdsbehandling i flere måneder for å forhindre tilbakefall. For pasienter som responderer på duloksetin og med en historie med gjentatte depressive episoder, kan ytterligere langtidsbehandling med dosering 60-120 mg/dag vurderes.
Generalisert angstlidelse
Anbefalt startdose er 30 mg 1 gang daglig. Ved utilstrekkelig respons, bør dosen økes til 60 mg (vanlig vedlikeholdsdose for de fleste pasienter). Ved komorbide depressive lidelser, er start- og vedlikeholdsdosen 60 mg 1 gang daglig (se også doseanbefalingen ovenfor). Doser opptil 120 mg pr. dag har vist seg å være effektive, ved utilstrekkelig respons på 60 mg, kan derfor en eskalering opptil 90 mg eller 120 mg vurderes. Doseeskalering bør baseres på klinisk respons og toleranse. Etter fastslått respons, anbefales vedlikeholdsbehandling i flere måneder for å forhindre tilbakefall.
Smerter ved perifer diabetisk nevropati
Anbefalt start- og vedlikeholdsdose er 60 mg daglig. Plasmakonsentrasjonen av duloksetin viser høy interindividuell variasjon. Enkelte pasienter som responderer utilstrekkelig på 60 mg, vil derfor kunne ha nytte av en høyere dosering. Behandlingsrespons bør evalueres etter 2 måneder. Hos pasienter med utilstrekkelig initial respons, er det ikke sannsynlig å se økt respons etter dette tidsrommet. Den behandlingsmessige nytten bør vurderes regelmessig (minst hver 3. måned).
Seponering Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Brå seponering bør unngås. Ved seponering bør dosen gradvis reduseres over en periode på minst 1-2 uker for å redusere risikoen for seponeringssymptomer. Dersom uakseptable symptomer oppstår etter dosereduksjon eller ved seponering, bør en overveie å gjenoppta tidligere forskrevet dose. Deretter kan en fortsette en gradvis dosenedtrapping, men over lengre tid.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved leversykdom som fører til nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-80 ml/minutt). Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt).
  • Barn og ungdom: Bør ikke brukes til behandling av depressive lidelser pga. forhold vedrørende sikkerhet og effekt (se Forsiktighetsregler). Sikkerhet og effekt av duloksetin ved generalisert angstlidelse er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt av duloksetin ved smerter ved perifer diabetisk nevropati er ikke undersøkt.
  • Eldre: Dosejustering anbefales ikke basert på alder alene. Det bør likevel utvises forsiktighet, særlig ved bruk av 120 mg daglig for depressive lidelser eller generalisert angstlidelse hvor tilgjengelige data er begrensede.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele sammen med vann. Kan om nødvendig åpnes, men innholdet må da svelges helt uten knusing eller tygging.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av ikke-selektive, irreversible MAO-hemmere. Leversykdom som kan resultere i nedsatt leverfunksjon. Kombinasjon med fluvoksamin, ciprofloksacin eller enoksacin (potente CYP1A2-hemmere), da kombinasjonen kan resultere i forhøyet plasmakonsentrasjon av duloksetin. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Start av behandling hos pasienter med ukontrollert hypertensjon som kan utsette pasienten for en potensiell risiko for hypertensiv krise.

Forsiktighetsregler

Mani og krampe: Bør brukes med forsiktighet ved tidligere mani eller en diagnose med bipolar lidelse og/eller kramper. Mydriasis: Mydriasis er rapportert; forsiktighet utvises ved forhøyet intraokulært trykk eller ved risiko for akutt trangvinklet glaukom. Blodtrykk og hjertefrekvens: Duloksetin er forbundet med økt blodtrykk og hypertensjon. Hypertensiv krise er rapportert, særlig ved allerede eksisterende hypertensjon. Ved kjent hypertensjon og/eller annen hjertesykdom, anbefales blodtrykksmonitorering, særlig i løpet av 1. behandlingsmåned. Bør brukes med forsiktighet ved tilstander der økt hjertefrekvens eller blodtrykksstigning kan medføre risiko. Hos pasienter som erfarer en fortsatt økning i blodtrykk under behandling, bør dosereduksjon eller gradvis seponering vurderes. Duloksetin bør ikke initieres hos pasienter med ukontrollert hypertensjon. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering og Kontraindikasjoner. Serotonergt syndrom: Behandlingen kan føre til utvikling av serotonergt syndrom, en potensiell livstruende tilstand, spesielt ved samtidig bruk av andre serotonerge preparater (inkl. SSRI, SNRI, TCA og triptaner), med legemidler som hemmer serotoninmetabolismen (f.eks. MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister som kan påvirke det serotonerge transmittorsystemet. Hvis samtidig behandling med noen av disse legemidlene er indisert, anbefales det at pasienten overvåkes nøye, spesielt ved behandlingsstart og ved doseøkninger. Suicid: Depressive lidelser og generalisert angstlidelse er forbundet med økt risiko for suicidale tanker, selvskading og suicid (suicidrelaterte hendelser). Risikoen vedvarer inntil betydelig remisjon inntrer. Bedring vil nødvendigvis ikke inntre i løpet av de første ukene eller senere, og tett oppfølging er nødvendig inntil slik bedring inntrer. Risiko for suicid kan øke i tidlig stadium av bedringen. Pasienter med suicidrelaterte hendelser i sykehistorien eller som i vesentlig grad fremstår med suicidale tanker før behandlingsstart, har større risiko for suicidale tanker eller suicidal oppførsel og bør få nøye oppfølging under behandling. Metaanalyser av studier av antidepressiver har vist økt risiko for suicidal oppførsel hos pasienter <25 år. Tilfeller av suicidale tanker samt suicidal oppførsel under duloksetinbehandling eller nylig etter avsluttet behandling er rapportert. Tett oppfølging av pasienter og spesielt de med høy risiko bør ledsage legemiddelbehandlingen, spesielt tidlig i behandlingsforløpet og etter doseendringer. Pasient (og omsorgspersoner) bør gjøres oppmerksomme på og se nøye etter tegn på klinisk forverring, suicidal oppførsel eller tanker og uvanlige endringer i oppførsel, og søke medisinsk hjelp umiddelbart dersom slike symptomer oppstår. Bruk ved andre psykiatriske lidelser kan også assosieres med økt risiko for suicidrelaterte hendelser, disse kan i tillegg være komorbide med depressive lidelser. De samme forholdsregler bør gjelde som ved behandling av depressive lidelser. Ved behandling av smerter ved perifer diabetisk nevropati er det meldt om isolerte tilfeller av suicidale tanker og suicidal oppførsel under behandling eller nylig etter avsluttet behandling. Legen bør oppfordre pasienten til å fortelle om triste tanker og følelser når som helst de måtte forekomme. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes. Suicidrelatert oppførsel (suicidforsøk og suicidale tanker) og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) er sett hos barn og ungdom behandlet med antidepressiver. Dersom en likevel bestemmer seg for å behandle, bør pasienten overvåkes nøye mht. suicidale symptomer. I tillegg foreligger det ikke langtids sikkerhetsdata for barn og unge med mht. vekst, modning samt kognitiv utvikling og atferdsutvikling. Blødning: Det er rapportert om unormale blødninger (ekkymose, purpura og gastrointestinal blødning). Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med antikoagulantia og/eller legemidler kjent for å påvirke blodplatefunksjonen (f.eks. NSAID eller acetylsalisylsyre (ASA)), samt hos pasienter med kjent blødningstendens. Hyponatremi: Hyponatremi er rapportert, inkl. tilfeller med serumnatrium <110 mmol/liter, hovedsakelig hos eldre og spesielt i sammenheng med nylig endret væskebalanse eller tilstander som predisponerer for endring i væskebalansen i anamnesen. Det må utvises forsiktighet ved økt risiko for hyponatremi; som hos eldre, ved cirrhose, dehydrering eller hos pasienter behandlet med diuretika. Hyponatremi kan være forårsaket av SIADH. Seponering: Seponeringssymptomer er vanlige ved avbrutt behandling, særlig ved brå seponering. Risiko for seponeringssymptomer kan avhenge av flere faktorer, inkl. behandlingsvarighet og dose, og hvor hurtig dosereduksjonen skjer. Vanligvis er symptomene milde til moderate, men hos noen kan de være svært intense. De opptrer gjerne i løpet av de første få dagene etter behandlingsslutt, men er også rapportert i svært sjeldne tilfeller hos pasienter som uforvarende har glemt en dose. Symptomene er vanligvis selvbegrensende, og forsvinner som regel i løpet av 2 uker, men kan for noen ta lenger tid (≥2-3 måneder). Det anbefales derfor å seponere duloksetin gradvis over en periode på minst 2 uker, etter pasientens behov. Akatisi/psykomotorisk uro: Bruk er forbundet med utvikling av akatisi, karakterisert ved en subjektiv ubehagelig eller plagsom uro og trang til bevegelse, som ofte gjør det umulig å sitte eller stå stille. Dette opptrer sannsynligvis i løpet av de aller første behandlingsukene. Hos pasienter som utvikler disse symptomer kan doseøkning være skadelig. Legemidler som inneholder duloksetin: Duloksetin brukes ved flere indikasjoner (smerter ved diabetisk nevropati, depressive lidelser, generalisert angstlidelse og stressinkontinens) under ulike preparatnavn, og samtidig bruk av mer enn ett av disse legemidlene bør unngås. Hepatitt/økte leverenzymverdier: Tilfeller av leverskade, inkl. alvorlig økning i leverenzymverdier (>10 × ULN), hepatitt og gulsott er rapportert. De fleste av bivirkningene oppsto i løpet av 1. behandlingsmåned. Typen leverskade var hovedsakelig hepatocellulær. Duloksetin bør brukes med forsiktighet ved behandling med andre legemidler som er forbundet med leverskade. Seksuell dysfunksjon: SSRI og SNRI kan gi symptomer på seksuell dysfunksjon. Langvarig seksuell dysfunksjon med vedvarende symptomer etter seponering av SSRI/SNRI, er rapportert. Sukrose: Enterokapslene inneholder sukrose og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukroseisomaltasesvikt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Duloksetin kan gi sedasjon og svimmelhet. Pasienten bør derfor gjøres oppmerksom på at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner kan påvirkes.

Interaksjoner

Pga. risiko for serotonergt syndrom bør duloksetin ikke anvendes i kombinasjon med ikke-selektive irreversible MAO-hemmere eller før minst 14 dager etter avsluttet behandling med en MAO-hemmer. Basert på duloksetins halveringstid, bør det gå minst 5 dager fra avsluttet duloksetinbehandling til start av behandling med en MAO-hemmer. Samtidig bruk av duloksetin og selektive, reversible MAO-hemmere som moklobemid, anbefales ikke. Linezolid, et antibiotikum og en reversibel ikke-selektiv MAO-hemmer, bør ikke gis til pasienter som behandles med duloksetin. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om serotonergt syndrom hos pasienter som får behandling med SSRI/SNRI-legemidler i kombinasjon med andre serotonerge legemidler. Det anbefales forsiktighet hvis duloksetin anvendes sammen med SSRI/SNRI, TCA, johannesurt (prikkperikum), triptaner, tramadol, petidin og tryptofan. Kombinasjon av duloksetin med andre sentraltvirkende midler inkl. alkohol og sederende legemidler (f.eks. benzodiazepiner, morfinmimetika, antipsykotika, fenobarbital, sederende antihistaminer) er ikke systematisk undersøkt, og bør kun brukes med forsiktighet. Forsiktighet skal utvises når duloksetin anvendes samtidig med legemidler som kan redusere dets metabolisme. CYP1A2 er involvert i metaboliseringen av duloksetin, og samtidig bruk av duloksetin og potente CYP1A2-hemmere vil sannsynligvis resultere i høyere konsentrasjon av duloksetin. Duloksetin bør derfor ikke kombineres med potente CYP1A2-hemmere. Røykere har økt metabolisme via CYP1A2, og nesten 50% lavere plasmakonsentrasjon av duloksetin. Duloksetin er en moderat CYP2D6-hemmer. Forsiktighet anbefales ved bruk av duloksetin sammen med legemidler som hovedsakelig metaboliseres via CYP2D6, spesielt dersom disse legemidlene har et smalt terapeutisk vindu (som flekainid, propafenon og metoprolol). Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av orale antikoagulasjonsmidler og platehemmere pga. en potensiell økt blødningsrisiko. Det er rapportert en økning av INR når duloksetin er gitt sammen med warfarin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetRisiko for mennesker er ukjent, men dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved en systemisk eksponering lavere enn maks. klinisk eksponering. Data antyder at bruk av SSRI under graviditet, spesielt sent i svangerskapet, kan gi økt risiko for persisterende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN). Seponeringssymptomer kan forekomme hos barnet ved bruk av duloksetin hos mor nær termin. Majoriteten av tilfellene har inntruffet enten ved fødsel eller i løpet av få dager etter fødselen. Bør kun brukes under graviditet dersom potensiell fordel rettferdiggjør potensiell risiko for barnet. Kvinner bør rådes til å informere legen dersom de blir gravide, eller planlegger å bli gravide, under behandlingen.
AmmingUtskilles i svært liten grad i morsmelk. Beregnet døgndose for barnet i mg/kg utgjør omtrent 0,14% av morens dose. Sikkerhet hos spedbarn er ukjent, og derfor anbefales ikke duloksetin under amming.
FertilitetIngen effekt på mannlig fertilitet, og effekt hos kvinner er vist kun ved doser som forårsaket maternell toksisitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering er rapportert med duloksetindoser på 5400 mg, alene eller i kombinasjon med andre legemidler. Dødsfall har forekommet, og da hovedsakelig med en kombinasjon av overdoser, men også med duloksetin alene i en dose på ca. 1000 mg.
SymptomerSomnolens, koma, serotonergt syndrom, krampeanfall, brekninger og takykardi.
BehandlingDersom serotonergt syndrom oppstår, kan spesifikk behandling overveies (som cyproheptadin og/eller temperaturregulering). Det skal etableres frie luftveier. Monitorering av hjertefunksjon og andre vitale funksjoner anbefales, sammen med symptomatisk og understøttende behandling. Ventrikkelskylling kan være indisert dersom denne foretas kort etter inntak eller hos pasienter med symptomer. Aktivt kull kan begrense absorpsjon. Forsert diurese, hemoperfusjon og utskiftningstransfusjon har sannsynligvis ingen hensikt, pga. stort Vd.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer reopptaket av serotonin og noradrenalin, og gir en doseavhengig økning av ekstracellulære nivåer av serotonin og noradrenalin. Hemmer svakt reopptaket av dopamin uten signifikant affinitet for histaminerge, dopaminerge, kolinerge og adrenerge reseptorer. Den smertehemmende effekten antas å være et resultat av potensering av nedadgående hemmende smerteveier i CNS.
AbsorpsjonGod, med Cmax 6 timer etter dosering. Absolutt oral biotilgjengelighet 32-80% (gjennomsnitt 50%).
Proteinbinding96%.
Halveringstid8-17 timer (gjennomsnitt 12 timer). Tilsynelatende plasmaclearance 36-261 liter/time (gjennomsnitt 101 liter/time).
MetabolismeI lever (CYP1A2 og CYP2D6), etterfulgt av konjugering. Farmakokinetikken viser stor grad av variasjon mellom pasienter (50-60%), delvis pga. alder, kjønn, røyker/ikke-røyker og CYP2D6-metaboliseringsevne.
UtskillelseHovedsakelig i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Enterokapsler 30 mg: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Duloxetin Pensa, ENTEROKAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
30 mg 7 stk. (blister)
128718

Blå resept

60,70 C
28 stk. (blister)
436489

Blå resept

134,20 (trinnpris 122,60) C
98 stk. (blister)
440496

Blå resept

379,20 C
60 mg 28 stk. (blister)
376628

Blå resept

199,70 (trinnpris 183,50) C
98 stk. (blister)
465825

Blå resept

608,50 (trinnpris 551,70) C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Duloxetin Pensa ENTEROKAPSLER, harde 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Duloxetin Pensa ENTEROKAPSLER, harde 60 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.04.2020


Sist endret: 15.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)