TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg: Hver tablett inneh.: Avatrombopagmaleat tilsv. avatrombopag 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Alvorlig trombocytopeni hos voksne med kronisk leversykdom som har en invasiv prosedyre planlagt. Primær kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) hos voksne som er refraktære overfor andre behandlinger (f.eks. kortikosteroider, immunoglobuliner).

Dosering

Behandling skal innledes av lege med erfaring innen hematologiske sykdommer. Blodplatetall måles før behandlingsoppstart og på prosedyredagen for å sikre adekvat økning i blodplatetall, og sikre at det ikke finnes uventet høy økning i blodplatetall. Se Forsiktighetsregler og Interaksjoner.
Anbefalt dose ved alvorlig trombocytopeni: Anbefalt daglig dosering baseres på blodplatetall, og bør begynne 10-13 dager før planlagt prosedyre. Pasienten bør gjennomgå prosedyren 5-8 dager etter siste dose.

Blodplatetall (×109/liter)

Dosering 1 gang daglig

Doseringsvarighet

<40

60 mg (3 tabletter)

5 dager

≥40‑<50

40 mg (2 tabletter)

5 dager

Behandlingsvarighet: Bør ikke tas >5 dager pga. begrensede data.
Anbefalt dose ved kronisk immunologisk trombocytopeni: Laveste dose for å oppnå og opprettholde blodplatenivå på ≥50 × 109/liter. Brukes etter behov for å redusere blødningsrisiko, og ikke for å normalisere blodplatetallet. Startdose på 20 mg 1 gang daglig. Ikke overstig 40 mg daglig. Etter behandlingsstart overvåkes blodplatetall minst 1 gang/uke til stabilt blodplatenivå på ≥50 × 109/liter og ≤150 × 109/liter er oppnådd. Blodplatetallet bør overvåkes 2 ganger/uken de første ukene ved behandling 1-2 ganger/uke samt etterdosejustering. Pasienten skal overvåkes for tegn og symptomer på trombocytose de første behandlingsukene pga. risiko for blodplatetall < 400 × 109/liter, og fortsettes minst månedlig etter stabilitet. Etter seponering bør blodplatetallet sjekkes ukentlig i minst 4 uker. For dosejustering basert på respons av blodplatetall, se tabell 1 og 2.

Tabell 1: Dosejustering ved primær kronisk immunologisk trombocytopeni:

Blodplateverdi (× 109/liter)

Dosejustering eller intervensjon

<50 etter minst 2 uker med behandling

Øk ett dosenivå

Vent 2 uker før evaluering av effekt og enhver dosejustering

>150 og ≤250

Reduser ett dosenivå

Vent 2 uker før evaluering av effekt og enhver dosejustering

>250

Stopp behandling

Øk overvåking av blodplatetall til 2/uke

Reduser ett dosenivå og gjenoppta behandling når blodplatetallet <100 × 109/liter

<50 etter 4 uker med behandling 40 mg 1 gang daglig

Seponer behandling

>250 etter 2 uker med behandling 20 mg/uke

Seponer behandling

Tabell 2: Dosenivåer for titrering ved primær kronisk immunologisk trombocytopeni:

Dose

Dosenivå

40 mg 1 gang daglig

6

40 mg 3 ganger/uke og 20 mg de andre dagene i uken

5

20 mg 1 gang daglig1

4

20 mg 3 ganger/uke2

3

20 mg 2 ganger/uke eller 40 mg 1 gang/uke2

2

20 mg 1 gang/uke2

1

1Innledende dose for alle pasienter unntatt de som tar moderate eller sterke doble induktorer eller moderate eller sterke doble hemmere av CYP3A4/5 og/eller CYP2C9. 2Pasienter som tar avatrombopag sjeldnere enn 1 gang daglig, bør ta legemidlet på en konsekvent måte fra uke til uke: Dosenivå 3: 3 ikke-påfølgende dager i uken, f.eks. mandag, onsdag, og fredag. Dosenivå 2: 2 ikke-påfølgende dager i uken, f.eks. mandag og fredag. Dosenivå 1: Samme dag hver uke, f.eks. mandag.
Anbefalt startdose av Avatrombopag ved samtidig administrering av andre legemidler ved primær kronisk immunologisk trombocytopeni:

Tabell 3

 

Samtidig administrerte legemidler

Anbefalt startdose

Moderat eller sterke doble CYP3A4/5- og/eller CYP2C9-hemmere

20 mg 3 ganger/uke

Moderate eller sterke doble CYP3A4/5- og/eller CYP2C9-induktorer

40 mg 1 gang daglig

Seponering: Hvis blodplatetallet ikke øker til ≥50 × 109/liter etter 4 uker med maks. dose på 40 mg/dag. Skal seponeres hvis blodplatetallet er >250 × 109/liter etter 2 uker med 20 mg/uke.
Glemt dose: Tas så snart som mulig. Dobbel dose skal ikke erstatte en glemt dose. Neste dose tas til vanlig tid neste dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A og B). Sikkerhet og effekt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C, MELD score >24) ikke fastslått pga. begrensede data. Ingen dosejustering forventes. Behandlingsoppstart ved alvorlig nedsatt leverfunksjon kun dersom forventet nytte overgår forventet risiko. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Ingen tilgjengelige data. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Dosen tas 1 gang daglig. Bør tas til samme tid hver dag, også når dosen tas sjeldnere enn én gang daglig. Skal tas med mat. Svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Trombotiske/tromboemboliske hendelser: Økt risiko for tromboemboliske hendelser ved kronisk leversykdom. Portvenetrombose er sett med økt hyppighet hos pasienter med kronisk leversykdom og blodplatetall >200 × 109/liter som får trombopoietinreseptoragonist. Ikke undersøkt ved tidligere tromboemboliske hendelser. Mulig økning av trombotisk risiko ved kjente risikofaktorer for tromboembolisme tas i betraktning, inkl. genetiske protrombotiske lidelser (faktor V Leiden, protrombin 20210A, antitrombinmangel eller protein C- eller S-mangel), høy alder, langvarig immobilisering, maligniteter, bruk av prevensjonsmidler og hormonsubstitusjonsbehandling, kirurgi/traumer, fedme og røyking. Bør ikke brukes ved kronisk leversykdom eller kronisk immunologisk trombocytopeni i forsøk på å normalisere blodplatetallet. Alvorlig nedsatt leverfunksjon: Begrenset informasjon om bruk ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Bør kun brukes dersom forventet nytte overgår forventet risiko. Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon behandles i samsvar med klinisk praksis og bør følges nøye mtp. tidlige tegn på forverring eller ny opptreden av hepatisk encefalopati, ascites og trombose eller blødningstendens gjennom regelmessige leverfunksjonsprøver, tester av blodkoaguleringsstatus og ved billedtaking av portalkretsløpet. Pasienter med Child-Pugh C leversykdom som tar avatrombopag før invasiv prosedyre, bør evalueres samme dag som prosedyren for uventet høy økning i blodplatetallet. Pasienter med kronisk leversykdom som gjennomgår invasive prosedyrer: Sikkerhet og effekt ikke fastslått for større kirurgiske inngrep, som laparatomi, torakotomi, åpen hjertekirurgi, kraniotomi eller eksisjon av organer. Gjentatt behandling: Begrenset informasjon om bruk ved tidligere avatrombopageksponering. Samtidige medisinske tilstander: Sikkerhet og effekt av avatrombopag er ikke fastslått pga. begrensede eller ingen tilgjengelige data hos voksne med kronisk ITP, hiv, hepatitt C‑virus eller personer med kjent SLE, akutt hepatitt, aktiv kronisk hepatitt, cirrhose, lymfoproliferativ sykdom, myeloproliferative lidelser, leukemi, myelodysplasi (MDS), samtidig malign sykdom og signifikant kardiovaskulær sykdom (f.eks. kongestiv hjertesvikt av grad III/IV, atrieflimmer, status etter koronar bypass eller plassering av stent). Tilbakevendende trombocytopeni og blødning etter avsluttet behandling ved kronisk immunologisk trombocytopeni: Trombocytopeni vil sannsynligvis komme tilbake etter avsluttet behandling. Blodplatetallene går vanligvis tilbake til baseline innen 2 uker etter seponering. Bør overvåkes nøye for reduksjon i blodplatetall og om blødning etter seponering av behandling kan unngås. Risiko for blødning øker hvis behandling med avatrombopag seponeres i nærvær av antikoagulantia eller antitrombotika. Ved seponering av avatrombopag anbefales det at ITP-behandling startes på nytt iht. gjeldende retningslinjer. Økt retikulin i benmarg: Økt retikulin i benmarg antas å være et resultat av TPO-reseptorstimulering, noe som fører til et økt antall megakaryocytter i benmarg, som senere kan frigjøre cytokiner. Undersøkelser for cellulære morfologiske abnormaliteter ved bruk av perifert blodutstryk og fullstendig hematologisk status før og under behandling med avatrombopag anbefales. Ved tap av effekt og unormalt perifert blodutstryk bør avatrombopag seponeres, en fysisk undersøkelse utføres og en benmargsbiopsi med hensiktsmessig flekking for retikulin vurderes. Sammenligning med tidligere beinmargsbiopsi hvis mulig. Hvis effekten opprettholdes og unormalt perifert blodutstryk observeres, bør legen følge hensiktsmessig klinisk skjønn, inkl. vurdering av benmargsbiopsi, og nytte‑risiko av avatrombopag og alternative ITP‑behandlinger bør vurderes på nytt. Progresjon av eksisterende myelodysplasi (MDS): Effekt og sikkerhet er ikke fastslått for behandling av trombocytopeni pga. MDS. Hos voksne og eldre skal andre kliniske tilstander,som MDS, utelukkes. Benmargsaspirasjon og biopsi bør utføres i løpet av sykdommen og behandlingen, spesielt hos pasienter >60 år, ved systemiske symptomer eller unormale tegn, som økt antall perifere blastceller. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

CYP3A4/5- og CYP2C9-hemmere: Samtidig bruk av moderate eller sterke CYP3A4/5- og doble CYP2C9-hemmere øker avatrombopageksponeringen. Samtidig bruk av moderate eller sterke CYP2C9-hemmere forventes å øke avatrobopageksponeringen. Ved kronisk leversvikt vil ikke økt eksponeringforventes å ha klinisk viktig effekt på blodplatetallet pga. behandlingsvarighet i 5 dager. Ingen dosejustering anbefales. Ved kronisk immunologisk trombocytopeni skal startdosen reduseres (se Dosering, tabell 3). Sterke CYP3A4- eller CYP2C9-induktorer: Samtidig bruk av sterke CYP3A4/5- eller CYP2C9-induktorer reduserer avatrombopageksponeringen og kan gi redusert effekt på blodplatetallet. Ved leversvikt vil ikke økt eksponering forventes å ha klinisk viktig effekt på blodplatetallet pga. behandlingsvarighet i 5 dager. Ingen dosejustering anbefales. Ved kronisk immunologisk trombocytopeni økes startdosen (se Dosering, tabell 3). Samtidig bruk med legemidler som inneholder interferon: Interferonholdige legemidler reduserer blodplatetallet, og bør tas i betraktning ved samtidig bruk. Legemidler til behandling av ITP: Blodplatetallet bør overvåkes ved kombinasjon av avatrombopag og andre legemidler til behandling av ITP.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen eller begrensede data. Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Ingen kliniske data på overgang i morsmelk, effekt hos spedbarn som ammes eller effekt på melkeproduksjon. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Effekt på fertilitet ikke fastslått og risiko kan ikke utelukkes.

 

Bivirkninger

Bivirkninger ved kronisk leversykdom

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Anemi
Generelle
Vanlige Fatigue
Mindre vanlige Feber
Kar
Mindre vanlige Portvenetrombose
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Myalgi, skjelettsmerter

Bivirkninger ved kronisk leversykdom

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Generelle Fatigue
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi
Generelle Feber
Kar Portvenetrombose
Muskel-skjelettsystemet Myalgi, skjelettsmerter

Bivirkninger ved kronisk primær immunologisk trombocytopeni

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, splenomegali, trombocytopeni
Mindre vanlige Leukocytose
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, flatulens, kvalme, oppkast, øvre abdominalsmerter
Mindre vanlige Abdominal distensjon, abdominalt ubehag, anorektal varice, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, glossodyni, hemoroider, hevelse i tunge, nedre abdominalsmerter, oral parestesi, raping, tungesykdom
Generelle
Svært vanlige Fatigue
Vanlige Asteni
Mindre vanlige Brystubehag, perifer hevelse, smerter, sult
Hjerte
Mindre vanlige Hjerteinfarkt
Hud
Vanlige Akne, kløe, petekkier, utslett
Mindre vanlige Alopesi, ekkymose, hudblødning, hudirritasjon, hyperhidrose, kløende utslett, pigmenteringslidelser, tørr hud
Infeksiøse
Mindre vanlige Furunkel, septisk tromboflebitt, øvre luftveisinfeksjon
Kar
Vanlige Hypertensjon
Mindre vanlige Dyp venetrombose, halsvenetrombose, vasokonstriksjon
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Brystvortesmerter, menoragi
Lever/galle
Mindre vanlige Portvenetrombose
Luftveier
Vanlige Dyspné, epistakse
Mindre vanlige Hemoptyse, lungeembolisme, tett nese
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, muskel-skjelettsmerter, myalgi, ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Mindre vanlige Artropati, muskel-skjelettsmerter i brystet, muskelkramper, muskelsvakhet, ubehag i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Migrene, parestesi, svimmelhet, ubehag i hodet
Mindre vanlige Cerebrovaskulær hendelse, dysgeusi, hypoestesi, kognitive forstyrrelser, sanseforstyrrelse, transitorisk iskemisk attakk
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Hematuri
Psykiske
Mindre vanlige Humørsvingninger
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hyperlipidemi, redusert appetitt
Mindre vanlige Dehydrering, hypertriglyseridemi, jernmangel, økt appetitt
Svulster/cyster
Mindre vanlige Myelofibrose
Undersøkelser
Vanlige Redusert blodglukose, redusert blodplatetall, økt ALAT, økt LDH, økt blodglukose, økt blodplatetall, økt gastrin, økte triglyserider
Mindre vanlige Uregelmessig hjerterytme, økt ASAT, økt blodtrykk, økte leverenzymer
Øre
Mindre vanlige Hyperakusi, øresmerter
Øye
Mindre vanlige Fotofobi, hevelse i øyet, kløe i øyet, retinal arterieokklusjon, synssvekkelse, tåkesyn, unormal følelse i øyet, økt lakrimasjon, øyeirritasjon, øyeubehag

Bivirkninger ved kronisk primær immunologisk trombocytopeni

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Fatigue
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, splenomegali, trombocytopeni
Gastrointestinale Diaré, flatulens, kvalme, oppkast, øvre abdominalsmerter
Generelle Asteni
Hud Akne, kløe, petekkier, utslett
Kar Hypertensjon
Luftveier Dyspné, epistakse
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel-skjelettsmerter, myalgi, ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Migrene, parestesi, svimmelhet, ubehag i hodet
Stoffskifte/ernæring Hyperlipidemi, redusert appetitt
Undersøkelser Redusert blodglukose, redusert blodplatetall, økt ALAT, økt LDH, økt blodglukose, økt blodplatetall, økt gastrin, økte triglyserider
Mindre vanlige
Blod/lymfe Leukocytose
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalt ubehag, anorektal varice, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, glossodyni, hemoroider, hevelse i tunge, nedre abdominalsmerter, oral parestesi, raping, tungesykdom
Generelle Brystubehag, perifer hevelse, smerter, sult
Hjerte Hjerteinfarkt
Hud Alopesi, ekkymose, hudblødning, hudirritasjon, hyperhidrose, kløende utslett, pigmenteringslidelser, tørr hud
Infeksiøse Furunkel, septisk tromboflebitt, øvre luftveisinfeksjon
Kar Dyp venetrombose, halsvenetrombose, vasokonstriksjon
Kjønnsorganer/bryst Brystvortesmerter, menoragi
Lever/galle Portvenetrombose
Luftveier Hemoptyse, lungeembolisme, tett nese
Muskel-skjelettsystemet Artropati, muskel-skjelettsmerter i brystet, muskelkramper, muskelsvakhet, ubehag i ekstremitet
Nevrologiske Cerebrovaskulær hendelse, dysgeusi, hypoestesi, kognitive forstyrrelser, sanseforstyrrelse, transitorisk iskemisk attakk
Nyre/urinveier Hematuri
Psykiske Humørsvingninger
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hypertriglyseridemi, jernmangel, økt appetitt
Svulster/cyster Myelofibrose
Undersøkelser Uregelmessig hjerterytme, økt ASAT, økt blodtrykk, økte leverenzymer
Øre Hyperakusi, øresmerter
Øye Fotofobi, hevelse i øyet, kløe i øyet, retinal arterieokklusjon, synssvekkelse, tåkesyn, unormal følelse i øyet, økt lakrimasjon, øyeirritasjon, øyeubehag

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Ved oppstått/mistanke om overdose skal behandling stanses og blodplatetall overvåkes nøye da blodplatetallet øker på en doseavhengig måte.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Småmolekylær trombopoietinreseptoragonist som stimulerer proliferasjon og differensiering av megakaryocytter fra progenitorceller i benmargen, som gir økt blodplateproduksjon. Konkurrerer ikke med reseptorer for trombopoietin (TPO). Har tilleggseffekt på blodplateproduksjon ved bruk sammen med TPO.
Absorpsjon: Cmax: 6-8 timer. Steady state nås innen dag 5. Doseproporsjonal farmakokinetikk etter enkeltdoser på 10-80 mg.
Proteinbinding: >96%.
Fordeling: Vd for trombocytopeni og kronisk leversykdom: Ca. 180 liter. Vd for kronisk immunologisk trombocytopeni: Ca. 235 liter.
Halveringstid: T1/2 i plasma: Ca. 19 timer. Gjennomsnittlig clearance estimert til 6,9 liter/time.
Metabolisme: Oksidativ metabolisme primært via CYP2C9 og CYP3A4. Substrat for transport mediert av P‑gp.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces (88%). 6% via urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Doptelet, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg 10 stk. (blister)
174259
H-resept
-
7471,70 C
15 stk. (blister)
465133
H-resept
-
11189,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.01.2021