Docetaxel Accord

Accord


Cytostatikum, taksan.

L01C D02 (Docetaksel)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml, 80 mg/4 ml og 160 mg/8 ml: Hvert hetteglass inneh.: Docetaksel (trihydr.) 20 mg, resp. 80 mg og 160 mg, vannfri etanol, polysorbat 80, vannfri sitronsyre.


Indikasjoner

Brystkreft: I kombinasjon med doksorubicin og syklofosfamid ved adjuvant behandling av pasienter med operabel lymfeknutepositiv- og operabel lymfeknutenegativ brystkreft. For pasienter med operabel lymfeknutenegativ brystkreft bør adjuvant-behandlingen begrenses til pasienter berettiget til kjemoterapi iht. internasjonale etablerte kriterier for primærbehandling av tidlig brystkreft. I kombinasjon med doksorubicin for behandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk brystkreft, som ikke tidligere har fått kjemoterapi. Gitt som monoterapi for behandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk brystkreft når kjemoterapi har sviktet. Tidligere kjemoterapi bør ha innbefattet antrasykliner eller alkyleringsmidler. I kombinasjon med trastuzumab for behandling av pasienter med metastatisk brystkreft, der tumorcellene viser økt forekomst av HER2-reseptorer. Tidligere kjemoterapi for metastatisk sykdom skal ikke være gitt. I kombinasjon med kapecitabin for behandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk brystkreft når annen cytotoksisk kjemoterapi har sviktet. Tidligere kjemoterapi bør ha innbefattet antrasykliner. Ikke-småcellet lungekreft: Behandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft når behandling med tidligere kjemoterapi har sviktet. I kombinasjon med cisplatin for behandling av ikke-operabel, lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos pasienter som tidligere ikke har fått kjemoterapi for denne tilstanden. Prostatakreft: I kombinasjon med prednison eller prednisolon for behandling av metastatisk hormonrefraktær prostatakreft. Adenokarsinom i ventrikkel: I kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil for behandling av pasienter med metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, inkl. adenokarsinom i den gastroøsofageale overgang. Pasientene skal ikke tidligere ha fått kjemoterapi for metastatisk sykdom. Kreft i hode og hals: I kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil for induksjonsbehandling av pasienter med lokalt avansert plateepitelkarsinom i hode og hals.

Dosering

Bruken bør begrenses til avdelinger spesialisert i håndtering av cytostatika, og docetaksel bør kun administreres under tilsyn av lege med kompetanse i bruk av anticancer kjemoterapi.
Premedisinering: Premedisinering med kortikosteroider p.o. kan redusere insidens og alvorlighetsgrad av væskeretensjon og alvorlighetsgrad av hypersensitivitetsreaksjoner. Ved brystkreft, ikke-småcellet lungekreft, ventrikkelkreft og kreft i hode og hals kan deksametason 16 mg p.o. daglig (f.eks. 8 mg 2 ganger daglig) i 3 dager med start 1 dag før administrering av docetaksel, med mindre dette er kontraindisert. Profylaktisk G-CSF kan gis for å redusere risikoen for hematologisk toksisitet. Ved metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft, hvor prednison eller prednisolon gis samtidig, er anbefalt premedisinering deksametason 8 mg p.o. gitt 12 timer, 3 timer og 1 time før docetakselinfusjon. Ved metastatisk hormonsensitiv prostatakreft er anbefalt premedisinering deksametason 8 mg p.o. gitt 12 timer, 3 timer og 1 time før docetakselinfusjon, uavhengig av samtidig bruk av prednison eller prednisolon. Ved adenokarsinom i ventrikkel og kreft i hode og hals må pasienten premedisineres med antiemetikum og egnet hydrering for administrering av cisplatin. Profylaktisk G-CSF bør gis for å redusere risikoen for hematologisk toksisitet. Pasienter som behandles med docetaksel i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil (5-FU) (TCF) eller docetaksel i kombinasjon med doksorubicin og syklofosfamid (TAC) for brystkreft, bør få profylaktisk G-CSF for å redusere risikoen for komplisert nøytropeni. Ved kreft i hode og hals er det gitt antibiotika profylaktisk i studier.
Brystkreft: Ved adjuvant behandling av operabel lymfeknutepositiv og -negativ brystkreft, er anbefalt dose 75 mg/m2 gitt 1 time etter doksorubicin 50 mg/m2 og syklofosfamid 500 mg/m2 hver 3. uke i 6 sykluser (TAC-regimet). Ved lokalavansert eller metastatisk brystkreft anbefales 100 mg/m2 som monoterapi. Ved førstelinjebehandling gis 75 mg/m2 i kombinasjon med doksorubicin (50 mg/m2). I kombinasjon med trastuzumab anbefales 100 mg/m2 docetaksel hver 3. uke, mens trastuzumab gis ukentlig. For dose og administrering av trastuzumab, se Felleskatalogteksten for trastuzumab. I kombinasjon med kapecitabin, er anbefalt docetakseldose 75 mg/m2 hver 3. uke, kombinert med kapecitabin 1250 mg/m2 2 × daglig (innen 30 minutter etter mat) i 2 uker, etterfulgt av 1 uke hvileperiode. Se Felleskatalogteksten for kapecitabin for utregning av kapecitabindosen.
Ikke-småcellet lungekreft: Hos pasienter uten tidligere kjemoterapi for ikke-småcellet lungekreft, anbefales 75 mg/m2 umiddelbart fulgt av cisplatin 75 mg/m2 gitt i løpet av 30-60 minutter. Når tidligere platinabasert kjemoterapi har sviktet anbefales 75 mg/m2 som monoterapi.
Prostatakreft: Metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft: 75 mg/m2 anbefales. Prednison eller prednisolon 5 mg p.o. gis kontinuerlig 2 × daglig. Metastatisk hormonsensitiv prostatakreft: 75 mg/m2 hver 3. uke i 6 sykluser anbefales. Prednison eller prednisolon 5 mg p.o. kan gis kontinuerlig 2 ganger daglig.
Adenokarsinom i ventrikkel: Anbefalt dose er 75 mg/m2 som 1 times infusjon, etterfulgt av cisplatin 75 mg/m2 som 1-3 timers infusjon (begge gis kun på dag 1), etterfulgt av 5-FU 750 mg/m2 som 24 timers kontinuerlig infusjon hver dag i 5 påfølgende dager med oppstart etter avsluttet cisplatininfusjon. Behandlingen gjentas hver 3. uke.
Kreft i hode og hals: Induksjonsbehandling med kjemoterapi etterfulgt av radioterapi (TAX 323): For induksjonsbehandling av inoperabelt lokalavansert plateepitelkarsinom anbefales docetaksel 75 mg/m2, etterfulgt av cisplatin 75 mg/m2 gitt i løpet av 1 time på dag 1, etterfulgt av 5-FU som kontinuerlig infusjon med 750 mg/m2 daglig i 5 dager. Regimet administreres hver 3. uke i 4 sykluser. Etter kjemoterapi bør radioterapi gis. Induksjonsbehandling med kjemoterapi etterfulgt av kjemoradioterapi (TAX 324): For induksjonsbehandling av lokalavansert (teknisk inoperabel, lav sannsynlighet for kirurgisk helbredelse, målsetting om organbevaring) plateepitelkarsinom i (SCCHN), anbefales docetaksel 75 mg/m2 1. dag, etterfulgt av cisplatin 100 mg/m2 infusjon i løpet av 30 minutter-3 timer, etterfulgt av 5-FU som kontinuerlig infusjon med 1000 mg/m2/dag fra dag 1-4. Regimet administreres hver 3. uke i 3 sykluser. Etter kjemoterapi bør kjemoradioterapi gis. For dosejustering av cisplatin og 5-FU, se egne Felleskatalogtekster.
Dosejustering under behandling: Docetaksel bør gis ved antall nøytrofile ≥1,5 × 109/liter. Ved enten febril nøytropeni, antall nøytrofile <0,5 × 109/liter i >1 uke, alvorlige eller kumulative hudreaksjoner eller alvorlig perifer nevropati, reduseres dosen fra 100 til 75 mg/m2 eller fra 75 til 60 mg/m2. Ved vedvarende reaksjoner ved 60 mg/m2, bør behandlingen avbrytes. Adjuvant behandling ved brystkreft: Primærprofylakse med G-CSF skal vurderes ved behandling med docetaksel, doksorubicin og syklofosfamid (TAC). Ved febril nøytropeni og/eller nøytropen infeksjon reduseres docetakseldosen til 60 mg/m2 i alle påfølgende sykluser. Ved stomatitt grad 3 eller 4 reduseres dosen til 60 mg/m2. Kombinasjon med cisplatin: Ved initialt docetaksel 75 mg/m2 i kombinasjon med cisplatin og nadir for trombocytter under tidligere kurer <25 × 109/liter, eller ved febrile nøytropenier eller alvorlige toksiske reaksjoner av ikke-hematologisk årsak, reduseres docetakseldosen i påfølgende behandlingssykluser til 65 mg/m2. For dosejustering av cisplatin, se egen Felleskatalogtekst. Kombinasjon med kapecitabin: Se Felleskatalogteksten for kapecitabin for endring av kapecitabindosen. Ved 1. forekomst av toksisitet grad 2 som vedvarer til tidspunkt for neste docetaksel-/kapecitabinbehandling, skal behandlingen utsettes til toksisiteten er grad 0-1, for så å starte opp igjen med 100% av opprinnelig dose. Ved 2. forekomst av toksisitet grad 2, eller 1. forekomst av toksisitet grad 3, ved ethvert tidspunkt av behandlingen, utsettes behandlingen til toksisiteten er grad 0-1, og startes opp igjen med docetaksel 55 mg/m2. Ved ytterligere toksisitet eller toksisitet grad 4, avsluttes docetakselbehandlingen. For dosejustering av trastuzumab, se egen Felleskatalogtekst. Kombinasjon med cisplatin og 5-FU: Hvis en episode med febril nøytropeni, langvarig nøytropeni eller infeksjoner som følge av nøytropeni oppstår til tross for at G-CSF gis, reduseres docetakseldosen fra 75 til 60 mg/m2. Hvis påfølgende episoder med komplisert nøytropeni oppstår, reduseres docetakseldosen fra 60 til 45 mg/m2. Ved trombocytopeni grad 4 reduseres docetakseldosen fra 75 til 60 mg/m2. Nye sykluser med docetaksel bør ikke gis før antall nøytrofile er >1500 celler/mm3 og antall blodplater er >100 000 celler/mm3. Behandlingen avsluttes hvis toksiske effekter vedvarer. For anbefalte dosejusteringer, inkl. ved bivirkninger, se SPC.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Leververdier bør måles før behandlingsoppstart samt før hver behandlingssyklus. Ved forhøyede transaminaser (ALAT og/eller ASAT) >1,5 × ULN og samtidig forhøyet alkalisk fosfatase >2,5 × ULN, er anbefalt dose 75 mg/m2. Ved forhøyet serumbilirubin og/eller ASAT og ALAT >3,5 × ULN og samtidig ALP >6 × ULN, kan dosereduksjon ikke anbefales, og docetaksel bør ikke gis unntatt på streng indikasjon. Kombinasjonsbehandling med cisplatin og 5-FU ved adenokarsinom i ventrikkel: Ved ALAT og/eller ASAT >1,5 × ULN assosiert med alkalisk fosfatase >2,5 × ULN, og bilirubin >1 × ULN kan ingen dosereduksjoner anbefales, og docetaksel skal ikke gis med mindre det er strengt indisert. Data foreligger ikke for kombinasjonsregimer med docetaksel ved nedsatt leverfunksjon for de andre indikasjonene. Barn og ungdom fra 1 måned-18 år: Sikkerhet og effekt ved nasofaryngealt karsinom er ikke fastslått. Eldre: Ingen spesielle doseringsanbefalinger. Ved kombinasjonsbehandling med kapecitabin hos eldre ≥60 år, bør startdosen av kapecitabin reduseres til 75%.
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke fortynnes med oppløsningsmiddel. Bruksferdig for tilsetting til infusjonsvæsken. Ved oppbevaring i kjøleskap må det nødvendige antall hetteglass stå i romtemperatur (<25°C) i 5 minutter før bruk. Nødvendig konsentratvolum injiseres ved én enkelt injeksjon inn i en 250 ml infusjonspose med enten 50 mg/ml glukoseoppløsning eller 9 mg/ml natriumkloridoppløsning. Ved dose >190 mg bør det benyttes en infusjonspose med større volum slik at sluttkonsentrasjonen ikke overstiger 0,74 mg/ml docetaksel. Følg gjeldende retningslinjer for tilberedning og håndtering av cytostatika. Se for øvrig pakningsvedlegg og SPC.
Administrering: Kun beregnet til i.v. bruk. Administreres som 1 times infusjon hver 3. uke.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nøytrofile granulocytter <1,5 × 109/liter. Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Pasienter med alvorlig væskeretensjon i form av pleuravæske, perikardialvæske eller ascites bør overvåkes nøye. Positivt nytte-/risikoforhold for TAC hos pasienter med spredning til 4 eller flere lymfeknuter er ikke vist. Eldre: Begrensede data for bruk av docetaksel i kombinasjon med doksorubicin og syklofosfamid hos eldre >70 år. En del bivirkninger forekommer hyppigere hos eldre >65 år. Eldre som gis TCF skal overvåkes nøye. Hematologi: Nadir for antall nøytrofile inntreffer etter en mediantid på 7 dager, men intervallet kan være kortere hos pasienter som tidligere har fått tung behandling. Hyppige kontroller av hematologisk blodstatus (blodceller) anbefales. Pasienter som behandles med TCF og TAC skal overvåkes nøye. Se Premedisinering under Dosering. Hypersensitivitet: Pasienten bør overvåkes nøye, spesielt under 1. og 2. infusjon av docetaksel, pga. risiko for hypersensitivitetsreaksjoner som kan inntre få minutter etter infusjonsstart. Utstyr for behandling av hypotensjon og bronkospasme bør være tilgjengelig. Alvorlige reaksjoner som alvorlig hypotensjon, bronkospasme eller generalisert utslett/erytem krever umiddelbar seponering, samt igangsetting av adekvate behandlingstiltak. Ved alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner skal det ikke gis nye behandlingssykluser med docetaksel. Hud: Lokalt erytem på ekstremitetene, ødem og etterfølgende hudavskalling er sett. Alvorlige kutane bivirkninger som Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) er sett. Pasienten bør informeres om tegn/symptomer på alvorlige hudreaksjoner og følges nøye opp, og dersom tegn og symptomer oppstår bør det vurderes å avslutte docetakselbehandlingen. Hjerte: Ved behandling med docetaksel i kombinasjon med trastuzumab, skal pasienten utredes mht. hjertefunksjon før behandlingsstart. Hjertefunksjonen skal overvåkes under behandling (f.eks. hver 3. måned) for å identifisere utvikling av hjerteproblemer. For ytterligere detaljer, se Felleskatalogtekst for trastuzumab. Pasienten skal overvåkes mht. symptomer på hjertesvikt under behandling og i oppfølgingsperioden. Hos lymfeknutepositive brystkreftpasienter som får TAC, er det vist at risikoen for hjertesvikt med stuvning er høyere 1. året etter behandling. Lunger: Dersom nye lungesymptomer utvikles eller forverres, bør pasienten overvåkes nøye, undersøkelser iverksettes straks og relevant behandling startes. Behandlingen bør avbrytes inntil diagnose er stilt. Tidlig start av støttebehandling kan føre til bedring av tilstanden. Fordel ved å gjenoppta behandling skal vurderes nøye. Mage-tarm: Forsiktighet bør utvises ved nøytropeni, spesielt ved risiko for utvikling av gastrointestinale komplikasjoner. Enterokolitt sees hovedsakelig i 1. eller 2. behandlingssyklus, men kan oppstå når som helst, og kan medføre død allerede første dag tilstanden inntrår. Pasienten må derfor overvåkes nøye for tidlige tegn på alvorlig gastrointestinal toksisitet. Ved behandling av brystkreft skal tidlige tegn på alvorlig gastrointestinal toksisitet, som ømhet og smerter i abdomen tidlig i behandlingen, feber, diaré med/uten nøytropeni, utredes og behandles umiddelbart. Øye: Pasienter med nedsatt syn bør raskt gjennomgå fullstendig oftalmologisk undersøkelse. Dersom cystoid makulaødem diagnostiseres bør docetakselbehandlingen stoppes og passende behandling startes. Primære maligniteter: Pasienten bør monitoreres for nye maligniteter. Tumorlysesyndrom: Er sett etter 1. eller 2. syklus. Ved risiko for tumorlysesyndrom (f.eks. ved nedsatt nyrefunksjon, hyperurikemi, stor tumor, rask progresjon) bør pasienten overvåkes nøye. Korrigering av dehydrering og behandling av høye urinsyrenivåer anbefales før behandlingsoppstart. Hjelpestoffer: Inneholder 50% (v/v) etanol, og er skadelig ved alkoholisme. Alkoholinnholdet bør tas i betraktning hos gravide eller ammende, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdom eller epilepsi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Mengden alkohol i legemidlet og bivirkninger kan svekke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Pasienten bør advares om dette, og frarådes fra å kjøre bil eller bruke maskiner ved slike bivirkninger.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet skal utvises ved samtidig behandling med legemidler som induserer, hemmer eller metaboliseres via CYP3A pga. risiko for betydelig interaksjon. Samtidig bruk med CYP3A4-hemmer kan gi økte bivirkninger av docetaksel. Hvis samtidig bruk av en sterk CYP3A4-hemmer ikke kan unngås, kreves nøye klinisk oppfølging, og ev. justering av docetakseldosen. Ingen signifikant effekt av prednison på farmakokinetikken til docetaksel er sett. Farmakokinetikken til docetaksel, doksorubicin og syklofosfamid ble ikke påvirket ved samtidig administrering. Begrensede data tyder på at samtidig bruk av docetaksel og karboplatin gir ca. 50% økt clearance av karboplatin. Mengden alkohol i hetteglassene kan endre virkningene av andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes hvis ikke strengt nødvendig pga. fare for fosterskader. Kvinner i fertil alder bør advares mot å bli gravide, og skal informere behandlende lege umiddelbart ved graviditet. Sikker prevensjon skal brukes av kvinner og menn under behandling.
Amming: Amming bør avbrytes under behandlingen.
Fertilitet: Gentoksisitet er vist, kan påvirke mannlig fertilitet. Menn bør derfor ikke befrukte en kvinne under og inntil 6 måneder etter behandling, og de bør få informasjon om lagring av sæd før behandling.

 

Bivirkninger

For informasjon om prosentvis andel G3/4-bivirkninger og alvorlige bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Noen få rapporter om overdosering.
Symptomer: Forverring av bivirkninger. Sannsynlige komplikasjoner er benmargssuppresjon, perifer nevrotoksistet og mukositt.
Behandling: G-CSF straks overdoseringen oppdages. Andre adekvate symptomlindrende tiltak om nødvendig. Overvåkning på spesialavdeling. Vitale funksjoner følges nøye.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Induserer polymerisering av tubulin til stabile mikrotubuli og hemmer depolymeriseringen av mikrotubuli, noe som gir en markant reduksjon i fritt tubulin. Bindingen av docetaksel til mikrotubuli endrer ikke antall protofilamenter. In vitro forstyrrer docetaksel mikrotubulært nettverk som er avgjørende for cellens funksjoner under både mitosen og i interfasen, og har cytotoksisk effekt mot ulike murine og humane tumorcellelinjer og mot humane tumorceller fra operasjonspreparater i klonogene tester. Docetaksel virker uavhengig av infusjonsregime.
Absorpsjon: Etter 100 mg/m2 gitt som 1 times infusjon oppnås Cmax på 3,7 µg/ml og AUC 4,6 timer µg/ml.
Proteinbinding: >95%.
Fordeling: Farmakokinetisk profil er doseuavhengig og forenlig med trekammermodell. Vdss ca. 113 liter.
Halveringstid: For α-, β- og γ-fasen hhv. 4 minutter, 36 minutter og 11,1 timer (delvis relatert til langsom redistribusjon fra perifere kamre). Totalclearance er gjennomsnittlig 21 liter/time/m2, med interindividuell variasjon på ca. 50%.
Metabolisme: CYP450-mediert oksidativ metabolisering av tertbutylester-gruppen.
Utskillelse: Via urin og feces, hhv. 6% og 75% av dosen i løpet av de første 7 dagene.

Oppbevaring og holdbarhet

Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart etter tilsetting til infusjonspose, hvis ikke er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold. Etter tilsetting er infusjonsvæsken stabil i 6 timer (inkl. 1 times infusjon) ved oppbevaring <25°C. Infusjonsvæsken skal ikke være koblet til infusjonssettet i >8 timer ved 25°C. For ytterligere informasjon, se SPC.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Docetaxel Accord, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/ml 1 ml (hettegl.)
598404
-
Byttegruppe
1471,40 C
80 mg/4 ml 4 ml (hettegl.)
170823
-
Byttegruppe
5278,90 C
160 mg/8 ml 8 ml (hettegl.)
571704
-
Byttegruppe
10413,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.04.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.10.2020