Dobutamin

Hameln


Adrenergikum.

C01C A07 (Dobutamin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 12,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Dobutamin 12,5 mg, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Indisert for pasienter med behov for positiv inotropisk støtte ved behandling av hjertedekompensering pga. redusert kontraktilitet. Ved kardiogent sjokk karakterisert ved hjertesvikt og alvorlig hypotensjon og ved tilfeller av septisk sjokk, kan dobutamin anvendes som tilleggsbehandling til dopamin ved ventrikulær dysfunksjon, økt ventrikulært fyllingstrykk og økt systemisk motstand. Indisert ved påvisning av myokardiskemi og myokardial viabilitetsvurdering ved ekkokardiografisk undersøkelse (dobutamin-stressekkokardiografi), dersom pasienten ikke kan utsettes for arbeidsbelastning eller hvis arbeidstesten ikke er av informativ verdi. Indisert for pediatriske pasienter (fra nyfødte til 18 år) som inotropisk støtte ved tilstander med hypoperfusjon pga. lavt hjerteminuttvolum som følge av dekompensert hjertesvikt, etter hjertekirurgi, kardiomyopatier samt ved kardiogent eller septisk sjokk.

Dosering

Må tilpasses individuelt. Behandlingsvarigheten avhenger av kliniske krav og skal avgjøres av lege, og bør være så kort som mulig. Toleransefenomener som gjør at dosen må økes, kan oppstå dersom dobutamin administreres sammenhengende i >72 timer. Hjertefrekvens, hjerterytme, blodtrykk, diurese og infusjonshastighet skal overvåkes nøye under administrering. Minuttvolum, sentralt venøst trykk (CVP) og pulmonalt kapillærtrykk (PCP) bør, om mulig, monitoreres under administreringen.
Voksne: De fleste responderer på 2,5-10 µg dobutamin/kg/minutt. I enkelttilfeller er det administrert doser opptil 40 µg dobutamin/kg/minutt.
Barn og ungdom 0-18 år: Anbefalt startdose er 5 µg dobutamin/kg/minutt justert til 2-20 µg dobutamin/kg/minutt iht. klinisk respons. I noen tilfeller vil en dose på bare 0,5-1 µg dobutamin/kg/minutt gi en respons. Det er grunn til å tro at laveste effektive dose for barn er høyere enn for voksne. Forsiktighet bør utvises ved høye doser, da det er grunn til å tro at maks. tolererte dose for barn er lavere enn for voksne. De fleste bivirkningene (spesielt takykardi) observeres når dosering er ≥7,5 µg dobutamin/kg/minutt. Reduksjon av infusjonshastigheten eller avslutning av infusjonen av dobutamin er det eneste som er nødvendig for hurtig reversering av bivirkningene. Dosen for barn bør titreres med forsiktighet for å ta hensyn til det sannsynligvis smalere terapeutiske vindu hos barn.
Dobutamin-stressekkokardiografi: Innenfor iskemi- og vabilitetsdiagnostikk, kan preparatet kun administreres av lege med tilstrekkelig erfaring i gjennomføring av kardiologiske stresstester. Det kreves kontinuerlig overvåkning av alle veggområder ved ekkokardiografi, og EKG samt kontroll av blodtrykk er nødvendig. Nødvendig overvåkningsutstyr, i likhet med akuttmedisinsk beredskap, må være tilgjengelig, og personale med erfaring i prosedyrer for gjenopplivning må være tilstede. Det vanligste doseringsregime starter med dobutamin 5 µg/kg/minutt. Dosen økes hver 3. minutt til 10, 20, 30, 40 µg/kg/minutt, inntil diagnostisk sluttresultat er oppnådd. Hvis tilfredsstillende stressresultat ikke oppnås, kan atropinsulfat administreres 0,5-2 mg i delte doser på 0,25-0,5 mg med 1-minutts intervaller for å øke hjertefrekvensen. Alternativt kan infusjonshastigheten av dobutamin økes til 50 µg/kg/minutt. Erfaring med barn og ungdom er begrenset til behandling av pasienter med behov for positiv inotropisk støtte.
Neonatal intensivbehandling: Det skal fortynnes 30 mg/kg kroppsvekt til et endelig volum på 50 ml infusjonsvæske. En i.v. infusjonshastighet på 0,5 ml/time gir en dose på 5 μg/kg/minutt.
Tabeller som viser infusjonshastighet ved forskjellige innledende konsentrasjoner for ulike doseregimer: Dosering ved infusjon: 1 ampulle fortynnet til 500 ml infusjonsoppløsning (endelig konsentrasjon 0,5 mg/ml):

Doseringsområde

Spesifikasjoner i ml/time* (dråper/minutt)

Pasientens vekt

50 kg

70 kg

90 kg

Lav
2,5 μg/kg/minutt

ml/time
(dråper/minutt)

15
(5)

21
(7)

27
(9)

Medium
5 μg/kg/minutt

ml/time
(dråper/minutt)

30
(10)

42
(14)

54
(18)

Høy
10 μg/kg/minutt

ml/time
(dråper/minutt)

60
(20)

84
(28)

108
(36)

* For dobbel konsentrasjon (dvs. 500 mg dobutamin tilsatt 500 ml, eller 250 mg tilsatt 250 ml infusjonsoppløsning) må infusjonshastigheten halveres. Dosering for infusjonspumper: 1 ampulle fortynnet til 50 ml infusjonsoppløsning (endelig konsentrasjon 5 mg/ml).

Doseringsområde

Spesifikasjoner i ml/time (ml/minutt)

Pasientens vekt

50 kg

70 kg

90 kg

Lav
2,5 μg/kg/minutt

ml/time
(ml/minutt)

1,5
(0,025)

2,1
(0,035)

2,7
(0,045)

Medium
5 μg/kg/minutt

ml/time
(ml/minutt)

3
(0,05)

4,2
(0,07)

5,4
(0,09)

Høy
10 μg/kg/minutt

ml/time
(ml/minutt)

6
(0,1)

8,4
(0,14)

10,8
(0,18)

Anvendt infusjonspumpe må være tilpasset infusjonsvolumet og administreringshastigheten.
Seponering: Dosering bør reduseres gradvis ved behandlingens avslutning.
Tilberedning/Håndtering: Kompatible oppløsninger er glukose 50 mg/ml, natriumklorid 9 mg/ml og natriumklorid 4,5 mg/ml i glukoseoppløsning 50 mg/ml. I.v. infusjon av dobutamin er ikke kompatibelt med bikarbonat og andre alkaliske oppløsninger. Dobutaminoppløsninger er inkompatible med: Alkaliske oppløsninger (f.eks. natriumhydrogenkarbonat), oppløsninger som inneholder både natriuamdisulfitt og etanol, aciklovir, alteplase, aminofyllin, bretylium, kalsiumklorid, kalsiumglukonat, cefamandolformiat, cefalotinnatrium, cefalozinnatrium, diazepam, digoksin, etacrynsyre (natriumsalt), furosemid, heparinnatrium, hydrogenkortisonnatriumsuksinat, insulin, kaliumklorid, magnesiumsulfat, penicillin, fenytoin, streptokinase, verapamil. Kjent inkompatibilitet for natriumbisulfitt er: Kloramfenikol og cisplatin. Voksne: Før administrering må infusjonskonsentratet fortynnes til et volum på 50 ml eller mer. Barn og ungdom: Skal fortynnes til en konsentrasjon til 0,5 til 1 mg/ml (maks. 5 mg/ml ved væskerestriksjon). Oppløsninger med høyere konsentrasjoner skal bare infuseres gjennom et sentralt venekateter. Neonatal intensivbehandling: Det skal fortynnes 30 mg/kg kroppsvekt til et endelig volum på 50 ml infusjonsvæske.
Administrering: Må fortynnes umiddelbart før bruk, se Tilberedning/Håndtering. Må kun gis som kontinuerlig i.v. infusjon pga. kort halveringstid. Infusjonshastigheten avhenger av pasientens respons og bivirkninger, se tabeller for ulike doseregimer over.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Mekanisk obstruksjon av ventrikulær fylling og/eller slagvolum f.eks. perikardtamponade, konstriktiv perikarditt, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, alvorlig aortastenose. Hypovolemiske forhold. Dobutamin-stressekkokardiografi: Nylig gjennomgått myokardinfarkt (innen 30 dager), ustabil angina pectoris, stenose av hovedgrenen av venstre koronararterie, hemodynamisk signifikant obstruksjon av slagvolumet for venstre ventrikkel, inkl. hypertrofisk, obstruktiv kardiomyopati, hemodynamisk signifikant hjerteklaffdefekt, alvorlig hjertesvikt (NYHA III eller IV), predisponering for eller tidligere dokumentert medisinsk historie med klinisk signifikant eller kronisk arytmi (særlig tilbakevendende), persisterende ventrikulær takykardi, signifikant ledningsforstyrrelse, akutt perikarditt/myokarditt/endokarditt, aortadisseksjon, aortaaneurisme, insuffisient mulighet for sonografi, insuffisient regulert arteriell hypertensjon, blokkering av ventrikulær fylling (konstriktiv perikarditt, perikardtamponade), hypovolemi. Tidligere erfaring med hypersensitivitet for dobutamin. Ved atropinadministrering, må muligheten for at de respektive kontraindikasjoner inntreffer, være under observasjon.

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes til pasienter med bronkial astma som er hypersensitive for sulfitt. Ved alvorlig hjertesykdom kan det kliniske bilde forverres, spesielt hvis dobutaminbehandlingen ledsages av betydelig økning i hjertefrekvens og/eller blodtrykk. Dobutamin bør brukes med forsiktighet ved behandling av akutt hjertesvikt pga. faren for arytmi samt usikkerhet mht. langtidseffekt ved myokard dysfunksjon. Serumkaliumnivået bør monitoreres. Toleransefenomener (takyfylaksi) som medfører doseøkning kan oppstå dersom dobutamin administreres sammenhengende >72 timer. Akutt blodtrykksfall er en sjelden gang sett i forbindelse med dobutaminbehandling. Dosereduksjon resulterer vanligvis i hurtig normalisering til utgangsverdier. Barn og ungdom: Endringer i pulsfrekvens og blodtrykk synes å forekomme oftere og med større intensitet hos barn. Kiletrykket i lungene blir ikke redusert hos barn på samme måte som voksne, det kan derimot øke, særlig hos spedbarn <1 år. Bruk hos barn skal derfor overvåkes nøye. Dobutamin-stressekkokardiografi: Pga. mulige livstruende komplikasjoner, tillates bruk innenfor iskemi- og viabilitetsdiagnostikk, kun av lege med tilstrekkelig erfaring med stressekkokardiografi, og må avbrytes dersom en av følgende definerte diagnostiske tilstander inntreffer: Aldersbetinget maks. hjertefrekvens [(220-alder) × 0,85]. Systolisk blodtrykkfall >20 mm Hg. Blodtrykksøkning >220/120 mm Hg. Progredierende symptomer (angina pectoris, dyspné, svimmelhet, ataksi). Progredierende arytmi (f.eks. kobling, kortvarig ventrikulær takykardi). Progredierende ledningsforstyrrelser. Nylig utviklede veggmotilitetsforstyrrelser i >1 veggsegment (16-segmentsmodell). Økning i endesystolisk volum. Utvikling av repolariseringsanomaliteter (dvs. iskemi horisontalt eller fallende depresjon av ST-segmentet >0,2 mV ved et intervall på 80 (60) millisekunder etter J-punktet, sammenlignet med utgangspunktverdiene. Progredierende eller monofasisk ST-segmentelevasjon >0,1 mV hos pasienter uten tidligere myokardinfarkt, ved maks. doseinntak. Etter avsluttet infusjon, må pasientene overvåkes til de er stabilisert.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Den sympatomimetiske effekten av dobutamin kan reduseres av betareseptorblokkere. Alfa-effektene, som dominerer på dette tidspunktet, kan føre til en perifer vasokonstriksjon med påfølgende blodtrykksøkning. Med samtidig alfareseptorblokkade, kan de dominerende betalignenede effektene i tillegg føre til takykardi og perifer vasodilatasjon. Samtidig administrering av dobutamin og vasodilatorer med primær effekt på venøs side (f.eks. nitrater, natriumnitroprussid), kan gi økning i minuttvolumet, mer uttalt reduksjon av perifer motstand og ventrikulært fyllingstrykk. Diabetikere kan få økt insulinbehov. Samtidig administrering av ACE-hemmere (f.eks. kaptopril) kan gi økning i minuttvolumet, ledsaget av økt myokard oksygenforbruk. Brystsmerter og rytmeforstyrrelser er rapportert i denne sammenheng. Dobutamin kombinert med dopamin fører til (avhengig av dopamindose og i motsetning til når dopamin administreres alene) en mer uttalt økning i blodtrykket, i tillegg til reduksjon eller ingen endring av ventrikulært fyllingstrykk. Natriummetabisulfitt er en meget reaktiv kombinasjon. Det antas derfor at tiamin (vitamin B1) nedbrytes når administrert samtidig med denne kombinasjonen. Forsiktighet bør utvises ved tilførsel av dobutamin sammen med inhalasjonsanestetika, da samtidig administrering kan øke irritabiliteten av myokard og risikoen for ventrikulære ekstrasystoler. Dobutamin-stressekkokardiografi: Preparater til behandling av angina pectoris bør tilbakeholdes i 12 timer før utføring av Dobutamin-stressekkokardiografi. Ved tilføring av atropin på høyeste titreringsnivå er det større risiko for bivirkninger.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ukjent. Sikkerhetsdata mangler. Bør ikke brukes under graviditet med mindre mulige fordeler oppveier mulig risiko for fosteret, og det ikke foreligger tryggere terapeutiske alternativer.
Amming: Ukjent. Hvis behandling er nødvendig, bør amming opphøre.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens ≥30 slag/minutt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Eosinofili, hemming av blodplateaggregasjon (kun ved kontinuerlig infusjon over flere dager). Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Økt blodtrykk ≥50 mm Hg, redusert blodtrykk, ventrikulær dysrytmi, doseavhengige ventrikulære ekstrasystoler, økt ventrikulær frekvens hos pasienter med arterieflimmer (disse pasientene bør digitaliseres før infusjon med dobutamin). Vasokonstriksjon, særlig hos pasienter tidligere behandlet med betareseptorblokkere. Angina pectoris, palpitasjoner. Nevrologiske: Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Ventrikulær takykardi, ventrikulær flimmer. Svært sjeldne (<1/10 000): Hjerte/kar: Bradykardi, myokardiskemi, myokardinfarkt, hjertestans. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Ukjent: Nedsatt pulmonalt kapillært trykk. Barn: Økt systolisk blodtrykk, systemisk hypertensjon eller hypotensjon, takykardi, hodepine, økning av kiletrykket i lungene som fører til lungestuvning og ødem, symptomatisk ubehag. Dobutamin stressekkokardiografi: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Angina pectoris-lignende ubehag, ventrikulære ekstrasystoler med frekvens >6/minutt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Supraventrikulær ekstrasystoler, ventrikulær takykardi. Hud: Eksantem. Luftveier: Bronkospasme, kortpustethet. Muskel-skjelettsystemet: Brystsmerter. Nyre/urinveier: Økt urinering ved høye doser. Øvrige: Feber, flebitt på injeksjonsstedet. Ved utilsiktet paravenøs infiltrering kan lokal inflammasjon med varierende alvorlighetsgrad utvikles. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Ventrikulær flimmer, myokardinfarkt. Svært sjeldne (<1/10 000): Hjerte/kar: Forekomst av AV-blokk type II, koronare vasospasmer. Hypertensiv/hypotensiv blodtrykk-dekompensasjon, forekomst av intrakavitære trykkgradienter, palpitasjoner. Hud: Petekkiale blødninger. Øvrige: Kutan nekrose, rastløshet, kvalme, hodepine, parestesier, skjelving, uresiaesthesia, fornemmelse av varme og uro, myoklone spasmer.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Akutt overdosering: Kvalme, oppkast, dårlig matlyst, skjelving, uro, palpitasjoner, hodepine, anginarelaterte smerter og uspesifikke brystsmerter. Hypertensjon, supraventrikulære/ventrikulære arytmier og ventrikulært flimmer, i tillegg til myokardiskemi.
Behandling: Infusjonen av dobutamin må avbrytes. Om nødvendig, må gjenopplivningsprosedyrer gjennomføres umiddelbart. Under intensivovervåkning må vitale parametre monitoreres og om nødvendig korrigeres, da balansert nivå av blodgasser og serumelektrolytter må sikres. Alvorlig ventrikulær arytmi kan behandles med administrering av lidokain eller en betareseptorblokker. Angina pectoris bør behandles med sublingvalt administrert nitrat eller om mulig en korttidsvirkende i.v. betablokker. Ved ev. utilsiktet oral administrering, kan resorpsjon reduseres ved å gi aktivt kull.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk katekolamin med positiv inotropisk effekt.
Virkningsmekanisme: Positiv inotropisk effekt er basert på agonistisk effekt på β1-reseptorer i hjerte, men også på α1-reseptorer i hjerte. Dobutamin har også agonistisk effekt på perifere β2-reseptorer, og i mindre grad på α2-reseptorer. I samsvar med farmakologisk profil oppstår positive kronotropiske virkninger så vel som virkninger på det perifere vaskulære system. Reduksjon i venstre ventrikulære fyllingstrykk og systemisk vaskulær motstand. Med høyere doser er det også redusert pulmonal motstand. Volumøkning som følge av økt minuttvolum antas å være årsak til økt blodtrykk. Redusert restitusjonstid for sinusknuten og AV-ledningstid. Effekt inntreffer 1-2 minutter etter oppstart av infusjon. Ved kontinuerlig infusjon oppnås steady state-plasmanivå først etter 10-12 minutter.
Absorpsjon: Effekt inntreffer 1-2 minutter etter oppstart av infusjon. Plasmakonsentrasjonen av dobutamin kan variere opp til det dobbelte hos pediatriske pasienter ved samme infusjonshastighet.
Fordeling: Vd: 0,2 liter/kg.
Halveringstid: 2-3 minutter, plasmaclearance 2,4 liter/minutt/m2. Ved kontinuerlig infusjon oppnås steady state-plasmanivå først etter 10-12 minutter. Steady state-plasmanivå økes doseavhengig og lineært ift. infusjonshastighet.
Metabolisme: Hovedsakelig i vev og lever.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin (>2/3 av dosen), og i mindre grad i galle.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Holdbarhet etter åpning eller fortynning: Vanligvis 24 timer ved 25°C, med mindre prepareringen har funnet sted under kontrollerte og godkjente aseptiske forhold. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør fortynnet oppløsning brukes umiddelbart. Hvis ikke brukt umiddelbart, er oppbevaringstiden og -forholdene behandlerens ansvar.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Dobutamin, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12,5 mg/ml5 × 20 ml (glassamp.)
036250
-
-
572,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.04.2020