Cyklokapron

Meda


Fibrinolysehemmer.

B02A A02 (Traneksamsyre)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Traneksamsyre 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Menoragi. Blødning eller blødningsrisiko ved økt lokal eller generell fibrinolyse eller fibrinogenolyse. Hereditært angionevrotisk syndrom.

Dosering

Anbefalt dosering er 2-3 tabletter 2-3 ganger daglig. Ved omtale av parenteral traneksamsyre, henvises det til Felleskatalogteksten for det aktuelle legemidlet for ytterligere informasjon. Ved nedenstående indikasjoner kan følgende dosering brukes:
Menoragi
2-3 tabletter 3-4 ganger daglig etter behov i 3-4 døgn. Tas først når rikelig blødning har startet. Ved svært store blødninger kan dosen økes til 2 tabletter (1 g) 6 ganger daglig.
Konisering
3 tabletter 3 ganger daglig i de første 2 ukene etter operasjonen.
Prostatektomi
5-10 ml i.v. 2-3 ganger daglig (den 1. dosen gis under operasjonen) i de 3 første dagene etter operasjonen, deretter 2-3 tabletter 2-3 ganger daglig til det ikke lenger foreligger makroskopisk hematuri.
Hematuri
2-3 tabletter 2-3 ganger daglig til det ikke lenger foreligger makroskopisk hematuri.
Alvorlige neseblødninger
3 tabletter 3 ganger daglig i 4-10 døgn, avhengig av når tampongen kan fjernes.
Tannkirurgiske operasjoner
Pasienter med hemofili eller von Willebrands sykdom gis straks før operasjonen faktor VIII-konsentrat eller faktor IX-konsentrat, samt traneksamsyre 10 mg/kg i.v. Etter operasjonen gis traneksamsyre 25 mg/kg peroralt 3-4 ganger pr. døgn i 6-8 døgn. Det kan bli nødvendig å gi koagulasjonsfaktor. Dette bør skje i samråd med lege som er spesialist på koagulasjon.
Hereditært angionevrotisk syndrom
Enkelte pasienter kjenner på seg når anfallene kommer og behandles intermitterende med 2-3 tabletter 2-3 ganger pr. døgn i noen dager. Andre pasienter behandles kontinuerlig med denne dose.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt nyrefunksjon: Blodnivået av traneksamsyre blir forhøyet hos pasienter med redusert nyrefunksjon. Følgende doseringsintervall anbefales:

  Serumkreatinin (μmol/liter)

  Dosering

  120-250

  15 mg/kg 2 ganger pr. døgn

  250-500

  15 mg/kg pr. døgn

  >500

  7,5 mg/kg pr. døgn

  Det bør utvises forsiktighet ved nyreinsuffisiens pga. risiko for akkumulering.
 • Barn <15 år med menoragi: Erfaring fra behandling finnes ikke.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Kan knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv tromboembolisk sykdom, som dyp venetrombose, pulmonær emboli og cerebral trombose. Subaraknoid blødning. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (risiko for akkumulering). Tidligere kramper.

Forsiktighetsregler

Bør ikke gis til pasienter med uregelmessige blødninger før årsaken er fastslått. Dersom menstruasjonsblødninger ikke reduseres tilstrekkelig med traneksamsyre, bør alternativ behandling vurderes. Det bør utvises stor forsiktighet ved kraftig hematuri fra de øvre urinveier, da det i enkelte tilfeller er observert obstruksjon i disse. Hos pasienter med uttalt tromboserisiko (familiær forekomst av tromboembolisk sykdom, tidligere tromboembolisk sykdom) skal traneksamsyre bare brukes når det er sterke medisinske grunner til det, og under streng medisinsk overvåkning. Traneksamsyre bør brukes med forsiktighet hos pasienter som bruker perorale antikonsepsjonsmidler, pga. økt risiko for trombose. Pasienter med disseminert intravasal koagulasjon som trenger behandling med traneksamsyre, må følges nøye opp av lege med erfaring i behandling av denne lidelsen. Tilfeller av kramper er rapportert i forbindelse med traneksamsyrebehandling. I koronar bypass-kirurgi (CABG) ble de fleste av disse tilfellene rapportert etter høye doser traneksamsyre gitt i.v.

Interaksjoner

Det er ikke observert klinisk viktige interaksjoner med traneksamsyre. Interaksjonsstudier med antikoagulerende midler er ikke utført. Samtidig behandling med traneksamsyre og antikoagulantia må kun utføres under nøye oppfølging av lege med adekvat erfaring på området.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetRisiko ved bruk under graviditet er ikke avklart og klinisk erfaring er begrenset. Dyreforsøk indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter.
AmmingPasserer over i morsmelk, men i så små mengder at risiko for påvirkning av barnet antas ikke å foreligge ved terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Doseavhengig gastrointestinalt ubehag er den mest vanlig sette bivirkningen, vanligvis mild og forbigående. Allergiske hudreaksjoner har blitt rapportert som en mindre vanlig bivirkning.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerSvimmelhet, hodepine, kvalme, diaré. Ortostatiske symptomer og hypotensjon kan oppstå. Kramper forekommer hyppigere ved bruk av høyere doser.
BehandlingSymptomatisk behandling, opprettholde diurese.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeUtøver en antifibrinolytisk effekt ved kompetitivt å hemme aktivering av plasminogen til plasmin. Er også en svak nonkompetitiv hemmer av plasmin. Benyttes ved såvel generelle som lokale fibrinolytiske blødninger.
AbsorpsjonRaskt. Ca. 40% absorberes ved peroral dosering. Biotilgjengeligheten er ca. 35%, og påvirkes ikke av samtidig inntak av mat. Cmax: Ca. 15 µg/ml etter 3 timer (1,5-2 g peroralt).
ProteinbindingCa. 3% bundet til plasminogen ved terapeutisk plasmanivå.
HalveringstidCa. 2 timer etter i.v. enkeltdose. Etter gjentatte orale doser blir t1/2 lengre.
Terapeutisk serumkonsentrasjonAntifibrinolytisk aktiv konsentrasjon lik 5-10 mg/liter.
UtskillelseUforandret via nyrene.

 

Pakninger, priser og refusjon

Cyklokapron, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
500 mg 30 stk. (blister)
459859
Blå resept 229,20 C
100 stk. (blister)
406514
Blå resept 320,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Cyklokapron TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.04.2021


Sist endret: 23.04.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)