Cyklokapron

Meda

Fibrinolysehemmer.

ATC-nr.: B02A A02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 B02A A02
Traneksamsyre
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2018) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Traneksamsyre 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Menoragi. Blødning eller blødningsrisiko ved økt lokal eller generell fibrinolyse eller fibrinogenolyse. Hereditært angionevrotisk syndrom.

Dosering

Anbefalt dosering er 2-3 tabletter 2-3 ganger daglig. Ved omtale av parenteral traneksamsyre, henvises det til Felleskatalogteksten for det aktuelle legemidlet for ytterligere informasjon. Ved nedenstående indikasjoner kan følgende dosering brukes:
Menoragi: 2-3 tabletter 3-4 ganger daglig etter behov i 3-4 døgn. Tas først når rikelig blødning har startet. Ved svært store blødninger kan dosen økes til 2 tabletter (1 g) 6 ganger daglig.
Konisering: 3 tabletter 3 ganger daglig i de første 2 ukene etter operasjonen.
Prostatektomi: 5-10 ml i.v. 2-3 ganger daglig (den 1. dosen gis under operasjonen) i de 3 første dagene etter operasjonen, deretter 2-3 tabletter 2-3 ganger daglig til det ikke lenger foreligger makroskopisk hematuri.
Hematuri: 2-3 tabletter 2-3 ganger daglig til det ikke lenger foreligger makroskopisk hematuri.
Alvorlige neseblødninger: 3 tabletter 3 ganger daglig i 4-10 døgn, avhengig av når tampongen kan fjernes.
Tannkirurgiske operasjoner: Pasienter med hemofili eller von Willebrands sykdom gis straks før operasjonen faktor VIII-konsentrat eller faktor IX-konsentrat, samt traneksamsyre 10 mg/kg i.v. Etter operasjonen gis traneksamsyre 25 mg/kg peroralt 3-4 ganger pr. døgn i 6-8 døgn. Det kan bli nødvendig å gi koagulasjonsfaktor. Dette bør skje i samråd med lege som er spesialist på koagulasjon.
Hereditært angionevrotisk syndrom: Enkelte pasienter kjenner på seg når anfallene kommer og behandles intermitterende med 2-3 tabletter 2-3 ganger pr. døgn i noen dager. Andre pasienter behandles kontinuerlig med denne dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Blodnivået av traneksamsyre blir forhøyet hos pasienter med redusert nyrefunksjon. Følgende doseringsintervall anbefales:

Serumkreatinin (μmol/liter)

Dosering

120-250

15 mg/kg 2 ganger pr. døgn

250-500

15 mg/kg pr. døgn

>500

7,5 mg/kg pr. døgn

Det bør utvises forsiktighet ved nyreinsuffisiens pga. risiko for akkumulering. Barn <15 år med menoragi: Erfaring fra behandling finnes ikke.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kan knuses. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv tromboembolisk sykdom, som dyp venetrombose, pulmonær emboli og cerebral trombose. Subaraknoid blødning. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (risiko for akkumulering). Tidligere kramper.

Forsiktighetsregler

Bør ikke gis til pasienter med uregelmessige blødninger før årsaken er fastslått. Dersom menstruasjonsblødninger ikke reduseres tilstrekkelig med traneksamsyre, bør alternativ behandling vurderes. Det bør utvises stor forsiktighet ved kraftig hematuri fra de øvre urinveier, da det i enkelte tilfeller er observert obstruksjon i disse. Hos pasienter med uttalt tromboserisiko (familiær forekomst av tromboembolisk sykdom, tidligere tromboembolisk sykdom) skal traneksamsyre bare brukes når det er sterke medisinske grunner til det, og under streng medisinsk overvåkning. Pasienter med disseminert intravasal koagulasjon som trenger behandling med traneksamsyre, må følges nøye opp av lege med erfaring i behandling av denne lidelsen. Tilfeller av kramper er rapportert i forbindelse med traneksamsyrebehandling. I koronar bypass-kirurgi (CABG) ble de fleste av disse tilfellene rapportert etter høye doser traneksamsyre gitt i.v.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B02A A02
Det er ikke observert klinisk viktige interaksjoner med traneksamsyre. Interaksjonsstudier med antikoagulerende midler er ikke utført. Samtidig behandling med traneksamsyre og antikoagulantia må kun utføres under nøye oppfølging av lege med adekvat erfaring på området.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko ved bruk under graviditet er ikke avklart og klinisk erfaring er begrenset. Dyreforsøk indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter.
Amming: Passerer over i morsmelk, men i så små mengder at risiko for påvirkning av barnet antas ikke å foreligge ved terapeutiske doser.
Traneksamsyre

Bivirkninger

Doseavhengig gastrointestinalt ubehag er en mest vanlig rapportert bivirkning, vanligvis mild og forbigående. Bivirkningshyppighet ved oral dose på 4 g pr. dag: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Kvalme, oppkast, diaré. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Allergiske hudreaksjoner. Hypotensjon ved hurtig i.v. injeksjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Fargesynsdefekt og andre synsforstyrrelser. Svimmelhet. Tromboemboliske tilfeller. Ukjent frekvens: Kramper, særlig ved tilfeller av feilbruk.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, diaré. Ortostatiske symptomer og hypotensjon kan oppstå. Kramper forekommer hyppigere ved bruk av høyere doser.
Behandling: Symptomatisk behandling, opprettholde diurese.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: B02A A02

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Utøver en antifibrinolytisk effekt ved kompetitivt å hemme aktivering av plasminogen til plasmin. Er også en svak nonkompetitiv hemmer av plasmin. Benyttes ved såvel generelle som lokale fibrinolytiske blødninger.
Absorpsjon: Raskt. Ca. 40% absorberes ved peroral dosering. Biotilgjengeligheten er ca. 35%, og påvirkes ikke av samtidig inntak av mat. Cmax: Ca. 15 µg/ml etter 3 timer (1,5-2 g peroralt).
Proteinbinding: Ca. 3% bundet til plasminogen ved terapeutisk plasmanivå.
Halveringstid: Ca. 2 timer etter i.v. enkeltdose. Etter gjentatte orale doser blir t1/2 lengre.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Antifibrinolytisk aktiv konsentrasjon lik 5-10 mg/liter.
Utskillelse: Uforandret via nyrene.

Sist endret: 31.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.06.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Cyklokapron, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg30 stk. (blister)
459859
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
229,20C
100 stk. (blister)
406514
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
320,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diurese: Urinutskillelse.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri: Blod i urinen.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

koagulasjonsfaktor: Protein som deltar i koagulasjonsprosessen, og som derved stopper blødning. Det finnes flere forskjellige koagulasjonsfaktorer, med ulike oppgaver i koagulasjonsprosessen.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

menoragi (kraftig menstruasjonsblødning, økt menstruasjonsblødning): Kraftig og regelmessig menstruasjon som varer mer enn 8 dager og/eller med blødningsmengde over 80 ml/menstruasjon. Hos de fleste er årsaken ukjent, men kjente årsaker er livmorinnlegg (spiral) og livmorknuter (myomer).

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

von willebrands sykdom: Blødersykdom med slimhinneblødninger som vanligste symptom.