Hostedempende middel.

ATC-nr.: R05D A01

   

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R05D A01
Etylmorfin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av etylmorfin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Etylmorfin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at etylmorfin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 18.12.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

MIKSTUR, oppløsning: 1 ml inneh.: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg, sagradabarkekstrakt 50 mg, etanol, sukrose, benzosyre, sakkarinnatrium, glukosesirup, sitronsyremonohydrat, renset vann. Fargestoff: Karamell (E 150). Sukkerholdig. Mentolsmak.


Indikasjoner

Luftveisirritasjoner og vedvarende tørrhoste ved øvre luftveisinfeksjoner.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 5-10 ml 3-4 ganger daglig.
Barn: 6-12 år: 5 ml 3-4 ganger daglig. 2-5 år: 2,5 ml 3-4 ganger daglig.
Administrering: Skal helst inntas ufortynnet. Måleredskap skal brukes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Respirasjonsdepresjon.

Forsiktighetsregler

Langvarig bruk kan føre til avhengighet. Bør ikke gis til barn <2 år. Respirasjonsnedsettende effekt av etylmorfin bør vurderes ved obstruktiv luftveissykdom som søvnapnésyndrom. Samtidig bruk av beroligende legemidler (benzodiazepiner e.l.) kan føre til sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. Denne legemiddelkombinasjonen bør derfor bare forskrives dersom det ikke finnes alternative behandlingsmuligheter, og begge legemidlene bør brukes med laveste effektive dose og behandlingen bør være så kort som mulig. Pasienten bør følges nøye for tegn/symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. Informer pasient/omsorgspersoner om disse symptomene. Inneholder 4,4% v/v etanol, dvs. 1,76 ml etanol pr. døgn ved maks. dose. Dette bør tas hensyn til hos gravide og ammende, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdom eller epilepsi. Skadelig ved alkoholproblemer. Inneholder sukrose og glukose og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder benzosyre. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Reaksjonsevnen kan påvirkes.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R05D A01
Samtidig bruk av opioider og beroligende legemidler som benzodiazepiner, barbiturater eller alkohol øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død pga. additiv CNS-depressiv effekt. Dosen og varigheten av samtidig bruk bør være begrenset.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør kun brukes i terapeutiske doser i korte perioder pga. risiko for påvirkning (tilvenning) hos barnet. Skal kun brukes dersom fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Skal ikke brukes over lengre tid under amming pga. fare for tilvenning hos barnet.
Etylmorfin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeBrekning, kvalme
Hud
Ukjent frekvensUrticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, angioødem
Lever/galle
VanligeGalleveisdyskinesi
Ukjent frekvensLeverreaksjon (som transaminasestigning)
Nevrologiske
Mindre vanligeOmtåket tilstand og dysfori (spesielt ved høye doser)
Ukjent frekvensHallusinasjon, somnolens, tretthet
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensUrinretensjon
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleBrekning, kvalme
Lever/galleGalleveisdyskinesi
Mindre vanlige
NevrologiskeOmtåket tilstand og dysfori (spesielt ved høye doser)
Ukjent frekvens
HudUrticaria, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, angioødem
Lever/galleLeverreaksjon (som transaminasestigning)
NevrologiskeHallusinasjon, somnolens, tretthet
Nyre/urinveierUrinretensjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Toksisitet potenseres av barbiturater, benzodiazepiner og alkohol.
Symptomer: CNS-påvirkning (eksitasjon, depresjon), respirasjonshemming, sløvhet, svimmelhet, ataksi, hodepine, eksitasjon, tremor, motorisk uro, miose, samt påvirket respirasjon hos spedbarn. Erytem, koma, delirium, kramper, ev. hypotensjon. Kvalme, brekninger. Ved alvorlig forgiftning risiko for rabdomyolyse og nyresvikt. Stor individuell følsomhet; eldre, små barn og spedbarn <1 år er spesielt følsomme.
Behandling: Symptomatisk. Ved ev. ventrikkeltømming, brukes kull. Respirasjon, bevissthetsgrad og sirkulasjon overvåkes nøye. Ved respirasjonsdepresjon gis nalokson. Høy beredskap for assistert respirasjon. Ved kramper gis diazepam.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R05D A01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Demper hosterefleksen ved direkte effekt på hostesenteret i den forlengede marg. Virketid 4-6 timer. Inneholder sagradabarkekstrakt for å motvirke etylmorfins forstoppende effekt.
Halveringstid: Terminal t1/2 2 timer.
Utskillelse: Via urin.

Sist endret: 02.07.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.06.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Cosylan, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
125 ml
541409
SPC_ICONBlå resept
-
114,40B
300 ml
429076
SPC_ICONBlå resept
-
154,80B

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

galleveisdyskinesi: Unormal bevegelsesforstyrrelse i galleveiene, ofte med smertefulle kramper. Årsaken er ukjent. Kan også være en fellesbetegnelse for lidelser i galleveissystemet som skyldes sykdom.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.