Cortison

Takeda


Kortikosteroid.

H02A B10 (Kortison)TABLETTER 25 mg: Hver tablett inneh.: Kortisonacetat 25 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Alvorlige lidelser der først og fremst antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt tilsiktes.

Dosering

Må avpasses individuelt og varierer med sykdommens art og pasientens reaksjon. Ved korttidsbehandling gis gjerne 300 mg kortison 1. dag, synkende til 100 mg daglig, fordelt på 4-6 doser. Som vedlikeholdsdose ved kroniske sykdommer gis opptil 50 mg pr. dag, fordelt på 4 doser. Rent unntaksvis større doser.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Kortison kan undertrykke binyrebarkens funksjon og medføre fare for insuffisiens ved for rask seponering, særlig etter langtidsterapi. Ved stress kan dette føre til livstruende situasjoner, og seponering bør derfor bare skje etter forutgående dosereduksjon.
Administrering: Kan knuses. Kan deles (med delekors). Delekorset er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Systemiske soppinfeksjoner. Pasienter som nylig er blitt vaksinert med levende virus.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved Cushings syndrom, magesår, herpes simplex i øyet, diabetes mellitus, nyre- og hjerteinsuffisiens, osteoporose, tromboflebitt og ulcerøs kolitt. Bør brukes med forsiktighet ved kjent eller mistenkt infeksjon som ikke kontrolleres med antibiotika. Mottakeligheten for infeksjon kan øke, eksisterende infeksjon kan forverres og latent infeksjon (bl.a. tuberkulose) kan aktiveres. Symptomene kan maskeres inntil infeksjonen er blitt alvorlig. Samtidig bruk av andre legemidler: Se Interaksjoner. Psykiatriske bivirkninger: Kan opptre ved systemisk kortikosteroidbehandling. Risikoen kan være høyere ved bruk av høye doser. I tillegg kan emosjonell ustabilitet eller psykotiske tendenser forverres. Dette kan oppstå ved behandlingsstart og under dosejustering. Symptomer vil typisk kunne oppstå i løpet av noen dager/uker etter behandlingsstart. De fleste symptomene forsvinner ved dosereduksjon/seponering, men spesifikk behandling kan være nødvendig. Psykiatriske effekter med ukjent frekvens er rapportert ved seponering. Pasient og/eller omsorgsperson bør oppfordres til å søke medisinsk hjelp ved psykiatriske symptomer, spesielt ved mistanke om depresjon eller selvmordstanker. Synsforstyrrelser: Kan sees ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som kan omfatte grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Barn: Kan medføre risiko for vekstretardasjon og ved langtidsbehandling bør barnets vekst og utvikling følges nøye. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Pga. mangesidige effekter kan steroider gi tilsvarende mange interaksjoner, ikke minst ved annen samtidig hormonell behandling. Vaksiner: Samtidig bruk med levende eller svekkede vaksiner er kontraindisert. Systemisk behandling >2 uker gir risiko for nedsatt vaksinerespons av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener. Hvis mulig bør antistoffer mot aktuelle agens måles, og revaksinasjon bør vurderes ved lave titere. NSAID: Ved kombinasjon med kortikosteroider og NSAID øker risikoen for gastrointestinale komplikasjoner, væske- og elektrolyttforstyrrelser og blodtrykksøkning. Antihypertensiver: Kortison kan redusere effekten av antihypertensiver. Antikoagulantia: Forsiktighet bør utvises hos pasienter som bruker perorale antikoagulantia (som warfarin), spesielt ved bruk av høye doser, da kortison kan øke koagulasjonstiden og dermed påvirke effekten av antikoagulantia. INR bør overvåkes og warfarindosen tilpasses ut i fra dette. Fluorokinoloner: Både bruk av fluorokinoloner og glukokortikoider gir additive effekter og øker risikoen for senerupturer. Antidiabetika: Steroider i kombinasjon med antidiabetika kan gi forverrelse av diabetes. Barbiturater: Kan gi nedsatt effekt av kortison. Syklofosfamid: Samtidig inntak kan gi initialt nedsatt, senere økt (toksisk) effekt av syklofosfamid. Fenytoin, karbamazepin og rifampicin: Kan nedsette effekten av kortison. CYP3A-hemmere, inkl. kobicistat: Samtidig bruk forventes å øke risikoen for systemiske kortikosteroidbivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske effekter. Grapefruktjuice: Inntak av 1/2-1 liter grapefruktjuice kan hemme nedbrytningen av kortikosteroider, og økt mineralkortikoid effekt er påvist.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ikke påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk i svangerskapet. Etter langtidsbehandling av gravide er det påvist redusert fødsels- og placentavekt. Risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Skal kun brukes dersom kvinnens kliniske tilstand gjør behandling med kortison nødvendig.
Amming: Utskilles i morsmelk. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes, særlig ved langtidsbehandling og ved bruk av høye doser. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Behandling med kortikosteroider kan føre til menstruasjonsforstyrrelser og amenoré. Langvarig kortikosteroidterapi kan hemme spermatogenesen (redusert produksjon, samt nedsatt motilitet av sædcellene).

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Liten risiko for akutt toksisitet etter overdosering. Akutt overdose kan muligens forverre underliggende sykdom som ulcus, elektrolyttforstyrrelser, infeksjoner og ødem.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer sannsynligvis transkripsjonen dvs. dannelse av mRNA kodet av DNA. Påvirker dannelsen av cellefunksjonsregulerende proteiner med resulterende katabolsk effekt i muskel, hud, lymfe, fett og bindevev, anabolsk effekt i lever.
Absorpsjon: God.
Proteinbinding: Ca. 80% til transkortin og ca. 10% til albumin.
Halveringstid: Ca. 90 minutter.
Metabolisme: I lever ved reduktive reaksjoner og påfølgende glukuronidering til inaktive forbindelser.
Utskillelse: I urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Cortison, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
25 mg 100 stk. (boks)
058404
Blå resept 483,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Cortison TABLETTER 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.03.2018


Sist endret: 08.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)