Competact

Takeda
TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg/850 mg: Hver tablett inneh.: Pioglitazonhydroklorid 15 mg, metforminhydroklorid 850 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne med diabetes mellitus type 2, spesielt overvektige, med utilstrekkelig glykemisk kontroll tross maks. tolerert dose oral metformin som monoterapi. Etter initiering av behandling med pioglitazon bør pasienten undersøkes etter 3-6 måneder for å vurdere behandlingsrespons (f.eks. reduksjon av HbA1c). Hos pasienter som ikke viser tilfredsstillende respons bør pioglitazon seponeres. Pga. mulig risiko ved videre behandling, bør forskriver bekrefte at fordelene ved pioglitazon er opprettholdt ved etterfølgende rutineundersøkelser.

Dosering

Voksne med normal nyrefunksjon (GFR ≥90 ml/minutt): Vanlig dose er pioglitazon 30 mg i tillegg til metforminhydroklorid 1700 mg daglig (1 tablett 2 ganger daglig). Dosetitrering med pioglitazon (i tillegg til optimal metformindose) bør vurderes før overgang til Competact. Dersom klinisk egnet, kan direkte overgang fra metformin monoterapi til Competact vurderes.
Eldre: Nyrefunksjon kontrolleres regelmessig. Behandling startes med lavest tilgjengelige dose og økes gradvis, spesielt i kombinasjon med insulin.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Bør ikke brukes ved nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: GFR bør måles før behandlingsoppstart, deretter minst 1 gang pr. år. Hos pasienter med økt risiko for ytterligere nedsatt nyrefunksjon og hos eldre, bør nyrefunksjonen undersøkes hyppigere, f.eks. hver 3.-6. måned. Maks. daglig metformindose bør helst fordeles på 2-3 daglige doser. Faktorer som kan øke risikoen for laktacidose bør vurderes før man igangsetter behandling hos pasienter med GFR <60 ml/minutt. Dersom styrken av Competact ikke passer, bør isteden enkeltkomponenter brukes.

GFR
(ml/minutt)

Metformin

Pioglitazon

60-89

Maks. daglig dose er 3000 mg. Dosereduksjon kan vurderes i forhold til sviktende nyrefunksjon.

Ingen dosejustering Maks. daglig dose er 45 mg.

45-59

Maks. daglig dose er 2000 mg. Startdosen skal ikke være større enn halvparten av maksimaldosen.

 

30-44

Maks. daglig dose er 1000 mg. Startdosen skal ikke være større enn halvparten av maksimaldosen.

 

<30

Metformin er kontraindisert

 

Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Administrering: Tatt med eller rett etter mat, kan gastrointestinale symptomer reduseres. Svelges med 1 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hjertesvikt eller tidligere hjertesvikt (NYHA I-IV). Nåværende eller tidligere blærekreft. Ikke tidligere undersøkt makroskopisk hematuri. Akutt eller kronisk sykdom som kan forårsake vevshypoksi, som hjerte- eller respirasjonssvikt, nylig hjerteinfarkt, sjokk. Nedsatt leverfunksjon. Akutt alkoholforgiftning, alkoholisme. Enhver type akutt metabolsk acidose (som laktacidose, diabetisk ketoacidose). Diabetisk prekoma. Alvorlig nyresvikt (GFR <30 ml/minutt). Akutte forhold med potensiell innvirkning på nyrefunksjonen, som dehydrering, alvorlig infeksjon og sjokk. Intravaskulær administrering av joderte kontrastmidler. Amming.

Forsiktighetsregler

Laktacidose er en sjelden, men alvorlig komplikasjon, og forekommer oftest ved forverring av nyrefunksjonen eller ved kardiorespiratorisk sykdom eller sepsis. Metforminakkumulering oppstår ved akutt forverring av nyrefunksjonen, og dette øker risikoen for laktacidose. Ved ev. dehydrering (kraftig diaré eller oppkast, feber eller redusert væskeinntak) bør Competact seponeres midlertidig, og det anbefales å kontakte helsepersonell. Oppstart av behandling som kan føre til akutt svekket nyrefunksjon (som antihypertensiver, diuretika og NSAID), skal skje med forsiktighet. Andre risikofaktorer for laktacidose er høyt alkoholinntak, leverinsuffisiens, utilstrekkelig kontrollert diabetes, ketose, langvarig faste og enhver tilstand som er forbundet med hypoksi, samt samtidig bruk av legemidler som kan forårsake laktacidose. GFR bør måles før behandling igangsettes og deretter regelmessig. Særlig forsiktighet i situasjoner hvor nyrefunksjonen kan reduseres. Pioglitazon kan gi væskeretensjon, som kan forverre eller utløse hjertesvikt. Behandling av pasienter med minst én risikofaktor for utvikling av kongestiv hjertesvikt bør startes med laveste dose og økes gradvis. Pasienter, særlig de med redusert hjertefunksjon, bør observeres for tegn på hjertesvikt, vektøkning eller ødem. Tilfeller av hjertesvikt er rapportert når pioglitazon er brukt i kombinasjon med insulin eller ved tidligere hjertesvikt. Tilfeller av perifert ødem og hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og NSAID, inkl. COX-2-hemmere. Pioglitazon bør seponeres ved forstyrrelser i kardial status. Insidensen av ødem, vektøkning og hjertesvikt er imidlertid økt. Økt dødelighet grunnet hjertesvikt er ikke observert. Vekten overvåkes nøye, da økning kan være symptom på hjertesvikt. Kombinasjon med insulin vurderes med forsiktighet hos eldre pga. økt risiko for alvorlig hjertesvikt. Fordeler og risiko hos eldre bør vurderes nøye, både før og under behandling, pga. aldersrelaterte risikofaktorer (spesielt blærekreft, brudd og hjertesvikt). Data har antydet en liten, økt risiko for blærekreft hos diabetikere behandlet med pioglitazon. Risikofaktorer for blærekreft (inkl. alder, røykevaner, eksponering for enkelte yrkesrelaterte eller kjemoterapeutiske midler, f.eks. syklofosfamid eller tidligere stråling i bekkenområdet) bør vurderes før initiering av pioglitazonbehandling. Enhver årsak til makroskopisk hematuri bør undersøkes før initiering av pioglitazonbehandling. Pasienten bør oppfordres til å kontakte lege ved makroskopisk hematuri eller andre symptomer som dysuri eller blæretenesmer. Leverenzymer bør sjekkes før behandlingsstart og måles regelmessig. Behandling bør ikke initieres ved ALAT >2,5 × ULN eller andre tegn på leversykdom. Dersom ALAT-nivåene øker til 3 × ULN under behandlingen, bør leverenzymnivåene undersøkes snarest. Dersom ALAT forblir >3 × ULN, bør behandlingen seponeres. Ved symptomer på nedsatt leverfunksjon, inkl. uforklarlig kvalme, oppkast, magesmerter, utmattelse, anoreksi, mørk urin, bør leverenzymene sjekkes og seponering vurderes. Ved gulsott bør behandlingen seponeres. Kombinasjon med sulfonylurea gir risiko for doserelatert hypoglykemi. Reduksjon i sulfonylureadosen kan være nødvendig. For hvert av virkestoffene er det sett en liten reduksjon i hemoglobin- (3-4% relativ reduksjon) og hematokritverdi (3,6-4,1% relativ reduksjon) samsvarende med hemodilusjon. Nyoppstått eller forverret diabetisk makulaødem med redusert synsskarphet, er rapportert. Mange av disse pasientene rapporterte samtidig perifert ødem. Årsakssammenhengen er uklar, men forskriver må ved synsforstyrrelser være oppmerksom på muligheten for makulaødem, og oftalmologisk undersøkelse bør vurderes. Behandling må seponeres ved kirurgiske inngrep under generell, spinal eller epidural anestesi, og gjenopptas tidligst 48 timer etter inngrepet eller etter gjenopptatt peroral ernæring, forutsatt at nyrefunksjonen er vurdert på nytt og funnet stabil. Økt forekomst av frakturer er sett hos kvinner. Epidemiologiske studier antyder økt risiko hos både menn og kvinner. Risikoen for frakturer skal tas i betraktning ved langtidsbehandling. Behandlingen kan føre til fornyet eggløsning hos pasienter med polycystisk ovariesyndrom, pga. økt virkning av insulin. Disse pasientene bør opplyses om risiko for graviditet. Dersom pasienten forsøker å bli/blir gravid, bør behandlingen seponeres.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet ved samtidig administrering av CYP2C8-inhibitorer eller -induktorer. Dosejustering/-endring i diabetesbehandling kan være nødvendig. Alkoholforgiftning gir økt risiko for laktacidose, spesielt ved faste, underernæring/feilernæring eller nedsatt leverfunksjon. Samtidig bruk anbefales derfor ikke. Intravaskulær administrering av joderte kontrastmidler kan føre til kontraindusert nefropati, som kan medføre akkumulering av Competact og økt risiko for laktacidose. Preparatet skal seponeres før avbildningsprosedyren eller idet den skal utføres, og ikke gjenopptas før minst 48 timer etter prosedyren, forutsatt at nyrefunksjonen er vurdert på nytt og funnet å være stabil. Ved oppstart eller bruk av legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen negativt (f.eks NSAID, inkl. selektive COX-2-hemmere), ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorantagonister og diuretika, er nøye overvåkning av nyrefunksjonen nødvendig. Kationiske legemidler som elimineres via renal tubulær sekresjon (f.eks. cimetidin) kan interagere med metformin ved å konkurrere om felles tubulære transportsystemer. Samtidig bruk av cimetidin har vist økt systemisk metformineksponering (AUC) med 50% og Cmax med 81%. Nøye monitorering av glykemisk kontroll, dosejustering innen anbefalt doseområde og endring i diabetesbehandling bør vurderes når kationiske legemidler som elimineres via renal tubulær sekresjon gis samtidig. Glukokortikoider (systemiske og lokale), β2-agonister og diuretika har intrinsisk hyperglykemisk aktivitet. Pasienten bør informeres og hyppigere kontroll av blodglukosen utføres, spesielt ved behandlingsstart. ACE-hemmere kan redusere blodglukosenivåene.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Anbefales ikke til kvinner i fertil alder som ikke bruker prevensjon. Behandling bør seponeres dersom pasienten ønsker å bli gravid. Dyrestudier har vist fostertoksisitet relatert til den farmakologiske virkningsmekanismen til pioglitazon.
Amming: Data mangler. Både pioglitazon og metformin er påvist i melk hos diende rotter. Det er ukjent om amming vil føre til at spedbarn eksponeres for legemidlet. Skal derfor ikke brukes til ammende.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte1, appetittløshet1, diaré1, kvalme1, oppkast1
Mindre vanligeFlatulens
Generelle
VanligeØdem
Hjerte
Ukjent frekvensHjertesvikt
Hud
Svært sjeldneErytem, kløe, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet og allergisk reaksjon
Kjønnsorganer/bryst
VanligeErektil dysfunksjon
Lever/galle
Ukjent frekvensHepatitt
Luftveier
VanligeØvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeSinusitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, fraktur
Nevrologiske
VanligeDysgeusi, hodepine, hypoestesi
Mindre vanligeInsomni
Nyre/urinveier
VanligeHematuri
Stoffskifte/ernæring
VanligeØkt vekt
Svært sjeldneLaktacidose, redusert absorpsjon av vitamin B12 med reduksjon av serumnivåer
Svulster/cyster
Mindre vanligeBlærekreft
Undersøkelser
Ukjent frekvensUnormal leverfunksjonstest2, økt ALAT
Øye
VanligeSynsforstyrrelse
Ukjent frekvensMakulaødem

1Oppstår oftest under initiering og opphører i de fleste tilfeller spontant.

2Opphører ved seponering av metformin.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte1, appetittløshet1, diaré1, kvalme1, oppkast1
Vanlige
Blod/lymfeAnemi
GenerelleØdem
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
LuftveierØvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, fraktur
NevrologiskeDysgeusi, hodepine, hypoestesi
Nyre/urinveierHematuri
Stoffskifte/ernæringØkt vekt
ØyeSynsforstyrrelse
Mindre vanlige
GastrointestinaleFlatulens
LuftveierSinusitt
NevrologiskeInsomni
Svulster/cysterBlærekreft
Svært sjeldne
HudErytem, kløe, urticaria
Stoffskifte/ernæringLaktacidose, redusert absorpsjon av vitamin B12 med reduksjon av serumnivåer
Ukjent frekvens
HjerteHjertesvikt
ImmunsystemetOverfølsomhet og allergisk reaksjon
Lever/galleHepatitt
UndersøkelserUnormal leverfunksjonstest2, økt ALAT
ØyeMakulaødem

1Oppstår oftest under initiering og opphører i de fleste tilfeller spontant.

2Opphører ved seponering av metformin.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Stor metforminoverdose eller samtidige risikofaktorer for laktacidose, kan føre til laktacidose som må behandles på sykehus. Høyeste rapporterte pioglitazondose er 120 mg/dag i 4 dager, deretter 180 mg/dag i 7 dager, og medførte ingen symptomer.
Behandling: Den mest effektive måten å fjerne laktat og metformin på er hemodialyse.

Egenskaper

Klassifisering: Blodglukosesenkende middel. Pioglitazon er et tiazolidindion, metformin et biguanid.
Virkningsmekanisme: Pioglitazon: Reduksjon i insulinresistens via aktivering av spesifikke nukleære reseptorer (peroksisomal proliferatoraktivert gammakjernereseptor, PPARγ) som fører til økt insulinsensitivitet i lever, fett og muskel-skjelettceller. Reduserer hepatisk glukoseproduksjon og øker perifer glukoseomsetning ved insulinresistens. Den forbedrede glykemiske kontrollen er forbundet med reduksjon i insulinkonsentrasjon, både fastende og etter måltid. Betacellefunksjonen bedres, og insulinsensitivitet økes. Vektøkningen skyldes en reduksjon i abdominalt fett og økning i ekstraabdominalt fett. Tilsvarende endringer i kroppsfettfordeling har gitt forbedret insulinsensitivitet. Gir reduksjon i total mengde plasmatriglyserider og frie fettsyrer, økning i HDL-kolesterol, uten økt LDL. Metformin: Senker basal og postprandial plasmaglukose. Stimulerer ikke insulinsekresjon og produserer derfor ikke hypoglykemi. Metformin reduserer hepatisk glukoseproduksjon ved å hemme glukoneogenese og glykogenolyse, øke insulinfølsomheten i muskler, forbedre perifert opptak og anvendelse av glukose, og ved å forsinke intestinal glukoseabsorpsjon. Metformin stimulerer intracellulær glykogensyntese og har gunstig effekt på lipidmetabolismen.
Absorpsjon: Pioglitazon: Raskt. Cmax vanligvis etter 2 timer. Proporsjonal økning i plasmakonsentrasjonen for doser 2-60 mg. Absolutt biotilgjengelighet >80%. Metformin: Absorpsjonen er mettbar og ufullstendig. Farmakokinetikken er ikke-lineær. Tmax etter 2,5 timer. Absolutt biotilgjengelighet for metformin 500 mg er ca. 50-60%. Ikke-absorbert fraksjon gjenfunnet i feces: 20-30%.
Proteinbinding: Pioglitazon og alle aktive metabolitter >99%. Metformin: Ubetydelig.
Fordeling: Pioglitazon: Vd: 0,25 liter/kg. Metformin: Vd: 63-276 liter. Røde blodlegemer representerer sannsynligvis et sekundært distribusjonskammer.
Halveringstid: Pioglitazon: 5-6 timer. For total mengde aktive metabolitter 16-23 timer. Steady state etter 4-7 dager. Metformin: Ca. 6,5 timer. Ved normal dosering nås steady state innen 24-48 timer og er generelt lavere enn 1 μg/ml.
Metabolisme: Pioglitazon: Utbredt hepatisk metabolisering via hydroksylering av alifatiske metylengrupper, primært via CYP2C8. 3 av 6 metabolitter er aktive.
Utskillelse: Pioglitazon: Ca. 55% i feces og 45% via urinen. Metformin: Uforandret i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Competact, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 mg/850 mg56 stk. (blister)
100805
Blå resept
-
415,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.09.2018