Clarityn

Bayer AB

Antihistamin. Selektiv histamin1-reseptorantagonist.

ATC-nr.: R06A X13

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R06A X13
Loratadin
 
PNEC: 5,3 μg/liter
Salgsvekt: 114,23156 kg
Miljørisiko: Bruk av loratadin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Loratadin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Loratadin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 12.02.2019) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 10 mg: Hver tablett inneh.: Loratadin 10 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt og kronisk idiopatisk urticaria.
Reseptfri bruk: Voksne og barn >12 år og >30 kg: Korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi.

Dosering

Voksne, inkl. eldre, og barn ≥6 år og kroppsvekt >30 kg: 1 tablett 1 gang daglig.
Barn <6 år eller kroppsvekt ≤30 kg: Andre legemiddelformer er bedre egnet.
Barn <2 år: Effekt og sikkerhet er ikke klarlagt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved alvorlig svekket leverfunksjon bør det gis lavere startdose pga. mulig redusert loratadinclearance. Startdose 1 tablett (10 mg) hver 2. dag er anbefalt hos voksne og barn >30 kg. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved nyresvikt.
Administrering: Kan tas med eller uten mat, sammen med 1 glass vann. Kan knuses. Kan deles for å lette svelging (delestrek), men ikke for dele opp i 2 like doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Gis med forsiktighet ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Behandling bør avbrytes 48 timer før hudprikktest, siden antihistaminer kan forhindre eller redusere en ellers positiv reaksjon. Kan i sjeldne tilfeller gi døsighet, som kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R06A X13
Potensielt kan alle CYP3A4-hemmere eller CYP2D6-hemmere gi forhøyede nivåer av loratadin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Misdannelser eller føto/neonatal-toksisitet er ikke sett, men anbefales ikke under graviditet pga. forsiktighetshensyn.
Amming: Utskilles i morsmelk. Anbefales ikke under amming.
Loratadin

Bivirkninger

Voksne og ungdom: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske: Somnolens. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Nevrologiske: Insomni. Øvrige: Hodepine, økt appetitt. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Kvalme, munntørrhet, gastritt. Hjerte/kar: Takykardi, palpitasjon. Hud: Utslett, alopesi. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner (inkl. angioødem og anafylaksi). Lever/galle: Abnormal leverfunksjon. Nevrologiske: Svimmelhet, kramper. Øvrige: Fatigue. Ukjent frekvens: Undersøkelser: Vektøkning. Barn 2-12 år: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, nervøsitet, fatigue.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Somnolens, takykardi og hodepine. Overdosering øker forekomsten av antikolinerge symptomer.
Behandling: Generell symptomatisk og understøttende som institueres og opprettholdes, så lenge det er nødvendig. Administrering av aktivt kull som suspensjon med vann kan forsøkes. Mageskylling kan overveies. Loratadin fjernes ikke ved hemodialyse. Medisinsk overvåkning skal fortsette etter akuttbehandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R06A X13

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Perifere H1-reseptorer blokkeres i tidlig histaminindusert fase. Hovedmetabolitten desloratadin står for en god del av klinisk effekt.
Absorpsjon: Rask og fullstendig. Betydelig førstepassasjemetabolisme. Tmax for loratadin og desloratadin er hhv. 1-1,5 og 1,5-3,7 timer.
Proteinbinding: 97-99% (loratadin) og 73-76% (desloratadin). Gjennomsnittlig eliminasjons t1/2: Loratadin: 8,4 timer, desloratadin: 28 timer. Ved redusert leverfunksjon kan t1/2 forlenges vesentlig.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: 40% via nyrene, 42% via feces over ca. 10 dager. Ca. 27% av dosen elimineres i urinen i løpet av de første 24 timer. <1% utskilles uforandret som loratadin eller desloratadin.

Pakninger uten resept

7 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 26.02.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.02.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Clarityn, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
10 mg7 stk. (blister)
444943
-
Byttegruppe
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

cyp2d6-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2D6. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2D6, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2D6: Bupropion, cinacelet, duloksetin, fluoksetin, levomepromacin, metadon, mirabegron, paroksetin, terbinafin.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.