Clarithromycin

Teva


Makrolidantibiotikum.

J01F A09 (Klaritromycin)TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg og 500 mg: Hver tablett inneh.: Klaritromycin 250 mg, resp. 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Allurarød AC (E 129), tartrazin (E 102), indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av akutte og kroniske bakterieinfeksjoner forårsaket av klaritromycinfølsomme bakterier. Øvre luftveisinfeksjoner som faryngitt og sinusitt. Nedre luftveisinfeksjoner som akutt forverring av kronisk bronkitt og samfunnservervet pneumoni. Infeksjoner i hud og bindevev av mild til moderat alvorlighetsgrad. I passende kombinasjon med antibakterielle legemiddelregimer og et legemiddel mot ulcussykdom for utrydding av H. pylori hos pasienter med ulcussykdom assosiert med H. pylori. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering

Avhenger av pasientens kliniske tilstand og må bestemmes av legen. Vanlig varighet er 6-14 dager. Behandlingen bør pågå i minst 2 dager etter at symptomene har avtatt. Ved infeksjoner forårsaket av Streptococcus pyogenes (gruppe A betahemolytiske streptokokker) bør behandlingsvarighet være minst 10 dager.
Voksne og ungdom: Vanlig dose er 250 mg 2 ganger daglig. Ved alvorlige infeksjoner kan dosen økes til 500 mg 2 ganger daglig. Ved luftveisinfeksjoner som skyldes høye resistensnivåer hos visse patogene mikroorganismer (f.eks. S. pneumonia), er penicillin fremdeles førstevalget. Klaritromycin kan brukes ved kjent overfølsomhet for penicillin eller når penicillin av andre årsaker ikke kan brukes. Utryddelse av H. pylori hos voksne: 500 mg 2 ganger daglig i kombinasjon med egnet antimikrobiell behandling og protonpumpehemmer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig, unntatt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Dersom dosejustering er nødvendig, bør total daglig dose halveres, f.eks. 250 mg 1 gang daglig eller 250 mg 2 ganger daglig ved mer alvorlige infeksjoner. Behandlingsvarighet bør ikke overskride 14 dager hos disse pasientene. Barn: Tabletter er ikke egnet til barn <12 år som veier <30 kg. Andre legemiddelformer er bedre tilpasset. Eldre: Som for voksne.
Administrering: Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller makrolider. Samtidig administrering av ergotamin eller dihydroergotamin. Samtidig administrering av astemizol, cisaprid, pimozid og terfenadin da dette kan føre til QT-forlengelse og arytmier, inkl. ventrikulær takykardi, ventrikkelflimmer og torsades de pointes. Hypokalemi (risiko for QT-forlengelse). Samtidig administrering av simvastatin eller lovastatin. Disse legemidlene skal seponeres ved klaritromycinbehandling. Tidligere QT-forlengelse (medfødt eller ervervet) eller ventrikulær hjertearytmi, inkl. torsades de pointes. Alvorlig leversvikt i kombinasjon med nedsatt nyrefunksjon. Samtidig administrering av tikagrelor eller ranolazin. Samtidig bruk av kolkisin eller andre sterke CYP3A4-hemmere.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon eller ved samtidig behandling med andre potensielt levertoksiske legemidler. Ved nedsatt nyrefunksjon bør klaritromycindosen reduseres. Hos eldre må mulighet for nedsatt nyrefunksjon vurderes. Forsiktighet ved overfølsomhet for linkomycin eller klindamycin, da disse pasientene også kan være overfølsomme for klaritromycin. Fare for utvikling av superinfeksjoner ved langtidsbruk av klaritromycin. Pseudomembranøs kolitt er rapportert ved bruk av makrolider. Dette bør vurderes ved alvorlig diaré under eller etter klaritromycinbehandling. Klaritromycin kan utløse eller forverre myasthenia gravis og bør derfor brukes med forsiktighet hos denne pasientgruppen. Forsinket repolarisering av hjertet og forlenget QT-intervall, hvilket gir risiko for utvikling av hjertearytmi og torsades de pointes, er sett, og klaritromycin må brukes med forsiktighet ved koronar arteriesykdom, alvorlig hjertesvikt, ledningsforstyrrelser eller klinisk relevant bradykardi, elektrolyttforstyrrelser som hypomagnesemi, eller ved samtidig administrering av andre legemidler med QT-forlengende effekt. Sjelden, kortvarig risiko for arytmi, myokardinfarkt og kardiovaskulær mortalitet er sett. Ved forskrivning må fordelen med behandling veies opp mot disse funnene. Følsomhetstesting må gjøres ved ervervet pneumoni utenfor sykehus og ved milde til moderate hud- og bløtdelsinfeksjoner. Klaritromycin bør seponeres umiddelbart og passende behandling startes omgående ved alvorlige akutte overfølsomhetsreaksjoner, som anafylaksi og alvorlige kutane bivirkninger (f.eks. akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)). Forsiktighet bør utvises ved behandling med CYP3A4-induktor. Hjelpestoffer: Inneholder tartrazin og allurarød som kan gi allergiske reaksjoner. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner