Cinryze

Shire
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 IE/sett: Hvert sett inneh.: I) Pulver i hettegl.: Human C1-hemmer 500 internasjonale enheter (IE), natriumklorid, sukrose, natriumsitrat, L-valin, L-alanin, L-treonin. II) Oppløsningsvæske i hettegl.: Vann til injeksjonsvæsker. Totalt proteininnhold: 15 ± 5 mg/ml.


Indikasjoner

Behandling og forebygging av angioødem før medisinske prosedyrer hos voksne, ungdom og barn ≥2 år med hereditært angioødem (HAE). Rutinemessig forebygging av angioødem hos voksne, ungdom og barn ≥6 år med alvorlige og tilbakevendende anfall av HAE, som ikke tåler eller ikke beskyttes tilstrekkelig med oral forebyggende behandling, eller pasienter som ikke ivaretas tilfredsstillende med gjentatt akuttbehandling.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling bør startes opp under overvåkning av lege med erfaring i behandling av HAE.
Behandling av angioødem: Voksne og ungdom 12-17 år: 1000 IE ved første tegn på angioødem. En ny dose på 1000 IE kan gis hvis responsen ikke er tilfredsstillende innen 60 minutter. Ved anfall, spesielt anfall som omfatter strupehodet, eller ved forsinket behandlingsstart, kan 2. dose gis før det er gått 60 minutter. Barn 2-11 år (>25 kg): 1000 IE ved første tegn på akutt anfall. Ny dose på 1000 IE kan gis hvis responsen ikke er tilfredsstillende innen 60 minutter. Barn 2-11 år (10-25 kg): 500 IE ved første tegn på akutt anfall. Ny dose på 500 IE kan gis hvis responsen ikke er tilfredsstillende innen 60 minutter.
Rutinemessig forebygging av angioødem: Voksne og ungdom 12-17 år: Anbefalt startdose er 1000 IE hver 3. eller 4. dag. Individuell justering av doseringsintervallet kan være nødvendig. Fortsatt behov for fast profylakse bør vurderes regelmessig. Barn 6-11 år: Anbefalt startdose er 500 IE hver 3. eller 4. dag. Individuell justering av doseringsintervallet kan være nødvendig. Fortsatt behov for fast profylakse bør vurderes regelmessig.
Forebygging av angioødem før medisinsk, dental eller kirurgisk prosedyre: Voksne og ungdom 12-17 år: 1000 IE innenfor 24 timer før prosedyren. Barn 2-11 år (>25 kg): 1000 IE innenfor 24 timer før prosedyren. Barn 2-11 år (10-25 kg): 500 IE innenfor 24 timer før prosedyren.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Sikkerhet og effekt hos barn <2 år er ikke fastslått. Data som støtter doseanbefalinger hos barn <6 år er svært begrenset.
Tilberedning/Håndtering: Hetteglasset med pulver rekonstitueres med 5 ml vann til injeksjonsvæsker. 2 hetteglass med rekonstituert Cinryze brukes til 1 dose (1000 IE). Forsiktighet utvises. Se SPC og pakningsvedlegg for instruksjoner vedrørende rekonstituering og håndtering.
Administrering: Kun til i.v. bruk. Gis med hastighet på 1 ml/minutt, se SPC og pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Trombotiske komplikasjoner: Sett hos nyfødte og spedbarn, som gjennomgikk bypass-prosedyrer i hjertet mens de fikk høyere doser enn godkjent av en C1-hemmer (inntil 500 enheter*/kg) til forebygging av kapillærlekkasjesyndrom. Basert på dyrestudie er det en potensiell trombogen grense ved doser ≥200 enheter*/kg. Pasienten bør overvåkes nøye ved kjente risikofaktorer for trombotiske komplikasjoner (inkl. inneliggende katetre). Overførbare agens: Standardtiltak for å hindre infeksjon som skyldes bruk av legemidler fremstilt av humant blod eller plasma, omfatter utvelgelse av blodgivere, testing av hver tapping og hver plasmapool for spesifikke infeksjonsmarkører, samt bruk av effektive metoder som inaktiverer/fjerner virus i produksjonsprosessen. Overføring av smittestoffer kan likevel ikke utelukkes fullstendig. Tiltakene anses å være effektive for proteinkappevirus som hiv, HBV og HCV og mot ikke-proteinkappevirus som HAV og parvovirus B19. Passende vaksinasjon (hepatitt A og B) bør vurderes for pasienter som regelmessig/gjentatte ganger får en C1-hemmer fremstilt fra humant plasma. Overfølsomhetsreaksjon: Kan oppstå og gi symptomer tilsv. angioødem. Pasienten bør informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner og at legen bør varsles. Ved anafylaktisk reaksjon eller sjokk bør medisinsk akuttbehandling gis. Administrering: Begrensede data om hjemme- eller egenadministrering. Mulig risiko ved hjemmebehandling er relatert til selve administreringen samt håndtering av bivirkninger, spesielt overfølsomhet. Hvorvidt hjemmebehandling er aktuelt avgjøres av behandlende lege, som skal sikre at tilstrekkelig trening blir gitt og at bruken kontrolleres jevnlig. Nyfødte og spedbarn: Trombotiske komplikasjoner er sett ved koronare bypass-prosedyrer hos pasienter som fikk høyere doser enn godkjent av et annet C1-hemmerpreparat (inntil 500 enheter*/kg) til forebygging av kapillærlekkasjesyndrom. Hjelpestoffer: Inneholder 11,5 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 0,5% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. *Historisk tildelte styrkeverdier var i forhold til en intern referansestandard, hvor 1 enhet (E) er lik den gjennomsnittlige mengden av C1‑hemmer som finnes i 1 ml normalt humant plasma. Internasjonal referansestandard (IE) er nå implementert, hvor IE også er definert som mengden av C1‑hemmer som finnes i 1 ml normalt humant plasma.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko for mennesker er ukjent. Skal kun gis til gravide hvis klart indisert.
Amming: Ukjent om C1-hemmer utskilles i morsmelk. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordel av amming for barnet og fordel av behandling for mor, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandling skal avsluttes/avstås fra.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme
Vanlige Oppkast
Mindre vanlige Abdominalsmerter, diaré
Generelle
Vanlige Feber, smerter på infusjonsstedet, utslett/erytem på injeksjonsstedet
Mindre vanlige Brystubehag
Hud
Vanlige Erytem, kløe, utslett
Mindre vanlige Kontaktdermatitt
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Kar
Mindre vanlige Flebitt, hetetokter, venetrombose, venøs svie
Luftveier
Mindre vanlige Hoste
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, hevelse i ledd, myalgi
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Svimmelhet
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Hyperglykemi
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Oppkast
Generelle Feber, smerter på infusjonsstedet, utslett/erytem på injeksjonsstedet
Hud Erytem, kløe, utslett
Immunsystemet Overfølsomhet
Nevrologiske Svimmelhet
Mindre vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré
Generelle Brystubehag
Hud Kontaktdermatitt
Kar Flebitt, hetetokter, venetrombose, venøs svie
Luftveier Hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, hevelse i ledd, myalgi
Stoffskifte/ernæring Hyperglykemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller av overdosering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer komplementsystemet ved binding til de aktive enzymsubenhetene C1r og C1s, samt til mannosebindende lektinrelaterte serinproteaser ved lektinaktivering. Hovedsubstratet til aktivert C1-enzym er C4, og uhemmet C1 medfører reduserte C4-nivåer. C1 er viktigste hemmer av kontaktaktivering og regulerer kontaktsystemet og intern koagulasjonsaktivering ved binding til og inaktivering av kallikrein og faktor XIIa. Uten C1-hemmer kan spontan eller stimulert aktivering av disse aktiveringsmåtene som bidrar i enzymforsterkningskaskader, medføre uhemmet aktivering og hevelse. Lavt serumnivå av C4 samsvarer ofte med HAE-anfall. Administrering av C1-hemmer gjenoppretter midlertidig naturlig regulering av kontakt- og komplementsystemet og det fibrinolytiske systemet og hemmer dermed hevelse/hevelsestendens.
Absorpsjon: Etter 1 enkeltdose dobles serumkonsentrasjonen av funksjonell C1-hemmer innen 1-2 timer. Cmax og AUC synes å øke fra enkel til dobbel dose. Økningen er ikke doseproporsjonal. Cbaseline er 0,31±0,2 E/ml, Cmax 0,68±0,08 E/ml, Tmax 1,2 (0,3-26) timer og AUC(0-t) 74,5±30 E×timer/ml.
Halveringstid: Gjennomsnittlig eliminasjons t1/2 for funksjonell C1-hemmer er 56 timer etter 1 enkeltdose og 62 timer etter dobbeltdose. Clearance er 0,85±1,07 ml/minutt.

Oppbevaring og holdbarhet

Bør brukes umiddelbart etter rekonstituering. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 3 timer ved romtemperatur (15-25°C).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cinryze, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 IE/sett 1 injeksjonssett: 2 × 500 IE (hettegl.)
136121
H-resept
-
15619,20 C
1 administreringssett
919573
-
-
NB! 1 × administreringssett må rekvireres samtidig til hver pakning med Cinryze injeksjonssett

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.10.2020