Cerdelga

Genzyme


Fordøyelses- og stoffskiftepreparat, glukosylceramidsyntasehemmer.

A16A X10 (Eliglustat)KAPSLER, harde 84,4 mg: Hver kapsel inneh.: Eliglustat (som tartrat) 84,4 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult og sort jernoksid (E 172), indigotin (E 132).


Indikasjoner

Langvarig behandling av voksne med Gaucher sykdom type 1 (GD1), som er langsomme CYP2D6-omsettere (PM - Poor Metabolisers), intermediære CYP2D6-omsettere (IM - Intermediate Metabolisers) eller raske CYP2D6-omsettere (EM - Extensive Metabolisers).

Dosering

Behandling skal startes og overvåkes av lege med erfaring med Gaucher sykdom.
Voksne: 1 kapsel 2 ganger daglig for intermediære og raske CYP2D6-omsettere (IM og EM). 1 kapsel 1 gang daglig for langsomme CYP2D6-omsettere (PM).
Glemt dose: Ved glemt dose, skal neste dose tas som vanlig; ikke ta dobbel dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert hos EM med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Ikke anbefalt hos EM med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B). Ingen dosejustering nødvendig hos EM med lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Ikke anbefalt hos IM eller PM med nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert hos EM med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon som tar sterke eller moderate CYP2D6-hemmere. Hos EM med lett nedsatt leverfunksjon, som tar svake CYP2D6-hemmere, eller sterke, moderate eller svake CYP3A-hemmere, bør dosejustering til 84 mg 1 gang daglig vurderes. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig hos EM med nedsatt nyrefunksjon. Ikke anbefalt hos EM med terminal nyresykdom. Ikke anbefalt hos IM og PM med nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre ≥65 år: Begrenset erfaring. Data indikerer at dosejustering ikke er nødvendig.
Administrering: Tas med eller uten mat. Unngå inntak av grapefrukt/-juice. Skal svelges hele, helst med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller oppløses. Skal ikke åpnes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Raske CYP2D6-omsettere (EM) med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Raske CYP2D6-omsettere (EM) med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon som tar en sterk eller moderat CYP2D6-hemmer. Intermediære eller raske CYP2D6-omsettere (IM eller EM) som tar en sterk/moderat CYP2D6-hemmer samtidig med en sterk/moderat CYP3A-hemmer. Langsomme CYP2D6-omsettere (PM) som tar en sterk CYP3A-hemmer. Bruk under disse forholdene gir betydelig forhøyede plasmakonsentrasjoner.

Forsiktighetsregler

CYP2D6-genotyping: Før oppstart skal pasienten genotypes for å bestemme CYP2D6-omsetterstatus. Pasienter med allerede eksisterende hjerteproblemer: Studiedata mangler. Da eliglustat forventes å gi små økninger i EKG-intervallene ved betydelig forhøyede plasmakonsentrasjoner, skal bruk unngås ved hjertesykdom (kongestiv hjertesvikt, nylig akutt hjerteinfarkt, bradykardi, hjerteblokk, ventrikkelarytmi), langt QT-syndrom og i kombinasjon med antiarytmika i klasse IA og klasse III. Nedsatt leverfunksjon: Begrensede data for EM med moderat nedsatt leverfunksjon, og bruk anbefales ikke. Ingen/begrensede data for IM eller PM med enhver grad av nedsatt leverfunksjon, og bruk anbefales ikke. Samtidig bruk av CYP2D6- eller CYP3A4-hemmere hos EM med lett nedsatt leverfunksjon kan føre til ytterligere økning av eliglustatkonsentrasjoner i plasma. Hos EM med lett nedsatt leverfunksjon som tar svake CYP2D6-hemmere eller sterke, moderate og svake CYP3A4-hemmere, kan dosejustering vurderes. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen/begrensede data tilgjengelig for EM, IM PM med ESRD, og hos IM eller PM med lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og bruk er ikke anbefalt. Overvåkning av klinisk respons: Suboptimal reduksjon av milten (<20%) etter 9 måneder ble sett hos enkelte tidligere ubehandlede pasienter. Disse bør overvåkes for ytterligere forbedring eller annen behandlingsform vurderes. Hos pasienter med stabil sykdom som bytter fra enzymerstatningsterapi til eliglustat, skal sykdomsprogresjonen overvåkes (f.eks. regelmessig fra 6 måneder og utover) for alle sykdomsområder, for å evaluere sykdommens stabilitet. Bytte tilbake til enzymerstatningsterapi eller til en annen behandlingsform bør vurderes ved suboptimal respons. Hjelpestoffer: Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon pga. inneholder laktose.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se også Kontraindikasjoner. Plasmakonsentrasjoner på 11 × forventet Cmax ventes å gi milde økninger i PR-, QRS- og QTC-intervallene. Samtidig bruk av substanser som påvirker CYP2D6- eller CYP3A4-aktiviteten kan endre plasmakonsentrasjonene av eliglustat. Samtidig bruk med P-gp- eller CYP2D6-substrater kan øke plasmakonsentrasjonen av disse substratene. For utfyllende informasjon om raske CYP2D6-omsettere (EM) med nedsatt leverfunksjon, se Dosering, Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Midler som kan øke eliglustateksponeringen: CYP2D6-hemmere: Hos pasienter som ikke er PM, er det forventet at samtidig bruk av en sterk CYP2D6-hemmer vil øke eliglustateksponeringen betydelig. Dosering på 84 mg eliglustat 1 gang daglig bør vurderes hos IM og EM. Hos pasienter som ikke er PM, er det forventet at samtidig bruk av moderate CYP2D6-hemmere vil øke eliglustateksponeringen opptil 4 ganger. Utvis forsiktighet ved bruk av moderate CYP2D6-hemmere hos IM og EM. CYP3A-hemmere: Hos pasienter som ikke er PM, er det forventet at samtidig bruk av en sterk hhv. moderat CYP3A-hemmer vil øke eliglustateksponeringen opptil 4 hhv. 3 ganger. Utvis forsiktighet ved bruk av moderate og sterke CYP3A-hemmere hos IM og EM. Hos pasienter som er PM, forventes det at samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere vil øke eliglustateksponeringen opptil 3 ganger. Samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere er ikke anbefalt hos PM. Forsiktighet utvises med svake CYP3A-hemmere hos PM. Midler som kan redusere eliglustateksponeringen: Sterke CYP3A-induktorer: Samtidig bruk av en sterk CYP3A-induktor anbefales ikke hos IM, EM og PM. Midler med eksponering som kan økes av eliglustat: P-gp-substrater: Ved samtidig bruk av P-gp-substrater forventes økt eksponering av P-gp-substratet. Lavere dosering av P-gp-substrat kan være nødvendig. CYP2D6-substrater: Ved samtidig bruk av CYP2D6-substrater forventes økt eksponering av CYP2D6-substratet. Det kan være nødvendig med lavere dosering av CYP2D6-substrat.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data fra bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter. Bruk under graviditet bør unngås.
Amming: Ukjent om eliglustat/metabolitter utskilles i morsmelk. Data fra dyr har vist utskillelse i melk. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Påvirkning på testikler og reversibel hemming av spermatogenese hos rotter, er sett. Klinisk relevans er ukjent.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Svimmelhet med ustabilitet, hypotensjon, bradykardi, kvalme og oppkast.
Behandling: Nøye overvåkning, symptomatisk og støttende behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent og spesifikk hemmer av glukosylceramidsyntase.
Absorpsjon: Tmax: 1,5-6 timer. Lav biotilgjengelighet (<5%) pga. betydelig førstepassasjemetabolisme. Mat påvirker ikke klinisk signifikant farmakokinetikken.
Proteinbinding: 76‑83%.
Fordeling: Hovedsakelig i plasma. Vd 816 liter, antyder også utstrakt distribusjon til vev.
Halveringstid: Etter gjentatte doser er t1/2 4-7 timer for pasienter som ikke er PM og 9 timer for PM. Dosering 2 × daglig gir steady state etter 4 dager, med et akkumuleringsforhold på ≤3 ganger.
Metabolisme: Metaboliseres i stor grad, hovedsakelig av CYP2D6 og i mindre grad CYP3A4. Personer med langsom CYP2D6-omsetterpredikert fenotype (ca. 5-10% av populasjonen) utviser høyere eliglustatkonsentrasjoner enn intermediære eller raske CYP2D6-omsettere.
Utskillelse: Renal (41,8%) og fekal (51,4%), hovedsakelig som metabolitter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cerdelga, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
84,4 mg 56 stk. (blister)
107940
H-resept
-
254811,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.12.2019