Cerazette

MSD

Antikonsepsjonsmiddel.

ATC-nr.: G03A C09

 Miljørisiko i Norge
 G03A C09
Desogestrel
 
PNEC: 0,00027 μg/liter
Salgsvekt: 2,704742 kg
Miljørisiko: Bruk av desogestrel gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Desogestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Desogestrel brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 18.10.2017) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte: Hver tablett inneh.: Desogestrel 75 μg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Antikonsepsjon.

Dosering

1 tablett tas daglig fra menstruasjonsblødningens 1. dag. Deretter 1 tablett daglig og kontinuerlig uten hensyn til ev. blødning. Intet opphold mellom pakningene. Ved start på dag 2-5 i menstruasjonssyklus anbefales mekanisk tilleggsprevensjon de første 7 dagene.
Etter abort i 1. trimester: Behandlingen anbefales å starte umiddelbart. Tilleggsprevensjon ikke nødvendig.
Etter fødsel eller abort i 2. trimester: Behandling kan begynne når som helst mellom dag 21 og 28 etter fødsel eller abort i 2. trimester. Ved senere start anbefales bruk av en barrieremetode (f.eks. kondom) i tillegg de første 7 dagene, se for øvrig SPC.
Ved bytte fra andre prevensjonsmetoder: Se pakningsvedlegg/SPC.
Glemt dose: Se pakningsvedlegg/SPC.
Pakningsvedlegg: Cerazette MSD
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kliniske studier ikke utført. Metabolisering av steroidhormoner kan være svekket hos pasienter med alvorlig leversykdom. Preparatet er ikke indisert hos disse før leverfunksjonsverdier er normalisert. Nedsatt nyrefunksjon: Kliniske studier ikke utført. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering: Tas daglig på omtrent samme tidspunkt slik at intervallet mellom 2 tabletter alltid er 24 timer.

Kontraindikasjoner

Aktiv venøs tromboembolisk sykdom. Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom så lenge leverfunksjonsverdier ikke er normalisert. Kjente eller mistenkte kjønnshormonsensitive ondartede sykdommer. Udiagnostisert vaginalblødning. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Før forskrivning foretas en fullstendig medisinsk anamnese. Individuell nytte-/risikovurdering bør foretas hos kvinner som har brystkreft eller leverkreft, se SPC. Preparatet bør seponeres hvis trombose oppstår. Seponering bør også overveies ved kirurgiske inngrep eller langvarig immobilisering. Kvinner med tidligere tromboembolisk sykdom bør gjøres oppmerksom på muligheten for tilbakefall. Dersom vedvarende hypertensjon utvikles eller signifikant økning av blodtrykket ikke svarer tilstrekkelig på antihypertensiv behandling, bør preparatet seponeres. Progestogener kan ha effekt på insulinresistens og glukosetoleranse og diabetikere bør observeres nøye de første behandlingsmånedene. Ektopisk svangerskap bør tas i betraktning som differensialdiagnose ved amenoré eller buksmerter. Kloasma kan forekomme, spesielt hos kvinner som har hatt kloasma under graviditet. Kvinner med kloasmatendens bør unngå sol eller ultrafiolett stråling. Nedstemthet og depresjon er kjente bivirkninger. Depresjon kan være alvorlig og er en risikofaktor for selvmordsrelatert atferd og selvmord. Kvinner bør rådes til å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter behandlingsstart. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03A C09
Leverenzyminduserende legemidler eller naturlegemidler kan gi økt clearance av kjønnshormoner, noe som kan gi gjennombruddsblødninger og/eller sviktende prevensjon (f.eks. barbiturater, bosentan, primidon, karbamazepin, fenytoin, rifampicin, efavirenz og trolig også okskarbazepin, rifabutin, felbamat, griseofulvin og naturlegemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum)). Kvinner som står på korttidsbehandling med slike legemidler bør bruke tilleggsprevensjon (f.eks. barrieremetode) under behandlingen og i 28 dager etter avsluttet behandling med det leverenzyminduserende legemidlet. Kvinner som står på langtidsbehandling med slike legemidler bør vurdere en alternativ prevensjonsmetode. Kombinasjoner av hiv-proteasehemmere (f.eks. ritonavir, nelfinavir) og ikke-nukleoside reverstranskriptasehemmere (f.eks. nevirapin) og/eller kombinasjoner med legemidler til behandling av hepatitt C-virus (f.eks. boceprevir, telaprevir) kan øke eller minske plasmakonsentrasjonen av progestogener. Se interaksjonsavsnittet i Felleskatalogteksten for legemidler mot hiv-/hepatitt C-virus dersom disse skal gis samtidig med hormonelle prevensjonsmidler. Samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A4-hemmere kan øke serumkonsentrasjonene av progestogener, inkl. etonogestrel. Hormonelle prevensjonsmidler kan interferere med andre legemidlers metabolisme, f.eks. ciklosporin) eller minske (f.eks. lamotrigin).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke indisert under graviditet. Ved graviditet under behandling skal preparatet seponeres.
Amming: Små mengder er påvist i morsmelk. Påvirker ikke produksjon av eller kvalitet på brystmelk. Kan brukes under amming. Utvikling og vekst hos det diende barnet bør imidlertid følges nøye.
Desogestrel

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Mindre vanligeOppkast
Generelle
Mindre vanligeTretthet
Hud
VanligeAkne
Mindre vanligeAlopesi
SjeldneErythema nodosum, urticaria, utslett
Ukjent frekvensForverring av hereditært angioødem
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner inkl. angioødem og anafylakse
Infeksiøse
Mindre vanligeVaginal infeksjon
Kjønnsorganer/bryst
VanligeAmenoré1, brystspenning, uregelmessig menstruasjon1
Mindre vanligeDysmenoré, ovarialcyste
Ukjent frekvensBrystsekresjon
Nevrologiske
VanligeHodepine
Psykiske
VanligeDysfori, humørforandringer, redusert libido
Svangerskap
Svært sjeldneEkstrauterin graviditet
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
Øye
Mindre vanligeIntoleranse mot kontaktlinser
Flere (alvorlige) bivirkninger er sett med kombinasjons-p-piller, inkl. venøse tromboemboliske forstyrrelser, arterielle tromboemboliske forstyrrelser, hormonavhengige tumorer (f.eks. levertumorer, brystkreft) og kloasma.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
HudAkne
Kjønnsorganer/brystAmenoré1, brystspenning, uregelmessig menstruasjon1
NevrologiskeHodepine
PsykiskeDysfori, humørforandringer, redusert libido
UndersøkelserØkt vekt
Mindre vanlige
GastrointestinaleOppkast
GenerelleTretthet
HudAlopesi
InfeksiøseVaginal infeksjon
Kjønnsorganer/brystDysmenoré, ovarialcyste
ØyeIntoleranse mot kontaktlinser
Sjeldne
HudErythema nodosum, urticaria, utslett
Svært sjeldne
SvangerskapEkstrauterin graviditet
Ukjent frekvens
HudForverring av hereditært angioødem
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner inkl. angioødem og anafylakse
Kjønnsorganer/brystBrystsekresjon
Flere (alvorlige) bivirkninger er sett med kombinasjons-p-piller, inkl. venøse tromboemboliske forstyrrelser, arterielle tromboemboliske forstyrrelser, hormonavhengige tumorer (f.eks. levertumorer, brystkreft) og kloasma.

1Blødningsforstyrrelser kan opptre, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: G03A

Egenskaper

Klassifisering: Gestagenpille. Pearl Index er sammenlignbar med en normalpopulasjon av p-pillebrukere.
Virkningsmekanisme: Ovulasjonhemming. Økt viskositet av cervixsekretet.
Absorpsjon: Rask. Tmax: 1,8 timer. Biotilgjengelighet ca. 70%.
Proteinbinding: Ca. 95,5-99%.
Metabolisme: Ved hydroksylering og dehydrogenering til den aktive metabolitten ENG. ENG metaboliseres hovedsakelig av CYP3A og blir deretter konjugert med sulfat og glukuronid.
Utskillelse: Som fritt steroid eller konjugat via urin og feces (forhold 1,5:1).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i folieposen for å beskytte mot lys og fuktighet. Holdbar i 1 måned etter første åpning av folieposen.

Sist endret: 21.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.02.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Cerazette, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
518332
SPC_ICON-
Byttegruppe
184,40 (trinnpris 124,70)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antikonsepsjon (prevensjon): Metoder som forhindrer uønsket svangerskap hos seksuelt aktive.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hereditært angioødem: Arvelig sykdom som gir anfallsvis hevelse (ødem) i hud og slimhinner. Skyldes mangel på proteinet C1-esterasehemmer.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.