Centyl med kaliumklorid

Centyl mite med kaliumklorid

Karo Pharma


Low-ceiling diuretikum, tiazid.

C03A B01 (Kaliumklorid, Bendroflumetiazid)TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg/573 mg: Centyl med kaliumklorid: Hver tablett inneh.: Bendroflumetiazid 2,5 mg, kaliumklorid 573 mg (tilsv. 7,7 mmol kalium), hjelpestoffer. Fargestoff: Kinolingult (E 104), patentblått (E 131), titandioksid (E 171).


TABLETTER, filmdrasjerte 1,25 mg/573 mg: Centyl mite med kaliumklorid: Hver tablett inneh.: Bendroflumetiazid 1,25 mg, kaliumklorid 573 mg (tilsv. 7,7 mmol kalium), hjelpestoffer. Fargestoff: Kinolingult (E 104), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Hypertensjon. Ødemer. Diabetes insipidus. Profylaktisk behandling av pasienter med idiopatiske residiverende kalsiumholdige nyre-/ureterstener.

Dosering

Dosering må individualiseres og tilpasses pasientens kliniske situasjon.
Ødemer: 2,5-5 mg daglig. Dosen kan gis kontinuerlig eller intermitterende f.eks. i 3-5 av ukens dager.
Hypertensjon: 1,25-5 mg daglig. Lavest mulig vedlikeholdsdose bør etterstrebes. Kan brukes alene eller i kombinasjon med andre antihypertensiver. Dosen av disse må da reduseres.
Profylaktisk ved residiverende nyre-/ureterstener: 2,5 mg 2 ganger daglig.
Administrering: Dosen bør helst tas om morgenen. Skal svelges hele med et helt glass vann eller annen væske.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre sulfonamider. Addisons sykdom. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller anuri. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Manifest urinsyregikt. Alvorlig dehydrering og elektrolyttforstyrrelser som hyperkalsemi, hyponatremi, hyperkalemi og behandlingsrefraktær hypokalemi. Ulcer eller obstruksjon i mage-tarmkanalen.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved lett til moderat nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Særlig oppmerksomhet overfor hypokalemi hos eldre med hjerte- og leversykdom. Ved urinveisobstruksjon kan symptomene forverres ved bruk av diuretika. Serumelektrolytter og væskebalansen bør kontrolleres regelmessig, særlig kalium, kalsium, natrium og klorid. Tiazider kan redusere kalsiumutskilling i urin og gi intermitterende og lett økt serumkalsiumnivå. Uttalt hyperkalsemi kan være tegn på underliggende hyperparatyreoidisme. Bør seponeres før parathyreoideafunksjonstesting utføres. Tiazider øker kaliumutskillelsen. Kaliumtilsetningen gir ikke alltid tilstrekkelig profylakse mot kaliumtap, og ved kaliummangel kan det være behov for inntak av kaliumholdig mat eller ekstra kaliumtilskudd. Kaliumklorid gis med forsiktighet ved hjertesykdom eller tilstander som kan føre til hyperkalemi, f.eks. nedsatt nyrefunksjon eller binyrebarkinsuffisiens, ved akutt dehydrering eller omfattende vevskader som kan forekomme ved brannskader. Pasienter med hyperkloremi bør ikke behandles med kaliumklorid. Pasienter som får adekvat diuretikabehandling bør ikke stå på streng saltfattig kost, med mindre andre sykdomsforhold tilsier dette. Tiazider kan fremkalle hyperglykemi hos diabetikere og andre disponerte pasienter. Latent diabetes mellitus kan bli manifest under administrering av tiazider. Dosejustering av antidiabetika kan være nødvendig. Tiazider kan forårsake eller forverre hyperurikemi. Tiazider kan forverre eller aktivere systemisk lupus erythematosus. Samtidig bruk av tiazider og litium er ikke anbefalt. Bendroflumetiazidbehandling kan medføre fotosensibilisering. Kaliumklorid kan forårsake ulcerasjon i mage-tarmkanalen, og bør derfor gis med forsiktighet til pasienter som har en forsinket passasje gjennom mage-tarmkanalen. Ved symptomer på sår i mage-tarmkanalen bør behandlingen seponeres. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten bør informeres om at svimmelhet kan forekomme under behandling, og ta dette i betraktning ved kjøring/maskinbruk.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Litium: Samtidig bruk er ikke anbefalt. Bendroflumetiazid kan redusere litiumutskillelsen, og dermed gi økte serumkonsentrasjoner med risiko for toksisitet. Samtidig behandling krever nøye kontroll av litiumnivåer, og dosejustering kan være nødvendig. NSAID: Samtidig bruk kan motvirke den antihypertensive effekten av tiazider. NSAID kan motvirke den diuretiske effekten av bendroflumetiazid, trolig ved å redusere renal prostaglandinproduksjon. Diuretika kan øke nefrotoksisiteten av NSAID. Effekten av samtidig bruk bør regelmessig kontrolleres (f.eks. blodtrykk, tegn på nyresvikt), og om nødvendig bør dosene justeres. Antiarytmika: Hypokalemi ved samtidig bruk av klasse Ic og III antiarytmika kan gi kardiotoksisitet. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk, og pasienten bør kontrolleres nøye mhp. elektrolyttbalanse og arytmisymptomer. Digitalisglykosider: Den hypokalemiske effekten av bendroflumetiazid kan øke effekten av digitalisglykosider og gi digitalistoksisitet. Tegn på kaliummangel og kaliumverdier bør kontrolleres nøye. Kaliumtilskudd og doseringsendringer bør vurderes. Ikke-depolariserende nevromuskulære blokkere: Hypokalemisk effekt av bendroflumetiazid kan gi økt effekt av ikke-depolariserende muskelrelakserende midler som kurarederivater. β2-adrenerge agonister: Hypokalemisk effekt av bendroflumetiazid kan forsterkes ved samtidig bruk av β2-adrenerge agonister. Antihypertensiver og TCA: Bendroflumetiazid kan øke effekten av andre antihypertensiver. Samtidig bruk med TCA gir økt risiko for postural hypotensjon. Legemidler som øker kaliumnivået: Pga. kaliumklorid øker risikoen for hyperkalemi ved samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister. Antidiabetika: Tiazider kan redusere glukosetoleransen, effekten synes å være doserelatert. Dosejustering av antidiabetika kan være nødvendig. Kalsiumsalter og legemidler som påvirker kalsiumnivået: Bendroflumetiazid kan forårsake kalsiumretensjon ved å redusere urinutskillelsen. Samtidig tilførsel av kalsium eller legemidler som øker kalsiumnivået kan gi hyperkalsemi. Gallesyrebindende resiner: Kolestyramin og lignende legemidler reduserer absorpsjonen av bendroflumetiazid. Legemidlene bør tas med flere timers mellomrom.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes hvis ikke strengt nødvendig. Ingen adekvate data. Dyrestudier er utilstrekkelige mht. effekt ved graviditet. Tiazider krysser placenta og det er rapportert neonatal gulsott, trombocytopeni og elektrolyttforstyrrelser etter bruk hos mor. Reduksjon av blodvolum hos mor kan også virke negativt på placentaperfusjonen.
Amming: Bør ikke brukes. Skilles ut i morsmelk.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneBloddyskrasier (inkl. trombocytopeni)
Gastrointestinale
VanligeDiaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle
SjeldneAllergisk reaksjon
Hjerte
Ukjent frekvensArytmi
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeFotosensitivitetsreaksjon
SjeldneVaskulitt
Kar
VanligeOrtostatisk hypotensjon
Ukjent frekvensHypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
SjeldneErektil dysfunksjon
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMuskelkramper, myalgi
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet, tretthet
Nyre/urinveier
SjeldneNedsatt nyrefunksjon
Ukjent frekvensNyresvikt
Stoffskifte/ernæring
VanligeHyperurikemi, hypokalemi, hyponatremi, påvirkning av karbohydrattoleransen
Mindre vanligeHypokloremi, hypokloremisk alkalose, hypomagnesemi
Ukjent frekvensHyperkalsemi
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
HudUtslett
KarOrtostatisk hypotensjon
NevrologiskeHodepine, svimmelhet, tretthet
Stoffskifte/ernæringHyperurikemi, hypokalemi, hyponatremi, påvirkning av karbohydrattoleransen
Mindre vanlige
HudFotosensitivitetsreaksjon
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, myalgi
Stoffskifte/ernæringHypokloremi, hypokloremisk alkalose, hypomagnesemi
Sjeldne
Blod/lymfeBloddyskrasier (inkl. trombocytopeni)
GenerelleAllergisk reaksjon
HudVaskulitt
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
Nyre/urinveierNedsatt nyrefunksjon
Ukjent frekvens
HjerteArytmi
KarHypotensjon
Nyre/urinveierNyresvikt
Stoffskifte/ernæringHyperkalsemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer tubulær reabsorpsjon av natrium i nyrene. Nedsetter kalsiumutskillelsen i urinen. Tilsatt kaliumklorid minsker risiko for kaliummangel.
Absorpsjon: Fullstendig fra mage-tarmkanal. Effekt inntrer etter 1-2 timer, er maks. etter ca. 4 timer og varer ca. 10-16 timer. Tablettene er laget slik at kaliumklorid avgis gradvis.
Proteinbinding: 94%.
Halveringstid: 9 timer.
Utskillelse: Ca. 30% uforandret gjennom nyrene, resten metaboliseres.

Oppbevaring og holdbarhet

Beholderen oppbevares tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

Andre opplysninger

Gir positivt svar på dopingtest. Inneholder en hvit kjerne som kommer ut med avføringen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Centyl med kaliumklorid, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg/573 mg100 stk. (plastbeholder)
192617
Blå resept
-
193,80C

Centyl mite med kaliumklorid, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1,25 mg/573 mg100 stk. (plastbeholder)
128348
Blå resept
-
122,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.03.2019