Cefuroxim Navamedic

Navamedic (Navamedic ASA)


Antibiotikum, andregenerasjons cefalosporin.

J01D C02 (Cefuroksim)PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 mg, 750 mg og 1,5 g: Hvert hetteglass inneh.: Cefuroksimnatrium tilsv. cefuroksim 250 mg, resp. 750 mg og 1,5 g.


Indikasjoner

Voksne og barn, inkl. nyfødte (fra fødsel): Samfunnservervet pneumoni. Akutte eksaserbasjoner av kronisk bronkitt. Kompliserte urinveisinfeksjoner inkl. pyelonefritt. Bløtvevsinfeksjoner (som cellulitter, erysipelas og sårinfeksjoner). Intraabdominale infeksjoner. Profylakse mot infeksjon ved gastrointestinal (inkl. øsofageal), ortopedisk, kardiovaskulær og gynekologisk kirurgi (inkl. keisersnitt). Ved behandling og forebyggelse av infeksjoner der det er svært sannsynlig at anaerobe organismer skal bekjempes, bør cefuroksim administreres i tillegg til andre egnede antibakterielle legemidler. Offisiell veileder for riktig bruk av antibakterielle legemidler bør tas hensyn til.

Dosering

Voksne og barn ≥40 kg

Indikasjon

Dosering

Samfunnservervet pneumoni og akutte eksaserbasjoner
av kronisk bronkitt, bløtvevsinfeksjoner (som cellulitter,
erysipelas og sårinfeksjoner), intraabdominale infeksjoner

750 mg hver 8. time (i.v. eller i.m.)

Kompliserte urinveisinfeksjoner inkl. pyelonefritt

1,5 g hver 8. time (i.v. eller i.m.)

Alvorlige infeksjoner

750 mg hver 6. time (i.v.) eller
1,5 g hver 8. time (i.v.)

Kirurgisk profylakse for gastrointestinal, gynekologisk
kirurgi (inkl. keisersnitt) og ortopediske operasjoner

1,5 g ved induksjon av anestesi.
Kan supplementeres med 2 doser på 750 mg (i.m.) etter hhv. 8 og 16 timer.

Kirurgisk profylakse for kardivaskulære og
øsofageale operasjoner

1,5 g ved induksjon av anestesi etterfulgt av 750 mg (i.m.) hver 8. time i ytterligere 24 timer

Barn <40 kg:

 

Spedbarn og barn >3 uker og <40 kg

Nyfødte og spedbarn ≤3 uker

Samfunnservervet pneumoni,
kompliserte urinveisinfeksjoner
inkl. pyelonefritt, bløtvevs-
infeksjoner (som cellulitter,
erysipelas og sårinfeksjoner),
intraabdominale infeksjoner

30-100 mg/kg/dag (i.v.) som
3 eller 4 separate doser.
60 mg/kg/dag er passende for de fleste infeksjoner.

30-100 mg/kg/dag (i.v.) som
2 eller 3 separate doser

Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Har ingen innvirkning på farmakokinetikken.
 • Nedsatt nyrefunksjon:

  ClCR
  (ml/minutt/1,73 m2)

  T1/2
  (timer)

  Dose

  >20

  1,7-2,6

  750 mg-1,5 g 3 ganger daglig

  10-20

  4,3-6,5

  750 mg 2 ganger daglig

  <10

  14,8-22,3

  750 mg 1 gang daglig

  Pasienter i hemodialyse

  3,75

  Ytterligere 1 dose på 750 mg bør gis i.v./i.m. på slutten av hver dialyse. I tillegg til
  parenteral bruk kan cefuroksimnatrium
  blandes inn i peritoneal dialysevæske
  (vanligvis 250 mg/2 liter dialysevæske)

  Pasienter med nyresvikt på
  kontinuerlig arteriovenøs
  hemodialyse (CAVH), eller
  high flux-hemofiltrasjon (HF)
  i intensivavdelinger

  7,9-12,6 (CAVH)
  1,6 (HF)

  750 mg 2 ganger daglig. Følg doserings-
  anbefalinger for nedsatt nyrefunksjon ved low flux-hemofiltrasjon

Tilberedning/Håndtering Tilsetningsvolum og konsentrasjoner når fraksjonerte doser er nødvendig:

Styrke på hetteglass

Administreringsvei

Legemiddelform

Mengde vann til injeksjonsvæske som skal tilsettes

250 mg

i.m.
i.v. bolus
i.v. infusjon

suspensjon
oppløsning
oppløsning

minimum 1 ml
minimum 2 ml

750 mg

i.m.
i.v. bolus
i.v. infusjon

suspensjon
oppløsning
oppløsning

minimum 3 ml
minimum 6 ml

1,5 g

i.v. bolus

oppløsning1

 

1Oppløses i minst 50 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml.For informasjon om blandbarhet, se pakningsvedlegget. Bør ikke gis i samme sprøyte som aminoglykosider. Bør ikke blandes med oppløsninger som har pH >7,5 (f.eks. natriumhydrogenkarbonat).
Administrering Gis enten som i.v. injeksjon over 3-5 minutter direkte i vene, drypp/infusjon over 30-60 minutter eller dyp i.m. injeksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent overfølsomhet for cefalosporiner. Tidligere kjent overfølsomhet (f.eks. anafylaktisk reaksjon) for betalaktamer (penicilliner, monobaktamer og karbapenemer).

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner: Er rapportert (alvorlige og enkelte fatale). Ved alvorlig overfølsomhetsreaksjon skal behandlingen seponeres umiddelbart, og adekvate strakstiltak iverksettes. Før behandlingsstart bør det undersøkes om pasienten tidligere har hatt alvorlig overfølsomhetsreaksjon overfor cefuroksim, andre cefalosporiner eller betalaktamer. Forsiktighet bør utvises ved tidligere kjent overfølsomhet for betalaktamer. Samtidig bruk av potente diuretika eller aminoglykosider: Høye doser gis med forsiktighet ved samtidig bruk av potente diuretika, som furosemid eller aminoglykosider, da dette kan gi nedsatt nyrefunksjon. Nyrefunksjon skal monitoreres hos eldre, og ved kjent preeksisterende nedsatt nyrefunksjon. Ikke-følsomme mikroorganismer: Bruk kan gi økt vekst av Candida, samt andre ikke-følsomme mikroorganismer (f.eks. enterokokker og Clostridioides difficile) ved vedvarende bruk, noe som kan nødvendiggjøre seponering. Mild til livstruende antibiotika-assosiert pseudomembranøs kolitt er rapportert. Diagnosen bør vurderes ved diaré under eller etter administrering. Seponering og spesifikk behandling av Clostridioides difficile bør vurderes. Peristaltikkhemmende midler bør ikke gis. Intrakameral administrering og okulære sykdommer: Legemiddelformuleringen er ikke egnet til intrakameral bruk. Tilfeller av alvorlige okulære bivirkninger som følge av ikke-godkjent intrakameral administrering istandgjort fra hetteglass godkjent for i.v./i.m. administrering er rapportert. Disse reaksjonene inkluderte makulært ødem, retinalt ødem, netthinneavløsning, retinal toksisitet, nedsatt syn, nedsatt synsskarphet, tåkesyn, opasitet av hornhinnen og hornhinneødem. Intraabdominale infeksjoner: Uegnet for behandling av infeksjoner forårsaket av gramnegative ikke-fermenterende bakterier pga. cefuroksims aktivitetsspektrum. Interferens med diagnostiske tester: Behandling kan interferere med blodtypetesting, ved utvikling av positiv Coombs test. Svak interferens på tester basert på kobberreduksjon (Benedicts, Fehlings og Clinitest) er sett. Falske negative resultater kan forekomme ved ferricyanidtester, og det anbefales å bruke enten glukoseoksidase- eller heksokinasemetoder for å bestemme glukoseverdier i blod/plasma. Hjelpestoffer: 250 mg: Inneholder <1 mmol (13,8 mg) natrium pr. hetteglass og er så godt som natriumfritt. 750 mg: Inneholder 41,4 mg natrium pr. hetteglass. 1500 mg: Inneholder 80,5 mg natrium pr. hetteglass.

Interaksjoner

Kan påvirke tarmfloraen, noe som fører til lavere reabsorpsjon av østrogen og redusert effekt av kombinasjons-p-piller. Samtidig bruk av probenecid anbefales ikke (forlenger utskillelsen av cefuroksim). Høydosebehandling bør utføres med forsiktighet ved samtidig bruk av kraftigvirkende diuretika (f.eks. furosemid) eller mulige nefrotoksiske forbindelser (f.eks. aminoglykosider). Samtidig bruk med orale antikoagulantia kan føre til økt INR.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Dyrestudier har ikke vist reproduksjonstoksisitet. Bør kun forskrives dersom fordel oppveier risiko. Cefuroksim passerer placenta og oppnår terapeutiske nivåer i amnionvæske og navlestrengsblod.
AmmingGår over i morsmelk i små mengder. Ved terapeutiske doser forventes ingen bivirkninger, men risiko for diaré og soppinfeksjon i slimhinner kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetIngen humane data. Reproduksjonsstudier hos dyr har ikke vist effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kan gi nevrologiske mén inkl. encefalopati, krampeanfall og koma. Symptomer kan forekomme hvis dosen ikke reduseres tilstrekkelig ved nedsatt nyrefunksjon. Serumnivå av cefuroksim kan reduseres ved hemodialyse eller peritoneal dialyse.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBetalaktamantibiotikum. Cefuroksim binder til penicillinbindende proteiner (PBP) og hemmer bakteriens celleveggsyntese, noe som fører til at bakteriecellen lyseres og dør. For resistensmekanisme, brytningspunkter og mikrobiell følsomhet, se SPC.
AbsorpsjonVed i.m. injeksjon av 750 og 1000 mg (hos friske) er Cmax hhv. 27-35 µg/ml og 33-40 µg/ml. Cmax nås innen 30-60 minutter. Etter i.v. administrering av 750 og 1500 mg er serumkonsentrasjonene etter 15 minutter hhv. ca. 50 og 100 µg/ml. AUC og Cmax øker tilsynelatende lineært med økning i enkeltdoser i spekteret fra 250-1000 mg etter i.v. og i.m. administrering. Ingen akkumulering i serum etter gjentatt i.v. administrering av doser på 1500 mg hver 8. time (hos friske).
Proteinbinding33-50%.
HalveringstidCa. 70 minutter.
UtskillelseGjennom glomerulær filtrasjon og tubulær sekresjon. 85-90% gjenfinnes uforandret i urin innen 24 timer etter administrering. Mesteparten utskilles innen 6 timer. Gjennomsnittlig renal clearance etter i.m. eller i.v. administrering av 250-1000 mg varierer fra 114-170 ml/minutt/1,73 m2. For mer informasjon, se SPC.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C, beskyttet mot lys. Etter rekonstituering/fortynning: Ferdig oppløsning for i.m. og i.v. injeksjon er holdbar i 8 timer ved 25°C eller i 24 timer i kjøleskap (2-8°C). Oppløsningen til i.v. infusjon er holdbar i inntil 12 timer ved 25°C eller 24 timer i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger, priser og refusjon

Cefuroxim Navamedic, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
250 mg 10 stk. (hettegl.)
392219
Blå resept 916,00 C
750 mg 10 stk. (hettegl.)
572322
Blå resept 404,70 C
1,5 g 10 stk. (hettegl.)
470938
Blå resept 773,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Cefuroxim Navamedic PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1,5 g

Gå til godkjent preparatomtale

Cefuroxim Navamedic PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Cefuroxim Navamedic PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 750 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.09.2022


Sist endret: 01.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)