Ceftriaxon Navamedic

Navamedic


Antibiotikum, tredjegenerasjons cefalosporin.

J01D D04 (Ceftriakson)PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g: Hvert hetteglass inneh.: Ceftriakson (som ceftriaksondinatriumhemiheptahydrat) 1 g.


PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g: Hvert hetteglass inneh.: Ceftriakson (som ceftriaksondinatriumhemiheptahydrat) 2 g.


Indikasjoner

Følgende infeksjoner hos voksne og barn, inkl. barn født på termin (fra fødsel): Bakteriell meningitt, pneumoni ervervet utenfor sykehus, pneumoni ervervet på sykehus, akutt otitis media, intraabdominale infeksjoner, kompliserte urinveisinfeksjoner (inkl. pyelonefritt), infeksjoner i ben og ledd, kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev, gonoré, syfilis, bakteriell endokarditt. Kan brukes til behandling av: Akutt eksaserbasjon av kronisk obstruktiv lungesykdom hos voksne. Disseminert Lyme‑borreliose (tidlig (stadium II) og sen (stadium III)) hos voksne og barn, inkl. nyfødte fra 15 dagers alder. Nøytropene pasienter med feber som antas å skyldes bakteriell infeksjon. Pasienter med bakteriemi som forekommer i forbindelse med, eller antas assosiert med, noen av infeksjonene listet ovenfor. Preoperativ profylakse av infeksjoner på operasjonsstedet. Generelt: Bør administreres sammen med andre antibakterielle midler når mulige kausale bakterier ikke faller innenfor spekteret. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibiotika.

Dosering

Avhenger av alvorlighetsgrad, følsomhet, infeksjonssted og -type, alder, lever- og nyrefunksjon. Ved spesielt alvorlige tilfeller og ved dokumentert bakteriemi bør øvre del av anbefalt doseområde vurderes. Behandlingsvarighet varierer iht. sykdomsforløp, og bør fortsette i 48-72 timer etter at pasienten er afebril eller ved tegn på oppnådd bakteriell eradikering.
Voksne og barn >12 år (≥50 kg): Akutt eksaserbasjon av kronisk obstruktiv lungesykdom, intraabdominale infeksjoner, kompliserte urinveisinfeksjoner (inkl. pyelonefritt): 1-2 g 1 gang daglig. Infeksjoner i ben og ledd, kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev, pneumoni ervervet på/utenfor sykehus: 2 g 1 gang daglig. Bakteriell endokarditt, bakteriell meningitt, nøytropene pasienter med feber som antas å skyldes bakteriell infeksjon: 2-4 g 1 gang daglig. Akutt otitis media: 1-2 g i.m. som enkeltdose. 1-2 g daglig i.m. i 3 dager kan være effektivt ved alvorlig sykdom eller tidligere behandlingssvikt. Preoperativ profylakse av infeksjoner på operasjonsstedet: 2 g som enkeltdose. Gonoré: 500 mg i.m. som enkeltdose. Syfilis: 500 mg-1 g 1 gang daglig, økt til 2 g 1 gang daglig for nevrosyfilis, i 10-14 dager. Basert på begrensede data. Nasjonale eller lokale retningslinjer skal tas hensyn til. Disseminert Lyme‑borreliose (tidlig (stadium II) og sen (stadium III)): 2 g 1 gang daglig i 14‑21 dager. Nasjonale eller lokale retningslinjer skal tas hensyn til.
Nyfødte, spedbarn og barn 15 dager-12 år (<50 kg): Kompliserte urinveisinfeksjoner (inkl. pyelonefritt), intraabdominale infeksjoner, pneumoni ervervet på/utenfor sykehus: 50-80 mg/kg 1 gang daglig. Kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev, infeksjoner i ben og ledd, nøytropene pasienter med feber som antas å skyldes bakteriell infeksjon: 50-100 mg/kg (maks. 4 g) 1 gang daglig. Bakteriell endokarditt: 100 mg/kg (maks. 4 g) 1 gang daglig. Bakteriell meningitt: 80-100 mg/kg (maks. 4 g) 1 gang daglig. Akutt otitis media: 50 mg/kg i.m. som enkeltdose som innledende behandling. 50 mg/kg daglig i.m. i 3 dager kan være effektivt ved alvorlig sykdom eller svikt i innledende behandling. Preoperativ profylakse av infeksjoner på operasjonsstedet: 50-80 mg/kg som enkeltdose. Syfilis: 75-100 mg/kg (maks. 4 g) 1 gang daglig i 10-14 dager. Basert på svært begrensede data. Nasjonale eller lokale retningslinjer skal tas hensyn til. Disseminert Lyme‑borreliose (tidlig (stadium II) og sen (stadium III)): 50-80 mg/kg 1 gang daglig i 14‑21 dager. Nasjonale eller lokale retningslinjer skal tas hensyn til.
Nyfødte 0-14 dager: Kontraindisert hos premature opptil postmenstruell alder på 41 uker (svangerskapsalder + kronologisk alder). Maks. daglig dose på 50 mg/kg skal ikke overskrides. Intraabdominale infeksjoner, kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev, kompliserte urinveisinfeksjoner (inkl. pyelonefritt), pneumoni ervervet på/utenfor sykehus, infeksjoner i ben og ledd, nøytropene pasienter med feber som antas å skyldes bakteriell infeksjon: 20-50 mg/kg 1 gang daglig. Bakteriell meningitt, bakteriell endokarditt: 50 mg/kg 1 gang daglig. Akutt otitis media: 50 mg/kg i.m. som enkeltdose som innledende behandling. Preoperativ profylakse av infeksjoner på operasjonsstedet: 20-50 mg/kg som enkeltdose. Syfilis: 50 mg/kg 1 gang daglig i 10-14 dager. Basert på svært begrensede data. Nasjonale eller lokale retningslinjer skal tas hensyn til.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved kun én lett/moderat nedsatt lever- eller nyrefunksjonstilstand. Ved preterminal nyresvikt (ClCR <10 mg/minutt) skal dosen ikke overskride 2 g/dag. Manglende data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ved alvorlig lever- og nyredysfunksjon, samt ved dialyse, tilrådes nøye klinisk monitorering mht. sikkerhet og effekt.
Tilberedning/Håndtering: Oppløsningen inspiseres før bruk (er fargeløs eller svakt gul), og kun klare oppløsninger uten partikler skal brukes. Skal ikke blandes med eller gis samtidig med kalsiumholdige i.v. oppløsninger (f.eks. Ringers og Hartmanns oppløsning) hos pasienter i noen aldersgrupper, selv ikke via forskjellige infusjonslinjer eller på forskjellige infusjonssteder, pga. dannelse av bunnfall. Utfelling av ceftriaksonkalsium kan også oppstå ved blanding med kalsiumholdige oppløsninger i samme i.v. administreringslinje. Ceftriakson skal ikke gis samtidig med kalsiumholdige i.v. oppløsninger, inkl. kontinuerlig kalsiumholdig infusjon som parenteral ernæring via et Y-stykke. Ceftriakson og kalsiumholdige oppløsninger kan gis i serie, en etter en, hos pasienter >28 dager hvis det brukes infusjonslinjer på forskjellige steder eller hvis infusjonslinjene skiftes ut eller skylles grundig med fysiologisk saltoppløsning mellom infusjonene for å unngå utfelling. Ved behov for kontinuerlig infusjon av kalsiumholdig TPN kan bruk av alternativ antibakteriell behandling overveies. Dersom bruk av ceftriakson anses nødvendig ved behov for kontinuerlig ernæring, kan TPN og ceftriakson gis samtidig, men via forskjellige infusjonslinjer og -steder. Alternativt kan TPN stoppes mens ceftriakson gis, og infusjonslinjen skylles mellom infusjonene. Annen antibiotika bør gis separat. I.v. injeksjon: 1 g løses i 10 ml vann til injeksjonsvæsker. I.v. infusjon: 2 g løses i 40 ml infusjonsløsning uten kalsium, f.eks. natriumklorid 9 mg/ml, glukose 50 mg/ml, glukose 120 mg/ml. Ceftriakson er kjemisk uforlikelig med amsakrin, vankomycin, flukonazol og aminoglykosider.
Administrering: Ved doser >2 g daglig bør administrering 2 ganger daglig (hver 12. time) vurderes. Ved preoperativ profylakse bør preparatet gis 30‑90 minutter før operasjon. I.v. administrering: Gis som i.v. infusjon over ≥30 minutter (foretrukket) eller som langsom i.v. injeksjon over 5 minutter. I.v. intermitterende injeksjon skal gis over 5 minutter, fortrinnsvis i større vener. Hos spedbarn og barn ≤12 år skal i.v. doser ≥50 mg/kg gis som infusjon. Hos nyfødte skal i.v. doser gis over 60 minutter for å redusere risiko for bilirubinencefalopati. Ved doser >2 g brukes i.v. administrering. Oppløsninger med lidokain som oppløsningsmiddel skal aldri gis i.v. Se preparatomtalen for lidokain. I.m. administrering: Bør overveies dersom i.v. administrering ikke er mulig eller er mindre egnet. Bør gis som dyp intragluteal injeksjon i hoveddelen av en relativt stor muskel. Det skal ikke gis >1 g pr. injeksjonssted.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller cefalosporiner. Tidligere alvorlig overfølsomhet (f.eks. anafylaktisk reaksjon) overfor andre betalaktamantibiotika (penicillin, monobaktam, karbapenem). Premature nyfødte opptil postmenstruell alder på 41 uker (svangerskapsalder + kronologisk alder). Fullbårne nyfødte (≤28 dager) med hyperbilirubinemi, gulsott, hypoalbuminemi eller acidose, pga. sannsynlig redusert bilirubinbinding (in vitro-studier viser at ceftriakson kan fortrenge bilirubin fra dets bindingssteder på serumalbumin og føre til en mulig risiko for bilirubinencefalopati hos disse pasientene). Fullbårne nyfødte (≤28 dager) med behov/forventet behov for i.v. kalsiumbehandling eller kalsiumholdige infusjonsvæsker, inkl. kontinuerlig kalsiumholdig infusjon som parenteral ernæring, pga. risiko for utfelling av ceftriaksonkalsium. Oppløsninger med lidokain skal aldri gis i.v. For i.m. bruk av lidokainoppløsning og kontraindikasjoner, se preparatomtalen for lidokain.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner: Alvorlige (inkl. fatale) reaksjoner er sett. Behandlingen må seponeres øyeblikkelig og adekvate nødtiltak iverksettes. Før behandlingsstart må det undersøkes om pasienten tidligere har opplevd alvorlige overfølsomhetsreaksjoner overfor ceftriakson, andre cefalosporiner eller andre betalaktamantibiotika, og forsiktighet utvises ved tidligere ikke-alvorlig overfølsomhet. Alvorlige kutane bivirkninger: Stevens-Johnsons syndrom eller Lyells syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og DRESS, som kan være livstruende eller fatale, er sett. Jarisch-Herxheimer reaksjon (JHR): Kan hos enkelte med spiroketinfeksjoner oppstå kort tid etter behandlingsoppstart (vanligvis en selvbegrensende tilstand eller kan håndteres med symptomatisk behandling). Behandling skal ikke seponeres ved en slik reaksjon. Interaksjon med kalsiumholdige preparater: Se Tilberedning/Håndtering og Bivirkninger. Barn: Kan fortrenge bilirubin fra serumalbumin, og bruk er kontraindisert hos premature barn og fullbårne nyfødte med risiko for bilirubinencefalopati. Immunmediert hemolytisk anemi og alvorlig hemolytisk anemi, inkl. dødelige tilfeller: Er sett hos voksne og barn. Ved utvikling av anemi under behandling bør diagnosen cefalosporinassosiert anemi vurderes og behandling seponeres til etiologi er fastslått. Ved langtidsbehandling: Fullstendig blodtelling bør utføres regelmessig. Kolitt/overvekst av ikke-følsomme mikroorganismer: Mild til livstruende antibiotikaassosiert kolitt og pseudomembranøs kolitt er sett. Denne diagnosen er viktig å vurdere ved diaré under eller rett etter administrering. Seponering av ceftriakson og initiering av spesifikk behandling mot C. difficile bør vurderes. Peristaltikkhemmende legemidler bør ikke gis. Superinfeksjoner med ikke-følsomme mikroorganismer kan opptre. Antibakterielt spektrum: Begrenset. Kan være uegnet som monoterapi ved enkelte infeksjoner, med mindre patogenet er bekreftet. Ved polymikrobielle infeksjoner der mistenkte patogener inkluderer ceftriaksonresistente organismer, skal administrering av et ytterligere antibiotikum overveies. Gallestein: Ved skygger på ultralydbilder bør mulig utfelling av ceftriaksonkalsium vurderes. Skygger som forveksles med gallestein er sett ved ultralyd av galleblæren, og sees oftere ved ceftriaksondoser ≥1 g daglig. Særlig forsiktighet bør utvises hos barn. Ved symptomer anbefales konservativ, ikke-kirurgisk behandling. Seponering overveies basert på spesifikk nytte-/risikovurdering. Gallestase: Tilfeller av pankreatitt, som mulig følge av galleobstruksjon, er sett, oftest ved risikofaktorer for gallestase og galleslam, f.eks. tidligere større behandling, alvorlig sykdom og TPN. Ceftriaksonrelatert utfelling i gallen kan ikke utelukkes som utløsende/medvirkende faktor. Nyrestein: Tilfeller av nyrestein er sett. Reversibelt ved seponering. I symptomatiske tilfeller bør ultralyd tas. Bruk ved nyrestein eller hyperkalsiuri i anamnesen bør overveies basert på spesifikk nytte-/risikovurdering. Encefalopati: Tilfeller av encefalopati er sett, spesielt hos eldre med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller sykdom i CNS. Ved mistanke om behandlingsrelatert encefalopati (f.eks. nedsatt bevissthetsnivå, endret sinnstilstand, myoklonus, krampeanfall), bør seponering vurderes. Interferens med serologiske tester: Interferens med Coombs test og falske positive resultater kan forekomme. Kan gi falskt positivt testresultat for galaktosemi. Ikke-enzymatiske metoder for glukosebestemmelse i urin kan gi falskt positivt resultat. Under behandling bør glukosebestemmelse i urin gjøres enzymatisk. Hjelpestoffer: Inneholder 82,8 mg natrium/g, tilsv. 4% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger (f.eks. svimmelhet) som kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner kan oppstå, og forsiktighet bør utvises.

Interaksjoner

Kalsiumholdige oppløsningsmidler ved i.v. administrering: Se Tilberedning/Håndtering og Bivirkninger. Orale antikoagulantia: Samtidig bruk kan øke vitamin K-hemming og blødningsrisiko. Hyppig INR-monitorering anbefales, samt justering av vitamin K-antagonistdosering under og etter ceftriaksonbehandling. Aminoglykosider: Motstridende dokumentasjon om potensielt økt nyretoksisitet ved samtidig bruk. Anbefalt monitorering av aminoglykosidnivå (og nyrefunksjon) bør følges nøye.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Begrensede data. Dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter på embryo/føtal, perinatal eller postnatal utvikling. Skal kun brukes under graviditet (særlig 1. trimester) hvis nytte oppveier risiko.
Amming: Går over i morsmelk i lave konsentrasjoner, men ingen påvirkning på barnet forventes ved terapeutiske doser. Risiko for diaré og soppinfeksjon i slimhinnene kan ikke utelukkes. Mulighet for sensibilisering skal tas i betraktning. Det må vurderes om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på en nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Studier har ikke vist negativ effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, diaré.
Behandling: Symptomatisk. Reduseres ikke ved hemo- eller peritonealdialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakteriell celleveggsyntese ved å feste seg til penicillinbindende proteiner (PBP), som gjør at celleveggens (peptidoglykan) biosyntese avbrytes, og igjen fører til bakteriell cellelyse og -død. For informasjon om følsomme patogener, grenseverdier og resistens, se SPC.
Absorpsjon: Etter i.v. bolus av 500 mg og 1 g er gjennomsnittlig Cmax hhv. ca. 120 og 200 mg/liter. Etter i.v. infusjon av 500 mg, 1 g og 2 g er plasmakonsentrasjon hhv. 80, 150 og 250 mg/liter. Ved i.m. injeksjon er gjennomsnittlig Cmax ca. halvparten av det som sees ved i.v. administrering. Cmax etter 1 enkel i.m. 1 g dose er ca. 81 mg/liter og nås i løpet av 2-3 timer. AUC tilsvarende som ved i.v. administrering.
Proteinbinding: Bindes reversibelt til albumin (95% ved plasmakonsentrasjoner <100 mg/liter). Bindingen kan mettes, og bundet andel avtar ved stigende konsentrasjon (opptil 85% ved plasmakonsentrasjon på 300 mg/liter).
Fordeling: Vd 7-12 liter. Konsentrasjoner godt over MIC for de fleste relevante patogener kan påvises i vev, inkl. lunger, hjerte, galleveier/lever, tonsiller, mellomøre, neseslimhinne og ben, og i cerebrospinal-, pleura-, prostata- og synovialvæske. Gjennomsnittlig økning i Cmax på 8-15% sees ved gjentatt administrering. Steady state nås vanligvis innen 48-72 timer avhengig av administreringsvei. Penetrerer hjernehinnene, mest ved hjernehinnebetennelse. Gjennomsnittlig Cmax i cerebrospinalvæsken er opptil 25% av plasmakonsentrasjonen ved bakteriell meningitt, sammenlignet med 2% hos friske. Cmax i cerebrospinalvæsken nås ca. 4-6 timer etter i.v. injeksjon.
Halveringstid: Ca. 8 timer hos voksne. Plasmaclearance 10-22 ml/minutt. Nyreclearance 5-12 ml/minutt. Hos eldre >75 år er gjennomsnittlig t1/2 vanligvis 2-3 ganger lengre enn hos unge voksne. T1/2 er forlenget hos nyfødte. Hos de fra 0-14 dager kan nivået av fritt ceftriakson øke ytterligere av faktorer som nedsatt GFR og endret proteinbinding. Hos barn er t1/2 lavere enn hos nyfødte og voksne. Plasmaclearance og Vd av total ceftriakson er større hos nyfødte, spedbarn og barn enn hos voksne. Ceftriaksons farmakokinetikk er ikke-lineær, og alle grunnleggende farmakokinetiske parametre, bortsett fra t1/2, er doseavhengige hvis de er basert på total legemiddelkonsentrasjon, som økes mindre enn proporsjonalt med dose. Ikke-lineariteten skyldes metning av plasmaproteinbindingen, og sees derfor for total ceftriakson i plasma, men ikke for fritt (ubundet).
Metabolisme: Metaboliseres ikke systemisk, men omdannes til inaktive metabolitter av tarmfloraen.
Utskillelse: 50-60% utskilles uendret i urin, primært ved glomerulær filtrasjon, mens 40-50% utskilles uendret via gallen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Rekonstituert oppløsning: Kjemisk og fysikalsk stabilitet er dokumentert for 6 timer ved 25°C og 24 timer ved 2-8°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <6 timer ved 25°C eller <24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Ceftriaxon Navamedic, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 g 10 stk. (hettegl.)
096770
- 1298,50 C

Ceftriaxon Navamedic, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2 g 5 stk. (hettegl.)
383171
Blå resept 1253,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Generisk bytte

Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytteSPC (preparatomtale)

Ceftriaxon Navamedic PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g

Gå til godkjent preparatomtale

Ceftriaxon Navamedic PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.03.2021


Sist endret: 28.05.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)