Calciumfolinate

Teva

Folsyrederivat.

ATC-nr.: V03A F03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER 15 mg: Hver tablett inneh: Kalsiumfolinat tilsv. folinsyre 15 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Antidot etter høydose metotreksat. I kombinasjon med fluorouracil til behandling av kolorektalcancer i avansert stadium.

Dosering

Skal kun brukes i kombinasjon med metotreksat eller 5-FU under oppfølging av lege med erfaring i bruk av kjemoterapi ved cancer.
Ved metotreksatbehandling: Avhengig av metotreksatdose. Første dose gis normalt 24 timer etter påbegynt metotreksatbehandling. Vanlig dosering er 15 mg hver 6. time gitt 10 ganger. De første dosene gis vanligvis langsomt i.v., senere kan peroral dosering gis. Serumnivået av metotreksat bør følges, spesielt ved mistanke om forsinket eliminasjon. Dersom serumnivået av metotreksat 24 timer etter tilførsel overstiger 2 × 10-5M eller om den etter 48 timer overstiger 2 ×10-6M, skal dosen kalsiumfolinat økes og gis som langsom i.v. infusjon. Dersom serumnivået av metotreksat etter 72 timer overstiger 2 × 10-7M, skal ytterligere 4 doser kalsiumfolinat à 15 mg gis hver 6. time, enten peroralt, i.m. eller i.v. Kalsiumfolinat bør gis til metotreksatnivået er <5 × 10-8M. Ved metotreksatoverdosering bør kalsiumfolinat tilføres parenteralt, og dosen bør være like stor som tilført metotreksatdose. Behandlingen bør starte innen 1 time etter overdoseringen.
Ved behandling med kalsiumfolinat/5-fluorouracil (5-FU): Kalsiumfolinat 200 mg pr. m2 kroppsoverflate gis som langsom i.v. injeksjon i minst 3 minutter fulgt av 5-FU 370 mg pr. m2 kroppsoverflate gitt som i.v. injeksjon. Behandlingen gjentas daglig i 5 dager. Femdagersbehandlingen kan gis med 4 ukers (28 dager) intervall i 2 omganger og siden med 4-5 ukers (28-35 dager) intervall, dersom pasienten har kommet seg fra foregående behandlings toksiske effekter. Dosen av 5-FU bør justeres i forhold til hvordan pasienten tolererte den foregående behandlingen. Kalsiumfolinatdosen behøver ikke justeres.
Administrering: Kan om nødvendig deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pernisiøs anemi eller andre anemier som skyldes vitamin B12-mangel.

Forsiktighetsregler

Kan maskere pernisiøs anemi og andre megaloblastiske anemier som skyldes vitamin B12-mangel. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Kalsiumfolinat/5-FU: Behandlingen med kalsiumfolinat/5-FU bør ikke initieres eller gis ved symptomer på gastrointestinal toksisitet. Pasienter med diaré må derfor følges nøye opp til diaréen er opphørt. Eldre og svake løper en større risiko for å utvikle gastrointestinal toksisitet. Pasienter som behandles med kalsiumfolinat/5-FU bør få kontrollert blodstatus før hver behandling.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se V03A F03
Bør ikke gis sammen med folsyreantagonister fordi effekten av folsyreantagonistene da enten kan reduseres eller nøytraliseres. Kan redusere effekten av antiepileptika og kan øke anfallsfrekvensen. Samtidig behandling med 5-FU øker effekten og toksisiteten av 5-FU.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ingen indikasjon på at folsyre induserer skadelige effekter hvis det gis under svangerskapet. Metotreksat skal bare gis hvis absolutt nødvendig, og hvor fordel oppveier mulig risiko. Dersom behandling metotreksat eller andre folatantagonister gis til tross for graviditet og amming, er det ingen begrensninger i bruk av kalsiumfolinat for å redusere toksisitet eller motvirke effektene. Bruk av 5-FU er vanligvis kontraindisert under graviditet og amming. Dette gjelder også for kombinasjonen med kalsiumfolinat.
Amming: Ukjent om kalsiumfolinat skilles ut i morsmelk. Kan brukes under amming hvis det anses nødvendig i forhold til terapeutisk indikasjon.
Folinat

Bivirkninger

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Gastrointestinale sykdommer etter høye doser. Nevrologiske: Økt anfallsfrekvens hos epileptikere. Psykiske: Søvnløshet, agitasjon og depresjon etter høye doser. Svært sjeldne (<1/10 000): Immunsystemet: Allergiske reaksjoner inkl. anafylaktoide/anafylaktiske reaksjoner og urticaria. Kombinasjonsbehandling med 5-FU: Bivirkningsprofilen for 5-FU forsterkes. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Benmargssvikt, inkl. fatale tilfeller. Gastrointestinale: Månedlige regimer: Oppkast og kvalme. Ukentlige regimer: Diaré med høyere grad av toksisitet og dehydrering, som kan være dødelig. Øvrige: Mukositt, inkl. stomatitt og cheilitt. Dødsfall har forekommet som følge av mukositt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Palmar-plantar erytrodysestesi. Ukjent frekvens: Stoffskifte/ernæring: Hyperammonemi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Forekommer overdoser av kombinasjonen 5-FU og kalsiumfolinat skal overdoseringsinstruksjonen for 5-FU følges.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For folsyre B03B B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kalsiumfolinat opphever virkningen av folsyreantagonister som metotreksat, trimetoprim og pyrimetamin.
Metabolisme: Metaboliseres i tarmens mucosa til 5-metyltetrahydrofolat som er den aktive metabolitt.
Utskillelse: I urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

Sist endret: 19.03.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.04.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Calciumfolinate, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 mg10 stk. (boks)
462161
SPC_ICONBlå resept
-
635,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

cancer (kreft): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kolorektalcancer (kolorektalkreft): Samlebetegnelse på kreft i tykktarmen (kolon) og endetarmen (rektum).

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

parenteralt (parenteral): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

pernisiøs anemi: Blodmangel forårsaket av for lite vitamin B12. De vanligste symptomene er blekhet og tretthet. Skyldes betennelse i mageslimhinnen som gir redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.