Calcigran Forte

Takeda
TYGGETABLETTER 500 mg/400 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 10 μg, tilsv. 400 IE, sukrose, xylitol, sukralose, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Sitronsmak.


TYGGETABLETTER 500 mg/800 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 20 μg, tilsv. 800 IE, sukrose, xylitol, sukralose, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Sitronsmak.


TYGGETABLETTER 1000 mg/800 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 1000 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 20 μg, tilsv. 800 IE, sukrose, xylitol, sukralose, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Sitronsmak.


Indikasjoner

Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos voksne med identifisert risiko. Tilleggsbehandling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel.

Dosering

500 mg/400 IE: Voksne inkl. eldre: 1 tyggetablett 2 ganger daglig.
500 mg/800 IE: Voksne inkl. eldre: 1 tyggetablett 1 gang daglig.
1000 mg/800 IE: Voksne inkl. eldre: 1 tyggetablett 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Preparatet bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn: Preparatet skal ikke brukes til barn.
Administrering: Kan tas med eller uten mat og drikke. Kan tygges. Kan suges på.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2), sykdommer eller tilstander som resulterer i hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri, nyresten, D-hypervitaminose.

Forsiktighetsregler

Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum overvåkes og nyrefunksjon bør overvåkes med målinger av serumkreatinin. Overvåkning er særlig viktig hos eldre pasienter som samtidig behandles med hjerteglykosider eller diuretika og hos pasienter med tendens til stendannelse. Ved hyperkalsemi eller tegn på nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres eller behandlingen opphøre. Tabletter inneholdende kalsium og vitamin D skal brukes med forsiktighet til pasienter med hyperkalsemi eller tegn på nedsatt nyrefunksjon, og kalsium- og fosfatnivåer bør kontrolleres. Risiko for forkalkning av bløtvev må vurderes. Ved samtidig behandling med andre kilder til vitamin D og/eller legemidler eller næringsmidler (som melk) som inneholder kalsium, er det risiko for hyperkalsemi og melk-alkali-syndrom med påfølgende nedsatt nyrefunksjon. Hos disse pasientene skal serumkalsiumnivået og nyrefunksjonen overvåkes. Preparatet skal brukes med forsiktighet hos pasienter med sarkoidose pga. risiko for økt metabolisme av vitamin D til den aktive formen. Disse pasientene må kontrolleres jevnlig med hensyn på kalsiuminnholdet i serum og urin. Preparatet skal ikke brukes hos immobiliserte pasienter med osteoporose pga. økt fare for hyperkalsemi. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose, som kan være skadelig for tennene, samt isomalt. Bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder <23 mg natrium pr. tyggetablett, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium. Pga. økt risiko for hyperkalsemi, bør derfor serumnivået av kalsium kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Kalsiumkarbonat kan påvirke absorpsjonen av samtidig administrerte tetrasykliner. Ved samtidig bruk skal tetrasykliner administreres minst 2 timer før eller 4-6 timer etter peroralt inntak av kalsiumkarbonat. Hyperkalsemi kan øke toksisiteten til hjerteglykosider under behandling med kalsium og vitamin D. EKG og kalsiumnivåer i serum bør derfor kontrolleres. Dersom bisfosfonater administreres samtidig, bør disse preparatene tas minst 1 time før inntak av Calcigran Forte pga. risiko for redusert gastrointestinal absorpsjon. Effekten av levotyroksin kan reduseres ved samtidig inntak av kalsium pga. nedsatt absorpsjon av levotyroksin. Kalsium og levotyroksin skal tas med minst 4 timers mellomrom. Absorpsjon av kinolonantibiotika kan nedsettes dersom det tas samtidig med kalsium. Ved samtidig bruk bør kinolonantibiotika tas 2 timer før eller 6 timer etter inntak av kalsium. Kalsiumsalter kan redusere absorpsjonen av jern, sink og strontiumranelat. Jern, sink og strontiumranelat skal derfor tas minst 2 timer før eller etter inntak av kalsium. Samtidig bruk med orlistat kan svekke absorpsjonen av vitamin D3.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes under graviditet ved vitamin D- og kalsiummangel. Det daglige inntak av kalsium og vitamin D ved graviditet skal ikke overstige 2500 mg kalsium og 4000 IE vitamin D.
Amming: Kan brukes ved amming. Kalsium og vitamin D utskilles i morsmelk. Dette må det tas hensyn til dersom det gis tillegg av vitamin D til barnet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneDiaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Hud
Svært sjeldneKløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem.
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperkalsemi, hyperkalsiuri
Svært sjeldneMelk-alkali-syndrom (hyppig vannlatingstrang, vedvarende hodepine, vedvarende nedsatt appetitt, kvalme eller oppkast, uvanlig tretthet, hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon)
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
Stoffskifte/ernæringHyperkalsemi, hyperkalsiuri
Sjeldne
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Svært sjeldne
HudKløe, urticaria, utslett
Stoffskifte/ernæringMelk-alkali-syndrom (hyppig vannlatingstrang, vedvarende hodepine, vedvarende nedsatt appetitt, kvalme eller oppkast, uvanlig tretthet, hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon)
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan føre til hypervitaminose D og hyperkalsemi. Ekstrem hyperkalsemi kan føre til koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade og forkalkning av bløtvev. Melk-alkali-syndrom kan forekomme ved inntak av store mengder kalsium og absorberbare baser.
Symptomer: Hyperkalsemi: Anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, magesmerter, muskelsvekkelse, fatigue, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, smerter i benvev, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier.
Behandling: Behandlingen med kalsium og vitamin D må opphøre. Behandling med tiaziddiuretika og hjerteglykosider må også opphøre. Ventrikkeltømming hos pasienter med nedsatt bevissthet. Rehydrering og, avhengig av alvorlighetsgrad, isolert eller kombinert behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og kortikosteroider. Elektrolytter, nyrefunksjon og diurese skal overvåkes. I alvorlige tilfeller bør EKG og CVP (sentralt venetrykk) overvåkes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kontinuerlig kalsiumtilførsel er nødvendig for nydannelse av ben og vil antagelig undertrykke produksjon av parathyreoideahormon og derved redusere bennedbrytning. Vitamin D er viktig for absorpsjonen av kalsium fra tynntarmen.
Absorpsjon: Ca. 30% av tilført kalsium. Vitamin D3 absorberes raskt i tynntarmen.
Fordeling: Ca. 40% av kalsium i blodet er proteinbundet, hovedsakelig til albumin, ca. 10% er bundet til anioner. Kolekalsiferol og dets metabolitter sirkulerer i blodet, bundet til et spesifikt globulin.
Metabolisme: Kolekalsiferol omdannes i leveren ved hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol. Videre skjer omdanning i nyrene til den aktive formen 1,25-dihydroksykolekalsiferol. 1,25-dihydroksykolekalsiferol er metabolitten som er ansvarlig for å øke kalsiumabsorpsjonen. Vitamin D3, som ikke metaboliseres, lagres i muskel- og fettvev.
Utskillelse: Kalsium utskilles via feces, urin og svette. Renal ekskresjon avhenger av glomerulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon av kalsium. Vitamin D utskilles i feces og urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Calcigran Forte, TYGGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg/400 IE120 stk. (boks)
469274
-
-
173,30C

Calcigran Forte, TYGGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg/800 IE90 stk. (boks)
424520
-
-
224,60C

Calcigran Forte, TYGGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1000 mg/800 IE60 stk. (boks)
153730
-
Byttegruppe
241,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.04.2019