Cabazitaxel Stada

Stada Arzneimittel


Cytostatikum, taksan.

L01C D04 (Kabazitaksel)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Kabazitaksel 60 mg, polysorbat 80, etanol, sitronsyre.


Indikasjoner

Kabazitaksel i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av voksne med kastrasjonsresistent metastatisk prostatakreft som tidligere har gjennomgått et behandlingsregime med docetaksel.

Dosering

Bruk bør begrenses til avdelinger som er spesialisert i administrering av cytostatika, og bør kun gis under tilsyn av lege med erfaring i bruk av kjemoterapi mot kreft, se Forsiktighetsregler.
Premedisinering: Følgende bør gis minst 30 minutter før hver administrering av kabazitaksel for å redusere risiko for og alvorlighetsgrad av overfølsomhet: Antihistamin (deksklorfeniramin 5 mg eller difenhydramin 25 mg eller tilsv.), kortikosteroid (deksametason 8 mg eller tilsv.) og H2-antagonist (ranitidin eller tilsv.). Antiemetisk profylakse anbefales (oral eller i.v.). Tilstrekkelig hydrering må sikres under hele behandlingen for å unngå komplikasjoner som nyresvikt.
Anbefalt dosering: 25 mg/m2 gitt hver 3. uke, kombinert med oral prednison eller prednisolon 10 mg daglig under hele behandlingen.
Dosejustering: Dosen bør justeres ved følgende bivirkninger:

Bivirkning

 

Dosejustering

Langvarig nøytropeni grad1 ≥3 (lengre enn 1 uke) til tross for egnet behandling, inkl. G-CSF

 

Utsett behandlingen inntil nøytrofiltallet er >1500 celler/mm3, reduser deretter dosen til 20 mg/m2.

Febril nøytropeni eller nøytropen infeksjon

 

Utsett behandlingen inntil bedring eller tilfriskning, og inntil nøytrofiltallet er >1500 celler/mm3, reduser deretter dosen til 20 mg/m2.

Diaré grad1 ≥3 eller vedvarende diaré til tross for egnet behandling, inkl. væske- og elektrolyttsubstitusjon

 

Utsett behandlingen inntil bedring eller tilfriskning, reduser deretter dosen til 20 mg/m2.

Perifer nevropati grad1 ≥2

 

Utsett behandlingen inntil bedring, reduser deretter dosen til 20 mg/m2.

1Grad iht. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE 4.0).Dersom pasienten fortsatt opplever noen av disse bivirkningene ved 20 mg/m2 kan dosereduksjon til 15 mg/m2 vurderes, ev. bør behandlingen avsluttes. Data for doser <20 mg/m2 er begrenset.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kabazitaksel metaboliseres i stor grad i lever. Ved totalbilirubin >1-≤1,5 × ULN, eller ASAT >1,5 × ULN, reduseres dosen til 20 mg/m2, og gis med forsiktighet og nøye overvåkning. Ved totalbilirubin >1,5-≤3 × ULN bør dosen være maks. 15 mg/m2. Ved totalbilirubin >3 × ULN skal ikke kabazitaksel gis. Nedsatt nyrefunksjon: Kabazitaksel utskilles minimalt via nyrene. Ingen dosejustering er nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon som ikke krever dialyse. Pasienter med nyresykdom i sluttfasen må behandles med forsiktighet og overvåkes nøye under behandlingen. Barn og ungdom <18 år: Bruk er ikke relevant. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ingen spesifikk dosejustering er anbefalt.
Tilberedning/Håndtering: Preparatet er bruksferdig for tilsetning til infusjonsvæske. Riktig volum oppløsning injiseres i en steril beholder med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) eller glukose 50 mg/ml (5%). Infusjonsbeholdere av PVC og infusjonssett av polyuretan skal ikke brukes under tilberedning og administrering. Se SPC/pakningsvedlegg for detaljert beskrivelse av tilberedning. Skal ikke brukes dersom krystaller sees ved visuell inspeksjon. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Gis som 1 times i.v. infusjon. Slangefilter med 0,22 µm nominell porestørrelse (0,2 µm) anbefales brukt under administrering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre taksaner. Nøytrofiltall <1500/mm3, alvorlig nedsatt leverfunksjon (bilirubin >3 × ULN), samtidig vaksinering med gulfebervaksine.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner: Alle pasienter skal premedisineres. Pasienten bør overvåkes nøye mht. overfølsomhetsreaksjoner, særlig under 1. og 2. infusjon. Overfølsomhetsreaksjoner kan inntreffe i løpet av få minutter etter infusjonsoppstart, og fasiliteter og utstyr for behandling av hypotensjon og bronkospasme skal derfor være tilgjengelig. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. generalisert utslett/erytemhypotensjon og bronkospasme, kan inntreffe og krever umiddelbar seponering av kabazitaksel og hensiktsmessig behandling. Benmargssuppresjon: Benmargssuppresjon manifestert som nøytropenianemitrombocytopeni eller pancytopeni kan oppstå. Nøytropeni: Profylakse med G-CSF kan gis iht. gjeldende retningslinjer for å redusere risikoen for eller håndtere nøytropenikomplikasjoner (febril nøytropeni, vedvarende nøytropeni eller nøytropen infeksjon). Primærprofylakse med G-CSF bør overveies ved klinisk høyrisiko, f.eks. alder >65 år, redusert funksjonsevne, tidligere episoder med febril nøytropeni, omfattende tidligere strålingsfelter, dårlig ernæringsmessig status eller annen alvorlig komorbiditet, som predisponerer for økte komplikasjoner av vedvarende nøytropeni. Profylakse med G-CSF begrenser insidens og alvorlighetsgrad av nøytropeni. Ukentlig måling av fullstendig blodtall er helt nødvendig under 1. behandlingssyklus og deretter før hver behandlingssyklus, slik at dosen kan justeres hvis nødvendig. Dosen bør reduseres dersom febril nøytropeni eller vedvarende nøytropeni inntreffer til tross for hensiktsmessig behandling. Behandlingen bør ikke gjenopptas før nøytrofiltallet er økt til ≥1500/mm3. Gastrointestinale lidelser: Abdominalsmerte og -ømhet, feber, vedvarende forstoppelse, diaré, med eller uten nøytropeni, kan være tidlige tegn på alvorlig GI-toksisitet og krever rask behandling. Behandlingsutsettelse eller seponering kan bli nødvendig. GI-blødning, perforering, ileus, kolitt, inkl. fatalt utfall, er sett. Forsiktighet anbefales ved høy risiko for GI-komplikasjoner, f.eks. ved nøytropeni, hos eldre, ved bruk av NSAID, antitrombotika eller antikoagulantia, ved strålebehandling i bekkenet og ved tidligere GI-sykdom. Kvalme, oppkast, diaré og dehydrering: Ved diaré kan pasienten behandles med et vanlig brukt antidiarroikum. Diaré kan forekomme oftere hos pasienter som tidligere har gjennomgått stråling i mage-/underlivsregionen. Dehydrering er vanligst hos pasienter ≥65 år. Hensiktsmessige tiltak skal iverksettes for å rehydrere pasienten og for å overvåke og korrigere serumelektrolyttnivået, spesielt kalium. Behandlingsutsettelse eller dosereduksjon kan være nødvendig ved diaré grad ≥3. Ved kvalme eller oppkast kan vanlig brukt antiemetikum gis. Perifer nevropati: Perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati (f.eks. parestesi, dysestesi) og perifer motorisk nevropati er sett. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved symptomer på nevropati som smerte, brennende følelse, prikking, nummenhet eller svakhet. Legen bør vurdere tilstedeværelse eller forverring av nevropati før hver behandling. Behandling bør utsettes inntil bedring av symptomene. Dosen bør reduseres fra 25 mg/m2 til 20 mg/m2 ved vedvarende perifer nevropati grad >2. Nyresvikt: Nyresykdom er rapportert i forbindelse med sepsis, alvorlig dehydrering pga. diaré, oppkast og obstruktiv uropati. Nyresvikt (inkl. fatal) er sett. Hensiktsmessige tiltak må igangsettes for å identifisere årsak og iverksette intensiv behandling av pasienten. Tilstrekkelig hydrering må sikres gjennom hele behandlingsforløpet. Pasienten bør rådes til å umiddelbart rapportere enhver signifikant endring i daglig urinvolum. Serumkreatinin bør måles ved baseline, ved hver blodtelling, og dersom pasienten rapporterer endring i urinutskillelse. Behandlingen bør stoppes ved nyresvikt grad ≥3. Respiratoriske sykdommer: Interstitiell pneumoni/pneumonitt og interstitiell lungesykdom (inkl. fatal) er sett. Ved nye eller forverrede lungesymptomer bør pasienten følges nøye opp, undersøkes umiddelbart, og få hensiktsmessig behandling. Behandlingen bør avbrytes til diagnose er stilt. Tidlig bruk av støttende behandling kan forbedre tilstanden. Nytten av fortsatt behandling skal vurderes nøye. Hjertearytmier: Er sett, takykardi og atrieflimmer er vanligst. Anemi: Anemi er sett. Hemoglobin og hematokrit bør kontrolleres før behandling og ved symptomer på anemi eller blodtap. Forsiktighet anbefales ved hemoglobin <10 g/dl og hensiktsmessige tiltak bør iverksettes etter klinisk indikasjonEldre (≥65 år): Kan ha større sannsynlighet for å få enkelte bivirkninger, inkl. nøytropeni og febril nøytropeni, utmattelse, feberdiaré, obstipasjon, asteni, dyspnéUVI, dehydrering og svimmelhet. Hjelpestoffer: Inneholder 1,185 mg (1,5 ml) etanol pr. hetteglass. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning. Pasienten bør rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner ved bivirkninger som utmattelse og svimmelhet.

Interaksjoner

In vitro-studier har vist at kabazitaksel hovedsakelig metaboliseres via CYP3A (80-90%). CYP3A-hemmere: Sterke CYP3A-hemmere forventes å øke konsentrasjonen av kabazitaksel, og samtidig bruk bør unngås. Dersom samtidig bruk av sterk CYP3A-hemmer likevel er nødvendig, bør 25% reduksjon av kabazitakseldosen vurderes. CYP3A-induktorer: Sterke CYP3A-induktorer forventes å redusere konsentrasjonen av kabazitaksel, og samtidig bruk bør unngås. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum) bør unngås. OATP1B1-substrater: OATP1B1-substrater, som statiner, valsartan og repaglinid, anbefales ikke gitt 12 timer før til 3 timer etter infusjon. Vaksiner: Vaksinering med levende eller levende svekket vaksine bør unngås hos pasienter som er immunkompromitterte av kjemoterapeutika, pga. risiko for alvorlige eller fatale infeksjoner. Drepte eller inaktiverte vaksiner kan gis, responsen kan imidlertid være redusert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Kan gi føtal skade, og bruk anbefales ikke under graviditet eller hos kvinner som kan bli gravide og ikke bruker prevensjon.
Amming: Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Effekt på fertilitet kan ikke utelukkes hos menn. Pga. mulige effekter på menns kjønnsceller og potensiell eksponering via seminalvæske, bør menn som behandles bruke sikker prevensjon i hele behandlingsperioden og i inntil 6 måneder etter siste dose. Pga. potensiell eksponering via seminalvæske, bør menn som behandles unngå at en annen person kommer i kontakt med ejakulatet gjennom hele behandlingsperioden. Menn anbefales å søke råd om lagring av spermier før behandling.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forverring av bivirkninger som benmargssuppresjon og gastrointestinale lidelser.
Behandling: Overvåkning på spesialavdeling, og terapeutisk G-CSF så fort som mulig. Symptomlindrende tiltak.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kabazitaksel bindes til tubulin og fremmer sammensetningen av tubulin til mikrotubuli samtidig som nedbrytning hemmes. Dette gir stabilisering av mikrotubuli, noe som resulterer i hemming av mitotiske og interfasecellulære funksjoner.
Absorpsjon: Kabazitaksel 25 mg/m2 gitt til pasienter med metastatisk prostatakreft gir Cmax 226 ng/ml mot slutten av infusjonen.
Proteinbinding: 89-92%.
Fordeling: Vdss var 4870 liter (2640 liter/m2 for en pasient med en median BSA på 1,84 m2).
Halveringstid: 95 timer. Plasmaclearance på 48,5 liter/time.
Metabolisme: I lever (>95%), primært via CYP3A4 (80-90%).
Utskillelse: Ca. 80% elimineres i løpet av 2 uker, primært i feces. <4% av dosen utskilles renalt (2,3% uendret).

Oppbevaring og holdbarhet

Etter åpning av hetteglass: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 4 uker ved 2-8°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Hvis ikke brukt umiddelbart er lagringstid og betingelser før bruk brukerens ansvar, og er normalt ikke >24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er foretatt under kontrollerte og godkjente aseptiske forhold. Etter tilsetning til infusjonsposen: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i infusjonsposer uten PVC i 14 dager ved 2-8°C og i 48 timer ved 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Cabazitaxel Stada, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 mg/ml 1 stk. (hettegl.)
560849
- 50928,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Cabazitaxel Stada KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.06.2021


Sist endret: 07.07.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)