Byttegruppe 001758
FLUTIKASON INHALASJONSAEROSOL 125 MCG/DOSE


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
GlaxoSmithKlineinhal.aerosol125 μg/dose114520120 doser
Ciplainhal.aerosol125 μg/dose568358120 doser