Spasmolytikum + antikolinergikum.

A03B B01 (Butylskopolamin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Butylskopolaminbromid 20 mg, natriumklorid 6 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Indikasjoner

Spasmer og motilitetsforstyrrelser i mage-tarmkanalen. Spasmer og dyskinesier i galleveiene. Spasmer i urinveiene. Krampetilstander i de kvinnelige genitalia.

Dosering

Bør ikke tas på sammenhengende daglig basis eller over lengre perioder uten at årsaken til magesmerten undersøkes.
Voksne: Ved akutte spastiske smertetilstander gis 1 ampulle à 20 mg flere ganger daglig. Maks. daglig dose på 100 mg bør ikke overskrides. Kan kombineres med analgetika, f.eks. petidin.
Småbarn og spedbarn: I sterkere tilfeller 1/4 ampulle (5 mg) 3 ganger daglig.
Administrering: Gis s.c., i.m. eller langsomt i.v.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Prostatahypertrofi med urinretensjon, mekaniske stenoser i mage-tarmkanalen, paralytisk eller obstruktiv ileus, megakolon, takykardi, myasthenia gravis, ubehandlet trangvinklet glaukom. Skal ikke gis i.m. til pasienter som behandles med antikoagulantia siden i.m. hematomer kan forekomme. S.c. eller i.v. injeksjon kan brukes hos disse pasientene.

Forsiktighetsregler

Dersom alvorlige, uforklarlige magesmerter vedvarer eller forverres, eller opptrer sammen med symptomer som feber, kvalme, oppkast, endringer i tarmbevegelser, abdominal ømhet, redusert blodtrykk, besvimelse eller blod i avføringen, bør årsaken til symptomene undersøkes. Butylskopolamin kan føre til intraokulær trykkstigning hos pasienter med ubehandlet trangvinklet glaukom. Pasienter som utvikler øyesmerter og røde øyne med synstap etter en injeksjon, skal derfor umiddelbart kontakte øyelege. Anafylaktiske reaksjoner, til dels med sjokk, er observert etter parenteral administrering. Ved injeksjon bør pasienten holdes under observasjon. Forsiktighet må utvises ved parenteral administrering til pasienter med hjertelidelser. Overvåkning av disse pasientene anbefales. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter som opplever akkommodasjonsforstyrrelser eller svimmelhet, bør unngå potensielt farlige oppgaver som å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Økt antikolinerg effekt kan oppstå ved samtidig bruk av legemidler som amantadin, antihistaminer, fentiaziner, levodopa, tri- og tetrasykliske antidepressiver, antipsykotika, kinidin, disopyramid og andre antikolinergika (f.eks. tiotropium, ipratropium, atropinlignende forbindelser). Gjensidig opphevet effekt kan oppstå ved bruk sammen med metoklopramid. Samtidig behandling med betaadrenerge midler kan gi takykardi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Epidemiologiske studier indikerer ikke økt forekomst av misdannelser ved bruk i 1. trimester. Det er ikke tilgjengelig andre relevante epidemiologiske data. Antikolinerge midler gitt nær fødsel kan gi effekter på fosterets hjerterytme. Bør ikke brukes under graviditet av forsiktighetshensyn.
Amming: Det foreligger utilstrekkelig informasjon om utskillelse av butylskopolamin og dets metabolitter i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Preparatet bør derfor ikke brukes under amming.
Fertilitet: Ingen data.

Bivirkninger

Mange av bivirkningene kan tilskrives legemidlets antikolinerge egenskaper. De antikolinerge bivirkningene er vanligvis milde og forbigående. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi, svimmelhet. Øye: Akkommodasjonsforstyrrelser. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Redusert blodtrykk, flushing. Hud: Dyshidrose. Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk (inkl. fatalt), anafylaktiske reaksjoner, dyspné, hudreaksjoner (inkl. elveblest, utslett, erytem og kløe) og annen hypersensitivitet. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Øye: Mydriasis, økt intraokulært trykk. Enkelte tilfeller av alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Antikolinerge effekter kan observeres.
Behandling: Ved behov bør parasympatomimetika administreres. Hos pasienter med glaukom bør oftalmologisk kontroll utføres umiddelbart. Kardiovaskulære komplikasjoner bør behandles iht. vanlige terapeutiske prinsipper. Takykardi og akkommodasjonsparese kan behandles med f.eks. fysostigmin (1-4 mg i.v., i.m. eller s.c.). Ved respiratorisk lammelse bør intubering og kunstig åndedrett vurderes. Kateterisering kan være nødvendig ved urinretensjon. I tillegg bør hensiktsmessig støttebehandling gis ved behov.

Egenskaper

Klassifisering: Antikolinergikum med kvartær aminogruppe.
Virkningsmekanisme: Blokkerer kompetitivt kolinerge reseptorer. Den spasmolytiske effekt av butylskopolamin skyldes blokkering av parasympatiske ganglier i mage-tarmkanalen, galleveier og urogenitalsystemet. Går ikke over i CNS, og antikolinerge CNS-bivirkninger forekommer derfor ikke. Perifer antikolinerg effekt skyldes en blokkerende effekt på viscerale ganglier i tillegg til anti-muskarin aktivitet.
Proteinbinding: Ca. 4,4% (albumin).
Fordeling: Vd 128 liter. Distribueres hovedsakelig på muskelceller fra abdominal- og bekkenområdet, samt i de intramurale gangliene i de abdominale organene.
Halveringstid: Terminal t1/2 er ca. 5 timer.
Metabolisme: Hydrolyse av esterbindingen er den viktigste metabolismeveien.
Utskillelse: Total clearance er 1,2 liter/minutt. Etter i.v. injeksjon av radiomerket butylskopolaminbromid utskilles 42-62% renalt og 28,3-37% fekalt. Andelen uendret aktiv substans utskilt i urinen er ca. 50%.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Buscopan, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/ml5 × 1 ml (amp.)
058164
Blå resept
-
64,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.01.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2019