Buccolam

Shire


Antikonvulsivum. Sedativum. Anxiolytikum.

N05C D08 (Midazolam)MUNNVANN, oppløsning 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg og 10 mg: Hver ferdigfylte oralsprøyte inneh.: Midazolamhydroklorid tilsv. midazolam 2,5 mg, resp. 5 mg, 7,5 mg og 10 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre, natriumhydroksid.


Indikasjoner

Behandling av langvarige, akutte, konvulsive anfall hos spedbarn, småbarn, barn og ungdom (fra 3 måneder til <18 år). Må bare brukes av foreldre/omsorgspersoner der pasienten er diagnostisert med epilepsi. Til spedbarn mellom 3-6 måneder må behandlingen gis i sykehus, der overvåking er mulig og gjenopplivingsutstyr er tilgjengelig.

Dosering

Barn og ungdom ≥3 måneder-<18 år:

Alder

3-6 måneder,
på sykehus

>6 måneder-<1 år

1 år-<5 år

5 år-<10 år

10 år-<18 år

Dose

2,5 mg

2,5 mg

5 mg

7,5 mg

10 mg

Etikettfarge

Gul

Gul

Blå

Lilla

Oransje

Pårørende skal kun gi 1 enkeltdose. Hvis anfallet ikke opphører innen 10 minutter etter administrering skal medisinsk akutthjelp søkes og den tomme sprøyten gis til helsepersonell for informasjon om dosen pasienten har fått. Gjentatt dosering når anfallene gjenoppstår etter en innledende respons, bør kun gis i samråd med lege.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Midazolamclearance er redusert, med påfølgende økning i terminal halveringstid. Kliniske effekter kan være sterkere og forlengede, og grundig overvåking av disse og vitale tegn anbefales. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig, men må brukes med forsiktighet ved nyresvikt, da midazolamelimineringen kan være utsatt og effektene forlenget. Barn 0-3 måneder: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data.
Administrering: Til bruk i munnhulen. Hele volumet sprøytes langsomt inn i rommet mellom tannkjøtt og kinn. Laryngotrakeal innsetting bør unngås for å hindre utilsiktet innånding. Ved behov (for større volum og/eller hos små pasienter) skal ca. halve dosen gis langsomt i den ene siden av munnen og den andre halvparten gis deretter i den andre siden. Utstyr til parenteral administrering skal ikke festes til den orale sprøyten. Skal ikke brukes i.v. Sprøytehetten må fjernes før bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller benzodiazepiner. Myasthenia gravis, alvorlig respirasjonsinsuffisiens, søvnapnésyndrom, alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved kronisk respirasjonsinsuffisiens, da midazolam kan hemme respirasjonen ytterligere. Pga. høyere forhold mellom metabolitt og opprinnelig substans hos små barn, kan forsinket respirasjonshemming pga. høyaktive metabolittkonsentrasjoner, ikke utelukkes i aldersgruppen 3-6 måneder. Bruk hos barn 3-6 måneder bør kun skje under overvåking av helsepersonell, der respirasjonsfunksjonen kan overvåkes og gjenopplivings- og respirasjonshjelpsutstyr er tilgjengelig. Skal brukes med forsiktighet ved kronisk nyresvikt, nedsatt lever- eller hjertefunksjon. Kan akkumuleres ved kronisk nyresvikt eller nedsatt leverfunksjon, mens nedsatt hjertefunksjon kan gi redusert midazolamclearance. Svekkede pasienter er mer utsatte for benzodiazepiners CNS-effekter, og lavere doser kan være nødvendig. Bør unngås ved tidligere alkohol- eller legemiddelmisbruk. Kan gi anterograd amnesi. Midazolam har stor effekt på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Sedasjon, amnesi, nedsatt oppmerksomhet og svekket muskelfunksjon kan gi nedsatt evne til å kjøre, sykle eller bruke maskiner. Pasienten bør frarådes å kjøre eller bruke maskiner til vedkommende er fullstendig restituert.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

CYP3A4-hemmere og -induktorer kan hhv. øke og redusere midazolams plasmakonsentrasjon, og dermed effekt. Dosejustering kan være nødvendig. Disse interaksjonene er mindre uttalte ved bruk i munnhulen (kun systemisk clearance påvirkes) og parenteral administrering, enn ved oral bruk. Etter administrering av enkeltdose i munnhulen vil påvirkning på maks. klinisk effekt forårsaket av CYP3A4-hemming være liten, men virketiden kan forlenges. Nøye overvåking av klinisk effekt og vitale tegn ved samtidig bruk av CYP3A4-hemmer anbefales derfor, selv etter enkeltdose. CYP3A4-hemmere som antimykotika av azoltypen (som ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol, posakonazol), makrolidantibiotika (som erytromycin, klaritromycin), hiv-proteasehemmere (som sakinavir), kalsiumantagonister (f.eks. diltiazem) og atorvastatin, kan øke midazolamkonsentrasjon i plasma og gi økt effekt. Effekt av CYP3A4-hemmer kan være større hos spedbarn, da deler av oromukosal dose trolig svelges og absorberes i mage-/tarmkanalen. CYP3A4-induktorer som rifampicin, johannesurt og grapefruktjuice, kan redusere midazolamkonsentrasjon i plasma og gi redusert effekt. Fentanyl kan redusere midazolamclearance. Samtidig bruk av antiepileptika eller nabilon kan gi økt sedasjon, respirasjons- eller kardiovaskulær hemming. Kan interagere med andre legemidler med levermetabolisme (f.eks. fenytoin) og gi økt effekt. Diltiazem, verapamil, cimetidin, ranitidin og omeprazol kan redusere midazolamclearance og gi økt effekt. Kan gi hemming av levodopa. Kan gi økt effekt av muskelrelaksantia (f.eks. baklofen) med økt CNS-dempende effekt. Xantiner gir raskere midazolammetabolisme. Samtidig bruk av andre sedativer/hypnotika/CNS-dempende legemidler som opiater/opioider (brukt som analgetika, antitussiva eller substitusjonsbehandling), antipsykotika, andre benzodiazepiner brukt som anxiolytika eller hypnotika, barbiturater, propofol, ketamin, etomidat, sedative antidepressiver, eldre H1-antihistaminer og sentraltvirkende antihypertensiver, kan ofte gi økt sedasjon og respirasjonshemming. Alkohol (inkl. alkoholholdige legemidler) kan øke midazolams sedative effekt betydelig og bør unngås. Minste alveolære konsentrasjon av inhalasjonsanestetika reduseres.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Midazolam passerer placenta langsomt, og går over i føtal sirkulasjon. Høye doser i 3. trimester eller under fødsel er rapportert å gi maternale eller føtale bivirkninger (fare for innånding av væsker og mageinnhold under fødsel hos moren, uregelmessig fosterpuls, hypotoni, dårlig sugeevne, hypotermi og respirasjonshemming hos den nyfødte). Kan brukes under graviditet hvis strengt nødvendig. Det bør tas hensyn til risiko for nyfødte ved bruk i 3. trimester.
Amming: Skilles ut i morsmelk i små mengder (0,6%). Det er derfor ikke sikkert det er nødvendig å avbryte ammingen etter 1 enkeltdose.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme, oppkast
Svært sjeldneForstoppelse1, munntørrhet1
Generelle
Svært sjeldneHikke1, tretthet1
Hjerte
Svært sjeldneBradykardi1, hjertestans1, hypotensjon1, vasodilatasjon1
Hud
Mindre vanligeKløe, urticaria, utslett
Ukjent frekvensAngioødem
Luftveier
Svært sjeldneApné1, dyspné1, laryngospasme1, respirasjonsstans1
Nevrologiske
VanligeRedusert bevissthet, respirasjonsdepresjon, sedasjon, somnolens
Svært sjeldneAnterograd amnesi1, ataksi1, hodepine1, krampeanfall1, paradoksal legemiddelreaksjon1, svimmelhet1
Psykiske
Svært sjeldneAggresjon1, agitasjon1, dyskinesi1, eufori1, fiendtlighet1, forvirring1, fysisk angrep1, hallusinasjon1, sinne1

1Bivirkninger som er sett ved injisering og som kan være relevante.

Økt risiko for fall og benbrudd hos eldre.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme, oppkast
NevrologiskeRedusert bevissthet, respirasjonsdepresjon, sedasjon, somnolens
Mindre vanlige
HudKløe, urticaria, utslett
Svært sjeldne
GastrointestinaleForstoppelse1, munntørrhet1
GenerelleHikke1, tretthet1
HjerteBradykardi1, hjertestans1, hypotensjon1, vasodilatasjon1
LuftveierApné1, dyspné1, laryngospasme1, respirasjonsstans1
NevrologiskeAnterograd amnesi1, ataksi1, hodepine1, krampeanfall1, paradoksal legemiddelreaksjon1, svimmelhet1
PsykiskeAggresjon1, agitasjon1, dyskinesi1, eufori1, fiendtlighet1, forvirring1, fysisk angrep1, hallusinasjon1, sinne1
Ukjent frekvens
HudAngioødem

1Bivirkninger som er sett ved injisering og som kan være relevante.

Økt risiko for fall og benbrudd hos eldre.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan være livstruende hvis pasienten har eksisterende respirasjonssvikt eller hjertesvikt, eller ved kombinasjon med andre midler som undertrykker CNS (inkl. alkohol).
Symptomer: Vanligvis CNS-hemming, fra tretthet til koma. Ved milde tilfeller er symptomer bl.a. tretthet, mental forvirring og letargi. I alvorligere tilfeller kan ataksi, hypotoni, hypotensjon og respirasjonshemming forekomme, i sjeldne tilfeller koma og svært sjelden dødsfall.
Behandling: Brekninger bør fremkalles (innen 1 time). Ved bevisstløshet bør gastrisk lavage utføres med beskyttelse av luftveiene. Hvis magetømming ikke hjelper, gis aktivt kull. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot respirasjon- og kardiovaskulær funksjon ved intensivbehandling. Flumazenil kan være nyttig som antidot.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Imidazobenzodiazepinderivat. Virker antikonvulsivt, uttalt sedativt og søvninduserende, anxiolytisk og muskelrelakserende. Kortvarig effekt pga. rask metabolisme. Lipofil, fri base med lav vannløselighet. Et basisk nitrogen i imidazobenzodiazepinringsystemet gjør at midazolam kan danne hydrokloridsalter med syrer, som gir stabil oppløsning til bruk i munnhulen. Tolereres godt.
Absorpsjon: Rask. Cmax innen 30 minutter hos barn. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 75% hos voksne. Biotilgjengeligheten er anslått til 87% hos barn med alvorlig malaria og konvulsjoner. Samlet AUC dobles når det gis en ny dose 10, 30 eller 60 minutter etter 1. dose. En ny dose etter 10 minutter gir 1,7-1,9 ganger høyere gjennomsnittlig Cmax. Etter 30 og 60 minutter har allerede signifikant eliminering av midazolam oppstått. Økning i gjennomsnittlig Cmax er derfor mindre uttalt, hhv. 1,3 til 1,6 og 1,2 til 1,5 ganger.
Proteinbinding: Ca. 96-98% er bundet til plasmaproteiner, hovedsakelig til albumin.
Fordeling: Svært lipofilt med omfattende distribusjon. Vdss er 5,3 liter/kg. Passasje av midazolam til cerebrospinalvæske er langsom og ubetydelig.
Halveringstid: Plasmaclearance hos barn er 30 ml/kg/minutt. Innledende og terminal eliminasjons t1/2 er hhv. 27 og 204 minutter.
Metabolisme: Rask. Elimineres nesten fullstendig ved biotransformasjon, ca. 30-60% via lever. Hydroksyleres av CYP3A4. Hovedmetabolitt i urin og plasma er alfahydroksymidazolam. Hos barn er AUC-forholdet mellom alfahydroksymidazolam og midazolam 0,46.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrer (60-80% av injisert dose). <1% av dosen gjenfinnes i urin i uendret form.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevar oralsprøyten i beskyttende plastrør.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Buccolam, MUNNVANN, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg4 stk. (ferdigfylt oralsprøyte)
063940
Blå resept
-
1261,10B
5 mg4 stk. (ferdigfylt oralsprøyte)
435882
Blå resept
-
1261,10B
7,5 mg4 stk. (ferdigfylt oralsprøyte)
491660
Blå resept
-
1261,10B
10 mg4 stk. (ferdigfylt oralsprøyte)
450537
Blå resept
-
1261,10B

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.10.2020