Bondil

Meda


Middel mot erektil dysfunksjon.

G04B E01 (Alprostadil)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

URETHRALSTIFT 500 μg og 1000 μg: Hver urethralstift inneh.: Alprostadil. 500 μg, resp. 1000 μg.


Indikasjoner

Erektil dysfunksjon. Tillegg til andre tester ved diagnostisering av erektil dysfunksjon.

Dosering

Behandling av erektil dysfunksjon
Det anbefales ikke å benytte mer enn 2 doser i løpet av en 24 timers periode. Oppstart av behandling: Anbefalt startdose er 500 μg. Under medisinsk veiledning kan doseringen økes trinnvis (til 1000 μg) inntil pasienten får tilfredsstillende behandlingsrespons.
Som tillegg til andre tester ved diagnostisering av erektil dysfunksjon
Preparatet kan benyttes som tillegg i evalueringen av penil vaskulær funksjon ved hjelp av Doppler duplex ultralydundersøkelse. Det er vist at Bondil 500 μg har tilsvarende effekt på penil arteriell vasodilatasjon og toppsystolisk hastighet som alprostadil 10 μg gitt som intrakavernøs injeksjon. Ved utskrivning fra klinikken bør ereksjonen ha avtatt.
Spesielle pasientgrupper
  • Eldre: Det er ikke behov for aldersjustering av dose.
Administrering Til innføring i urinrøret. Se for øvrig pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for alprostadil. Abnormal penisanatomi (som angulering f.eks. forårsaket av Peyronies sykdom, urethrastriktur, uttalt hypospadi eller sterk krumming), balanitt, akutt eller kronisk uretritt eller kavernøs fibrose. Tilstander med økt risiko for priapisme (sigdcelleanemi eller arvelig tendens til sigdcelleanemi, trombocytemi, polycytemi, multiple myelomer, predisposisjon for venøs trombose eller tidligere tilbakevendende priapisme). Skal ikke brukes hos menn hvor seksuell aktivitet ikke er anbefalt, som ustabil kardiovaskulær eller cerebrovaskulær tilstand. Skal ikke brukes når kvinnelig partner er gravid, dersom det ikke også samtidig benyttes kondom.

Forsiktighetsregler

Ev. underliggende årsaker til erektil dysfunksjon bør diagnostiseres og om mulig behandles før behandlingsstart. Feil innføring av urethralstift kan gi urethralabrasjon og mindre urethrablødning. Pasienter som bruker antikoagulantia eller har blødningsdefekter kan ha økt risiko for urethrablødning. Priapisme (ereksjon som varer >6 timer) kan inntreffe etter administrering, og bør behandles innen 6 timer. Pasienter bør instrueres om å oppsøke lege ved ereksjon ≥4 timer. Ved priapisme kan dosereduksjon/seponering være nødvendig. Preparatet gir en liten økning av alprostadil i tillegg til naturlig forekommende PGE1 i sæd, og det anbefales derfor at fertile kvinner bruker prevensjon. Dette for å hindre irritasjon i vagina, samt for å beskytte fosteret. Preparatet bør brukes med forsiktighet hos pasienter som har hatt forbigående iskemisk anfall eller har ustabil kardiovaskulær sykdom. Muligheten for misbruk av preparatet bør vurderes ved kjent psykiatrisk sykdom eller avhengighet. Seksuell stimulering og samleie kan føre til hjerte- eller lungeepisoder hos pasienter med koronar hjertesykdom, kongestiv hjertesvikt eller lungesykdom. Bør brukes med forsiktighet til disse pasientene og de skal delta i seksuell aktivitet med forsiktighet. Bruk hos pasienter med penile implantat er ikke studert. Pasient og partner bør informeres om at preparatet ikke beskytter mot smitte av seksuelt overførte sykdommer, inkl. hiv, og bør få råd om metoder som hindrer overføring. Bruk av Bondil vil ikke svekke sikkerheten ved bruk av kondom. Pga. faren for hypotensjon eller synkope, bør pasienten informeres om symptomene på lavt blodtrykk. Preparatet kan, pga. fare for hypotensjon eller synkope, påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Hypotensjon eller synkope har inntruffet under den initiale titreringen og i løpet av den 1. timen etter administrering. Penil fibrose inkl. angulering, kavernøs fibrose, fibrøse knuter og Peyronies sykdom kan inntreffe etter administrering. Forekomsten av fibrose kan øke med økt brukstid. Regelmessig oppfølging, med nøye undersøkelse av penis, anbefales sterkt for å oppdage tegn på penil fibrose eller Peyronies sykdom. Behandlingen bør avbrytes ved penil angulering, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom.

Interaksjoner

Systemiske interaksjoner er lite sannsynlig pga. de lave nivåer av alprostadil i perifer venøs sirkulasjon, men andre legemidler med påvirkning av erektil funksjon kan influere på responsen av preparatet. Slimhinneavsvellende legemidler og appetittreduserende midler kan redusere effekten av alprostadil. Pasienter som bruker antikoagulantia kan ha økt tendens til urethrablødning. Sympatomimetika kan redusere effekten av alprostadil. Alprostadil kan øke effekten av antihypertensiver, vasodilaterende legemidler, antikoagulantia og hemmere av trombocyttaggregasjon.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Hyppigst rapportert lokal bivirkning er smerter i penis (hos ca. 30%). I de fleste tilfellene ble smerten opplevd som mild eller moderat.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerHypotensjon, vedvarende smerter i penis, og i sjeldne tilfeller priapisme.
BehandlingPasienten må holdes under medisinsk overvåkning inntil systemiske eller lokale symptomer har opphørt. Se for øvrig pakningsvedlegg.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringProstaglandin E1 (PGE1).
VirkningsmekanismeVasodilasjon av blodårer lokalt i de erektile vev i corpus cavernosum og økning av kavernøs arteriell blodtilførsel resulterer i penisrigiditet.
AbsorpsjonCa. 80% blir absorbert gjennom den urethrale mucosa i løpet av 10 minutter.
Halveringstid<10 minutter. Perifer venøs plasmakonsentrasjon er lav eller ikke påvisbar.
MetabolismeRaskt, både lokalt og i lungekapillærsengen.
Utskillelse90% utskilles i urin i løpet av 24 timer og resten i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Lagres uåpnet i foliepakkene i kjøleskap (2-8°C). Kan oppbevares hos pasienten i romtemperatur (15-25°C) i opp til 14 dager før bruk. Skal ikke utsettes for temperaturer >30°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Bondil, URETHRALSTIFT:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
500 μg 2 stk. (engangsapplikator)
142907
- 299,60 C
10 stk. (engangsapplikator)
475453
- 1 353,00 C
1000 μg 2 stk. (engangsapplikator)
058185
- 347,10 C
10 stk. (engangsapplikator)
530580
- 1 590,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Bondil URETHRALSTIFT 500 μg

Gå til godkjent preparatomtale

Bondil URETHRALSTIFT 1000 μg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.06.2018


Sist endret: 12.05.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)