N03A X12_1 Gabapentin

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsbehandling ved partielle epileptiske anfall med eller uten sekundære generaliserte anfall hos pasienter som ikke er tilfredsstillende kontrollert med andre tradisjonelle antiepileptika. Symptomatisk behandling av kronisk, sterk nevropatisk smerte med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111, 112
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
N88Epilepsi-
ICDVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111, 112
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
G40Epilepsi-
Vilkår:
111

Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.

112

Behandlingen skal følges opp etter 3 måneder. Legen skal spesielt vurdere effekten opp mot bivirkninger, og behandlingen skal bare kontinueres dersom det har skjedd en vesentlig eller betydelig effekt som påvirker pasientens livskvalitet og/eller funksjonsevne. Dette skal dokumenteres i journal.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.