H-resept: L01X E34_1 Tivozanib

Refusjonsberettiget bruk:

Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nasjonal faglig retningslinje og/eller anbefalinger fra RHF/LIS spesialgruppe skal rekvirering gjøres i tråd med disse.

Vilkår:
216

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.