G03X B02_1 Ulipristal

Refusjonsberettiget bruk:

Én syklusvarighet preoperativ behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer hos kvinner i fertil alder. Intermitterende behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer hos kvinner i fertil alder som ikke er aktuelle for kirurgi.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
X78Godartet svulst livmor239, 240
ICDVilkår nr
D25Leiomyom i livmor239, 240
Vilkår:
239

Ved intermitterende behandling skal det journalføres at pasient ikke er aktuell for kirurgi.

240

Behandlingen skal være instituert av spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet