Halsmiddel, NSAID.

A01A D02 (Benzydamin)MUNNSPRAY, oppløsning 3 mg/ml: 1 ml inneh.: Benzydaminhydroklorid 3 mg tilsv. benzydamin 2,68 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218), natriumcyklamat, glyserol, natriumbikarbonat, polysorbat 80, etanol, peppermynteolje, mentol, konsentrert fosforsyre (til pH-justering), renset vann. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Voksne: Behandling av symptomer assosiert med betennelsestilstander i munnhule og svelg (smerter, rødhet, hevelser) eller irritasjon i slimhinnen i munn og svelg.

Dosering

Voksne: Anbefalt dose er 2-4 sprayer hver gang, 2-6 ganger daglig, ikke oftere enn hver 1,5-3. time. Anbefalt dose bør ikke overskrides. Behandlingen bør ikke overskride 7 dager bortsett fra ved medisinsk overvåkning.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Skal ikke brukes.
Administrering: Orofaryngeal bruk. Se pakningsvedlegg for nærmere bruksanvisning. Skal tas etter mat eller drikke.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Unngå kontakt med øynene. Hos noen kan sårdannelse i munn/svelg være tegn på alvorlig sykdom. Hvis symptomene forverres eller ikke blir bedre innen 3 dager, eller ved feber eller andre symptomer, skal lege eller tannlege kontaktes. Langtidsbruk kan gi allergiske reaksjoner. Hvis dette skjer, skal behandlingen avbrytes og lege konsulteres for å finne riktig behandling. Skal ikke brukes ved overfølsomhet mot acetylsalisylsyre eller NSAID. Bronkospasmer kan utløses hos pasienter som har eller har hatt astma, og forsiktighet bør utvises. Det kan oppstå nummenhet i munnhule eller svelg umiddelbart etter bruk av sprayen. Unngå mat eller drikke til dette har gått over. Hjelpestoffer: Inneholder metylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Inneholder 13,84 mg etanol pr. spraydose (0,17 ml), tilsv. <0,4 ml øl eller 0,2 ml vin. Alkoholmengden er lav og vil ikke gi merkbare effekter. Inneholder ≤1 mmol natrium (23 mg) pr. spraydose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Humane data mangler. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Data mangler. Skal ikke brukes under amming.
Fertilitet: Data mangler.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Sjeldne Svie i munnen og munntørrhet
Hud
Mindre vanlige Fotosensitivitet
Svært sjeldne Angioødem
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhetsreaksjon
Luftveier
Svært sjeldne Laryngospasme eller bronkospasme
Rett etter bruk kan det forekomme hypoestesi eller en prikkende følelse i munnhulen eller halsen. Reaksjonen er knyttet til den normale effekten av legemidlet og forsvinner etter kort tid. I enkelte tilfeller kan kvalme eller oppkast forekomme, utløst av irritasjon i halsen knyttet til administreringen av legemidlet. Disse symptomene forsvinner spontant når behandlingen avsluttes.
Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Hud Fotosensitivitet
Sjeldne
Gastrointestinale Svie i munnen og munntørrhet
Svært sjeldne
Hud Angioødem
Luftveier Laryngospasme eller bronkospasme
Ukjent frekvens
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhetsreaksjon
Rett etter bruk kan det forekomme hypoestesi eller en prikkende følelse i munnhulen eller halsen. Reaksjonen er knyttet til den normale effekten av legemidlet og forsvinner etter kort tid. I enkelte tilfeller kan kvalme eller oppkast forekomme, utløst av irritasjon i halsen knyttet til administreringen av legemidlet. Disse symptomene forsvinner spontant når behandlingen avsluttes.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Forgiftning forventes bare ved utilsiktet inntak av store mengder (>300 mg).
Symptomer: Hovedsakelig gastrointestinale og i CNS. De hyppigste gastrointestinale symptomene er kvalme, brekninger, magesmerter og irritasjon i øsofagus. Symptomer i CNS omfatter svimmelhet, hallusinasjoner, agitasjon, angst og irritabilitet.
Behandling: Ved akutt overdosering er bare symptomatisk behandling mulig. Pasienten må holdes under nøye observasjon og støttebehandling gis. Tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Virker lokalbedøvende på slimhinnene i munnhulen. Antiinflammatorisk og analgetisk effekt. Hemmer prostaglandinsyntesen.
Absorpsjon: Absorpsjon gjennom slimhinner og svelg er påvist, men i for små mengder til at det vil ha systemisk effekt. Ved lokal påføring akkumuleres benzydamin i det inflammatoriske vevet, der det når effektive konsentrasjoner pga. evnen til å penetrere epitelcellene.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Holdbarhet etter åpning: 160 dager.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bertolix, MUNNSPRAY, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
3 mg/ml 30 ml (plastflaske m/dosepumpe)
396311
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.09.2020